English
Mimarlık Fakültesi Mimarlık

Kazanılan Derece

Mimar

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) sayısal puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Mimarlık lisans programındaki 240.0 AKTSlik dersleri başarıyla tamamlamak.

Önceki Öğrenim

Öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlar dahilinde, akademik başarı durumuna göre yatay geçiş programı ile öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz 2018-2019 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir.

Program Profili

Programımıza her yıl yaklaşık 62 lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Analitik Düşünme: Karmaşık olguları neden-sonuç ilişkileri bağlamında çözümlenebilecek verilere dönüştürebilme, toplanan verileri analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme ve bunları mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisine sahip olma.
2- Eleştirel Düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve test edebilme becerisine sahip olma.
3- Etkin İfade: Türkçe etkin okuma, yazma, iletişim kurma, sunma, sözlü olarak kendini ifade edebilme becerisine sahip olma.
4- Yaratıcı Düşünme: Mimari öncüllerden çeşitli nitelikler bakımından ayrışıp özgün bir karakter barındıran yaklaşımlar geliştirebilme ve herhangi bir öncül/izlek bulunmayan durumları teşhis edebilme, sahip olduğu bilgiyi/tecrübeyi yeni bir değer üretecek biçimde harekete geçirebilme becerisine sahip olma.
5- Bireysel Çalışma: Bireysel çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olma.
6- Mesleki Etik ve Sorumluluk: Kullanıcıların isteklerini bireylerin, çevrenin ve toplumun gereklilikleri doğrultusunda yorumlama, program önerilerini hazırlarken doğal, kültürel ve toplumsal etmenleri dikkate alma, mimarlık mesleğinin ve mimarın toplum içindeki rolünü kavramış olma ve bütün bu kavrayışları uygulamaya geçirme sorumluluğunun farkındalığını kazanma.
7- Kolektif Çalışma: Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olma.
8- Mimari Anlatım Teknikleri: Mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı nosyonu ile hareket ederken nitelikli mimari ifadeler üretebilme; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme ve becerisine sahip olma.
9- Çevresel Etik: Yerel ve küresel ölçekte, mimarlık ve planlama kararlarında kaynakların korunması, sürdürülebilirlik konularını kavrama, bu konudaki uluslararası belge ve bilgilerin farkında olma, mesleğini icra ederken bu bilgileri uygulayabilme becerisine sahip olma.
10- Strüktürel Tasarım: Bina tasarımıyla ilişkili strüktürel tasarım, yapı ve mühendislik sorunlarını kavramış olma.
11- Tarih Bilinci ve Kuram Bilgisi: Mimari tasarımın kendine ait, otonom bilgi alanının farkındalığını kazanma; mimarlık nesnelerini ve söylemlerini, farklı bilgi ve araştırma alanları dahilinde konumlandırabilme, tarihsel olguların mimari nesne oluşturma süreçleri üzerindeki etkilerini belirli kronolojiler çerçevesinde ilişkilendirebilme, tasarım süreçlerine fiilen dahil olabilecek kavramları, düşünceleri ve izlekleri mimarlık yazını içerisinde takip edebilme yetisini geliştirme.
12- Yaşam Güvenliği: Yapılı çevrede acil durum planları, yaşam riski oluşturan konulara farkındalık, doğal afetlere ilişkin yeterli bilgi ve bu konuların tasarım sürecine dahil edebilme.
13- Yasal Sorumluluklar: Mimari uygulamaların hukuki sonuçları hakkında farkında olma, tasarıma ilişkin fikirlerin binaya dönüştürülmesi sürecinde genel planlamayla bütünleştirilmesiyle ilgili işkolları, kuruluşlar, yönetmelikler ve usuller hakkında yeterli bilgi sahibi olma.
14- Bina Sistemleri ve Entegrasyonu: Binalarda iç konfor koşullarını ve iklim koşullarına karşı kontrolü sağlayabilmek için, fiziksel sorunlara çözüm üretebilecek teknolojiler, yapı işlevleri ve malzemeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
15- Erişilebilirlik: Geliştirilen mekânsal önerilerin, herkes için erişilebilir, anlaşılabilir ve kimseye bağımlı olmadan, doğal bir biçimde kullanılabilir olmasını sağlayacak evrensel tasarım ilkelerini kavramış olma ve bunun için gerekli tasarım becerisine sahip olma.
16- Tasarım Sürecini Yönetebilme: Bir tasarım projesi için araştırma yapabilme, kullanıcının gereksinimlerini belirleyebilme, ihtiyaç programını hazırlayabilme ve bu ihtiyaç programını birey ve kamu için değer üretecek biçimlerde yorumlayabilme, tasarım sürecine dahil olan failler ve etmenler arasında organizasyonel ilişkiler kurabilme ve tasarım sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlara etkili çözümler geliştirebilme becerisine sahip olma.
17- Tarihi Çevre ve Koruma: Somut ve Somut olmayan mirasın korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili ilkeleri kavramış olma.
18- Uluslararası İnceleme ve İletişim: Mimarlık konusunda mesleki literatürü ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
19- Uygulama Sürecini Yönetebilme: Ofis organizasyonu, iş planlama, proje yönetimi, risk yönetimi ve liderlik konuları ile bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama, şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olma.
20- Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet: Türk inkılabının tarihi köklerine inerek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkma, Cumhuriyet ve o döneme ait araştırmaları mimarlık bağlamında tartışabilme becerisine sahip olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mimarlık Bölümünden mezun olabilmek için, dört yıllık lisans eğitimi sonunda, 8 dönemlik dersleri ve toplam krediyi başarı ile tamamlamış olmak (164 yerel kredi ve 240 AKTS), STJ 01 (Yapım atölyesi), STJ 02 (Şantiye), STJ 03 (Büro) stajlarını yapmış ve bu stajların kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Memur veya anlaşmalı olarak: Merkezi ve yerel yönetim kurumlarında, Üniversitelerin ve bankaların inşaat dairelerinde, Akademisyen olarak: Üniversitelerde, Ücretli veya serbest statüde: Mimarlık bürolarında istihdam edilebilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) ve Yabancı dil sınavından (YDS) yeterli puanlara sahip olmaları ve yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmaları halinde yüksek lisans eğitimine başlayabilir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Öncü Başoğlan Avşar

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Öncü Başoğlan Avşar

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
MAT1825 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 3
MİM1005 MİMARLIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 3
MİM1007 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ I Zorunlu 4 8 10
MİM1009 MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
İSG1801 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT1826 GEOMETRİ Zorunlu 3 0 3
MİM1004 MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 5
MİM1006 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I Zorunlu 3 0 4
MİM1010 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ II Zorunlu 4 8 11
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
İSG1802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MİM2001 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ III Zorunlu 4 8 11
MİM2003 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II Zorunlu 3 0 4
MİM2005 YAPI TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 2 2 4
MİM2007 YAPI MÜHENDİSLİĞİ I Zorunlu 2 0 2
MİM2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 4
YDB 2811 İNGİLİZCE III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MİM2002 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IV Zorunlu 4 8 10
MİM2004 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI Zorunlu 3 0 4
MİM2006 YAPI TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 2 3
MİM2008 YAPI MÜHENDİSLİĞİ II Zorunlu 2 0 2
MİM2010 STAJ II (ŞANTİYE) Zorunlu 30 0 2
MİM2502 YAPI DETAYLANDIRMA Seçmeli 3 0 4
MİM2504 HESAPLAMALI TASARIM Seçmeli 3 0 4
MİM2506 GELENEKSEL MİMARLIK Seçmeli 3 0 4
MİM2508 KÜLTÜR VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 4
YDB2812 İNGİLİZCE IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MİM3001 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ V Zorunlu 4 8 12
MİM3003 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IV Zorunlu 3 0 4
MİM3005 YAPI TEKNOLOJİLERİ III Zorunlu 2 2 4
MİM3007 TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI I Zorunlu 2 2 6
MİM3501 SANAT VE ELEŞTİRİ Seçmeli 3 0 4
MİM3503 TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ TASARIM Seçmeli 3 0 4
MİM3505 DOĞA VE MİMARLIK Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MİM3002 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VI Zorunlu 4 8 11
MİM3004 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI V Zorunlu 3 0 4
MİM3006 YAPI TEKNOLOJİLERİ IV Zorunlu 2 2 4
MİM3008 TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI II Zorunlu 2 2 5
MİM3010 STAJ III (BÜRO) Zorunlu 30 0 2
MİM3502 BİNA YAPIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 4
MİM3504 GELECEĞİN ÇEVRESİ Seçmeli 3 0 4
MİM3506 AYDINLATMA VE AKUSTİK Seçmeli 3 0 4
MİM3508 KIRSAL MİMARİ Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MİM4001 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VII Zorunlu 4 8 14
MİM4003 MESLEK ETİĞİ VE PRATİĞİ I Zorunlu 3 0 4
MİM4005 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 3 0 4
MİM4501 MALİYET VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 4
MİM4503 TARİHİ STRÜKTÜREL SİSTEMLER Seçmeli 3 0 4
MİM4505 GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI I Seçmeli 3 0 4
MİM4507 KENTSEL TASARIM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MİM4002 MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VIII Zorunlu 4 8 14
MİM4004 MESLEK ETİĞİ VE PRATİĞİ II Zorunlu 3 0 4
MİM4502 KENT VE MİMARLIK Seçmeli 3 0 4
MİM4504 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİ MİRASI Seçmeli 3 0 4
MİM4506 GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI II Seçmeli 3 0 4
MİM4508 GÖSTERİ SANATLARI Seçmeli 3 0 4
MİM4510 SANATIN YANSIMALARI Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı43413010000000000500
TEMEL MATEMATİK 54243014030001010200
MİMARLIĞA GİRİŞ55553531305220202201
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ I 55555255052000050100
MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I42355555000000010000
Türk Dili I43513010000000000005
İngilizce I43413010000000000500
İş Sağlığı ve Güvenliği I00000000000000000000
                     
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
GEOMETRİ54243014030001010200
MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II42355555020002010000
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I55543231325001005201
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ II55555355152202350100
Türk Dili II43513010000000000305
İngilizce II43413010000000000500
İş Sağlığı ve Güvenliği II54155055250105350120
                     
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I00000000000000000000
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ III55555555353515553130
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II55543231325101005201
YAPI TEKNOLOJİLERİ I54254325452535232120
YAPI MÜHENDİSLİĞİ I53124421050504010000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM54254255132222231221
İNGİLİZCE III00000000000000000000
                     
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
ATATÜRK VE İNKILAP TARİHİ II00000000000000000000
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IV55555555353515553130
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI55553331445303225305
YAPI TEKNOLOJİLERİ II54254445452535532120
YAPI MÜHENDİSLİĞİ II53124421050504010000
STAJ II (ŞANTİYE)00000000000000000000
YAPI DETAYLANDIRMA52553255352445353350
HESAPLAMALI TASARIM54254255132222231221
GELENEKSEL MİMARLIK53332422523252205203
KÜLTÜR VE ÇEVRE55544322205000105302
İNGİLİZCE IV00000000000000000000
                     
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ V55555555554545555150
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IV05553531445341424403
YAPI TEKNOLOJİLERİ III00000000000000000000
TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI I55544555553555435315
SANAT VE ELEŞTİRİ55553111105000000401
TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ TASARIM00000000000000000000
DOĞA VE MİMARLIK55554211505000400400
                     
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VI00000000000000000000
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI V00000000000000000000
YAPI TEKNOLOJİLERİ IV00000000000000000000
TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI II00000000000000000000
STAJ III (BÜRO)00000000000000000000
BİNA YAPIM YÖNETİMİ00000000000000000000
GELECEĞİN ÇEVRESİ00000000000000000000
AYDINLATMA VE AKUSTİK00000000000000000000
KIRSAL MİMARİ00000000000000000000
                     
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VII00000000000000000000
MESLEK ETİĞİ VE PRATİĞİ I00000000000000000000
MESLEKİ İNGİLİZCE00000000000000000000
MALİYET VE PROJE YÖNETİMİ00000000000000000000
TARİHİ STRÜKTÜREL SİSTEMLER00000000000000000000
GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI I00000000000000000000
KENTSEL TASARIM ÇALIŞMALARI00000000000000000000
                     
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VIII00000000000000000000
MESLEK ETİĞİ VE PRATİĞİ II00000000000000000000
KENT VE MİMARLIK00000000000000000000
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİ MİRASI00000000000000000000
GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI II00000000000000000000
GÖSTERİ SANATLARI00000000000000000000
SANATIN YANSIMALARI00000000000000000000
                     
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık