English
Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Doktora

Kazanılan Derece

Dr (Fizik)

Kabul Koşulları

Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adaylarınEABDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir. Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Doktora Programlarına, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların, EABDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. Başarı puanı doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Yatay geçişleriçin akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir,öğrencinin en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

Tarihçe

2005-2006 Güz döneminden itibaren programa öğrenci kabul edilmektedir.

Program Profili

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle bölümümüzde 5 Profesör, 5 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 3'ü doktoralı toplam 4 Araştırma Görevlisi ve 3'ü Doktoralı olmak üzere 4 Öğretim Görevlisi (Uzman) bulunmaktadır. Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Program Yeterlilikleri

1- Yoğun madde fiziği, kuantum mekaniği, istatistiksel fizik ve yüksek enerji fiziği anabilim dallarından birinde derin fizik bilgi donanımına sahip olmak.
2- Ulusal endüstrinin ve üniversitelerin ihtiyacı olan deneysel araştırma alanlarında yetkin ve teorik bilgi ile donanımlı, uluslararası akademik deneyim kazanmış araştırmacı olmak,
3- Fiziğin ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilecek bilgi birikimini kazanmak.
4- Fizik alanında bilimsel altyapısını geliştirmek, fiziksel problemleri görebilmek, yorumlayabilmek, ve analiz edebilmek.
5- Yaratıcı ve yenilikçi düşünceler geliştirerek yeni fizik problemleri önerebilmek.
6- Edindiği bilgi ve becerilerin fiziksel problemlerin çözümünde kullanılabilirliğini ortaya koymak.
7- İleri düzeyde ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak ve bilimsel yayınlar üretmek.
8- Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilmek.
9- Endüstri/üniversite işbirliklerinin kurulmasını sağlayacak vasıflarda bilgi birikimine sahip olmak.
10- Çerçeve Programı gibi ulusal ve uluslararası kaynaklardan ileri araştırma projelerinde çalışma ilke ve becerilerini sahip olma.
11- Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilmek.
12- Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme.
13- Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Fizik temel biliminin ışığında yenilikleri takip ederek kendini geliştirebilmek.
14- İleri araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılarda sunmak ve özellikle SCI dergilerinde yayımlamak.
15- Fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemleri konusunda bilgi donanımlı olmak ve edinilen bilgilerin ışığında ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için fizik doktora ders listesinden zorunlu dersleri tamamlamış olmakla birlikte en az 7 dersin başarıyla (en az CB) vermiş, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olması gerekir.

Mezun İstihdamı

Fizik bölümü doktora mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında gerekli şartları sağladığında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Selçuk AKTÜRK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6001 SERAMİK DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FİZ6501 İSTATİSTİKSEL MEKANİK II Seçmeli 3 0 6
FİZ6503 YARI İLETKEN FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6505 MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6507 GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6509 KUANTUM ALAN KURAMI II Seçmeli 3 0 6
FİZ6511 İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6513 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
FİZ6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6002 FİZİKTE MAT. YÖNT. II Zorunlu 3 0 6
FİZ6004 İLERİ ELEKTR. KURAMI II Zorunlu 3 0 6
FİZ6006 KUANTUM MEKANİĞİ II Zorunlu 3 0 6
FİZ6008 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 6
FİZ6502 YOĞUN MADDE FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6504 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6506 OPTOELEKTRONİK AYGIT FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6508 YÜKSEK VAKUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6510 SIVI KRİSTALLER II Seçmeli 3 0 6
FİZ6512 RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLANMA Seçmeli 3 0 6
FİZ6514 FAZ GEÇİŞLERİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6516 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
FİZ6518 MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER II Seçmeli 2 0 6
FİZ6520 NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 6
FİZ6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
FİZ6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SERAMİK DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ II444455544455544
Seminer000000000000000
İSTATİSTİKSEL MEKANİK II524444433355444
YARI İLETKEN FİZİĞİ334244233344443
MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ332323234444333
GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ334443344544455
KUANTUM ALAN KURAMI II554434343344333
İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ II445543325444333
YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR212122221133333
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
FİZİKTE MAT. YÖNT. II444444454444444
İLERİ ELEKTR. KURAMI II444454344440334
KUANTUM MEKANİĞİ II444455444444444
FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI545544444454445
YOĞUN MADDE FİZİĞİ II444454444455555
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ II232222233322222
OPTOELEKTRONİK AYGIT FİZİĞİ444454445544455
YÜKSEK VAKUM TEKNOLOJİSİ334443334443444
SIVI KRİSTALLER II443433344434444
RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLANMA222322233332221
FAZ GEÇİŞLERİ II423433444333441
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR233322222333331
MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER II333433333343332
NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ222212332233331
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Yeterlik Sınavına Hazırlık000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Önerisi000000000000000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Çalışması (1.TİK)000000000000000
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Çalışması (2.TİK000000000000000
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
Tez Çalışması (3.TİK)000000000000000
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)000000000000000
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık