English
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Doktor İnşaat Mühendisi

Kabul Koşulları

• Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dalınca bilimsel hazırlık programı uygulanır. • Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten en az 70 puan alanlar doktora programına başvurabilir. • Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemine göre en az 3.00 olması gerekir. Yüzlük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. Öğrencinin mezun olduğu üniversite tarafından sağlanan dönüştürme tabloları da geçerlidir. • Doktora programına müracaat edecek adayların YDS'den 60 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir. • Doktora programına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir. Başvuruların değerlendirilmesi ise: – Aday öğrenciler, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girerler. Adayların başarılı sayılabilmesi için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. – Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır. – Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları

• Doktora programına girişte başarı değerlendirmesi şu şekilde gerçekleştirilir: – Aday öğrenciler, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girerler. Adayların başarılı sayılabilmesi için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. – Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır. – Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenim

Yurt içi yükseköğretim kurumlarında inşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar doktora programına başvurabilir. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir

Tarihçe

Bölümümüz 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Önerilen doktora programı, İnşaat Mühendisliği Bölümünde bulunan Yapı, Mekanik, Yapı Malzemesi, Geoteknik, Hidrolik ve Ulaştırma bilim dallarını kapsamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, İnşaat Mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5- İnşaat Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi
8- İnşaat Mühendisliği ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak
11- İnşaat Mühendisliği alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini İnşaat Mühendisliği alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Programa kabul edilen öğrenciler tez, sınavlar, ödevler, uygulamalar ve sunumlarla değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesinin alınabilmesi için gerekli olan doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler öğrenciler için en az 7 lisansüstü ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programdan mezun olabilmek için gerekli minimum kredi toplamı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS. Doktora programı, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarında çalışma alanlarına uygun departmanlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim- İngilizce

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Deniz ÜLGEN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Çağrı GÖRKEM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6090 PhD.Seminar* Zorunlu 0 2 6
CE6099 Scientific Research Techniques and Publication Ethics Zorunlu 3 0 6
CE6501 Nonlinear Structural Analysis Seçmeli 3 0 6
CE6503 Advanced Topics in Cementitious Composites Seçmeli 3 0 6
CE6505 Continuum Mechanics Seçmeli 3 0 6
CE6507 Critical State Soil Mechanics Seçmeli 3 0 6
CE6509 Advanced Geotechnical Aspects of Landfill Design Seçmeli 3 0 6
CE6511 Numerical Modeling in Geotechnics Seçmeli 3 0 6
CE6513 Earthquake Design Codes: Geotechnical Structures Seçmeli 3 0 6
CE6515 Design of Earth and Rockfill Dams Seçmeli 3 0 6
CE6517 Advanced Pavement Technology Seçmeli 3 0 6
CE6701 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 6090 PhD.Seminar* Zorunlu 0 2 6
CE6502 Bridge Engineering Seçmeli 3 0 6
CE6504 High Performance Concrete Seçmeli 3 0 6
CE6506 Calculus of Variations Seçmeli 3 0 6
CE6508 Optimization Methods for Engineering Seçmeli 3 0 6
CE6510 Advanced Soil Mechanics II Seçmeli 3 0 6
CE6512 Advanced Deep Foundation Design Seçmeli 3 0 6
CE6514 Deep Excavations and Earth Retaining Systems Seçmeli 3 0 6
CE6516 Machine Foundations and Vibration Isolation Seçmeli 3 0 6
CE6518 Geometric Elements Of Highway Seçmeli 3 0 6
CE6520 Traffic Flow Theory Seçmeli 3 0 6
CE6702 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6703 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
CE6800 Preparation For the Qualification Examination Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6704 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
CE6900 PhD.Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6705 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
CE6901 PhD.Thesis Progress (1.TIK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6706 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
CE6902 PhD.Thesis Progress (2.TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6707 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
CE6903 PhD.Thesis Progress (3.TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6000 PhD.Thesis Zorunlu 0 0 24
CE6708 PhD.Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Seminar*555555554454
Scientific Research Techniques and Publication Ethics534245343553
Nonlinear Structural Analysis545454444554
Advanced Topics in Cementitious Composites553535434554
Continuum Mechanics344542332443
Critical State Soil Mechanics543455243543
Advanced Geotechnical Aspects of Landfill Design444543243553
Numerical Modeling in Geotechnics445542224524
Earthquake Design Codes: Geotechnical Structures554344544534
Design of Earth and Rockfill Dams445545342454
Advanced Pavement Technology345553544554
PhD.Special Studies555555554454
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Seminar*000000000000
Bridge Engineering545555344345
High Performance Concrete444535244234
Calculus of Variations445055142354
Optimization Methods for Engineering420510044354
Advanced Soil Mechanics II553443342435
Advanced Deep Foundation Design553542143354
Deep Excavations and Earth Retaining Systems554453453544
Machine Foundations and Vibration Isolation555454443544
Geometric Elements Of Highway555344344345
Traffic Flow Theory445453453354
PhD.Special Studies555555554454
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Special Studies555555554454
Preparation For the Qualification Examination555555554454
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Special Studies555555554454
PhD.Thesis Proposal555555554454
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Special Studies555555554454
PhD.Thesis Progress (1.TIK)555555554454
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Special Studies555555554454
PhD.Thesis Progress (2.TIK)555555554454
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Special Studies555555554454
PhD.Thesis Progress (3.TIK)555555554454
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PhD.Thesis555555554454
PhD.Special Studies555555554454
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık