English
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kazanılan Derece

Lisans. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden mezun olan öğrenciler "Türkolog" ünvanını kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra, Türk dünyası ile ilgili meselelerde TRTde ya da diğer görsel ve yazılı medya kuruluşlarında, özel şirketlerde branşlaştıkları lehçeler bazında ve egitimini aldıkları Rusçanın da yardımıyla bir çok alanda devlet kuruluşları ve özel şirketlerde ve Turizm sektöründe iş bulma imkânına (örn. çevirmenlik) sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde Orta Asya ülkelerinde de aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

1993 Yılında kurulmuştur.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, Türk dilinin, edebiyatının ve kültürünün bilinmesine, korunmasına ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Dil ve edebiyat disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı ile ilgili kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere hizmet verebilir.
4- Türk lehçelerinin dil bilgisi kurallarını öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
5- Rusça/Farsça tercihli dilleri öğrenir ve alan ile ilgili kaynakları kullanır.
6- Türk Dünyası Edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceler.
7- Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
8- Bir lehçeyi kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
9- Arap kiril alfabeli ve Türk lehçelerine ait Türkçe metinleri okuyabilir ve yazabilir. Türk lehçelerine ait edebi metinleri sentez edebilir.
10- Türk Lehçeleri üzerinde metinleri okuma-anlama, yazma ve onlar hakkında konuşma yeteneği kazanır. Böylece radyo, televizyon, dergi ve gazetede çalışabilir
11- Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerine akademik çalışma ve araştırma yapmak hakkında temel bilgi ve becerileri elde eder.
12- Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullarda, dershanelerde Türk dil, edebiyatı, lehçeleri, halk bilimi alanlarında öğretmenlik yapabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ödev, Vize, Final

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra, Türk dünyası ile ilgili meselelerde TRTde ya da diğer görsel ve yazılı medya kuruluşlarında, özel şirketlerde branşlaştıkları lehçeler bazında ve egitimini aldıkları Rusçanın da yardımıyla bir çok alanda devlet kuruluşları ve özel şirketlerde ve Turizm sektöründe iş bulma imkânına (örn. çevirmenlik) sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde Orta Asya ülkelerinde de aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 1993 yılında kurulmuştur ve öğretim süresi 4 yıldır. Bölümde üç ana bilim dalı faaliyet halindedir : Güney-Batı (Azeri-Türkmen) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Kuzey-Batı (Kazak-Kırgız / Tatar-Başkurt) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı ve Güney-Doğu (Özbek-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İsmail Doğan

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Ekrem Ayan

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 3 0 3
TLE1001 Osmanlı Türkçesine Giriş Zorunlu 3 0 4
TLE1003 Türk Edebiyatı Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 4
TLE1005 Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Zorunlu 3 0 4
TLE1501 Genel Dilbilim Seçmeli 3 0 6
TLE1503 Şiir İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE1505 Halkbilim ve Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TLE1507 Türkçe Kompozisyon Bilgileri Seçmeli 3 0 6
TLE1509 Türk Dünyası Coğrafyası Seçmeli 3 0 6
TLE1511 Genel Türk Tarihi Seçmeli 3 0 6
TLE1513 Türk Dil İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TLE1515 Türkiye- Türk Cumhuriyetleri İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TLE1517 Dil ve Kültür Seçmeli 3 0 6
TLE1519 Edebiyat ve Kültür Seçmeli 3 0 6
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 ALMANCA I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 FRANSIZCA I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1817 Rusça Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TLE1002 Türk Dili Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 5
TLE1004 Osmanlı Türkçesi Grameri Zorunlu 3 0 5
TLE1006 Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 5
TLE1502 Edebi Akımlar Seçmeli 3 0 5
TLE1504 Türkolojiye Giriş Seçmeli 3 0 5
TLE1506 Hikaye İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TLE1508 Türk Halk Bilimine Giriş Seçmeli 3 0 5
TLE1510 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
TLE1512 Türk- Rus İlişkileri Seçmeli 3 0 5
TLE1514 Kırım- Tatar Türkçesi Seçmeli 3 0 5
TLE1516 Türk Dünyası Sosyo- Kültürel Yapısı Seçmeli 3 0 5
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1818 Rusça Şekil Bilgisi Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE2001 Orhun Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TLE2003 Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TLE2005 Özbek Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TLE2007 Kazak Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TLE2501 Mukayeseli Türk Dili Seçmeli 3 0 4
TLE2503 Roman İncelemeleri Seçmeli 3 0 4
TLE2505 Kazak Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 4
TLE2507 Eski Türkiye Türkçesi Seçmeli 3 0 4
TLE2509 Nogay Türkçesi Seçmeli 3 0 4
TLE2511 Türk Anlam Bilimi Seçmeli 3 0 4
TLE2513 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri Seçmeli 3 0 4
TLE2515 Osmanlıca Okuma- Anlama Seçmeli 3 0 4
TLE2517 Karakalpak Türkçesi Seçmeli 3 0 4
YDB-G2 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2817 Rusça Yazım Bilgisi Zorunlu 3 0 3
YDB2907 Farsça I Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE2002 Tatar Türkçesi Zorunlu 3 0 5
TLE2004 Azerbaycan Türkçesi Zorunlu 3 0 5
TLE2006 Karahanlı- Çağatay Türkçesi Zorunlu 3 0 5
TLE2502 Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE2504 Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE2506 Özbek Türkçesi Nesir Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE2508 Türk Mitolojisi Seçmeli 3 0 6
TLE2510 Kırgız Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE2512 Başkurt Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE2514 Sovyet Dönemi Dil Siyaseti Seçmeli 3 0 6
TLE2516 Türk Yazıtları Seçmeli 3 0 6
TLE2518 Türk Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE2520 Karakalpak Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2908 Farsça II Seçmeli 3 0 6
YDB2912 Rusça Cümle Bilgisi Seçmeli 3 0 6
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE3001 Türkmen Türkçesi Zorunlu 3 0 6
TLE3003 Kırgız Türkçesi Zorunlu 3 0 6
TLE3501 Harezm- Kıpçak Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3503 Türk Dünyası Tiyatro Tarihi Seçmeli 3 0 6
TLE3505 Gagauz Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3507 Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3509 Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3511 Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3513 Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3515 Özbek Türkçesi Nazım Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3517 Türkmen Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE3519 Kafkasya Türk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE3521 Horasan Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3523 Karaçay- Malkar Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3525 İran Türk Lehçeleri I Seçmeli 3 0 6
TLE3527 Karaim Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3529 Kazak Türkçesi Okuma- Anlama Seçmeli 3 0 6
TLE3531 Tatar Türkçesi Okuma- Anlama Seçmeli 3 0 6
YDB3905 Rusça Yazılı Anlatım Seçmeli 3 0 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE3002 Kazak Edebiyatı Zorunlu 3 0 6
TLE3004 Türkmen Edebiyatı Zorunlu 3 0 6
TLE3006 Tatar Edebiyatı Zorunlu 3 0 6
TLE3502 Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3504 Kırgız Türkçesi Nesir Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3506 Tatar Türkçesi Nazım Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3508 Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı Seçmeli 3 0 6
TLE3510 Azerbaycan Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE3512 Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE3514 Tuva Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3516 Kumuk Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3518 Halaç Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3520 Türk Dünyası Âşık Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE3522 İran Türk Lehçeleri II Seçmeli 3 0 6
TLE3524 Uygur Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE3526 Kazak Türkçesi Konuşma Seçmeli 3 0 6
TLE3528 Kırgız Türkçesi Konuşma Seçmeli 3 0 6
TLE3530 Azerbaycan Türkçesi Konuşma Seçmeli 3 0 6
TLE3532 Özbek Türkçesi Konuşma Seçmeli 3 0 6
TLE3534 Türkmen Türkçesi Konuşma Seçmeli 3 0 6
TLE3536 Tatar Türkçesi Konuşma Seçmeli 3 0 6
TLE3538 Sovyet Dönemi Türk Edebiyatında Akımlar Seçmeli 3 0 6
YDB3906 Rusça Sözlü Anlatım Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE4001 Özbek Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
TLE4003 Azerbaycan Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
TLE4005 Kırgız Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
TLE4501 Çuvaş Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4503 Saha Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4505 Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TLE4507 Kırgız Türkçesi Nazım Aktarımı Seçmeli 3 0 5
TLE4509 Tatar Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 5
TLE4511 Altay Türkçesi Seçmeli 3 0 5
TLE4513 Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TLE4515 Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TLE4517 Özbek Edebiyatı Nesir İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TLE4519 Kırgız Edebiyatı Nesir İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TLE4521 Bugünkü Kıpçak Türkçesi I Seçmeli 3 0 5
TLE4523 Kazak Türkçesi Kompozisyon Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4525 Kırgız Türkçesi Kompozisyon Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4527 Azerbaycan Türkçesi Kompozisyon Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4529 Özbek Türkçesi Kompozisyon Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4531 Türkmen Türkçesi Kompozisyon Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TLE4533 Tatar Türkçesi Kompozisyon Bilgisi Seçmeli 3 0 5
YDB4901 Rusça- Türkçe Çeviri Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE4502 Türk Dünyası Destanları Seçmeli 3 0 6
TLE4504 Şor Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE4506 Saha Türkçesi Cümle Bilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE4508 Çuvaş Türkçesi Cümle Bilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE4510 Hakas Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TLE4512 Özbek Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE4514 Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE4516 Özbek Edebiyatı Nazım İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE4518 Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE4520 Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE4522 Tatar Edebiyatı Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TLE4524 Uygur Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE4526 Bugünkü Kıpçak Türkçesi II Seçmeli 3 0 6
YDB 4902 Türkçe- Rusça Çeviri Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I343443344343
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI000000000000
Osmanlı Türkçesine Giriş333432333333
Türk Edebiyatı Tarihine Giriş444444444444
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi444444444444
Genel Dilbilim334443334444
Şiir İncelemeleri454444444444
Halkbilim ve Araştırma Yöntemleri333344433343
Türkçe Kompozisyon Bilgileri344444444444
Türk Dünyası Coğrafyası444444444444
Genel Türk Tarihi345454545454
Türk Dil İlişkileri444444444444
Türkiye- Türk Cumhuriyetleri İlişkileri444444444444
Dil ve Kültür343445432344
Edebiyat ve Kültür333344344333
İngilizce I333330333333
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
Rusça Ses Bilgisi333433233443
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II333333333333
Türk Dili Tarihine Giriş343434333434
Osmanlı Türkçesi Grameri343434334343
Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi433333333333
Edebi Akımlar444444444444
Türkolojiye Giriş444444444444
Hikaye İncelemeleri343434343433
Türk Halk Bilimine Giriş433333333333
Araştırma Yöntemleri444444444444
Türk- Rus İlişkileri444444444444
Kırım- Tatar Türkçesi343443343443
Türk Dünyası Sosyo- Kültürel Yapısı333443443433
İngilizce II343443433343
Almanca II333333333333
Fransızca II333333333333
Rusça Şekil Bilgisi343434343434
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Orhun Türkçesi444444444444
Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş444444444444
Özbek Türkçesi444444444444
Kazak Türkçesi440444444444
Mukayeseli Türk Dili444444444444
Roman İncelemeleri333333333333
Kazak Halk Edebiyatı333333333333
Eski Türkiye Türkçesi444444444444
Nogay Türkçesi444444444444
Türk Anlam Bilimi444444444444
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri444444444444
Osmanlıca Okuma- Anlama433333333333
Karakalpak Türkçesi333333333333
YABANCI DİL000000000000
İngilizce III444444444444
Almanca III444444444444
Fransızca III333333333333
Rusça Yazım Bilgisi555555555555
Farsça I344444444444
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tatar Türkçesi333333333333
Azerbaycan Türkçesi444444444444
Karahanlı- Çağatay Türkçesi444444444444
Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatı444444444444
Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı444444444444
Özbek Türkçesi Nesir Aktarımı444444444444
Türk Mitolojisi333333333333
Kırgız Halk Edebiyatı404444444444
Başkurt Türkçesi444444444444
Sovyet Dönemi Dil Siyaseti333333333333
Türk Yazıtları343433333333
Türk Kültürü333333333333
Karakalpak Edebiyatı445354544444
İngilizce IV444444444444
Almanca IV444444444444
Fransızca IV444444444444
Farsça II444444444444
Rusça Cümle Bilgisi444444444444
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Türkmen Türkçesi454535454545
Kırgız Türkçesi545435454545
Harezm- Kıpçak Türkçesi333333333333
Türk Dünyası Tiyatro Tarihi345454545454
Gagauz Türkçesi333333333333
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı454545454545
Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı454534545435
Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı333333333333
Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı454545454545
Özbek Türkçesi Nazım Aktarımı343443343434
Türkmen Halk Edebiyatı545543434344
Kafkasya Türk Edebiyatı444444444444
Horasan Türkçesi033333333333
Karaçay- Malkar Türkçesi335333333333
İran Türk Lehçeleri I333333333333
Karaim Türkçesi454545354545
Kazak Türkçesi Okuma- Anlama354545453535
Tatar Türkçesi Okuma- Anlama434545454545
Rusça Yazılı Anlatım345454545454
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Kazak Edebiyatı444545345345
Türkmen Edebiyatı454545454545
Tatar Edebiyatı454545454545
Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı454545454545
Kırgız Türkçesi Nesir Aktarımı454545454545
Tatar Türkçesi Nazım Aktarımı445454545454
Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı454543454545
Azerbaycan Halk Edebiyatı543434343445
Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri434454534535
Tuva Türkçesi454545354545
Kumuk Türkçesi545454545453
Halaç Türkçesi345454345454
Türk Dünyası Âşık Edebiyatı545454545454
İran Türk Lehçeleri II454534534544
Uygur Türkçesi344553444444
Kazak Türkçesi Konuşma434534534545
Azerbaycan Türkçesi Konuşma454543454545
Özbek Türkçesi Konuşma454543545454
Türkmen Türkçesi Konuşma454543545455
Tatar Türkçesi Konuşma445455534445
Sovyet Dönemi Türk Edebiyatında Akımlar454545454545
Rusça Sözlü Anlatım454545454545
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Özbek Edebiyatı445454545454
Azerbaycan Edebiyatı454545434545
Kırgız Edebiyatı434345454545
Çuvaş Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi334545454545
Saha Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi543434545454
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri345454545454
Kırgız Türkçesi Nazım Aktarımı445454345454
Tatar Halk Edebiyatı454545454454
Altay Türkçesi454545454545
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri434534534534
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri454545454545
Özbek Edebiyatı Nesir İncelemeleri534343434545
Kırgız Edebiyatı Nesir İncelemeleri534543554545
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I534543545454
Kazak Türkçesi Kompozisyon Bilgisi345454545453
Kırgız Türkçesi Kompozisyon Bilgisi534534534545
Azerbaycan Türkçesi Kompozisyon Bilgisi445454535303
Özbek Türkçesi Kompozisyon Bilgisi454454545435
Türkmen Türkçesi Kompozisyon Bilgisi354545434545
Tatar Türkçesi Kompozisyon Bilgisi454545454545
Rusça- Türkçe Çeviri345345345454
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Türk Dünyası Destanları434534534534
Şor Türkçesi434534534534
Saha Türkçesi Cümle Bilgisi334534534534
Çuvaş Türkçesi Cümle Bilgisi434534544545
Hakas Türkçesi445454345454
Özbek Halk Edebiyatı345454545454
Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri344535454545
Özbek Edebiyatı Nazım İncelemeleri343434343454
Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri434534534534
Kırgız Edebiyatı Nazım İncelemeleri454545454534
Tatar Edebiyatı Metin İncelemeleri434534534534
Uygur Halk Edebiyatı345454535454
Bugünkü Kıpçak Türkçesi II345453545454
Türkçe- Rusça Çeviri434534345355
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık