English
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Doktora

Kazanılan Derece

Kimya alanında doktora derecesi

Kabul Koşulları

Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adaylarınEABDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir. Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Doktora Programlarına, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların, EABDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. Başarı puanı doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Yüksek Lisans) 90 olmalıdır. Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır. ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yatay geçişleriçin akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir,öğrencinin en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

Tarihçe

1997-1998 yılında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. 2007-2008 yılında Doktora eğitimine başlanmıştır.

Program Profili

Kimya ile ilgili herhangibir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek kimya bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Uzmanlaşılan alandaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve /veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2- Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme; yeni bir düşünceden yola çıkarak veya var olan bir yönteme yenilik katarak deneyi tasarlama
3- Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ve özgün sonuçlara ulaşabilme
4- Öğrendiklerini güncel gereksinimlerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak
5- Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve multi disipliner çalışmanın önemini kavrayabilme
6- Alan/Konu ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
7- Hem bireysel olarak hem de toplumsal boyutta bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
8- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Mezun İstihdamı

Uzman Kimyager ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ilaç, gıda, maden, tekstil, boya v.b. sektörlerde araştırmacı ve kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Bunun dışında çesitli sektörlerde sorumlu müdürlük gibi görevlerde çalışma imkânı bulabilmelerinin yanında üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Emin DURU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM5001 İleri Organik Kimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5003 İleri Analitik Kimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5005 İleri Anorganik Kimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5007 İleri Fizikokimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5009 İleri Biyokimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
KİM5501 Terpenler ve Steroidler Seçmeli 3 0 6
KİM5503 Bağ Teorileri Seçmeli 3 0 6
KİM5505 Eser Elem.r ve Anl. Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KİM5507 Emülsiyon, Köpük, Aerosol Seçmeli 3 0 6
KİM5509 Kimyasal Adsorpsiyon Kinetiği Seçmeli 3 0 6
KİM5511 Katalitik Reak. Kinetiği ve Kataliz. Seçmeli 3 0 6
KİM5513 Deniz Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5515 İleri Voltametrik Teknikler Seçmeli 3 0 6
KİM5517 Ağır Metal Kirliliği Seçmeli 3 0 6
KİM5519 Radyasyon Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5521 Nükleer Kimya Seçmeli 3 0 6
KİM5523 Organik Kimy. Spektroskopik Yönt. Seçmeli 3 0 6
KİM5525 Çevre Kimyasında Analiz Teknik. Seçmeli 3 0 6
KİM5527 İnorganik Reaksiy.Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
KİM5529 Organik Sentez Tekniği Seçmeli 3 0 6
KİM5531 İleri Ayırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5533 Nanokompozitler Seçmeli 3 0 6
KİM5535 Kim. ve Biy. Su Arıtma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KİM5537 Organik Yükseltg. ve İndirgen. Seçmeli 3 0 6
KİM5539 İmmobilizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5541 Biyokimyada Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
KİM5543 Kimyasal Spektroskopi Seçmeli 3 0 6
KİM5545 Susuz Ortam Reaksiyonları Seçmeli 3 0 6
KİM5547 İleri Yüzey Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5549 Fitokimyasal Araşt..Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5551 Protein. Yapıları ve Fonksiyonları Seçmeli 3 0 6
KİM5553 Biyomateryaller Seçmeli 3 0 6
KİM5555 Biy. Sistemlerde Taşınım Olayları Seçmeli 3 0 6
KİM5557 Biyomolekül Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
KİM5559 Serbest Radikal. ve Karbonyon.Kim. Seçmeli 3 0 6
KİM5561 Sıyırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5563 Çevre Analitik Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5565 Polimer Kimyası I Seçmeli 3 0 6
KİM5567 Metal Biyokimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5569 Lip. Metab. Ve Memb. Biyokim. Seçmeli 3 0 6
KİM5571 Karbohidrat Metabolizması Seçmeli 3 0 6
KİM5573 Enzimler ve Pro. Enz. Uyg. Seçmeli 3 0 6
KİM6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM5002 İleri Organik Kimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5004 İleri Anorganik Kimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5006 İleri Fizikokimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5008 İleri Biyokimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5010 İleri Analitik Kimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5502 Organometalik Bileşikler Seçmeli 3 0 6
KİM5504 Döngüsel Voltametri Seçmeli 3 0 6
KİM5508 Moleküler Düzenlemeler Seçmeli 3 0 6
KİM5510 NMR_Spektroskopisi Seçmeli 3 0 6
KİM5512 Kimyasal Sensörler Seçmeli 3 0 6
KİM5514 Nükleer ve Rady. Kim. Anal ve Spek Yön. Seçmeli 3 0 6
KİM5516 Fotokatalitik Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5518 Çözelti Makromolekül. Fizikokimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5520 Makromolekülerin Yapı ve Morfolojisi Seçmeli 3 0 6
KİM5522 Nükleofilik ve Elektrofilik Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5524 Nükleer Atık Yönetimi ve Kimyasal Tekn. Seçmeli 3 0 6
KİM5526 Polimer Komp. Stabilizas. ve Degradas. Seçmeli 3 0 6
KİM5528 Organik Kimyada Özel Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5530 Kromotografi Seçmeli 3 0 6
KİM5532 Biyoaffinite Seçmeli 3 0 6
KİM5534 İleri Organik Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5536 Nanoteknolojide Anabaşlıklar Seçmeli 3 0 6
KİM5538 Biyosensörler Seçmeli 3 0 6
KİM5540 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
KİM5542 Nükleer Uygulamalarda Zenginleş. Tekn. Seçmeli 3 0 6
KİM5544 X-Işınları ve Spektroskopik Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KİM5546 İleri Nükleer Kimya Seçmeli 3 0 6
KİM5548 İleri Radyasyon Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5550 Anorganik Kimyada Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
KİM5552 Makromoleküler Teknoloji Seçmeli 3 0 6
KİM5554 Endüstriyel Reoloji Seçmeli 3 0 6
KİM5556 İleri Arıtma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5558 Nanoboyut Yüzey Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5560 Kontrollu İlaç Salım Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5562 Biyomolekül Saflaştırılması Seçmeli 3 0 6
KİM5564 Nükleer Teknolojide İnorgan. İyon Değiş. Seçmeli 3 0 6
KİM5566 Polimer Kimyası II Seçmeli 3 0 6
KİM5568 Kütle Spek. Temel Gaz Krom Seçmeli 3 0 6
KİM5570 Sıvı Ve Kapil. Elek. Krom. İle Anal. Yön. Seçmeli 3 0 6
KİM5572 Nükleik Asit Mikrobiy. Seçmeli 3 0 6
KİM5574 Mantar Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM6090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
KİM6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KİM6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KİM6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KİM6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KİM6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
KİM6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
KİM6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
İleri Organik Kimya II (2) 55443220
İleri Anorganik Kimya II (2) 55443220
İleri Fizikokimya II (2) 55443220
İleri Biyokimya II (2) 55443220
İleri Analitik Kimya II (2)55443220
Organometalik Bileşikler55443220
Döngüsel Voltametri55443220
Moleküler Düzenlemeler 55443220
NMR_Spektroskopisi 55443220
Kimyasal Sensörler 55443220
Nükleer ve Rady. Kim. Anal ve Spek Yön. 55443220
Fotokatalitik Reaksiyonlar 55443220
Çözelti Makromolekül. Fizikokimyası55443220
Makromolekülerin Yapı ve Morfolojisi 55443220
Nükleofilik ve Elektrofilik Reaksiyonlar 55443220
Nükleer Atık Yönetimi ve Kimyasal Tekn.55443220
Polimer Komp. Stabilizas. ve Degradas.55443220
Organik Kimyada Özel Reaksiyonlar 55443220
Kromotografi 55443220
Biyoaffinite 55443220
İleri Organik Reaksiyonlar55443220
Nanoteknolojide Anabaşlıklar 55443220
Biyosensörler 55443220
Kimyada İstatistiksel Yöntemler 55443220
Nükleer Uygulamalarda Zenginleş. Tekn. 55443220
X-Işınları ve Spektroskopik Yöntemleri 55443220
İleri Nükleer Kimya 55443220
İleri Radyasyon Kimyası 55443220
Anorganik Kimyada Güncel Konular 55443220
Makromoleküler Teknoloji 55443220
Endüstriyel Reoloji 55443220
İleri Arıtma Teknikleri 55443220
Nanoboyut Yüzey Kimyası 55443220
Biyomolekül Saflaştırılması 55443220
Nükleer Teknolojide İnorgan. İyon Değiş. 55443220
Polimer Kimyası II 55443220
Kütle Spek. Temel Gaz Krom55443220
Sıvı Ve Kapil. Elek. Krom. İle Anal. Yön.55443220
Nükleik Asit Mikrobiy.55443220
Mantar Kimyası00000000
SEMİNER00000000
Uzmanlık Alan Dersi00000000
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Uzmanlık Alan Dersi00000000
Yeterlik Sınavına Hazırlık00000000
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Uzmanlık Alan Dersi00000000
Tez Önerisi00000000
         
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Uzmanlık Alan Dersi00000000
Tez Çalışması (1.TİK)00000000
         
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Uzmanlık Alan Dersi00000000
Tez Çalışması (2.TİK00000000
         
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Tez Çalışması (3.TİK)00000000
Uzmanlık Alan Dersi00000000
         
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Tez Çalışması (Tez Savunması)00000000
Uzmanlık Alan Dersi00000000
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık