English
Fen Fakültesi Biyoloji

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar

Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir ve 240 AKTS kredisi almak zorundalardır. Not ortalaması üst üste 3.00 ve 3.49 arasında olanlar Onur Öğrenci, ortalaması 3.50 ve 4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Şeref Öğrenci olarak listelenir.

Önceki Öğrenim

Biyoloji Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Biyoloji Bölümü'’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

1993 yılında kurulmasına rağmen Biyoloji bölümüne ilk kez 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında 26 öğrenci alınmıştır. Bu yıldan itibaren bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı sürekli artmaktadır.

Program Profili

Lisans eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Biyoloji eğitimi vermek; uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin, hastanelerin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuar ve teorik bilgi birikimine sahip Biyologlar yetiştirmektir. Ülkemizde Biyoloji eğitimi veren bölümler arasında en iyi ilk on bölüm arasına girmek, Her bir öğretim üyesinin en az bir adet ulusal kaynaklardan destekli (TÜBİTAK, DPT BAP gibi) ileri araştırma projesi yürütüyor olması, Bölümün en az bir veya daha fazla Avrupa Birliği projelerinde yer alması, Öğretim üyesi başına düşen yıllık yayın sayısının en az bir veya daha yukarısı olması, Lisans eğitimi sırasında yüksek akademik potansiyel gösteren öğrencilerin, lisans eğitiminin üçüncü ve dördüncü sınıflarında, Bölümdeki ileri araştırma projelerinde çalışmalarına fırsat verilmesi, Mezun olan lisans öğrencilerinin ileri düzeyde İngilizce ve Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olması, Ulusal sanayi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, üniversite-sanayi işbirliği projelerinin hayata geçirilebilmesi, Biyoçeşitlilik ve endüstriyel bağlamda ülkemizde mevcut bitki, mantar, hayvan ve mikroorganizma biyoçeşitliliğinin fenotipik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde karakterize edilerek canlı ve/veya cansız kültür koleksiyonlarının oluşturulması ve bu konularda önemli referans laboratuvarları haline gelinmesi.

Program Yeterlilikleri

1- Biyoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön planda tutarak ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinmek
2- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmek
3- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek ve günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yenilemek
4- Biyoloji alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle incelemek ve kavramsallaştırma becerisine sahip olmak
5- Biyoloji alanındaki bir problemi saptamak, çözümüne yönelik hipotez kurmak, çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemleri kullanarak veriler toplamak, sonuçları analiz etmek ve yorumlamak
6- Biyoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
8- Biyoloji alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları nicel ve nitel verilerle destekleyerek bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmek
9- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanmak
10- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenlemek ve bunları uygulamak
11- Biyoloji alanı ile ilgili verileri toplamak, yorumlamak, uygulanmak ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
12- Biyoloji alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanmak
13- Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak
14- Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak, Biyoloji alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30 0 0 30 II Yarıyıl 30 0 0 30 III Yarıyıl 30 0 0 30 IV Yarıyıl 30 0 0 30 V Yarıyıl 20 5 5 30 VI Yarıyıl 20 5 5 30 VII Yarıyıl 0 30 0 30 VIII Yarıyıl 0 30 0 30 Bölümden mezun olacak öğrencinin minumum AKTS 'si 240 olmalıdır. Öğrenci 5. yarıyılda 5 AKTS değerinde ve 6. yarıyılda 5 AKTS değerinde olmak üzere toplam 10 AKTS değerinde bölüm dışı seçmeli ders alabilir. Bölümden mezun olacak öğrencilerin Seminer dersi alması zorunludur.

Mezun İstihdamı

Biyoloji mezunları Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuarları, diğer laboratuarlarda, hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hasan Sungur Civelek

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİY1001 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 6
BİY1003 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KİM1807 Genel Kimya Zorunlu 3 0 5
KİM1809 Genel Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
MAT1811 Genel Matematik Zorunlu 3 0 5
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİY1002 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 6
BİY1004 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2
ENF1806 Bilgisayarda Biyoloji Uygulamaları Zorunlu 3 0 3
FİZ1806 Genel Fizik Zorunlu 3 0 5
KİM1802 Organik Kimya Zorunlu 3 0 5
KİM1804 Organik Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY2000 Meslek Staj I (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
BİY2001 Sitoloji Zorunlu 3 0 5
BİY2003 Sitoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
BİY2005 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Zorunlu 3 0 4
BİY2007 Omurgasız Hayvanlar Sist. Lab Zorunlu 0 0 3
BİY2009 Kriptogam Zorunlu 3 0 4
BİY2011 Kriptogam Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
BİY2013 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 4
BİY2015 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY2002 Genetik Zorunlu 3 0 4
BİY2004 Genetik Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
BİY2006 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Zorunlu 3 0 4
BİY2008 Omurgalı Hayvanlar Sis. Lab Zorunlu 0 0 3
BİY2010 Fanerogam Zorunlu 3 0 4
BİY2012 Fanerogam Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
BİY2014 Bitki Anatomisi Zorunlu 2 0 3
BİY2016 Hayvan Histolojisi Zorunlu 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
BİY3001 Biyokimya Zorunlu 3 0 6
BİY3003 Biyokimya Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
BİY3005 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 6
BİY3007 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
BİY3009 Genel Ekoloji Zorunlu 3 0 4
BİY3501 Mikoloji Seçmeli 3 0 5
BİY3503 Çevre Biyolojisi Seçmeli 3 0 5
BİY3505 Viroloji Seçmeli 3 0 5
BİY3507 İmmunoloji Seçmeli 3 0 5
BİY3509 Deniz Biyolojisi Seçmeli 3 0 5
BİY3511 İhtiyoloji Seçmeli 3 0 5
BİY3513 Selected Topics in Biology I Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY3002 Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 5
BİY3004 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
BİY3006 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 5
BİY3008 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
BİY3010 Seminer Zorunlu 0 2 3
BİY3502 Ekofizyoloji Seçmeli 3 0 5
BİY3504 Türkiye Florası ve Vejetasyon Seçmeli 3 0 5
BİY3506 Prokaryotik Çeşitlilik Seçmeli 3 0 5
BİY3508 Biyokimya 2 Seçmeli 3 0 5
BİY3510 Hayvan embriyolojisi Seçmeli 2 0 5
BİY3512 Karşılaştırmalı hayvan anatomisi Seçmeli 2 0 5
BİY3514 Selected Topics in Biology II Seçmeli 3 0 5
BİY3516 Yeraltı Mantarları Seçmeli 3 0 5
JEO3802 Jeoloji Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY4000 Meslek Stajı III (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
BİY4501 Bitki Ekolojiisi Seçmeli 3 0 5
BİY4503 Zehirli Bitkiler ve Mantarlar Seçmeli 3 0 5
BİY4505 Proje Seçmeli 3 0 5
BİY4507 Mikrobiyal Fizyoloji Seçmeli 3 0 5
BİY4509 Mikrobiyal Biyoteknoloji Seçmeli 3 0 5
BİY4511 Moleküler Genetik Seçmeli 3 0 5
BİY4513 Populasyon Genetiğine Giriş Seçmeli 3 0 5
BİY4515 Entomoloji Seçmeli 2 0 5
BİY4517 Ekotoksikoloji Seçmeli 3 0 5
BİY4519 Biyoistatistik Seçmeli 3 0 5
BİY4521 İnsan Anatomi ve Fizyolojisi Seçmeli 2 0 5
BİY4523 Herbaryum Teknikleri Seçmeli 2 0 4
BİY4525 Bitki ve Stres Seçmeli 2 0 4
BİY4527 Mantar Kültürü Seçmeli 2 0 4
BİY4529 Çevre Kirliliği Seçmeli 2 0 4
BİY4531 Bitki Gelişim Fizyolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4533 Bitki Besleme Seçmeli 2 0 4
BİY4535 Etnobotanik Seçmeli 2 0 4
BİY4537 Çevre Mevzuatı ve ÇED Seçmeli 2 0 4
BİY4539 Zoocoğrafya Seçmeli 2 0 4
BİY4541 Protozooloji Seçmeli 2 0 4
BİY4543 Herpetoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4545 Ornitoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4547 Etoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4549 Yaban Hayatı Biyolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4551 Balıklarda Üreme Biyolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4553 Planktonoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4555 Tatlısu Bentik Omurgasızları Seçmeli 2 0 4
BİY4557 Hayvansal Hormonlar Seçmeli 2 0 4
BİY4559 Sulak ve Yarısulak Alanlar Seçmeli 2 0 4
BİY4561 Tıbbi Mikrobiyoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4563 Biyofizik Seçmeli 2 0 4
BİY4565 Algoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4567 Bitki Genetiği ve Islahı Seçmeli 2 0 4
BİY4569 Proteomik ve Genomik Seçmeli 2 0 4
BİY4571 Toprak Mikrobiyolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4573 Kanser Biyolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4575 Moleküler Hücre Fizyolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4577 Biyoarıtım Seçmeli 2 0 4
BİY4579 Recent Topics I Seçmeli 3 0 5
BİY4583 Mantarlar ve Mantar Zehirlenmeleri Seçmeli 2 0 4
İŞL4801 Girişimcilik Zorunlu 4 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY4504 Biyoçeşitlilik Seçmeli 3 0 5
BİY4506 Ekonomik Botanik Seçmeli 2 0 5
BİY4508 Mikrobiyal Genetik Seçmeli 3 0 5
BİY4510 Gıda Mikrobiyolojisi Seçmeli 3 0 5
BİY4512 Evrim Seçmeli 3 0 5
BİY4514 Gelişim Biyolojisi Seçmeli 3 0 5
BİY4516 Hayvan Ekolojisi Seçmeli 3 0 5
BİY4518 Hidrobiyoloji Seçmeli 2 0 5
BİY4520 Parazitoloji Seçmeli 3 0 5
BİY4522 Koruma Biyolojisi Seçmeli 3 0 5
BİY4524 Fitohormonlar Seçmeli 2 0 4
BİY4526 Bitki Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
BİY4528 Bitki Sitogenetiği Seçmeli 2 0 4
BİY4530 Biyogüvenlik ve Çevre Etiği Seçmeli 2 0 4
BİY4532 Doğal Koruma Alanları Seçmeli 2 0 4
BİY4534 Toprak Bilimi Seçmeli 2 0 4
BİY4536 Çiçekcilik ve Seracılık Seçmeli 2 0 4
BİY4538 Ekosistemler ve Populasyon Dinamiği Seçmeli 2 0 4
BİY4540 Endüstriyel Mikroorganizmalar Seçmeli 2 0 4
BİY4542 Antibiyotikler Seçmeli 2 0 4
BİY4544 Genetik Mühendisliğine Giriş Seçmeli 2 0 4
BİY4546 Enzimoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4548 Biyoinformatiğe giriş Seçmeli 2 0 4
BİY4550 Bitki biyoteknolojisi Seçmeli 2 0 4
BİY4552 Bitki Hastalıkları ve Dirençlilik Seçmeli 2 0 4
BİY4554 Mikrobiyal Ekoloji Giriş Seçmeli 2 0 4
BİY4556 Mikrobiyal Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4558 Genetik Hastalıklar ve Gen Terapisi Seçmeli 2 0 4
BİY4560 Mammaloji Seçmeli 2 0 4
BİY4562 Sosyal Böcekler Seçmeli 2 0 4
BİY4564 Hayvan Sistematiğinin Esasları Seçmeli 2 0 4
BİY4566 Ekonomik Entomoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4568 Medikal Entomoloji Seçmeli 2 0 4
BİY4570 Zooloji Arazi Uygulaması Seçmeli 2 0 4
BİY4572 Biyoloji Latincesi Seçmeli 2 0 4
BİY4574 Zoolojik Müze Metotları Seçmeli 2 0 4
BİY4576 Zehirli Hayvanlar Seçmeli 2 0 4
BİY4578 Pestisitler Seçmeli 2 0 4
BİY4580 Recent Topics II Seçmeli 3 0 5
BİY4582 Biyolojik Risk Etmenleri Seçmeli 2 0 4
BİY4584 Tıbbi Bitkiler Seçmeli 3 0 5
BİY4586 Tıbbi Mantarlar Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I               
Genel Biyoloji I455454455554554
Genel Biyoloji Laboratuvarı I544433423334442
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı               
Genel Kimya333 34445444321
Genel Kimya Laboratuvarı333445555544554
Genel Matematik344434343333433
Türk Dili I               
İngilizce I               
Almanca I               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II               
Genel Biyoloji II455454455554554
Genel Biyoloji Laboratuvarı II544433423334442
Bilgisayarda Biyoloji Uygulamaları               
Genel Fizik334343343433333
Organik Kimya343444343434343
Organik Kimya Laboratuvarı434444434334334
Türk Dili II               
İngilizce II               
Almanca II               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Meslek Staj I (20 İşgünü)455454554555445
Sitoloji533444333132322
Sitoloji Laboratuvarı52342431322 322
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği445443353324432
Omurgasız Hayvanlar Sist. Lab435434454344341
Kriptogam334534343443342
Kriptogam Laboratuvarı434534343442343
Mikrobiyoloji555454555555554
Mikrobiyoloji Laboratuvarı554554554445555
İngilizce III               
Almanca III               
Fransızca III               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Genetik533444333232323
Genetik Laboratuvarı534355434344454
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği444545455454554
Omurgalı Hayvanlar Sis. Lab444545455454554
Fanerogam343453445543334
Fanerogam Laboratuvarı343453445543334
Bitki Anatomisi445544455455544
Hayvan Histolojisi445353343424432
İngilizce IV               
Almanca IV               
Fransızca IV               
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Meslek Stajı II (20 İşgünü)455454545455554
Biyokimya555454543334443
Biyokimya Laboratuvarı444344444444422
Hayvan Fizyolojisi434555445445433
Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı434555445445433
Genel Ekoloji444545455454554
Mikoloji444534323442343
Çevre Biyolojisi445443353324431
Viroloji555454555555555
İmmunoloji434433454434543
Deniz Biyolojisi444545455454554
İhtiyoloji444545455454554
Selected Topics in Biology I543435533433355
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Moleküler Biyoloji444343444344453
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı434443344344443
Bitki Fizyolojisi444433444445443
Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı4444334444454 3
Seminer455454545454545
Ekofizyoloji545444534545552
Türkiye Florası ve Vejetasyon443444344433343
Prokaryotik Çeşitlilik344445544344444
Biyokimya 2554544445534433
Hayvan embriyolojisi455544345554455
Karşılaştırmalı hayvan anatomisi454443534444554
Selected Topics in Biology II545333553343355
Yeraltı Mantarları455534445554454
Jeoloji343434343434343
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Meslek Stajı III (20 İşgünü)455454455455554
Bitki Ekolojiisi433322332234443
Zehirli Bitkiler ve Mantarlar434534343441342
Proje455544455554445
Mikrobiyal Fizyoloji555454555555544
Mikrobiyal Biyoteknoloji454535454345455
Moleküler Genetik555554444445443
Populasyon Genetiğine Giriş555553544345553
Entomoloji5554544 5544545
Ekotoksikoloji444545455445554
Biyoistatistik455334345554454
İnsan Anatomi ve Fizyolojisi535543453325432
Herbaryum Teknikleri454545444534435
Bitki ve Stres444443434444543
Mantar Kültürü434534343441342
Çevre Kirliliği555544545545553
Bitki Gelişim Fizyolojisi445444544445443
Bitki Besleme445544554444443
Etnobotanik343433433443345
Çevre Mevzuatı ve ÇED445445545545443
Zoocoğrafya445554435543444
Protozooloji535543353325432
Herpetoloji444545455454554
Ornitoloji554345543445554
Etoloji445443353324431
Yaban Hayatı Biyolojisi454545444544555
Balıklarda Üreme Biyolojisi445554444445554
Planktonoloji444 45455454554
Tatlısu Bentik Omurgasızları444545455454554
Hayvansal Hormonlar543455544554445
Sulak ve Yarısulak Alanlar444545455454554
Tıbbi Mikrobiyoloji555454555555544
Biyofizik455443345433333
Algoloji555555455555554
Bitki Genetiği ve Islahı223332223132321
Proteomik ve Genomik543333433334422
Toprak Mikrobiyolojisi555454555555545
Kanser Biyolojisi454334444544343
Moleküler Hücre Fizyolojisi554444544544443
Biyoarıtım455454555445554
Recent Topics I545333553343355
Mantarlar ve Mantar Zehirlenmeleri               
Girişimcilik435445434355543
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Biyoçeşitlilik344444555454545
Ekonomik Botanik542342453424431
Mikrobiyal Genetik5554545555555 4
Gıda Mikrobiyolojisi555454555555544
Evrim555543534445553
Gelişim Biyolojisi455554445444443
Hayvan Ekolojisi444545455454554
Hidrobiyoloji445443353324432
Parazitoloji445353343424432
Koruma Biyolojisi444545455454554
Fitohormonlar445544554444443
Bitki Coğrafyası445443353324432
Bitki Sitogenetiği533421323121322
Biyogüvenlik ve Çevre Etiği454445554445454
Doğal Koruma Alanları455555555555553
Toprak Bilimi445544554444443
Çiçekcilik ve Seracılık454545444534435
Ekosistemler ve Populasyon Dinamiği445544444544453
Endüstriyel Mikroorganizmalar345545355445454
Antibiyotikler544344544554344
Genetik Mühendisliğine Giriş454334444544343
Enzimoloji542312433 33453
Biyoinformatiğe giriş542322423333453
Bitki biyoteknolojisi223332223132321
Bitki Hastalıkları ve Dirençlilik445445454555444
Mikrobiyal Ekoloji Giriş354435544345454
Mikrobiyal Epidemiyoloji555454555555544
Genetik Hastalıklar ve Gen Terapisi555553534455553
Mammaloji444545455454554
Sosyal Böcekler445544555455445
Hayvan Sistematiğinin Esasları445443353324431
Ekonomik Entomoloji445554434555545
Medikal Entomoloji455434455544445
Zooloji Arazi Uygulaması435434444344342
Biyoloji Latincesi554344555433455
Zoolojik Müze Metotları434555445445433
Zehirli Hayvanlar444545455454554
Pestisitler454545444544545
Recent Topics II545333553343355
Biyolojik Risk Etmenleri               
Tıbbi Bitkiler12212 433445541
Tıbbi Mantarlar544444454345432
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık