English
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı

Kazanılan Derece

Av ve Yaban Hayatı Teknikeri

Kabul Koşulları

Bölüme öğrenci kabulü, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü YKS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle YKS puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

1. Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma. 2. Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme. 3. Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme. 4. Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma. 5. Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma. 6. Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 7. Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme 8. Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı programında 2019-2020 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanacaktır. Programın kontejanı 30 öğrencidir. Avcılık ve Yaban Hayatı ders programı, bu alanında bilinmesi gereken temel kavramları vermenin yanı sıra örgün eğitim ve öğretim avantajlarını kullanarak bilimsel bir ortamda eğitilip meslek becerilerinin kazanılması sağlanmaktadır. Dersler alanında uzman öğretim görevlileri tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenecek ve uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca dersler kapsamında saha uygulamaları yapılacak olup güncel uygulamalar yerinde öğrencilere gösterilecektir. Bunun yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Avcılık ve Yaban Hayatı programında 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, çalışmalarını uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlamakta, ayrıca alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Program Profili

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim süresi 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, bu alanında bilgi ve tecrübelerini uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, üretken, girişimci, çevreye saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
2- Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
3- Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
4- Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
5- Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
6- Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
7- Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme
8- Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplamı 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Mezun İstihdamı

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, Avcılık ve Yaban Hayatı Meslek elemanı ve Orman Muhafaza Memuru mesleki unvanları doğrultusunda görev yapmakta ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman Muhafaza Memuru boş kadro sayısı 5000 üzerinde olup bu programın açılması ile işgücü yetersizliğinin azalmasına katkıda bulunulacaktır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Program mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca, programa yerleştirilmeleriyle birlikte veya mezun olarak ikinci üniversite hakkı ile sınavsız olarak Açık öğretim lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Bu programın amacı, av ve yaban hayatının çeşitli dallarında çalışabilecek yaban hayatı teknikerleri yetiştirmektir. Yaban hayatı teknikerleri, yaban hayatı ile ilgili konularda orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Avcılık ve Yaban Hayatı programındaki öğrencilerin, yaban hayatının her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Gürkan DEMİRÖZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Sefa DURMAZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
AYH1001 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Zorunlu 2 0 3
AYH1501 Zooloji Seçmeli 2 1 3
AYH1503 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 2
AYH1505 İKLİM BİLGİSİ Seçmeli 3 0 2
BAH1817 Genel Botanik Zorunlu 2 1 3
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Zorunlu 2 0 3
MAP1803 Matematik Zorunlu 2 0 3
ORP1003 Harita ve Ölçme Bilgisi Zorunlu 3 1 3
ORP1009 Ormancılık Bilgisi Zorunlu 3 0 3
ORP1013 Toprak İlmi Zorunlu 2 1 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
AYH1002 AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI Zorunlu 3 1 3
AYH1004 DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK Zorunlu 3 1 3
AYH1006 AĞAÇLAR Zorunlu 2 1 3
AYH1008 YABAN HAYVANLARINDA DAVRANIŞ Zorunlu 2 1 2
AYH1010 Meslek Stajı (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 8
AYH1502 İLETİŞİM BİLGİSİ Seçmeli 3 0 3
AYH1504 JEOLOJİ VE ARAZİ BİLGİSİ Seçmeli 2 1 3
ORP1010 Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2 1 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AYH2001 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ Zorunlu 2 1 3
AYH2003 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 3
AYH2005 AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Zorunlu 2 0 3
AYH2008 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
AYH2501 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 3 0 2
AYH2503 AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
AYH2505 YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
AYH2507 DOĞADA YAŞAM VE HAYATTA KALMA Seçmeli 2 1 3
AYH2509 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 0 3
AYH2511 İÇSU ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 2
AYH2513 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 3
AYH2515 YABAN HAYVANLARI ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 2
ORP2029 Silvikültür Tekniği Zorunlu 2 1 4
ORP2525 Orman Entomolojisi Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AYH2002 ORNİTOLOJİ Zorunlu 3 0 3
AYH2004 AVLAKLARIN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
AYH2502 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 3
AYH2504 BİYOLOJİK MÜZE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 1 3
AYH2506 YANGIN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
AYH2508 YABAN HAYATI ALANLARININ ISLAHI Seçmeli 3 1 3
AYH2510 SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
AYH2512 POPÜLASYONLARIN DÜZENLENMESİ Seçmeli 2 0 3
AYH2514 ORMAN BAKIMI VE KORUMA Seçmeli 2 0 3
ORP2012 Orman Amenajmanı Esasları Zorunlu 3 1 3
ORP2025 Ormancılıkta Yaban Hayatı Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I00000000
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi33333333
Zooloji00000000
ÇEVRE KİRLİLİĞİ24334333
İKLİM BİLGİSİ00000000
Genel Botanik00000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I00000000
Matematik00000000
Harita ve Ölçme Bilgisi00000000
Ormancılık Bilgisi00000000
Toprak İlmi00000000
Türk Dili I00000000
İngilizce I00000000
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II00000000
AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI34434340
DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK00000000
AĞAÇLAR00000000
YABAN HAYVANLARINDA DAVRANIŞ00000000
Meslek Stajı (30 İş Günü)00000000
İLETİŞİM BİLGİSİ00000000
JEOLOJİ VE ARAZİ BİLGİSİ00000005
Odun Dışı Orman Ürünleri00000000
Türk Dili II00000000
İngilizce II00000000
İş Sağlığı ve Güvenliği00000000
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ00000000
YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI00000000
AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ00000000
KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ00000000
DOĞA VE AV TURİZMİ00000000
AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI00000000
YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK00000000
DOĞADA YAŞAM VE HAYATTA KALMA50500000
DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI00000000
İÇSU ÜRÜNLERİ00000000
BİTKİ KORUMA40000000
YABAN HAYVANLARI ÜRETİMİ00000000
Silvikültür Tekniği00000000
Orman Entomolojisi00000000
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ORNİTOLOJİ00000000
AVLAKLARIN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ00000000
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ43312000
BİYOLOJİK MÜZE YÖNTEMLERİ00000000
YANGIN EKOLOJİSİ00000000
YABAN HAYATI ALANLARININ ISLAHI00000000
SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ00000000
POPÜLASYONLARIN DÜZENLENMESİ00000000
ORMAN BAKIMI VE KORUMA00000000
Orman Amenajmanı Esasları00000000
Ormancılıkta Yaban Hayatı00000000
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık