English
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doktora programına başvuru yapacak öğrencilerin; Üniversitelerin, Fen Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Fizik bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik ve Genetik Bölümleri ile Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS puan koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü kararları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş: İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir. // Ders saydırma: Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin en fazla iki tanesi öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Tarihçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Programı 2018-2019 Bahar yarıyılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması gibi alanlardaki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlarda çözüm yollarına yönelik olarak uygulandığı bir bilim dalıdır. Günümüzde her geçen gün giderek önem kazanan bu program; biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ve genetik bilimini içine alarak, hızla gelişmekte olan bir alandır. Biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlarda çözümlere yönelik uygulandığı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu alanlardaki gelişmelerin takip edilmesi konusunda gerekli alt yapının oluşturulması ve nitelikli akademisyen ve araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Fen bilimleri, biyomühendislik ve kendi dalları ile ilgili konularda yeterli altyapıya ve bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri, moleküler biyoloji ve genetik çözümleri için kullanabilme becerisi
2- Alanında karşılaşacağı problemleri belirleyip, onları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ve ayrıca bu amaçla uygun analitik yöntemler ve teknikler seçme ve uygulama becerisi
3- Bir biyolojik sistemi, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz etme
4- Bilgiye ulaşabilme, kaynak araştırması yapabilme ve elde ettiği veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
5- Hem bireysel hem de oluşturulan takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
6- Öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7- Sorumluluk ve paylaşma bilinci
8- Proje yürütme, biyoteknolojik ve biyogüvenlik uygulamaların sonuçları hakkında farkındalık
9- Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
10- Biyolojik uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, gerekli sayıdaki ders ve semineri başarmış olması ve en az 3,00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları, her yarıyılın başında dersi yürütmekle görevli olan öğretim üyesinin veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ve EABDB/EASDB görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi sunarak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamladıktan sonra jüri önünde savunarak başarılı sayılan öğrenci doktora programından mezun olabilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Arge laboratuvarları, Genetik Tanı Merkezleri, Hastahane laboratuvarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, Genetik Tanı Merkezlerinde ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora derecesine sahip bilim insanları proje bazlı doktora sonrası araştırmalara katılabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömür Baysal

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MBG 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MBG 6501 İleri Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 3 0 6
MBG 6503 Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
MBG 6505 Biyomimetik Seçmeli 3 0 6
MBG 6509 Hücre Döngüsü ve Kontrolü Seçmeli 3 0 6
MBG 6511 Bitkilerde Rekombinant Protein Üretimi ve İzolasyonu Seçmeli 3 0 6
MBG 6513 Bitki Moleküler Biyolojisi Seçmeli 3 0 6
MBG 6515 Nanobiyomalzemeler Seçmeli 3 0 6
MBG 6517 Genetik Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
MBG 6519 Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
MBG 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6502 Bitkilerde Gen Ekspresyonu Seçmeli 3 0 6
MBG 6504 Bitkilerde Gen Klonlama ve Moleküler Analizler Seçmeli 3 0 6
MBG 6506 Ekotoksikoloji Zorunlu 3 0 6
MBG 6508 Moleküler Hücre Biyolojisinde Özel Konular Seçmeli 3 0 6
MBG 6512 Bitkilerde Gen Transfer Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
MBG 6514 Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
MBG 6516 Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları3 Seçmeli 3 0 6
MBG 6518 Nörobiyoloji ve Nörodejenerasyon Alanında Son Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
MBG 6532 Bitkilerde Sinyal İletim Yolları Seçmeli 3 0 6
MBG 6702 Uzmanlık Alan Dersi ** Zorunlu 4 0 6
MBG6090 Seminer * Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 24
MBG 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
MBG 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Seminer0000000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği0000000000
İleri Bitki Hücre Kültürleri0000000000
Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar0000000000
Biyomimetik0000000000
Hücre Döngüsü ve Kontrolü0000000000
Bitkilerde Rekombinant Protein Üretimi ve İzolasyonu0000000000
Bitki Moleküler Biyolojisi0000000000
Nanobiyomalzemeler0000000000
Genetik Mühendisliği0000000000
Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel Konular0000000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Bitkilerde Gen Ekspresyonu0000000000
Bitkilerde Gen Klonlama ve Moleküler Analizler0000000000
Ekotoksikoloji0000000000
Moleküler Hücre Biyolojisinde Özel Konular0000000000
Bitkilerde Gen Transfer Yöntemleri0000000000
Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri0000000000
Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları30000000000
Nörobiyoloji ve Nörodejenerasyon Alanında Son Gelişmeler0000000000
Bitkilerde Sinyal İletim Yolları0000000000
Uzmanlık Alan Dersi **0000000000
Seminer *0000000000
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
Yeterlik Sınavına Hazırlık0000000000
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
Tez Önerisi0000000000
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
Tez Çalışması (1.TİK)0000000000
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
Tez Çalışması (2.TİK)0000000000
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
Tez Çalışması (3.TİK)0000000000
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması (Tez Savunması)0000000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık