English
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Doktora

Kazanılan Derece

Matematik Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adaylarınEABDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir. Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Doktora Programlarına, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların, EABDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. Başarı puanı doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Yatay geçişleriçin akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir,öğrencinin en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

Tarihçe

Matematik Bölümü, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüzde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Doktora Programımız, 2006 -2007 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik ve Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere 6 Anabilim Dalı mevcuttur.

Program Profili

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son bir kaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında çalışmalar hazırlayacak şekilde tasarlanmış bir doktora programı sunmaktadır. Doktora programı; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle bölümümüzde 1 Profesör, 5 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 5 Araştırma Görevlisi vardır.Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde edinilen yeterliliklere bağlı olarak matematiğin teori ve pratiğine ilişkin bilgilerini uzmanlık seviyesinde geliştirebilme.
2- Matematikte karşılaşılan değişik problemleri tanıyıp, çözümüne yönelik çalışmalar yapabilme.
3- Temelde analiz ve senteze dayalı olarak bilimsel yöntemlerle yeni çözümler üretebilme.
4- Alanında edindiği bilgiyi eleştirel yaklaşımlarla değerlendirerek çalışmalarını bağımsız olarak ya da projeler kapsamında grup olarak yürütebilme.
5- Çalışmalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak sürdürebilmek
6- Alanı ile ilgili bilimsel ve toplumsal gelişmeleri takip edebilme.
7- Çalışmalarını; kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre duyarlılığı çerçevesinde yürüterek yazılı, sözlü ve görsel gibi çeşitli yöntemler kullanarak sistematik biçimde aktarabilme.
8- Bilgiye ulaşma yöntemlerini etkin ve etik değerlere uygun olarak kullanabilme
9- Farklı disiplinlerdeki bilgiyi matematiksel bilgilerle birleştirerek çalışmalarında kullanabilme
10- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varıp buna yönelik etkinlikler yapabilme.
11- Matematiksel kavramlar ile toplumsal kavramları ilişkilendirebilme ve bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilme
12- Matematiksel bilgi birikimini teknolojide kullanabilme
13- Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirebilmek, çözebilmek, sonuçları değerlendirebilmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için matematik doktora ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CB) vermiş, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olması gerekir.

Mezun İstihdamı

Matematik bölümü doktora mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında gerekli şartları sağladığında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa GÜLSU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gamze YÜKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAT6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MAT6501 Tensör Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6503 Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler Seçmeli 3 0 6
MAT6505 Nümerik Analizde İleri Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6507 Kodlama Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6509 Cebirsel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6511 Hesapsal Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6513 Graf Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6515 Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6517 Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6519 Kategori Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6521 Homotopi Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6523 Cebirsel Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT6525 Sonlu Cisimlere Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT6527 Cebirler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6529 Yüksek Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6531 Gruplar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6533 Stokastik Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6535 Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar Seçmeli 3 0 6
MAT6537 Diferansiyel Denklemler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6539 Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6541 Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar Seçmeli 3 0 6
MAT6543 Fuzzy Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6545 Yaklaşım Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6547 Soyut Ölçüm Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6549 Fonksiyonel Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6551 Nümerik Analizden Seçme Konular I Seçmeli 3 0 6
MAT6553 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I Seçmeli 3 0 6
MAT6555 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT6557 Sonlu Elemanlar Metodu I Seçmeli 3 0 6
MAT6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6502 Soyut Ölçüm Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6504 İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6506 Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6508 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT6510 Pertürbasyon Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6512 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
MAT6514 Kodlama Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6516 Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları Seçmeli 3 0 6
MAT6518 Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler Seçmeli 3 0 6
MAT6520 Kompleks Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6522 İleri Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT6524 Ortogonal Polinomlar Seçmeli 3 0 6
MAT6526 Homotopi Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6528 Cebirsel Topolojiden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6530 Diferansiyel Geometri Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6532 Hareket Geometrisi Seçmeli 3 0 6
MAT6534 Değişmeli Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6536 Sonlu Cisimlerin Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6540 Cebirsel Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6542 Grup Gösterimleri Seçmeli 3 0 6
MAT6544 Cebirsel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6546 Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6548 Yaklaşım Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6550 İdeal Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6552 Homolojik Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT6554 Nümerik Analizden Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT6556 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT6558 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
MAT6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer4543443554435
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği4543443554435
Tensör Geometri5435405435435
Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler4555544433333
Nümerik Analizde İleri Konular5534543334543
Kodlama Teorisi I5343454343345
Cebirsel Geometri3344554433554
Hesapsal Geometri5433453354354
Graf Teorisi ve Uygulamaları5553423425444
Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar4335453453454
Topolojik Uzaylar3455544334543
Kategori Teorisi5425554445545
Homotopi Teorisi I5444534433334
Cebirsel Topoloji4353545345454
Sonlu Cisimlere Giriş5434543454354
Cebirler Teorisi4334555333445
Yüksek Diferansiyel Geometri3354343554444
Gruplar Teorisi5453454454345
Stokastik Diferansiyel Denklemler5454354543545
Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar3454354533345
Diferansiyel Denklemler Teorisi4444334554533
Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları5544335544335
Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar4433554455335
Fuzzy Küme Teorisi4433545345304
Yaklaşım Teorisi I4343455334554
Soyut Ölçüm Teorisi I5544335544335
Fonksiyonel Analizden Seçme Konular5444534345344
Nümerik Analizden Seçme Konular I5434454334543
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I3455544443434
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I4335433445434
Sonlu Elemanlar Metodu I5435435435435
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Soyut Ölçüm Teorisi II3455455443354
İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler3544533534544
Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler3455443334533
Uygulamalı Fonksiyonel Analiz4443335554444
Pertürbasyon Teorisi4445554455434
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
Kodlama Teorisi II3454334453443
Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları5554443543544
Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler5425354445545
Kompleks Analizden Seçme Konular3544354435444
İleri Topoloji3344545354433
Ortogonal Polinomlar3455554554545
Homotopi Teorisi II3454533344534
Cebirsel Topolojiden Seçme Konular3034355435434
Diferansiyel Geometri Teorisi ve Uygulamaları3435433454553
Hareket Geometrisi5435433544354
Değişmeli Halkalar Teorisi4543433334544
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları5555444554543
Cebirsel Sayılar Teorisi3544433354354
Grup Gösterimleri5433454334543
Cebirsel Geometriden Seçme Konular5443343435434
Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi5443334544433
Yaklaşım Teorisi II3434534445555
İdeal Topolojik Uzaylar3544353435434
Homolojik Cebir3543445343544
Nümerik Analizden Seçme Konular II5544545355355
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II5544334554345
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II3544354345343
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Yeterlik Sınavına Hazırlık4543443554435
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Önerisi4543443554435
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması (1.TİK)4035455435443
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması (2.TİK4543443554435
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması (3.TİK)4543443554435
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması (Tez Savunması)4545445545445
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık