English
Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doktora

Kazanılan Derece

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. a. Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. b. Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten en az 70 puan alanlar başvurabilir. c. Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4.00 ‘dir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. d. Doktora programına müracaat edecek adayların ÜDS veya KPDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. e. Doktora programlarına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. b. Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan tam notun %20’si alınarak bunların toplamı ile hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden 60 puan olması gerekir. Ayrıca mülakat baraj notu 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı not alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat notu yüksek olan aday tercih edilir. f. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir. Yatay geçiş için yapılan başvurular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Tarihçe

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında faaliyet vermeye başlamıştır ve halen devam etmektedir.

Program Profili

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programına, her yıl güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere iki kez öğrenci alınmaktadır ve açılan kontenjana bağlı olarak 1 - 5 arasında öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Ağaçişleri endüstrisinde, gelişmekte olan teknolojik uygulamaların farkında olup gerektiğinde bunları kullanır
2- Özgün ve bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
3- Ağaç malzemenin hizmet ömrünün uzatılarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli teblirleri bilir ve uygular
4- Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur
5- Ağaçişleri endüstri mühendisi olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bilimsel sorumluluk alır
6- Kaynakların etkin yönetilebilmesini sağlar
7- Ağaçişleri endüstrisinde çalışanların ve çalışma ortamının güvenliğini sağlar
8- Malzeme tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olur.
9- Ahşap yapıların, servis yüklerini güvenle taşıyacak bir şekilde mühendislik tasarımını teorik ve/veya bilgisayar destekli olarak yapar
10- Mobilya ve iç mekan tasarımında insan faktörleri mühendisliğini uygular
11- Ahşap esaslı malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde gerekli olan test yöntemlerini bilir ve uygular
12- Çeşitli yaşam alanlarına yönelik yeni ürün tasarlar ve geliştirir.
13- Kalite, güvence ve standartlarını uygulamak ve geliştirmek
14- Ağaçişleri endüstrisinde markalaşmanın temel prensiplerini uygular ve geliştirir
15- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu program kapsamında alınan derslerin başarı ölçümü, ilgili dersin değerlendirme yöntemine bağlı olarak, ara sınav (vize), final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, ödevler, projeler, sunumlar ve tez çalışması değerlendirilerek yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, alanı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan sektörlerde ve akademik olarak kariyerlerine devam etme imkanına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programı'nda örgün öğretim yapılmakta olup eğitim dili Türkçe'dir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet ÇOLAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Erkan AVCI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
AEM6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
AEM6501 Ağaç Malzemeye Zarar Veren Biyotik ve Abiyotik Faktörler Seçmeli 2 0 6
AEM6503 Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz Seçmeli 3 0 6
AEM6505 Ağaçişleri Endüstri Makineleri ve Teknoloji Seçimi Seçmeli 3 0 6
AEM6507 Ağaçişleri Endüstrisinde Maliyet ve Maliyeti Etkileyen Faktörler Seçmeli 3 0 6
AEM6509 Ağaçişleri Endüstrisinde Pazar Araştırması Seçmeli 3 0 6
AEM6511 Lojistik Yönetim Seçmeli 3 0 6
AEM6513 Nano Kompozitler Seçmeli 3 0 6
AEM6515 Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Termal Analizi Seçmeli 2 0 6
AEM6517 Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 6
AEM6519 Ağaçişleri Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 6
AEM6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM 6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
AEM6502 Ahşap Ev Yapım Teknikleri Seçmeli 2 0 6
AEM6504 Fiziksel Ağaç Teknolojisi Seçmeli 2 0 6
AEM6506 İnsan Faktörleri Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
AEM6508 Ağaçişleri Endüstrisinde Makine Düzenleme Sistem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 6
AEM6510 Ağaçişleri Endüstrisinde İş Tatmini ve Motivasyon Seçmeli 3 0 6
AEM6512 Ağaçişleri Endüstrisinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM6514 Kalite Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
AEM6516 Verimlilik Analizi Seçmeli 3 0 6
AEM6518 Ahşap Polimer Kompozitler Seçmeli 2 0 6
AEM6520 Ağaçişleri Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6800 Yeterlik Sınavına Giriş Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6901 Tez Çalışması (1. TIK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6902 Tez Çalışması (II. TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6903 Tez Çalışması (III. TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
AEM6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer000000000000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği000000000000000
Ağaç Malzemeye Zarar Veren Biyotik ve Abiyotik Faktörler554445445455455
Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz453545543545435
Ağaçişleri Endüstri Makineleri ve Teknoloji Seçimi343354354355433
Ağaçişleri Endüstrisinde Maliyet ve Maliyeti Etkileyen Faktörler433334445535545
Ağaçişleri Endüstrisinde Pazar Araştırması554535453453545
Lojistik Yönetim453545355535545
Nano Kompozitler344445555545555
Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Termal Analizi533453354534543
Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri545454545555545
Ağaçişleri Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı454454554354545
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer 454555454554554
Ahşap Ev Yapım Teknikleri000000000000000
Fiziksel Ağaç Teknolojisi 445454445454454
İnsan Faktörleri Mühendisliği445445454455445
Ağaçişleri Endüstrisinde Makine Düzenleme Sistem ve Teknikleri 543334555554554
Ağaçişleri Endüstrisinde İş Tatmini ve Motivasyon 444334445544555
Ağaçişleri Endüstrisinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 543443545454554
Kalite Mühendisliği 454555444554545
Verimlilik Analizi 455455455455545
Ahşap Polimer Kompozitler 224545444554544
Ağaçişleri Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi454545454545455
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Yeterlik Sınavına Giriş000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Önerisi000000000000000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Çalışması (1. TIK)000000000000000
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Çalışması (II. TIK)000000000000000
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Çalışması (III. TIK)000000000000000
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)000000000000000
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık