English
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji

Kazanılan Derece

Sosyolog

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'dan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuş ve ilk öğretim elemanı olarak atanan Araş. Gör. Muammer TUNA doktora öğrenimi için ABD’ye gitmiştir. 1995 yılında bölüme Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ ve Yrd. Doç. Dr. Nurgün OKTİK atanmıştır. Bölüm başkanlığını 1995 yılında vekâleten Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, 1996 yılından 2003 yılı Ocak ayına kadar Yrd. Doç Dr. Nurgün OKTİK aslen yürütmüştür. Ocak 2003 - Mart 2003 arası Doç. Dr. Ayşe DURAKBAŞA, Mart 2003 - Eylül 2003 arası Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ, Eylül 2003 - Kasım 2004 tarihleri arasında tekrar Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmişlerdir. Kasım 2004’te Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Muammer TUNA atanmıştır ve 22 Ekim 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. 22 Ekim 2010 tarihinde Bölüm Başkanlığına atanan Prof. Dr. Nurgün OKTİK, Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılmasıyla görevi sona ermiştir. 5 Şubat 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Sosyoloji Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ vekalet etmiştir. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığına 30 Haziran 2011 tarihinde Prof. Dr. Muammer TUNA yeniden, asaleten atanmıştır.

Program Profili

Sosyolojik bilgi ve düşünme yetisi, kişiyi içinde yaşadığı topluma ve dünyaya karşı eleştirel bir bakış ve tavır geliştirmeye yönlendirir; aynı zamanda bu bilginin topluma ve insanlığa hizmet amaçlı projelerde kullanılmasını teşvik eder. Bunun yanı sıra, bölümdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda toplumsal yapı araştırmaları, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, kadın çalışmaları, çevre sosyolojisi, kültür sosyolojisi ve kültürel çalışmalar, gelişme sosyolojisi, din sosyolojisi, modernleşme sosyolojisi, turizm sosyolojisi, ve suç sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlık dersleri önerilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyolojik kavramları tanımak, tanımlamak, ilişkisel olarak açıklamak.
2- Sosyolojik bakış açısı ve düşünme biçimi kazanmak; toplumsal olay, kurum ve olguları sosyolojik düşünme biçimleriyle yorumlamak.
3- Sosyolojinin kuramsal ve yöntemsel temelleri konusunda bilgi sahibi olmak, toplumsal dünyayı klasik, çağdaş ve postmodern teorilerle açıklayabilmek.
4- Bilimsel bir araştırma çerçevesi oluşturabilmek; teorik çerçeve, yöntemsel yapı ve uygulanacak araştırma tekniği ile bu tekniğin uygunluğunu belirleyebilmek.
5- Teori, yöntem ve teknik kavramlarının aralarındaki ilişkiler ve bu kavramların özelliklerinin anlaşılması.
6- Sosyal bilimler ve multidisipliner yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olup, sosyolojik bilgiyi tarih, felsefe, antropoloji, psikoloji, iktisat, siyaset bilimi gibi diğer sosyal disiplinlerle ilişkili olarak kullanabilmek.
7- Toplumsal hayata ve kültürel hayata yayılmış olan güç ilişkilerini sorgulayabilmek, toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmak.
8- Sosyolojik bilgiyi gündelik yaşamında kullanabilmek; toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, katılımcı ve demokratik bir tutum geliştirerek konum alabilmek.
9- İnsan hakları, sosyal adalet, eşitsizlik, çevre, toplumsal cinsiyet ve kültürel değerlere ilişkin farkındalık ve duyarlılık geliştirmek.
10- Önyargılardan ve ötekileştirmelerden arınmış, bilimsel bilgi üretebilmek.
11- Toplumsal dönüşüm ve değişimin dinamiklerini analiz edebilmek.
12- Bilimsel araştırmalarda, çalışma hayatında ve gündelik yaşamda etik ilkeleri gözetmek.
13- Farklı veri kaynakların kullanarak bilimsel bilgi üretebilmek; ürettiği bilgiyi yazılı ve sözlü biçimde paylaşabilmek.
14- Bir yabancı dili, yazılı ve sözlü olarak kullanarak uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları ve akademik faaliyetleri takip edebilmek.
15- Bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilimsel ve mesleki çalışmalarını sürdürebilecek düzeyde kullanabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda ve dönem içerisinde dersin öğretim üyesinin gerekli bulduğu akademik başarıyı sağlamak. (ödev, derse katılım, sunum, vize ve final sınavlarında gereklilikleri yerine getirmek)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programında yer alan müfredat derslerini eksiksiz tamamlamış olmak gereklidir. Ayrıca mezuniyet için 2,00 not ortalaması ve bitirme çalışması hazırlaması gereklidir.

Mezun İstihdamı

Sosyoloji Bölümünden mezun olan bir öğrenci hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. Sosyoloji bölümü mezunları öncelikle öğretmenlik formasyonu almak kaydıyla ortaöğrenim okullarında ve dershanelerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Bununla birlikte diğer çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Aile Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyeler, bankalar, reklam ve pazarlama şirketleri, büyük holdingler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, şirketlerin halkla ilişkiler bölümleri. Sosyoloji bölümü mezunları ayrıca yeterli ve gerekli bir araştırmacılık niteliği kazandıklarında araştırma şirketlerinde sosyal bilim araştırmalarında görev alabilecekleri gibi kendileri de araştırma yürütebilecek niteliğe sahip olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Sosyoloji Bölümü lisans mezunlarına yüksek lisans ve Doktora olanakları sunmaktadır

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Muammer Tuna (muammert@hotmail.com)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muammer TUNA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
ENF1920_ GÖRÜNTÜ İŞLEME PAKETLERİ Seçmeli 3 0 3
FEL1801 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 6
PSİ1801 Psikolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 4
SOS1001 Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek Zorunlu 3 0 4
SOS1003 İktisadın Temelleri Zorunlu 3 0 3
SOS1005 Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
FEL1902 Eleştirel Düşünme Seçmeli 3 0 6
PSİ1802 Psikolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 4
SOS1002 Siyaset Biliminin Temelleri Zorunlu 3 0 5
SOS1004 Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar Zorunlu 3 0 5
SOS1006 Toplum Bilimlerin Yöntemine Giriş Zorunlu 3 0 5
SOS1008 Akademik Yazım Teknikleri Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL2901 Temel Mantık I Seçmeli 3 0 6
PSİ2901 Öğrenme Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
SOS2001 Sosyal Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 5
SOS2003 Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 6
SOS2005 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 5
SOS2007 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik Zorunlu 3 0 5
SOS2501 Köy Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
SOS2503 Kitle İletişim Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
SOS2505 Küçük Gruplar Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
SOS2507 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
SOS2509 Sinema Soyolojisi Seçmeli 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 2 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 2 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL2902 Temel Mantık II Seçmeli 3 0 6
PSİ2902 Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 4
SOS2002 Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
SOS2004 Sosyolojik Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 5
SOS2006 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
SOS2502 Sanayi Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS2504 İktisat Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS2506 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS2508 Medya Çalışmaları Seçmeli 3 0 4
SOS2510 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS3001 Sosyolojik Teori: Klasik Dönem Zorunlu 3 0 6
SOS3003 Sosyal Değişme Zorunlu 3 0 6
SOS3005 Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları Zorunlu 3 0 6
SOS3501 Göç Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3503 Demografi ve Nüfus Dinamikleri Seçmeli 3 0 4
SOS3505 Çalışma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3507 Edebiyat Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3509 Cinsiyet ve Toplum Seçmeli 3 0 4
SOS3511 Eğitim Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3513 Sociological Texts Seçmeli 3 0 4
SOS3515 Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ3902 Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri Seçmeli 3 0 4
SOS3002 Türkiye’de Sosyolojik Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 6
SOS3004 Alan Araştırması Zorunlu 3 0 6
SOS3006 Çağdaş Sosyoloji Teorileri Zorunlu 3 0 6
SOS3502 Gelişme Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3504 Kadın İncelemeleri Seçmeli 3 0 4
SOS3506 Sağlık ve Beden Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3508 Boş Zamanlar Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3510 Sanat Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3512 Siyaset Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3514 Understanding Sociological Texts Seçmeli 3 0 4
SOS3516 Sosyal Çalışma Seçmeli 3 0 4
SOS3518 Veri Analizi Seçmeli 3 0 4
SOS3520 Hukuk Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS3522 Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL4505 Türk Düşüncesi Tarihi Seçmeli 3 0 6
PSİ4903 Psikolojide Seçme Konular Seçmeli 3 0 4
PSİ4905 Psikolojide Çağdaş Akımlar Seçmeli 3 0 4
SOS4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 2 2 8
SOS4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 2 2 8
SOS4003 Bilgi Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
SOS4501 Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS4503 Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler Seçmeli 3 0 4
SOS4505 Çevre Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS4507 Turizm Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS4509 Read. And Writing Skills in Sociology I Seçmeli 3 0 4
SOS4511 Din Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS4513 Tarihsel Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
SOS4515 İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler Seçmeli 3 0 4
SOS4517 Spor Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ4902 Adli Psikoloji Seçmeli 3 0 4
SOS 4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 2 2 8
SOS4004 Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Zorunlu 3 0 6
SOS4502 Modernleşme Tartışmaları Seçmeli 3 0 4
SOS4504 Sosyoloji Ve Tarih Semineri Seçmeli 3 0 4
SOS4506 Suç Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SOS4508 Writing Skills in Sociology Seçmeli 3 0 4
SOS4510 Modernite Sonrası Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
SOS4512 Türkiye’de Din Devlet İlişkileri Seçmeli 3 0 4
SOS4514 Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4
SOS4516 Gündelik Hayat Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I544554445543355
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı553345434534553
GÖRÜNTÜ İŞLEME PAKETLERİ223322333222333
Felsefeye Giriş433433434443334
Psikolojiye Giriş I544455444544555
Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek545545544545545
İktisadın Temelleri545535444543455
Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş223333333345411
Türk Dili I544545445454445
İngilizce I443444334434333
Almanca I344434434333334
Fransızca I233233343223442
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II545454554454445
Eleştirel Düşünme544555445555445
Psikolojiye Giriş II343545355535545
Siyaset Biliminin Temelleri545554554553555
Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar545554555055545
Toplum Bilimlerin Yöntemine Giriş545554555455545
Akademik Yazım Teknikleri545545545545555
Türk Dili II554554445554444
İngilizce II544554455444555
Almanca II444344344334434
Fransızca II322332333332233
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Mantık I554555444444554
Öğrenme Psikolojisi332225332232332
Sosyal Düşünce Tarihi454545454445555
Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri545554555545554
Sosyal Antropoloji545554555455545
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik544335555355311
Köy Sosyolojisi545554555455455
Kitle İletişim Sosyolojisi545544455545545
Küçük Gruplar Sosyolojisi545554554555455
Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi545554554554555
Sinema Soyolojisi545554555455545
İngilizce III544555444554545
Almanca III545054455554555
Fransızca III554455455554445
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Mantık II544554455445555
Sosyal Psikoloji444455545555544
Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Yöntemleri545554555455545
Sosyolojik Düşünce Tarihi554444553444433
Kent Sosyolojisi455443444444433
Sanayi Sosyolojisi555455454453533
İktisat Sosyolojisi555345345434443
Aile Sosyolojisi543355432522555
Medya Çalışmaları554545555554445
Uygarlık Tarihi553434553453533
İngilizce IV443334444334444
Almanca IV343443343344444
Fransızca IV343343334443444
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sosyolojik Teori: Klasik Dönem555434534544433
Sosyal Değişme554334543454433
Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları544444555444554
Göç Sosyolojisi545545555450455
Demografi ve Nüfus Dinamikleri545554434454345
Çalışma ve Örgüt Sosyolojisi544335555445545
Edebiyat Sosyolojisi545445554555445
Cinsiyet ve Toplum552335555433411
Eğitim Sosyolojisi545545545455445
Sociological Texts454554545455545
Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum554443445434444
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri554445445554555
Türkiye’de Sosyolojik Düşünce Tarihi555434444453323
Alan Araştırması445553445545433
Çağdaş Sosyoloji Teorileri555443433445333
Gelişme Sosyolojisi554444544555433
Kadın İncelemeleri554445555444555
Sağlık ve Beden Sosyolojisi555445545555555
Boş Zamanlar Sosyolojisi554433453435533
Sanat Sosyolojisi555445554455533
Siyaset Sosyolojisi554434545453333
Understanding Sociological Texts544555435434351
Sosyal Çalışma444330555543333
Veri Analizi533353333345534
Hukuk Sosyolojisi554445555545433
Toplumsal Hareketler543425455354544
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Türk Düşüncesi Tarihi222241241513124
Psikolojide Seçme Konular554455555455545
Psikolojide Çağdaş Akımlar454445554555455
Bitirme Çalışması I555555555555555
Bitirme Çalışması II553333334444411
Bilgi Sosyolojisi545444555554455
Kültür Sosyolojisi455545544554414
Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler545455545554554
Çevre Sosyolojisi555433444353553
Turizm Sosyolojisi555444554555555
Read. And Writing Skills in Sociology I345334345533441
Din Sosyolojisi555555555555555
Tarihsel Sosyoloji544555455535455
İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler342445445445315
Spor Sosyolojisi454455544555555
                
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık