English
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri

Kazanılan Derece

Orman Ürünleri Teknikeri

Kabul Koşulları

Bölüme öğrenci kabulü, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü YKS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle YKS puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

1. Ormancılık hakkında bilgi sahibi olmak 2. Orman kaynaklarının sürdürülebilir olmasını sağlamak 3. Bilimsel bir anlayışla ormanı değerlendirebilmek 4. Ormanda sadece odun üretimi değil, çok yönlü yarar sağlamak 5. İletişim becerisine sahip olmak 6. Takım içinde uyumlu çalışmayı sağlama 7. Ormanların korunmasını sağlamak 8. Mevcut ormanların iyileştirilmesini sağlamak

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri programında 2019-2020 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanacaktır. Programın kontejanı 30 öğrencidir. Ormancılık ve Orman Ürünleri ders programı, bu alanında bilinmesi gereken temel kavramları vermenin yanı sıra örgün eğitim ve öğretim avantajlarını kullanarak bilimsel bir ortamda eğitilip meslek becerilerinin kazanılması sağlanmaktadır. Dersler alanında uzman öğretim görevlileri tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenecek ve uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca dersler kapsamında saha uygulamaları yapılacak olup güncel uygulamalar yerinde öğrencilere gösterilecektir. Bunun yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Ormancılık ve Orman Ürünleri programında 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, çalışmalarını uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlamakta, ayrıca alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Program Profili

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim süresi 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, bu alanında bilgi ve tecrübelerini uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, üretken, girişimci, çevreye saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Ormancılık hakkında bilgi sahibi olmak
2- Orman kaynaklarının sürdürülebilir olmasını sağlamak
3- Bilimsel bir anlayışla ormanı değerlendirebilmek
4- Ormanda sadece odun üretimi değil, çok yönlü yarar sağlamak
5- İletişim becerisine sahip olmak
6- Takım içinde uyumlu çalışmayı sağlama
7- Ormanların korunmasını sağlamak
8- Mevcut ormanların iyileştirilmesini sağlamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplamı 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Mezun İstihdamı

Ormancılık ve Orman ürünleri programı mezunları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarında ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Program mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde ilgili fakültelerin “Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca, programa yerleştirilmeleriyle birlikte veya mezun olarak ikinci üniversite hakkı ile sınavsız olarak Açık öğretim lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

1. Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek. 2. Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi, verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi ve mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması konularında bilgi sahibi olan, teknik elemanlar yetiştirmek 3. Bilimsel bir anlayışla ormanı bir ekosistem olarak değerlendirmek 4. Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi odaklı değil, çok yönlü yararlanmayı sağlamak 5. İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmek Modelleme yapabilme. 6. Acil durum ekiplerini oluşturabilme, 7. Sağlık güvenlik planı hazırlama 8. İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği dosyası hazırlayabilme.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Gürkan DEMİRÖZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. İrfan ÖZTÜRK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BAH1817 Genel Botanik Zorunlu 2 1 3
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Zorunlu 2 0 3
MAP1807 Genel Matematik Zorunlu 2 0 3
ORP1003 Harita ve Ölçme Bilgisi Zorunlu 3 1 3
ORP1009 Ormancılık Bilgisi Zorunlu 3 0 3
ORP1013 Toprak İlmi Zorunlu 2 1 3
ORP1015 Zooloji Zorunlu 2 1 3
ORP1501 Ormancılıkta Girişimcilik Seçmeli 3 0 3
ORP1505 Korunan Alanlar Seçmeli 3 0 3
ORP1507 Çevre Koruma Seçmeli 3 0 3
ORP1509 Odun Kusurları Seçmeli 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TLT1811 Genel Kimya Seçmeli 3 0 3
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 2 0 3
ORP1008 Meslek Stajı (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 4
ORP1010 Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2 1 2
ORP1014 Orman Botaniği Zorunlu 3 1 3
ORP1016 Orman Ekolojisi Zorunlu 2 1 3
ORP1024 Orman Ürünleri Kimyası Zorunlu 3 1 3
ORP1502 Coğrafi Bilgi Sistemi Seçmeli 2 0 3
ORP1504 İstatistik Seçmeli 2 0 3
ORP1506 Ormancılık İşletme Ekonomisi Seçmeli 2 0 3
ORP1508 İş Etüdü ve Ergonomi Seçmeli 2 0 3
ORP1510 Orman Bakımı ve Koruma Seçmeli 2 0 3
ORP1512 Orman Kadastro Bilgisi Seçmeli 2 0 3
ORP1514 Orman Entomolojisi Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ORP2009 Mekanizasyon ve Transport Tekniği Zorunlu 2 1 3
ORP2011 Mesleki Uygulama I Zorunlu 2 0 2
ORP2017 Orman Ürünlerinden Faydalanma Zorunlu 3 0 3
ORP2019 Ormancılık İş Bilgisi Zorunlu 2 1 3
ORP2021 Ormancılık Politikası Zorunlu 3 0 3
ORP2025 Ormancılıkta Yaban Hayatı Zorunlu 2 0 3
ORP2029 Silvikültür Tekniği Zorunlu 2 1 4
ORP2501 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 3
ORP2503 Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı Seçmeli 2 0 3
ORP2505 Kavak ve Hızlı Gelişen Türler Seçmeli 2 0 3
ORP2509 Odun Anatomisi Seçmeli 2 0 3
ORP2511 Süs Bitki Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 3
ORP2513 Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama Seçmeli 2 0 3
ORP2515 Sel ve Çığ Kontrolü Seçmeli 2 0 3
ORP2517 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Seçmeli 2 0 3
ORP2519 Kalite Kontrol Seçmeli 2 0 3
ORP2521 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli 2 0 3
ORP2523 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma Seçmeli 2 1 3
ORP2525 Ağaç Malzeme Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ORP2002 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği Zorunlu 2 1 3
ORP2006 Mesleki Proje Hazırlama Zorunlu 2 0 4
ORP2008 Mesleki Uygulama II Zorunlu 2 0 2
ORP2012 Orman Amenajmanı Esasları Zorunlu 3 1 3
ORP2020 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 3
ORP2028 Orman Ürünlerinin Pazarlanması Zorunlu 3 0 3
ORP2502 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 3
ORP2504 Sosyal Ormancılık Seçmeli 2 0 3
ORP2506 Ormancılık Hukuku Seçmeli 2 0 3
ORP2508 Yangın Ekolojisi Seçmeli 2 0 3
ORP2510 Silah Bilgisi Seçmeli 2 1 3
ORP2512 Orman Yolları Seçmeli 2 0 3
ORP2514 Biyodizel Seçmeli 2 0 3
ORP2516 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Seçmeli 2 0 3
ORP2518 Ormancılıkta Kırsal Kalkınma Seçmeli 2 0 3
ORP2520 Ormancılıkta Sertifikasyon Seçmeli 2 0 3
ORP2522 Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi Seçmeli 2 0 3
ORP2526 Dendrometri Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I00000000
Genel Botanik00000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I00000000
Genel Matematik00000000
Harita ve Ölçme Bilgisi23322000
Ormancılık Bilgisi00000000
Toprak İlmi00000000
Zooloji00000000
Ormancılıkta Girişimcilik00000000
Korunan Alanlar00000000
Çevre Koruma00000000
Odun Kusurları00000000
Türk Dili I00000000
Genel Kimya00000000
İngilizce I00000000
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II00000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri II00000000
Meslek Stajı (30 İş Günü)00000000
Odun Dışı Orman Ürünleri00000000
Orman Botaniği00000000
Orman Ekolojisi00000000
Orman Ürünleri Kimyası00000000
Coğrafi Bilgi Sistemi00000000
İstatistik00000000
Ormancılık İşletme Ekonomisi00000000
İş Etüdü ve Ergonomi00000000
Orman Bakımı ve Koruma00000000
Orman Kadastro Bilgisi00000000
Orman Entomolojisi00000000
Türk Dili II00000000
İngilizce II00000000
İş Sağlığı ve Güvenliği00000000
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Mekanizasyon ve Transport Tekniği00000000
Mesleki Uygulama I00000000
Orman Ürünlerinden Faydalanma00000000
Ormancılık İş Bilgisi00000000
Ormancılık Politikası00000000
Ormancılıkta Yaban Hayatı00000000
Silvikültür Tekniği00000000
Mesleki Yabancı Dil I00000000
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı00000000
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler00000000
Odun Anatomisi00000000
Süs Bitki Yetiştiriciliği00000000
Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama00000000
Sel ve Çığ Kontrolü00000000
Sürdürülebilir Orman Yönetimi00000000
Kalite Kontrol00000000
Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği00000000
Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma00000000
Ağaç Malzeme Teknolojisi00000000
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği00000000
Mesleki Proje Hazırlama00000000
Mesleki Uygulama II00000000
Orman Amenajmanı Esasları00000000
Ormancılıkta Halkla İlişkiler00000000
Orman Ürünlerinin Pazarlanması00000000
Mesleki Yabancı Dil II00000000
Sosyal Ormancılık00000000
Ormancılık Hukuku00000000
Yangın Ekolojisi00000000
Silah Bilgisi00000000
Orman Yolları00000000
Biyodizel00000000
Yenilenebilir Enerji Kaynakları00000000
Ormancılıkta Kırsal Kalkınma00000000
Ormancılıkta Sertifikasyon00000000
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi00000000
Dendrometri00000005
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık