English
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi

Kazanılan Derece

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi programından mezun olan öğrenciler ‘Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri’ ünvanı kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, acil durumlar ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş olanağına sahiptirler. Ayrıca kamu sektöründe devlet memuru olma imkanları bulunmaktadır.

Kabul Koşulları

Bölüme öğrenci kabulü, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü YKS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle YKS puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

1)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 2)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 3)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 5)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 6)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder. 8)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. 9)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 10)Acil Durum ve Afet Yönetimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 11)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 12)Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirebilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi programında 2018-2019 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanacaktır. Programın kontejanı 40 öğrencidir. Acil Durum ve Afet Yönetimi ders programı, bu alanında bilinmesi gereken temel kavramları vermenin yanı sıra örgün eğitim ve öğretim avantajlarını kullanarak bilimsel bir ortamda eğitilip meslek becerilerinin kazanılması sağlanmaktadır. Dersler alanında uzman öğretim görevlileri tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenecek ve uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca dersler kapsamında saha uygulamaları yapılacak olup güncel uygulamalar yerinde öğrencilere gösterilecektir. Bunun yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi programında 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, çalışmalarını uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlamakta, ayrıca alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Program Profili

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim süresi 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, bu alanında bilgi ve tecrübelerini uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, üretken, girişimci, çevreye saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Acil durum haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
2- Acil durum yönetim evrelerini bilmek
3- Karar vermek ve problemi çözmek
4- Zarar azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak
5- Yangın güvenliği ve itfaiyecilik konularını kavrama ve yorumlama becerisi kazanmak.
6- Acil Durum ve Afetlerde Lojistik Uygulamalarını Bilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olmak için gereken minimum mezuniyet kredisi;108 zorunlu, 12 seçmeli olmak üzere 120 AKTS’dir. 30 iş günü 1. Sınıf/2. Yarıyıl, olmak üzere 30 iş günü staj yapılması zorunludur.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı lisans bitirdikten sonra, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzman Yardımcısı (AFAD), Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler, Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler, Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Bağlı Şubeler, İl Sağlık Müdürlükleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüklerinde ve özel sektörde, iş olanağına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) ile örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programları ise acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerdir.

Eğitim Türü

Türkiye’nin, depremler gibi doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle, bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi yetişmiş insan gücüne olan gereksinim toplum için yaşamsal önemdedir. Bu programın amacı deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmektir. Bu program, öğrencilere acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında geliştirmeye yöneliktir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Mezunlar Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanını alır. Mezunlarımız afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilecek, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilecek ve yönetebilecek, afetlerde kriz masası sorumluluğu üstlenebilecek, kendisine bağlı sivil savunma birimlerini eğitip yönetebileceklerdir. Her şartta arama ve kurtarma çalışmalarını organize ederek, sevk ve idaresini üstlenebilecek, gerektiğinde görev yaptığı bölgede yaşayan tüm insanlara arama- kurtarma ve hayatta kalma konularında periyodik olarak eğitim verebileceklerdir. Böylece kurumların ve kişilerin tehlikelere, afetlere ve doğal zararlara karşı proaktif hazırlık yapabilir hale gelmelerini sağlayabileceklerdir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Özgün VATANSEVER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Jale YAZGAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADY 1001 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeler Zorunlu 3 0 4
ADY 1007 Acil Durum ve Afet Hukuku Zorunlu 2 0 3
ADY 1009 Afet Yönetimine Giriş Zorunlu 2 0 4
ADY 1501 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu Seçmeli 2 0 3
ADY 1503 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 3
ADY 1505 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma Zorunlu Seçmeli 3 1 4
ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP 1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Zorunlu 2 0 3
MAP 1803 Matematik Zorunlu 2 0 3
TDB 1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB 1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADY 1004 Patlamadan Korunma ve ATEX Zorunlu 3 0 3
ADY 1006 Modelleme Zorunlu 3 0 2
ADY 1008 Acil Durum ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 2
ADY 1010 Meslek Stajı Zorunlu 0 0 6
ADY 1504 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 3
ADY 1506 Acil Durumlarda Kampçılık Bilgisi Seçmeli 3 2 3
ADY 1508 Ergonomi Seçmeli 2 0 2
ADY 1510 Araştırma Yöntemleri Teknikleri Seçmeli 2 1 3
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP 1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 2 0 3
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB 1802 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 2 0 2
YDB 1804 Almanca II Zorunlu Seçmeli 2 0 2
YDB 1806 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 2 0 2
İSG 1902 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADY 2001 Yangın Güvenliği Zorunlu 3 1 4
ADY 2003 Yapı Bilgisi ve Güvenliği Zorunlu 3 0 4
ADY 2005 Risk Analizi ve Metotları Zorunlu 4 0 4
ADY 2013 Afetlerde Kimyasal Radyolojik Biyolojik Tehlikeler Zorunlu 2 0 4
ADY 2015 Temel Anatomi ve Fizyoloji Zorunlu 2 0 4
ADY 2017 Arama ve Kurtarma Bilgisi Zorunlu 2 0 4
ADY 2501 Afet Lojistiği Seçmeli 2 0 3
ADY 2503 İlkyardım Zorunlu Seçmeli 2 0 3
ADY 2505 Kalite Yönetim Sistemi Seçmeli 2 0 3
ADY 2507 Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADY 2004 Afet Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
ADY 2014 Acil Durum ve Afet Planlaması Zorunlu 2 0 3
ADY 2016 Afetlerde Salgın Hastalıklar Zorunlu 2 0 3
ADY 2018 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Zorunlu 2 0 3
ADY 2020 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 3
ADY 2022 Acil Durum ve Afet Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
ADY 2502 Protokol Bilgisi Seçmeli 2 0 3
ADY 2506 Mesleki Proje Hazırlama Seçmeli 3 0 4
ADY 2508 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Kimyasal Maddeler ve Tehlikeler000000
Acil Durum ve Afet Hukuku354532
Afet Yönetimine Giriş000000
Yenilikçilik ve Girişimcilik000000
Mesleki Yabancı Dil I000000
Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma505000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I000000
Matematik000000
Türk Dili I000000
İngilizce I000000
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Patlamadan Korunma ve ATEX000450
Modelleme005000
Acil Durum ve Afet Yönetimi050005
Meslek Stajı050000
Mesleki Yabancı Dil II100101
Acil Durumlarda Kampçılık Bilgisi400000
Ergonomi000504
Araştırma Yöntemleri Teknikleri000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri II111115
Türk Dili II000000
İngilizce II111513
Almanca II000000
Fransızca II000000
İş Sağlığı ve Güvenliği000500
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Yangın Güvenliği000050
Yapı Bilgisi ve Güvenliği000004
Risk Analizi ve Metotları000500
Afetlerde Kimyasal Radyolojik Biyolojik Tehlikeler000000
Temel Anatomi ve Fizyoloji111111
Arama ve Kurtarma Bilgisi344344
Afet Lojistiği000005
İlkyardım113111
Kalite Yönetim Sistemi040000
Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği044000
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Afet Ekonomisi040000
Acil Durum ve Afet Planlaması000000
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 114444
Tıbbi Terminoloji444444
Acil Durum ve Afet Psikolojisi224233
Protokol Bilgisi040000
Mesleki Proje Hazırlama050000
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş500004
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık