English
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği

Kazanılan Derece

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri

Kabul Koşulları

Bölüme öğrenci kabulü, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü YGS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle YGS-2 puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

No Program Yeterlilikleri 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin gelişimini ve genel prensiplerine hakimdir. 2 4857 ve 6331 sayılı yasalar ve bu yasaların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bölümlerine hakimdir 3 Tehlike kaynakları ve kaza nedenleri bilgilerine hakimdir. 4 Tehlike önleme metodlarını uygulayabilecek konumdadır. 5 Kişisel koruyucu donanımları tanımakta ve işyerinde uygulayabilecek konumdadır. 6 Fiziksel etmenleri bilmekte ve bunlara karşı alınacak tedbirlere hakimdir. 7 Mesleği yapmasını sağlayan teknolojik alet ve programları kullanır 8 Sosyal sorumluluk, etik değerler, ve meslek ilkeleri bilgisine ve bilincine sahiptir. 9 Personel arasında takım çalışmasına uygun olarak iş ahengini sağlayan, iyi ilişkiler kuran, hoşgörülü, anlayışlı, kaynakları dengeli kullanan bir teknik eleman olur. 10 İşyeri ile ilgili gerekli özen ile birlikte sorumluluk duygusuna sahip olur. 12 Çalışma alanı ve işi ile ilgili güncel yenilikleri ve değişiklikleri takip eder. 13 Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışabilmek için mesleki donanıma sahip olur. 14 Ekip çalışması yapabilir, yaptığı iş ile ilgili olarak çalışma hayatında uygulamalar yapabilir. 15 İşyerinde karşılaşacağı problemlerle ilgili çözüm üretme becerisine sahip olur.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programında 2019-2020 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanacaktır. Programın kontejanı 30 öğrencidir. İş Sağlığı ve Güvenliği programı ders programı, bu alanında bilinmesi gereken temel kavramları vermenin yanı sıra örgün eğitim ve öğretim avantajlarını kullanarak bilimsel bir ortamda eğitilip meslek becerilerinin kazanılması sağlanmaktadır. Dersler alanında uzman öğretim görevlileri tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenecek ve uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca dersler kapsamında saha uygulamaları yapılacak olup güncel uygulamalar yerinde öğrencilere gösterilecektir. Bunun yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği programında 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, çalışmalarını uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlamakta, ayrıca alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Program Profili

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim süresi 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, bu alanında bilgi ve tecrübelerini uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, üretken, girişimci, çevreye saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Tüm iş yerlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
2- İlkyardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
3- İş yerlerinde Acil Durum Prosedürü hazırlama ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
4- Yangınlara karşı koruma ve müdahale yöntemlerini öğrenmek
5- İş yerlerinde Acil Durum Ekipleri kurulumu hakkında bilgi sahibi olmak
6- İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
7- Yürürlükteki Kanunlar ve mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak
8- İş kazaları ve meslek hastalıkları nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak
9- Protokol bilgisini öğrenmek
10- Kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgi sahibi olmak
11- Güvenlik işaretlerini öğrenip uygulamalarını bilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 120 AKTS kredisini, programda belirtildiği şekilde zorunlu ve seçmeli derslerden alarak, minimum 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.

Mezun İstihdamı

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ayrıca, mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Belgesi” sahibi olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.

Eğitim Türü

Bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte “iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri” yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Özgün VATANSEVER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Yasin PELİT

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Zorunlu 2 0 3
MAP1803 Matematik Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
İSG1001 Genel Kimya Zorunlu 3 0 3
İSG1003 Temel Hukuk ve İş Hukuku Zorunlu 3 0 4
İSG1501 Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
İSG1503 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 3
İSG1505 Toplam Kalite Yöntemi Seçmeli 3 1 3
İSG1507 İlkyardım Seçmeli 2 0 3
İSG1801 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
İSG1002 Patlamadan Korunma ve ATEX Zorunlu 3 0 3
İSG1004 Modelleme Zorunlu 3 0 2
İSG1006 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I Zorunlu 3 0 2
İSG1008 Meslek Stajı (30 İş günü) Zorunlu 0 0 8
İSG1502 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Güvenlik İşaretleri Seçmeli 2 0 2
İSG1504 Ergonomi Seçmeli 2 0 2
İSG1506 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 3
İSG1508 Temel Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 0 2
İSG1802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İSG2001 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II Zorunlu 3 0 2
İSG2003 Periyodik Kontroller ve Bakım Onarım Zorunlu 3 0 4
İSG2005 Kimyasal Risk Etmenleri Zorunlu 2 0 3
İSG2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 3
İSG2009 Acil Durum Yönetimi Zorunlu 2 0 3
İSG2011 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Zorunlu 2 0 3
İSG2013 Probit Analizleri ve Toksikoloji Zorunlu 2 0 3
İSG2501 Taşıma ve Depolama Seçmeli 2 0 2
İSG2503 Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
İSG2505 Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği Seçmeli 2 0 3
İSG2507 Fiziksel Risk Etmenleri Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İSG2002 Yangın Güvenliği Zorunlu 3 1 3
İSG2004 Risk Analizi ve Metotları Zorunlu 3 1 4
İSG2006 Seveso Zorunlu 3 0 2
İSG2008 Güvenlik Mühendisliği Metotları Zorunlu 3 0 3
İSG2010 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 3 0 3
İSG2012 Mesleki Proje Hazırlama Zorunlu 3 0 4
İSG2014 İş Hijyeni Zorunlu 2 0 3
İSG2502 Protokol Bilgisi Seçmeli 2 0 3
İSG2504 Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Seçmeli 2 0 2
İSG2506 Biyolojik Risk Etmenleri Seçmeli 2 0 3
İSG2508 Çevre Koruma ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I00000000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I00000000000
Matematik00000000000
Türk Dili I00000000000
İngilizce I00000000000
Genel Kimya00000000000
Temel Hukuk ve İş Hukuku00000000000
Yenilikçilik ve Girişimcilik00000000000
Mesleki Yabancı Dil I00000000000
Toplam Kalite Yöntemi00000000000
İlkyardım11311100000
İş Sağlığı ve Güvenliği I00000000000
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II00000000000
Bilgi ve İletişim Teknolojileri II00000000000
Türk Dili II00000000000
İngilizce II00000000000
Patlamadan Korunma ve ATEX00000000000
Modelleme00000000000
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I00000000000
Meslek Stajı (30 İş günü)00000000000
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Güvenlik İşaretleri00000000000
Ergonomi00000000000
Mesleki Yabancı Dil II00000000000
Temel Bilgisayar Destekli Çizim00000000000
İş Sağlığı ve Güvenliği II00000000000
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II00000000000
Periyodik Kontroller ve Bakım Onarım00000000000
Kimyasal Risk Etmenleri00000000000
İş Güvenliği Yönetim Sistemleri00000000000
Acil Durum Yönetimi00000000000
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları00000000000
Probit Analizleri ve Toksikoloji00000000000
Taşıma ve Depolama00000000000
Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği00000000000
Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği00000000000
Fiziksel Risk Etmenleri00000000000
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Yangın Güvenliği00000000000
Risk Analizi ve Metotları00000000000
Seveso00000000000
Güvenlik Mühendisliği Metotları00000000000
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği00000000000
Mesleki Proje Hazırlama00000000000
İş Hijyeni00000000000
Protokol Bilgisi00000000000
Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği00000000000
Biyolojik Risk Etmenleri00000000000
Çevre Koruma ve Güvenliği00000000000
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık