English
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Kazanılan Derece

Sanat Tarihçisi

Kabul Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan iki basamaklı (YGS ve LYS) TM-3 sınav sonucuna göre öğrenci alınır. Ayrıntılar için bkz. www. osym.gov.tr.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Sanat Tarihi Bölümü, 1993 yılında ilk olarak Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulmuş, 2002 yılında Arkeoloji Bölümü ayrılarak eğitimini bu ad altında sürdürmüştür. İlk olarak 2012 yılında Bölüm aktif hale getirilmiştir. 2013 yılı Şubat ayında Lisans Programı açılması için Yüksek Öğretim Kurumuna yapılan başvuru kabul edilmiştir. Bölüm, 2013-2014 akademik yılında öğrenci alarak 4 öğretim üyesiyle eğitim faaliyetlerine başlayacaktır.

Program Profili

Antik Çağ’dan başlayarak Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiyesi ve modern dönemlerin yarattıkları kültür ve sanat birikiminin öncelikle bu topraklarda yetişmiş insanlar tarafından değerlendirilerek ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılması ve ülkemizin kültür politikalarına çağdaş katkılarda bulunulması gerekmektedir. Lisans programımız bunu yapabilecek Sanat Tarihçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anadolu’da farklı dönemlerde gelişen kültür ve sanat birikiminin yanı sıra Çağdaş Dünya Kültür ve Sanatları ile Batı Sanatının tanıtıldığı derslere yer veren programımızla hedefimiz, evrensel bakış açısına sahip uzman yetiştirmektir

Program Yeterlilikleri

1- Sanat Tarihi’nin temel bilgilerine sahip olur ve bu bilgileri kullanır.
2- Sanat Tarihi’nde edindiği bilgiler ışığında gördüğü eserin, dönem, üslup ve kronoloji sorunlarını ayırt eder.
3- Mimari, plastik, resim, heykel, seramik gibi temel konularda çalışırken ve araştırma yaparken Tarih, Arkeoloji, Mimarlık, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Teoloji, Antropoloji, Felsefe ve Sosyoloji bilim dalları ile ilişki kurar.
4- Sanat eserlerini ait oldukları kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönem ve hâkim düşünce biçimlerini de göz önüne alarak değerlendirir.
5- Uygarlıkların tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri bilir ve bunların sanat eserleri üzerindeki etkisini yorumlar.
6- Sanat eserlerini sistematik olarak belgeler, yorumlar ve analiz eder.
7- Farklı zaman dilimlerinin ve coğrafyaların sanatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmasıyla sanat ürünleri üzerinden bölge ve dönem kültürü, düşünsel ve siyasal olayları hakkında yorum yapar.
8- Gelecek meslek hayatlarında Sanat Tarihi bilgilerini pratik platforma taşıyarak, bilimsel kazılarda veya müzelerce yapılan kurtarma kazılarında ilgili döneme ait yapıları ve buluntuları tanır ve değerlendirir.
9- Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkar, bu mirası benimser, korur ve tanıtır.
10- Sanat Tarihi araştırmaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları güncel olarak takip eder ve kullanır.
11- Sanat Tarihi bilimine katkıda bulunacak düşünce becerisi ve mesleki etik bilinciyle bilim ve teknolojiyle uyumlu, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek yetkinliğe sahiptir.
12- Kültür varlıklarının koruma ve onarımına yönelik edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygular.
13- Sanat Tarihi alanında sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
14- Sanat Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uygulayarak kullanır.
15- Sanat eserlerinin doğru korunması, tanıtılması ve sergilenmesi konusunda etik değerlere bağlı kalır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sanat Tarihi Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Lisans programından mezun olabilmeleri için 140 (240 AKTS) Kredi saat Dersi başarması ve Genel Not Ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 3. Yarıyıl itibariyle Kümülatif Not Ortalaması 2,5 veya üzerinde olan öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren sonraki/üst yarıyıllardan bir yarıyılda alabilecekleri azami kredi miktarını aşmamak kaydıyla 3.5 yılda Programı tamamlayabilirler. Ancak 'Diploma' 4. yıl (8. Yarıyıl) sonunda verilir.

Mezun İstihdamı

Sanat tarihi bölümü mezunları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, Bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, çeşitli yerel yönetim birimlerinde, akademisyen olarak üniversitelerimizde, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Lisansüstü Öğrenim görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halında Lisansüstü Eğitime başlayabilir. Lisansüstü Eğitim'e kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gökben AYHAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Cenk Berkant

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
SAT1011 Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar Zorunlu 2 0 5
SAT1013 Sanat Tarihine Giriş I Zorunlu 2 0 5
SAT1015 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 5
SAT1017 Teknik Resim ve Rölöve I Zorunlu 2 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT1002 Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları Zorunlu 2 0 5
SAT1012 Sanat Tarihine Giriş II Zorunlu 2 0 5
SAT1014 İslam Öncesi Türk Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT1016 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 4
SAT1018 Teknik Resim ve Rölöve II Zorunlu 2 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT2001 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT2003 İslam Sanatı Zorunlu 2 0 4
SAT2005 İslam El Sanatları Zorunlu 2 0 4
SAT2007 Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT2011 Müzecilik Zorunlu 2 0 3
SAT2511 Mitoloji ve İkonografi Seçmeli 2 0 3
SAT2513 Orta Asya Mitolojisi Seçmeli 2 0 3
SAT2521 Epigrafi I Seçmeli 2 0 3
SAT2523 Türk Halı Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT2525 Avrupa Kent Gelişimi Tarihi Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT2004 Anadolu Selçuklu Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT2008 Bizans Mimarisi Zorunlu 3 0 5
SAT2010 Avrupa Sanatı Zorunlu 3 0 5
SAT2510 İslam Maden Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT2512 Kadın,Sanat ve Kültür Seçmeli 2 0 3
SAT2520 Epigrafi II Seçmeli 2 0 3
SAT2522 Giyim Kuşam Kültürü ve Sanatı Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT3001 Beylikler Dönemi Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT3005 Bizans Tasvir Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT3009 Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme ve El Sanatları Zorunlu 2 0 5
SAT3509 Anadolu Camileri I Seçmeli 2 0 3
SAT3511 Anadoluda Gelişen Medrese Mimarisi Seçmeli 2 0 3
SAT3513 Bizans Duvar Resimleri ve Mozaikleri Seçmeli 2 0 3
SAT3515 Rönesans ve İtalyan Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT3521 Anadolu Türk Mimarisinde Taş Süsleme Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT3004 Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları Zorunlu 2 0 4
SAT3006 Bizans El Sanatları Zorunlu 2 0 4
SAT3010 Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Seminerleri Zorunlu 2 0 5
SAT3012 Osmanlı Sanatı Zorunlu 3 0 5
SAT3510 Geç Antik-Bizans Kentleri Seçmeli 2 0 3
SAT3512 Anadolu Camileri II Seçmeli 2 0 3
SAT3514 Anadoluda Gelişen Türbe Mimarisi Seçmeli 2 0 3
SAT3522 Çağdaş Türk Resim Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT3524 Türk-İslam Kitap Sanatları Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT4001 Bitirme Tezi Zorunlu 2 3 6
SAT4003 Seminer Çalışması Zorunlu 2 3 6
SAT4005 Osmanlı Dönemi Süsleme ve El Sanatları Zorunlu 2 0 4
SAT4007 Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT4509 Orta Asya ve Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Seçmeli 2 0 3
SAT4511 Bizans Anıtsal ve Mimari Plastiği Seçmeli 2 0 3
SAT4513 Türk Çini ve Seramik Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT4515 Türk Han Mimarisi Seçmeli 2 0 3
SAT4521 Çağdaş Türk Heykel Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT4523 Balkanlarda Osmanlı Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT4525 Avrupa Sanatında Mitolojik Betimlemeler Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT4002 Bitirme Tezi II Zorunlu Seçmeli 2 3 6
SAT4004 Seminer Çalışması II Zorunlu Seçmeli 2 3 6
SAT4006 Minyatür Sanatı Zorunlu 2 0 5
SAT4008 Cumhuriyet Dönemi Sanatı Zorunlu 2 0 4
SAT4512 Türk İslam Ahşap Sanatı Seçmeli 2 0 3
SAT4516 Türk Hamam Mimarisi Seçmeli 2 0 3
SAT4518 Modern Sanat Akımları Seçmeli 2 0 3
SAT4522 Anadolu Konut Mimarisi Seçmeli 2 0 3
SAT4524 Yemek Kültürü ve Sanatı Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı333333333333333
Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar555555455555555
Sanat Tarihine Giriş I555555554155515
Osmanlı Türkçesi I000000000000000
Teknik Resim ve Rölöve I000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları555455454151515
Sanat Tarihine Giriş II555555554151515
İslam Öncesi Türk Sanatı 555555552515555
Osmanlı Türkçesi II 000000000000000
Teknik Resim ve Rölöve II000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı555555553155555
İslam Sanatı555555553155555
İslam El Sanatları455555553105555
Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı555555554155555
Müzecilik555555454155555
Mitoloji ve İkonografi535553544151515
Orta Asya Mitolojisi 345545354354435
Epigrafi I452351444233544
Türk Halı Sanatı555555555153555
Avrupa Kent Gelişimi Tarihi 342514243444523
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Anadolu Selçuklu Sanatı555555555155555
Bizans Mimarisi555555555155555
Avrupa Sanatı555555341151553
İslam Maden Sanatı 555555553153545
Kadın,Sanat ve Kültür355555553151535
Epigrafi II344523434512332
Giyim Kuşam Kültürü ve Sanatı 455555555135555
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Beylikler Dönemi Sanatı555555455155555
Bizans Tasvir Sanatı455555454155555
Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme ve El Sanatları455555555155555
Anadolu Camileri I555555555155555
Anadoluda Gelişen Medrese Mimarisi 000000000000000
Bizans Duvar Resimleri ve Mozaikleri 455555554155555
Rönesans ve İtalyan Sanatı555555521151241
Anadolu Türk Mimarisinde Taş Süsleme 455555555155555
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları455555555155515
Bizans El Sanatları455555453155555
Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Seminerleri 555555555553535
Osmanlı Sanatı 555555555155555
Geç Antik-Bizans Kentleri435553454153555
Anadolu Camileri II455555555155555
Anadoluda Gelişen Türbe Mimarisi 555555455155555
Çağdaş Türk Resim Sanatı 455555535255555
Türk-İslam Kitap Sanatları 455555555255555
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bitirme Tezi525555554453555
Seminer Çalışması000000000000000
Osmanlı Dönemi Süsleme ve El Sanatları455555555055535
Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı555555555155515
Orta Asya ve Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri 000000000000000
Bizans Anıtsal ve Mimari Plastiği 455555555105555
Türk Çini ve Seramik Sanatı 455555555155555
Türk Han Mimarisi455555555155555
Çağdaş Türk Heykel Sanatı455555532152555
Balkanlarda Osmanlı Sanatı555555554244545
Avrupa Sanatında Mitolojik Betimlemeler455555552143545
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bitirme Tezi II555555554453555
Seminer Çalışması II555555554453555
Minyatür Sanatı555555531153555
Cumhuriyet Dönemi Sanatı555555555155535
Türk İslam Ahşap Sanatı 455555554155555
Türk Hamam Mimarisi 455555555155555
Modern Sanat Akımları 455555531151555
Anadolu Konut Mimarisi 455555553555555
Yemek Kültürü ve Sanatı 455555555355555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık