English
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Hemşirelik alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

18.04.2001 tarih ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulan, Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü; 2002-2003 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim-öğretime başlamış olup, 3 Ağustos 2016 Tarih ve 29790 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2016/8969 sayılı “bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Program Profili

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten Hemşireler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- İnsan ve insan sağlığının önemini kavrar.
2- Birey aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve işlevleri konusunda gerekli bilgiye ve mesleki bilince sahiptir.
3- Edindiği mesleki bilgileri uygulamaya aktarır.
4- Sağlıklı ve/veya hasta bireyin fizyolojik fonksiyonları, duygu ve davranışları, çevresi arasındaki ilişkiyi bütüncül yaklaşım ile analiz edebilir.
5- İnsan sağlığını etkileyen faktörleri ve tehdit eden riskleri belirleyebilir, sağlıktan sapmaları erken tanımlar.
6- Terapotik iletişim, eleştirel düşünme, otonomi ve problem çözme becerilerine sahiptir.
7- Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde gerekli eğitim ve yönetim becerilerine sahiptir.
8- Hemşirelikte disiplinler arası etkileşim ve ekip çalışmasının önemini kavrar.
9- Hemşirelik mesleği etik kodlarına, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranışlarda bulunur.
10- Hizmet kalitesi, kalite yönetimi ve kanıta dayalı uygulamalar konusunda yeterli bilince sahiptir.
11- Yaşam boyu öğrenmeyi benimser, kendini geliştirir, meslektaşlarına rol model olur.
12- Ulusal ve uluslararası mesleki araştırmaları takip eder ve hemşirelik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunur.
13- Hemşirelik alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini.
14- Mesleki konularda gerekli kişi/ kurumlar ile sözlü ve yazılı iletişim sağlayabilir, sorunların çözümüne ilişkin düşüncelerini ve önerilerini gerekli kişi/ kurumlar ile paylaşabilir.
15- Evrensel değerlere önem verir, kültür, sağlıklı çevre ve güvenlik gibi konularda yeterli sosyal bilince sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

4 yıllık lisans öğrenimini başarıyla bitiren öğrenci, hemşire unvanıyla mezun olur. Bu Bölümden mezun olan hemşirelerin, tanı, tedavi, bakım, ve rehabilitasyon hizmeti veren merkez, klinik ve hastanelerde, sağlık eğitimi ve danışmanlığı veren kurumlarda, okul sağlığı, işçi sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık sigortası, çevre, turizm sağlığı ve adli tıp hizmet alanlarında, ilaç endüstrisi alanında iş ve çalışma olanakları vardır. Ayrıca lisansüstü eğitimle de sağlık bakımı, eğitimi ve yönetimde akademik olarak çalışma olanaklarına sahiptir

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Özcan AYGÜN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 4 0 3
HEM1001 ANATOMİ Zorunlu 2 0 5
HEM1003 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 3
HEM1005 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 3
HEM1007 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 3
HEM1501 HİSTOLOJİ Seçmeli 2 0 3
HEM1503 HEMŞİRELİK TARİHİ KAVRAM VE İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
HEM1505 Girişkenlik Eğitimi Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ENF1910 Web Sayfası Tasarımı Seçmeli 3 0 3
HEM1002 Hemşirelik Esasları Zorunlu 5 8 12
HEM1004 Fizyoloji Zorunlu 3 0 3
HEM1006 Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 2
HEM1502 Biyofizik Seçmeli 2 0 3
HEM1504 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 3
HEM1506 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM1508 Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM1510 Duygu Yönetimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 3
HEM1512 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 3
HEM1514 Çevre Sağlığı Eğitimi Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2001 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM2003 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2005 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2009 Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş) Zorunlu 0 0 2
HEM2517 Diyabet Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2519 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2521 Fiziksel Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
HEM2523 Klinik Biyokimya Seçmeli 2 0 3
HEM2525 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM2527 Sağlık Hukuku ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM2529 Sağlıkta Değerler Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM2531 Patoloji Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2002 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM2004 Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği Zorunlu 3 0 4
HEM2010 Meslek Stajı - II (Cer.Hast.Hemş.) Zorunlu 0 0 2
HEM2518 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM2520 Stres Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HEM2522 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2524 Alkol ve Madde Bağımlılığı Seçmeli 2 0 3
HEM2526 Diyaliz Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2528 Kronik Hastalıklarda Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM2530 Klinik Mikrobiyoloji Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3001 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM3009 Meslek Stajı - III (Kadın Sağ.ve Hast.Hem.) Zorunlu 0 0 3
HEM3521 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
HEM3523 Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM3525 Bakım Modelleri Seçmeli 2 0 3
HEM3527 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3529 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3531 Yara Bakımı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3533 Tüp Bebek Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
HEM3535 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 2 0 3
HEM3537 Hemşirelikte İstatistik Seçmeli 2 0 3
HEM3539 Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 0 3
HEM3541 Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM3004 Hermşirelikte Araştırma Zorunlu 2 0 3
HEM3010 Meslek Stajı - IV (Çocuk Sağ.ve Hast.Hemş.) Zorunlu 0 0 3
HEM3522 Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM3524 Stoma Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3526 Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 3
HEM3528 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM3530 Sağlık Turizmi Seçmeli 2 0 3
HEM3532 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3536 Hemşirelikte Etik Seçmeli 2 0 3
HEM3538 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3540 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4001 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM4003 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 2 4 6
HEM4501 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4503 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM4505 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4507 Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
HEM4509 İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM4511 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
HEM4517 Bitirme Çalışması - I Seçmeli 0 2 3
HEM4518 Bitirme Çalışması - II Seçmeli 0 2 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4002 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM4004 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 2 4 6
HEM4502 İşyeri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4504 Konsültasyon Liyezon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4506 Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4508 Obezite Seçmeli 2 0 3
HEM4510 Hemşirelikte Liderlik Seçmeli 2 0 3
HEM4512 İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HEM4516 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I               
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI               
ANATOMİ               
HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER               
BİYOKİMYA               
PSİKOLOJİ               
HİSTOLOJİ               
HEMŞİRELİK TARİHİ KAVRAM VE İLKELERİ               
Girişkenlik Eğitimi               
TÜRK DİLİ I               
İNGİLİZCE I               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II               
Web Sayfası Tasarımı               
Hemşirelik Esasları               
Fizyoloji               
Beslenme İlkeleri               
Biyofizik               
Sağlığı Geliştirme               
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım               
Embriyoloji               
Duygu Yönetimi ve Özgüven               
Hemşirelik Bilişimi               
Çevre Sağlığı Eğitimi               
Türk Dili II               
İngilizce II               
Almanca II               
Fransızca II               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İç Hastalıkları Hemşireliği               
Farmakoloji               
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji               
Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)               
Diyabet Hemşireliği               
Kardiyoloji Hemşireliği               
Fiziksel Değerlendirme               
Klinik Biyokimya               
Kültürlerarası Hemşirelik               
Sağlık Hukuku ve Hemşirelik               
Sağlıkta Değerler Eğitimi               
Patoloji               
İngilizce III               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği               
Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği               
Meslek Stajı - II (Cer.Hast.Hemş.)               
Epidemiyoloji               
Stres Yönetimi               
Onkoloji Hemşireliği               
Alkol ve Madde Bağımlılığı               
Diyaliz Hemşireliği               
Kronik Hastalıklarda Bakım               
Klinik Mikrobiyoloji               
İngilizce IV               
Almanca IV               
Fransızca IV               
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği554445555332223
Meslek Stajı - III (Kadın Sağ.ve Hast.Hem.)555455545332223
Sağlık Sosyolojisi225455555323332
Adli Hemşirelik443433444322232
Bakım Modelleri544332455332333
Yoğun Bakım Hemşireliği554454433322232
Evde Bakım Hemşireliği444433444322232
Yara Bakımı Hemşireliği455455554222222
Tüp Bebek Yöntemleri443544345211213
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk445554454323222
Hemşirelikte İstatistik335354454323433
Büyüme ve Gelişme444543445555443
Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği444554555322322
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği545553455332223
Hermşirelikte Araştırma               
Meslek Stajı - IV (Çocuk Sağ.ve Hast.Hemş.)               
Üreme Sağlığı               
Stoma Hemşireliği               
Yaşam Kalitesi               
Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi               
Sağlık Turizmi               
Yenidoğan Hemşireliği               
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği               
Hemşirelikte Etik               
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği               
Ameliyathane Hemşireliği               
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği555455544333232
Hemşirelikte Öğretim555445445433434
Geriatri Hemşireliği545554555323222
Aile Sağlığı445554455323222
Okul Sağlığı Hemşireliği555455445323222
Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk555445555324343
İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik555454554343233
Sağlık Psikolojisi444554555333233
Bitirme Çalışması - I               
Bitirme Çalışması - II               
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Halk Sağlığı Hemşireliği 55455555333343
Hemşirelikte Yönetim555445544344354
İşyeri Hemşireliği444443434343233
Konsültasyon Liyezon Hemşireliği455434444333333
Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği444554554323232
Obezite455454555333333
Hemşirelikte Liderlik555554554324343
İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi455455555343233
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi443544333445544
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık