English

Kazanılan Derece

Arkeolog

Kabul Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan iki basamaklı (YGS ve LYS) TM-3 sınav sonucuna göre öğrenci alınır. Ayrıntılar için bkz. www. osym.gov.tr; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 6. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Doktora eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Bölümümüz, lisans eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi iyi bir arkeolog olarak yetiştirip onlara meslek kazandırırken, insanoğlunun binlerce yıllık serüveni içerisinde başta Anadolu olmak üzere Antik dönemde yaratmış olduğu uygarlıkları tüm kültürel öğeleri ile birlikte ele alıp, sanatsal ve düşünsel yaratılarını anlamlandırabilmeyi ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağı neden-sonuç ilişkisi kapsamında analitik olarak yorumlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Arkeoloji ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
2- Arkeoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi.
3- Arkeoloji ile ilgili bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi.
4- Arkeoloji öğretim programlarında alan dışı en az iki adet ders almış olması.
5- Arkeoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6- Arkeoloji alanına göre alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve /veya yorumlama beceresi.
7- Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
9- Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11- Arkeoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri (kültürel miras, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Arkeoloji Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Lisans programından mezun olabilmeleri için 140 (240 AKTS) Kredi saat Dersi başarması ve Genel Not Ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 3. Yarıyıl itibariyle Kümülatif Not Ortalaması 2,5 veya üzerinde olan öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren sonraki/üst yarıyıllardan bir yarıyılda alabilecekleri azami kredi miktarını aşmamak kaydıyla 3.5 yılda Programı tamamlayabilirler. Ancak 'Diploma' 4. yıl (8. Yarıyıl) sonunda verilir.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Lisansüstü Öğrenim görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halında Lisansüstü Eğitime başlayabilir. Lisansüstü Eğitim'e kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan DİLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özlem VAPUR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK1001 Arkeolojiye Giriş I Zorunlu 2 0 4
ARK1003 Demir Çağ Öncesi Anadolu Zorunlu 2 0 3
ARK1005 Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 3
ARK1007 Tunç Çağı’nda Ege Zorunlu 2 0 3
ARK1009 Klasik Mitoloji Zorunlu 2 0 3
ARK1111 Eski Yunanca I Zorunlu 2 0 4
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK1002 Arkeolojiye Giriş II Zorunlu 2 0 5
ARK1004 Erken Demir Çağı’nda Anadolu Zorunlu 2 0 4
ARK1006 Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 4
ARK1008 Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi Zorunlu 2 0 5
ARK1010 Eski Yunanca II Zorunlu 2 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK2001 Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 5
ARK2003 Ölçme Bilgisi ve Röleve I Zorunlu 2 0 5
ARK2005 Eski Yunanca III Zorunlu 2 0 5
ARK2501 Arkaik Dönem Plastiği I Seçmeli 2 0 4
ARK2503 Arkaik Dönem Mimarlığı I Seçmeli 2 0 4
ARK2505 Anadolu Tarihi Coğrafyası I Seçmeli 2 0 4
ARK2507 Korinth Vazo Ressamlığı Seçmeli 2 0 4
ARK2509 BizansTasvir Sanatı I: İkonalar Seçmeli 2 0 4
ARK2511 Doğu Ege’de Doğu Esinli Çömlek Ressamlığı Seçmeli 2 0 4
ARK2513 Karşılaştırmalı İlk Çağ Mitolojileri ve Teorileri Seçmeli 2 0 4
ARK2515 Endüstriyel Arkeoloji Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK2002 Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 5
ARK2004 Ölçme Bilgisi ve Röleve II Zorunlu 2 0 5
ARK2006 Eski Yunanca IV Zorunlu 2 0 5
ARK2502 Arkaik Dönem Seramiği Seçmeli 2 0 4
ARK2504 Arkaik Dönem Plastiği II Seçmeli 2 0 4
ARK2506 Arkaik Dönem Mimarlığı II Seçmeli 2 0 4
ARK2508 Anadolu Tarihi Coğrafyası II Seçmeli 2 0 4
ARK2510 Attika Siyah Figürlü Vazoları Seçmeli 2 0 4
ARK2512 Bizans Tasvir Sanatı II: Mozaik ve Duvar Resimleri Seçmeli 2 0 4
ARK2514 Yakın-Doğu Arkeolojisi Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK3001 Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 5
ARK3003 Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I Zorunlu 2 0 5
ARK3005 Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri Zorunlu 2 0 4
ARK3501 Attika Kırmızı Figürlü Vazoları Seçmeli 2 0 4
ARK3503 Etnoarkeoloji Seçmeli 2 0 4
ARK3505 Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme Seçmeli 2 0 4
ARK3507 Latince I Seçmeli 2 0 4
ARK3509 Yazıt Bilim I Seçmeli 2 0 4
ARK3511 Bizans Dönemi Mimari Plastik I Seçmeli 2 0 4
ARK3513 Klasik Dönem Plastiği I Seçmeli 2 0 4
ARK3515 Klasik Dönem Mimarlığı I Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK3002 Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 5
ARK3004 Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II Zorunlu 2 0 5
ARK3006 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
ARK3502 Geometrik ve Arkaik Dönemde Karia Seçmeli 2 0 4
ARK3504 Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Seçmeli 2 0 4
ARK3508 Latince II Seçmeli 2 0 4
ARK3510 Yazıt Bilim II Seçmeli 2 0 4
ARK3512 Bizans Dönemi Mimari Plastiği II Seçmeli 2 0 4
ARK3514 Klasik Dönem Plastiği II Seçmeli 2 0 4
ARK3516 Klasik Dönem Mimarlığı II Seçmeli 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 4501 Bitirme Çalışması I Seçmeli 2 0 5
ARK 4503 Seminer I Zorunlu 2 0 5
ARK4001 Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 5
ARK4505 Numismatik I Seçmeli 2 0 5
ARK4507 Koruma Bilinci ve Müzecilik Seçmeli 2 0 5
ARK4509 Etrüsk Sanatı Seçmeli 2 0 5
ARK4511 Erken Hıristiyanlık Bizans Dönemi Mimarisi Seçmeli 2 0 5
ARK4513 Kent Arkeolojisi Seçmeli 2 0 5
ARK4515 Latince III Seçmeli 2 0 5
ARK4517 Bizans El Sanatları I Seçmeli 2 0 5
ARK4519 Hellenistik Dönem Seramiği Seçmeli 2 0 5
ARK4521 Hellenistik Dönem Plastiği Seçmeli 2 0 5
ARK4523 Helenistik Dönem Mimarlığı Seçmeli 2 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK4002 Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 5
ARK4501 Bitirme Çalışması I Seçmeli 2 0 5
ARK4502 Bitirme Çalışması II Seçmeli 2 0 5
ARK4503 Seminer I Seçmeli 2 0 5
ARK4504 Seminer II Seçmeli 2 0 5
ARK4506 Numismatik II Seçmeli 2 0 5
ARK4508 Pers Dönemi’nde Anadolu Seçmeli 2 0 5
ARK4510 Latince IV Seçmeli 2 0 5
ARK4512 Bizans El Sanatları II Seçmeli 2 0 5
ARK4514 Roma Dönemi Seramiği Seçmeli 2 0 5
ARK4516 Roma Dönemi Mimarlığı Seçmeli 2 0 5
ARK4518 Roma Dönemi Plastiği Seçmeli 2 0 5
ARK4520 Türk Sanatı Seçmeli 2 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Arkeolojiye Giriş I33321133222
Demir Çağ Öncesi Anadolu33321133225
Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I33321133223
Tunç Çağı’nda Ege33321133224
Klasik Mitoloji33332113222
Eski Yunanca I33321131222
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı33333333333
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Arkeolojiye Giriş II44432244333
Erken Demir Çağı’nda Anadolu44422241335
Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II44432244333
Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi44422241335
Eski Yunanca II44422241333
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I55543344443
Ölçme Bilgisi ve Röleve I55553344441
Eski Yunanca III45554435555
Arkaik Dönem Plastiği I55523341444
Arkaik Dönem Mimarlığı I55543344444
Anadolu Tarihi Coğrafyası I55523341444
Korinth Vazo Ressamlığı55523341444
BizansTasvir Sanatı I: İkonalar55523341441
Doğu Ege’de Doğu Esinli Çömlek Ressamlığı55523341444
Karşılaştırmalı İlk Çağ Mitolojileri ve Teorileri 55513341444
Endüstriyel Arkeoloji55543344444
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II05545553553
Ölçme Bilgisi ve Röleve II55555555555
Eski Yunanca IV55515551552
Arkaik Dönem Seramiği55525551555
Arkaik Dönem Plastiği II55525551555
Arkaik Dönem Mimarlığı II55555551555
Anadolu Tarihi Coğrafyası II45354354352
Attika Siyah Figürlü Vazoları55525551553
Bizans Tasvir Sanatı II: Mozaik ve Duvar Resimleri54353455345
Yakın-Doğu Arkeolojisi55555555555
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I55555555552
Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I54354344554
Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri55555555551
Attika Kırmızı Figürlü Vazoları55525551553
Etnoarkeoloji55555552555
Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme55544345554
Latince I55555551551
Yazıt Bilim I55555551551
Bizans Dönemi Mimari Plastik I55555555551
Klasik Dönem Plastiği I55525551553
Klasik Dönem Mimarlığı I55555525511
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II55555555551
Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II55555552551
Bilimsel Araştırma Yöntemleri55555555555
Geometrik ve Arkaik Dönemde Karia55555552555
Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri53314534435
Latince II55515551555
Yazıt Bilim II55515551555
Bizans Dönemi Mimari Plastiği II55555555555
Klasik Dönem Plastiği II55555552551
Klasik Dönem Mimarlığı II55555555551
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Bitirme Çalışması I55555555555
Seminer I55555555555
Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I55555553555
Numismatik I55555501553
Koruma Bilinci ve Müzecilik55525551553
Etrüsk Sanatı55525551553
Erken Hıristiyanlık Bizans Dönemi Mimarisi55555551555
Kent Arkeolojisi55555555155
Latince III55515551553
Bizans El Sanatları I55555551553
Hellenistik Dönem Seramiği55525553555
Hellenistik Dönem Plastiği55555553555
Helenistik Dönem Mimarlığı55555553555
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II55555551555
Bitirme Çalışması I55555555555
Bitirme Çalışması II55555555555
Seminer I55555555555
Seminer II55555555055
Numismatik II50555551553
Pers Dönemi’nde Anadolu55525551555
Latince IV55515551553
Bizans El Sanatları II55555551553
Roma Dönemi Seramiği55525551555
Roma Dönemi Mimarlığı55555551555
Roma Dönemi Plastiği55525551555
Türk Sanatı55525551555
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık