English
Edebiyat Fakültesi Psikoloji

Kazanılan Derece

Psikolog

Kabul Koşulları

Öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavında tercih yaparak sınavdan aldıkları puan sıralamasına göre programa yerleştirilirler. Sınav ile ilgili detaylı bilgi, www.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilir.

Yeterlilik Koşulları

Bölüm lisans eğitim süresi 8 yarıyıldır. Öğrenciler her bir yarıyıl için belirlenen zorunlu derslerin tümünü ve yeterli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamladıklarında yeterli sayılırlar. Tamamlanması gereken toplam kredi 240 akts, minimum ortalama 2.00'dir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Psikoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, 2018-2019 güz döneminde ilk öğrencilerini almıştır. Bölümde üç Doktor Öğretim Üyesi ve bir Araştırma Görevlisi aktif olarak çalışmaktadır. Altı Araştırma görevlisi ise doktora eğitimlerini tamamlamak üzere çeşitli üniversitelerde görevlendirilmiş olup yakın zamanda çalışmalarını tamamlamaları beklenmektedir. Lisans programının aktifleşmesiyle birlikte, bölüme ait bir Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni hayata geçirebilmek amacıyla çalışmalar sürmektedir.

Program Profili

Psikoloji programı, hem uygulama alanında hem de bilimsel çalışmalarda yüksek düzeyde etik anlayış ve açık görüşlülük gerektirmektedir. Bu nedenle program etik anlayışa sahip olmayı ve açık görüşlülüğü önemser ve teşvik eder. Lisans eğitimi boyunca psikoloji bilimiyle ilgili temel bilgilerin yanısıra klinik, sosyal, gelişim, deneysel psikoloji alt alanlarında donanım kazandırılmaya çalışılır. Programdan mezun olan pek çok öğrencinin ruh sağlığı alanında çalıştığı düşünülürse, programda elde edilen teorik psikoloji bilgisinin insanlara fayda için alana nasıl aktarılabileceği konusunda bilgi verilir. Bunun yanısıra, psikoloji biliminin gelişmesi ve araştırmacı bilim insanı yetişmesi amacıyla programda araştırma ve istatistik öğretimine yer verilir.

Program Yeterlilikleri

1- Psikolojinin temel alt alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir, temel kavram ve yaklaşımları karşılaştırabilir.
2- Kişilerarası ve toplumlararası ilişkilerin kuralları hakkında temel bilgilere sahiptir.
3- Psikoloji alanında veri toplayabilir, uygun ölçme araçlarını kullanabilir, araştırma tasarlayıp analiz ve raporlama yapabilir, araştırma sonuçlarını yorumlayabilir.
4- Psikoloji alanında sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilir, çalışmalarının sunumunu yapabilir, akademik yazım kurallarını uygulayabilir.
5- Psikoloji alanındaki bilgisini diğer bilimsel alanlarla ilişkilendirebilir ve bu alanlardaki çalışmalara uygulayabilir.
6- Psikoloji alanında farklı kaynaklardan bilimsel bilgiye erişebilir, hangi kaynakların bilimsel açıdan kullanılabileceğini ayırt edebilir ve bunları etkin şekilde kullanır.
7- Psikoloji alanında kullanılan bilgi teknolojilerini takip edebilir ve kullanabilir.
8- Bireysel ya da ekip çalışması yürütebilir, bilgisini paylaşır, ekiple birlikte öğrenir, sorumluluk ve inisiyatif alabilir, görevlerini bilimsel ve mesleki gereklilikler çerçevesinde ve zamanında tamamlar.
9- Psikoloji alanında meslek etiğine, insan ve hayvan haklarına uygun ve önyargıdan arınmış olarak davranır.
10- Bilimsel ve eleştirel düşünebilir, muhakeme becerisine, değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
11- Bireysel ve toplumsal açıdan farkındalığa sahiptir, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
12- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir, alanındaki kaynakları ve gelişmeleri takip edebilir, meslektaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14- Yaşamboyu öğrenme ve bilgilerini uygulayarak hayata geçirme anlayışını kazanmıştır.
15- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
16- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Psikoloji bölümünde genel olarak ölçme ve değerlendirme bir ara sınav (%40) bir final sınavı (%60) ile yapılmaktadır. Bunun yanısıra, özellikle ileri dönem dersleri için uygulama ve ödevler ile de değerlendirme yapılmaktadır. Derslere devam zorunluluğu (teorik kısmın en az %70'ine, uygulama, laboratuvar ve klinik çalışmaların en az %80'ine katılmış olmak) vardır. Ders geçme notları ve notların karşılıkları için Muğla Üniversitesi Lisans Eğitimi Yönetmeliği'ne bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Muğla Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir. Genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan ve bölüm tarafından belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 240 akts krediyi tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanmaktadır.

Mezun İstihdamı

Psikoloji bölümü mezunları ruh sağlığı alanında psikolog olarak hizmet verebilmektedirler. Mezunlar kamu ve özel kurumlara ait hastanelerde, anaokullarında, eğitim merkezlerinde, huzurevleri ve cezaevlerinde iş imkanı bulabilmektedirler. Bunun yanısıra gereklilikleri tamamlayıp bir üst kademeye geçerek uzman veya terapist olarak ruh sağlığı alanında hizmet verebilmektedirler. Akademik alanda çalışmak isteyenler, Psikolojinin farklı dallarında uzmanlaşarak üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde bilimsel faaliyetler yürütebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bölümümüz şu an yalnızca lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Türü

Lisans 1. Öğretim

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Hanzade ASLAN YILMAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Hanzade ASLAN YILMAZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
FEL1801 Felsefe Giriş Zorunlu 3 0 6
PSİ1001 Psikolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 6
PSİ1003 Psikoloji İçin İstatistiğe Giriş I Zorunlu 2 1 6
SOS1801 Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1808 İstatistik Paketleri Zorunlu 3 0 4
FEL1802 Eleştirel Düşünme Zorunlu 3 0 6
PSİ1002 Psikolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 5
PSİ1004 Psikoloji İçin İstatistiğe Giriş II Zorunlu 2 1 5
SOS1802 Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar Zorunlu 3 0 5
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
PSİ2001 Sosyal Psikoloji I Zorunlu 2 0 4
PSİ2003 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I: Nicel Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
PSİ2005 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 3 0 6
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ENF2808 İleri Ofice Uygulamaları Zorunlu 3 0 4
PSİ2002 Sosyal Psikoloji II Zorunlu 2 0 4
PSİ2004 Klinik Psikoloji Zorunlu 2 1 5
PSİ2006 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 3 0 6
PSİ2502 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II: Nitel Desenler Seçmeli 3 1 6
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ3001 Psikopataloji I Zorunlu 3 1 5
PSİ3003 Kişilik Kuramları I Zorunlu 3 1 6
PSİ3005 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme Zorunlu 3 0 6
PSİ3501 Davranışın Fizyolojik Temelleri Seçmeli 3 0 5
PSİ3503 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular Seçmeli 2 0 4
PSİ3505 İkna Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
PSİ3507 Kişilerarası İletişim Seçmeli 2 0 4
PSİ3509 İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ3002 Psikopataloji II Zorunlu 3 1 5
PSİ3004 Kişilik Kuramları II Zorunlu 3 1 6
PSİ3006 Temel Akademik Yazı Teknikleri Zorunlu 2 1 5
PSİ3502 Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi Seçmeli 2 0 4
PSİ3504 Deneysel Psikoloji II: Biliş Seçmeli 3 0 5
PSİ3506 Ölçek Geliştirme Seçmeli 3 0 6
PSİ3508 Stres Yönetimi Seçmeli 2 0 3
PSİ3510 Toplumsal Cinsiyet Seçmeli 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ4001 Psikolojik Testler Zorunlu 1 1 3
PSİ4003 Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
PSİ4501 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 5
PSİ4503 Travmaya ve Krize Müdehale Seçmeli 2 1 5
PSİ4505 Psikolojide Seçme Konular Seçmeli 2 0 4
PSİ4507 Sinema ve Psikopataloji Seçmeli 2 1 5
PSİ4509 Aile Psikoloji ve Aile Danışmanlığı Kuramları Seçmeli 2 0 4
PSİ4511 Psikoterapi Yaklaşımları Seçmeli 2 1 5
PSİ4513 Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi Seçmeli 3 0 5
PSİ4515 Grup Dinamikleri Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ4002 Psikolojide Tarihsel ve Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 2 1 4
PSİ4004 Psikolojide Etik İlkeler Zorunlu 2 1 3
PSİ4502 Psikolojik Görüşme Becerileri Seçmeli 3 0 5
PSİ4504 Adli Psikoloji Seçmeli 2 1 4
PSİ4506 Destekleyici Psikoterapiye Giriş Seçmeli 2 1 4
PSİ4508 Kültürler Arası Psikoloji Seçmeli 2 0 4
PSİ4510 Yakın İlişkiler Psikolojisi Seçmeli 2 0 4
PSİ4512 Bireysel Çalışma Seçmeli 1 2 7
PSİ4514 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4341301000000000
Felsefe Giriş1211422234413411
Psikolojiye Giriş I5311110023201110
Psikoloji İçin İstatistiğe Giriş I0042224123000110
Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek0400500034404404
Türk Dili I4351301000000000
İngilizce I0003000000050300
Almanca I0000000000000000
Fransızca I0000000000000000
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İstatistik Paketleri0040005003000340
Eleştirel Düşünme0000300035400400
Psikolojiye Giriş II5411110023201110
Psikoloji İçin İstatistiğe Giriş II0042222412300110
Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar0400500034404404
Türk Dili II4351301000000000
İngilizce II3333333333333500
Almanca II0000000000000000
Fransızca II3333333333333510
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I0000000000000000
Sosyal Psikoloji I3511210145503111
Psikolojide Araştırma Yöntemleri I: Nicel Yöntemleri2052152234100200
Gelişim Psikolojisi I5044544535030435
İngilizce III0003000000050300
Almanca III0000000000000000
Fransızca III0000000000000000
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II0300000003400300
İleri Ofice Uygulamaları0000000000000000
Sosyal Psikoloji II3511210145503111
Klinik Psikoloji5225341245102505
Gelişim Psikolojisi II5044544535030035
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II: Nitel Desenler0055135435100400
İngilizce IV3333333333333500
Almanca IV3333333333333500
Fransızca IV3333333333333510
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Psikopataloji I5334252545000100
Kişilik Kuramları I5334252435100100
Deneysel Psikoloji I: Öğrenme5044544535030535
Davranışın Fizyolojik Temelleri5033533324200540
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular5045504530040435
İkna Psikolojisi5535504530440435
Kişilerarası İletişim2501310022401210
İletişim Becerileri5505300500500445
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Psikopataloji II5334252545000100
Kişilik Kuramları II5334252435100100
Temel Akademik Yazı Teknikleri1135031455000202
Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi3501110212401310
Deneysel Psikoloji II: Biliş5032344334200440
Ölçek Geliştirme2053223323000120
Stres Yönetimi5423504500400435
Toplumsal Cinsiyet5045504530440000
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Psikolojik Testler5245222545000301
Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş5344544535034435
Sağlık Psikolojisi5044544535034435
Travmaya ve Krize Müdehale5335341555405303
Psikolojide Seçme Konular5045504530040435
Sinema ve Psikopataloji5335442355300400
Aile Psikoloji ve Aile Danışmanlığı Kuramları5535504530040000
Psikoterapi Yaklaşımları5435030155100300
Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi5233243332000540
Grup Dinamikleri3534530235500340
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Psikolojide Tarihsel ve Çağdaş Yaklaşımlar5305520535400300
Psikolojide Etik İlkeler0403020555500400
Psikolojik Görüşme Becerileri5415000555300501
Adli Psikoloji5203550355404302
Destekleyici Psikoterapiye Giriş5443020554300500
Kültürler Arası Psikoloji5545504530445435
Yakın İlişkiler Psikolojisi5535504530040435
Bireysel Çalışma2355253535303303
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş2433333433404343
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık