English
Edebiyat Fakültesi Felsefe

Kazanılan Derece

Felsefeci

Kabul Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan YKS (önceki yıllarda LYS) sınavında EA (önceki yıllarda TM-3) puanı ve tercih sıralarına göre girişe hak kazanan öğrenciler kabul edilir. Programa giriş hakkı kazanan öğrenciler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler uyarınca istenen belgelerle her yıl belirlenen ve ilan edilen tarihlerde Edebiyat fakültemiz bünyesindeki Öğrenci İşleri Kayıt Bürosuna kayıtlarını yaptırırlar.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

1996 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü 2000 yılında Lisans, 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında da Doktora programlarına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Çoğunluğu öğrenimlerini uluslararası düzeyde önde gelen eğitim kurumlarında tamamlamış ve uluslararası akademik ilişkilerini devam ettiren seçkin bir akademik kadroya sahip olan Bölümümüzde, yaklaşık 300'ü Lisans, 50'si Lisansüstü olmak üzere 350 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölüm şimdiye kadar 2'si Uluslararası olmak üzere, 10'un üzerinde Kongre ve Sempozyum düzenlemiş olup uluslararası/ulusal tanınırlık için bu yöndeki faaliyetlerine devam etme kararlılığındadır.

Program Profili

Felsefe Bölümü, temel felsefi disiplinler çerçevesinde genel formasyona sahip, eleştirel düşünebilen, Fikir hayatımıza katkılarda bulunacak; ön kabullerden uzak, farklı kültürel değerlere ve yaşama biçimlerine saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu çerçevede yetiştireceği üstün nitelikli elemanlar ve yapacağı nitelikli bilimsel araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tüm insanlığın ortak kültürel mirası olan düşünceye katkı sağlayacak bir bölüm olma görüsü ile hareket etmektedir. Hedefimiz, lisans düzeyinde genel felsefi formasyona sahip, her türlü inanç, düşünce ve yaşama biçimlerine saygılı eleştirel düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; bu amaçla eğitim-öğretimin kalitesini artırmak; ulusal düzeyde toplumun düşünce dünyasına hitap edebilecek çalışmalar yapmak; bu çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Bir felsefi tartışmada farklı görüşlerin hepsine eşit yaklaşılması gerektiğinin hakikatin peşinde olanlar açısından önemini tanımlayabilir; bunu gerek felsefi tartışmalara ve gerekse sosyal yaşamın diğer her alanındaki tartışmalara uygular; bu yaklaşımda örtük olarak bulunan mantıksal sonuçları gösterebilir.
2- Felsefede “nelik sorusunun” nasıl bir cevap talep ettiğini bilir ve zorunlu koşullar ile yeter koşullar arasındaki farkı açıklayabilir.
3- Geçerlilik, tutarlılık, çelişki gibi temel mantık kavramlarını tanımlayabilir ve bu kavramların felsefi metinlerin analizindeki önemini açıklayabilir.
4- İyi ve kötü akıl yürütmeleri hem biçimsel anlamda hem de içeriksel (ikna edici olup olmama bakımından) birbirinden ayırt edebilir.
5- Bir düşünürün veya filozofun görüşlerini mantıksal bir yapıda temsil edebilir.
6- Felsefedeki temel teknik terimleri tanımlayabilir ve bu terimlere dair felsefi problemleri açıklayabilir.
7- Felsefi metinlerde anlam bakımından net ifade bakımından kesin cümleler kurmanın önemini açıklayabilir ve bunu kendi hazırladığı metinlerde uygulayabilir.
8- Felsefede bir görüş veya düşünceyi mantıksal bir dizge çerçevesinde ifade etmenin önemi açıklayabilir ve bunu uygulayabilir.
9- Felsefe tarihindeki önemli dönemlerin [ilkçağ, ortaçağ (Hıristiyan/İslam), modern, çağdaş (17-20. yy) ve günümüz] belirgin özelliklerini sıralayabilir ve bu dönemleri sahip oldukları özellikler bakımından karşılaştırabilir.
10- Felsefenin pratik problemler açısından önemini özellikle etik ve siyasal yaşamdaki sorunlara dair çözüm önerileri geliştirmede felsefi yaklaşımların yaratabileceği farklılıkları göstermek sureti ile açıklayabilir.
11- Felsefe tarihinde belirgin bir şekilde öne çıkan filozofların (Platon, Aristoteles, Aquinas, Farabi, İbn-i Sina, Descartes, Hume, Kant gibi) görüşlerini anlaşılır bir şekilde ifade edebilir ve bu düşünürlerin felsefe tarihindeki önemini açıklayabilir.
12- Felsefe ve doğa bilimleri, felsefe ve sosyal bilimler, felsefe ve beşeri bilimleri konuları, kullandıkları yöntemler ve genel yaklaşımları açısından karşılaştırabilir.
13- Bir yabancı dili, lisans için Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilir; sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve derecelendirmesinde 2 değerlendirme yöntemi Kullanılmaktadır: 1-Mutlak Değerlendirme Sistemi 2-Bağıl Değerlendirme Sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Üniversitemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Mutlak Değerlendirme Sistemi kullanılmakta iken 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Bağıl Değerlendirme Sistemine geçilmiştir. Bu nedenle Bağıl Değerlendirme: Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev, vb.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre, hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, sınıftaki o dersin diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir. Bölümümüz öğrencilerin ders başarısını daha sağlıklı bir şekilde ölçebilmek için 1 vize, 1 final ve 1 bütünleme uygulamasına gitmiştir. Yine ilgili derslerde öğretim elemanlarının isteği doğrultusunda ödevler de not değerlendirme sisteminde kullanılabilmektedir. Sınavlarla ilgili tüm bu işlemler üniversitemizin web sayfasında ve fakülte binamızın muhtelif yerlerine yerleştirilmiş olan bilgilendirme panolarından öğrencilere duyurusu yapılmaktadır. Üniversitemizde derslere devam zorunludur. Teorik derslere devam zorunluluğu % 70’dir. Bir dersten senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremezler ancak bütünleme sınavına girebilirler. Öğrencinin başarısı dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Dönem içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere; ödevlere verilen notlardan oluşmaktadır. Dönem içi değerlendirmeleri (vize, ödev, seminer, proje) başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavı değerlendirmelerini (final) başarı notuna katkısı oranı % 60’tır. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca belirlenmektedir. Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınav ve dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen 7 iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, sınav haklarını yine yönetim kurullarınca belirlenen tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Lisans programından mezun olabilmeleri için 134 (240 AKTS) Kredi saat Dersi başarması ve Genel Not Ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 3. Yarıyıl itibariyle Kümülatif Not Ortalaması 3.00 veya üzerinde olan öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren sonraki/üst yarıyıllardan bir yarıyılda alabilecekleri azami kredi miktarını aşmamak kaydıyla ders/dersler alarak 3.5 yılda Programı tamamlayabilirler. Ancak 'Diploma' 4. yıl (8. Yarıyıl) sonunda verilir.

Mezun İstihdamı

Bölüm mezunları Pedagojik Formasyon Sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerde öğretim elamanı/görevlisi olabilirler. Ayrıca az da olsa çeşitli Kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Endüstri kuruluşlarında istihdam imkanı da vardır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Lisansüstü Öğrenim görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halınde Lisansüstü Eğitime başlayabilir. Lisansüstü Eğitim'e kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
FEL1001 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 7
FEL1003 Antik Yunan Felsefesi I Zorunlu 3 0 7
FEL1005 Temel Mantık I Zorunlu 3 0 6
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ENF1910 Web Sayfası Tasarımı Seçmeli 3 0 3
FEL1002 Eleştirel Düşünme Zorunlu 3 0 6
FEL1004 Antik Yunan Felsefesi II Zorunlu 3 0 7
FEL1006 Temel Mantık II Zorunlu 3 0 7
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL2001 Epistemoloji Zorunlu 3 0 6
FEL2003 Ortaçağ Felsefesi Zorunlu 3 0 7
FEL2501 Değer Felsefesi Seçmeli 3 0 5
FEL2503 Felsefede Metin Okuma Seçmeli 3 0 5
FEL2505 Klasik Filozoflar Seçmeli 3 0 5
FEL2507 Galileo Öncesi Bilim Tarihi Seçmeli 3 0 5
FEL2509 Mitoloji ve Felsefe Seçmeli 3 0 5
PSİ2801 Psikolojiye Giriş I Seçmeli 4 0 4
SOS1001 Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek Seçmeli 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL2002 Varlık Felsefesi Zorunlu 3 0 6
FEL2004 İslam Felsefesi Zorunlu 3 0 7
FEL2502 Eğitim Felsefesi Seçmeli 3 0 5
FEL2504 İnsan Hakları Felsefesi Seçmeli 3 0 5
FEL2506 Analitik Felsefeye Giriş Seçmeli 3 0 5
FEL2508 Galileo Sonrası Bilim Tarihi Seçmeli 3 0 5
FEL2510 Aristoteles: Nikomakhos’a Etik Seçmeli 3 0 5
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL3001 Ahlak Felsefesi Zorunlu 3 0 6
FEL3003 Modern Felsefe I Zorunlu 3 0 7
FEL3501 Din Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL3503 Klasik İslam Filozofları Seçmeli 3 0 6
FEL3505 Kıta Avrupa Felsefesine Giriş Seçmeli 3 0 6
FEL3507 Sanat Eserlerinde Felsefi Problemler Seçmeli 3 0 6
FEL3509 Zihin Felsefesi Seçmeli 3 0 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL3002 Siyaset Felsefesi Zorunlu 3 0 6
FEL3004 Modern Felsefe II Zorunlu 3 0 7
FEL3502 Felsefi Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL3504 İslam Felsefesinin Temel Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL3506 İnsan Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL3508 Matematik Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL3510 Bilgi Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL4001 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 6
FEL4003 Çağdaş Felsefe I Zorunlu 3 0 7
FEL4501 Uygulamalı Etik Seçmeli 3 0 6
FEL4503 Kültür Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL4505 Türk Düşüncesi Tarihi Seçmeli 3 0 6
FEL4507 Dil Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL4509 Feminist Felsefe Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL4002 Estetik Zorunlu 3 0 6
FEL4004 Çağdaş Felsefe II Zorunlu 3 0 7
FEL4502 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL4504 Varoluşçu Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL4506 İnsani Bilimler Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL4508 Siyasal Teoriler Seçmeli 3 0 6
FEL4510 Bilim Felsefesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I22223522244331
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı31433443323334
Felsefeye Giriş44433534554512
Antik Yunan Felsefesi I23334434525422
Temel Mantık I14551433111233
Türk Dili I23542342354121
İngilizce I05200240000000
Almanca I32542323242324
Fransızca I32423214523214
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II32451234521423
Web Sayfası Tasarımı32452314231423
Eleştirel Düşünme55544355121233
Antik Yunan Felsefesi II23334434525422
Temel Mantık II15551433111233
Türk Dili II23541235423214
İngilizce II32145231452314
Almanca II21452325423543
Fransızca II32541235423541
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Epistemoloji33320444315533
Ortaçağ Felsefesi23334434525412
Değer Felsefesi53321243152322
Felsefede Metin Okuma55333454121322
Klasik Filozoflar23335345535122
Galileo Öncesi Bilim Tarihi13324133211522
Mitoloji ve Felsefe12223433342222
Psikolojiye Giriş I54235421452354
Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek55555444444444
İngilizce III25421452354145
Almanca III25453542354213
Fransızca III25412354235435
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Varlık Felsefesi54444544545531
İslam Felsefesi42324124415322
Eğitim Felsefesi23323242313112
İnsan Hakları Felsefesi31224345153122
Analitik Felsefeye Giriş53434334413433
Galileo Sonrası Bilim Tarihi13324133415221
Aristoteles: Nikomakhos’a Etik13325335355122
İngilizce IV25423542542313
Almanca IV52051235412354
Fransızca IV54123335122222
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Ahlak Felsefesi53324334254222
Modern Felsefe I43324134415332
Din Felsefesi53333245333322
Klasik İslam Filozofları42325234515122
Kıta Avrupa Felsefesine Giriş42324533534322
Sanat Eserlerinde Felsefi Problemler23223324131422
Zihin Felsefesi44423345211432
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Siyaset Felsefesi53324334254222
Modern Felsefe II42324134415332
Felsefi Tartışmalar24324133434222
İslam Felsefesinin Temel Problemleri32324132513112
İnsan Felsefesi25324133342422
Matematik Felsefesi24444233113322
Bilgi Felsefesinde Güncel Tartışmalar42325334111232
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Bilim Felsefesi45434334234532
Çağdaş Felsefe I43334434542322
Uygulamalı Etik22323134151422
Kültür Felsefesi22224223152022
Türk Düşüncesi Tarihi22224124151312
Dil Felsefesi25424545122422
Feminist Felsefe32223234351222
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Estetik53223324213322
Çağdaş Felsefe II43334434542322
Tarih Felsefesi23224333252522
Varoluşçu Felsefe45325244234122
İnsani Bilimler Felsefesi22323223141522
Siyasal Teoriler32324324153422
Bilim Felsefesinde Güncel Konular33323335143542
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık