English
Edebiyat Fakültesi Tarih

Kazanılan Derece

Tarihçi

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimine 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında başlamıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında II. Öğretim Programı açılmış; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında doktora eğitimine başlanmıştır.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Osmanlı Türkçesini alanı ile ilgili kaynakları okuyabilecek düzeyde kullanır.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Tarih alanında bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve bilimsel çalışmalarında bunları uygular.
4- Tarih disiplini sayesinde geçmişin doğru bilgisini arar, geleceği daha iyi yorumlar ve ülkesinin maddi manevi değerlerine katkıda bulunur.
5- Arşivleri tanır ve bilimsel çalışmalarında arşiv kaynaklarını kullanır.
6- Tarihle ilgili kavramları, düşünceleri, bilim dünyasında tanınmamış olguları tanımlayarak analiz eder ve bulgularıyla toplum kalkınmasına perspektif sunar.
7- Tarih disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
8- Tarihi olguların yorum ve sentezlerinde tarafsız ve önyargısız davranmayı; sosyal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurmayı öğrenir ve uygular.
9- Geçmişin ortak kültür mirasını tanıyarak, içinde yaşadığı toplumun gelecekte gelişme yeteneğine olan inancının güçlenmesini sağlar.
10- Geçmişi öğrenerek günümüzü daha iyi değerlendirir.
11- Tarih alanında analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olur.
12- Tarih disiplini ile ilgili elde ettiği verileri açıklar biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Tarih Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilk ikiyıl/ilk dört yarıyıl sonunda 1.80'in altında olanlar bir sonraki dönemden (5. yarıyıldan) ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezun İstihdamı

Bölümümüzden donanımlı olarak mezun olan başarılı öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyenliğe adım atabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimi alarak lise ve dengi okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Bunların yanında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Belediye Kent Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumlarında çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bayram AKÇA (bakca@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Mehmet Sait BENEK (m.s.benek@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
TAR1001 İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar. Zorunlu 3 0 5
TAR1003 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 6
TAR1005 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü I Zorunlu 3 0 5
TAR1007 Temel Osmanlıca Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR1002 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü II Zorunlu 3 0 5
TAR1004 Tarih Yazım Teknikleri Zorunlu 3 0 6
TAR1006 Osmanlıca Tarih Metinleri Zorunlu 3 0 6
TAR1008 Roma Tarihi Zorunlu 3 0 4
TAR1010 İslam Tarihi Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR2001 Osmanlı Paleografyasına Giriş Zorunlu 3 0 5
TAR2003 Eski Anadolu Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 4
TAR2005 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 4
TAR2007 İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Tarihi Zorunlu 3 0 5
TAR2501 Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş Seçmeli 3 0 3
TAR2503 Türk Bilim Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR2507 Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler Seçmeli 3 0 3
TAR2509 Haçlı Seferleri Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR2511 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri Seçmeli 3 0 3
TAR2513 Bizans İmparatorluğu Tarihi I Seçmeli 3 0 3
TAR2515 Eski Türklerde Şehircilik Seçmeli 3 0 3
TAR2519 Farsça Tarih Metinleri I Seçmeli 3 0 3
TAR2521 Arapça Tarihi Metinleri I Seçmeli 3 0 3
YDB2901 Arapça I Seçmeli 3 0 3
YDB2903 Rusça I Seçmeli 3 0 3
YDB2905 Farsça I Seçmeli 3 0 3
YDB2909 Eski Yunan Dili I Seçmeli 3 0 3
YDB2911 Macarca I Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR2002 Osmanlı Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 5
TAR2004 Osmanlı Paleografyası Zorunlu 3 0 5
TAR2006 Eski Anadolu Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 4
TAR2008 Ortaçağ Anadolu Türk Tarihi Seçmeli 3 0 4
TAR2502 Anadolu Beylikleri Seçmeli 3 0 3
TAR2504 Türk İslam Sanatı Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR2508 Osmanlı Şehircilik Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR2510 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Salnameleri Seçmeli 3 0 3
TAR2512 Osmanlı Medeniyet Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR2514 XII-XIV Yüzyıllarda Orta Asya ve Orta Doğu Seçmeli 3 0 3
TAR2516 Bizans İmparatorluğu Tarihi II Seçmeli 3 0 3
TAR2518 Doğu Avrupa Türk Tarihi Zorunlu 3 0 3
TAR2520 Farsça Tarihi Metinleri II Seçmeli 3 0 3
TAR2522 Arapça Tarihi Metinleri II Seçmeli 3 0 3
YDB2902 Arapça II Seçmeli 3 0 3
YDB2904 Rusça II Seçmeli 3 0 3
YDB2906 Farsça II Seçmeli 3 0 3
YDB2910 Eski Yunan Dili II Seçmeli 3 0 3
YDB2912 Macarca II Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR3001 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR3003 Osmanlı Teşkilat Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR3005 Ortaçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR3501 Osmanlı Diplomatikasına Giriş Seçmeli 3 0 3
TAR3503 Eskiçağ Tarihi Metinleri I Seçmeli 3 0 3
TAR3505 Tarih ve Sosyoloji Seçmeli 3 0 3
TAR3507 19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR3509 16.18 Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri Seçmeli 3 0 3
TAR3511 XIV-XVI. Yüzyıllarda Orta Doğu Seçmeli 3 0 3
TAR3513 Ortaçağ Anadolu Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR3515 Osmanlı Tarih Yazıcılığı I Seçmeli 3 0 3
TAR3517 Ermeni Sorunu Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR3519 Farsça Tarihi Metinleri III Seçmeli 3 0 3
TAR3521 Arapça Tarihi Metinleri III Seçmeli 3 0 3
TAR3523 Türkoloji Tarihi Seçmeli 3 0 3
YDB3901 Arapça III Seçmeli 3 0 3
YDB3903 Rusça III Seçmeli 3 0 3
YDB3907 Farsça III Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR3002 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR3004 Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR3006 Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR3502 Osmanlı Diplomatik Metinleri Seçmeli 3 0 3
TAR3504 Eskiçağ Tarihi Metinleri II Seçmeli 3 0 3
TAR3506 Bölge Şehir Tarihi Çalışmaları Seçmeli 3 0 3
TAR3508 Osmanlı Devletinin Dış Politikası Seçmeli 3 0 3
TAR3510 Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR3512 Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı Seçmeli 3 0 3
TAR3514 Sömürgecilik Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR3516 Eski Türklerde Devlet ve Toplum Seçmeli 3 0 3
TAR3518 Farsça Tarihi Metinleri IV Seçmeli 3 0 3
TAR3520 Arapça Tarihi Metinleri IV Seçmeli 3 0 3
YDB3902 Arapça IV Seçmeli 3 0 3
YDB3904 Rusça IV Seçmeli 3 0 3
YDB3908 Farsça IV Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR4001 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR4003 Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR4005 Tarih Semineri I Zorunlu 3 3 6
TAR4501 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4503 Osmanlı Vakıf Belgeleri Seçmeli 3 0 3
TAR4505 Türkiye'de Siyasal Yaşam Seçmeli 3 0 3
TAR4507 19-20. Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri Seçmeli 3 0 3
TAR4509 Uluslararası Politika Stratejileri Seçmeli 3 0 3
TAR4511 Türkiye Cumhuriyeti Kültür Politikası Seçmeli 3 0 3
TAR4513 Osmanlı Askeri Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4515 Osmanlı Tarih Yazıcılığı II Seçmeli 3 0 3
TAR4517 Dinler Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4519 Türk Mitolojisi Seçmeli 3 0 3
TAR4521 Eski Yunan Mitolojisi Seçmeli 3 0 3
TAR4523 Tarih Atölyesi I Proje Hazırlama Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR4002 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR4004 Türk Demokrasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
TAR4006 Tarih Semineri II Zorunlu 3 3 6
TAR4502 Osmanlı Tahrir Defterleri Seçmeli 3 0 3
TAR4504 20. Yüzyılda Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 3
TAR4506 Rusya Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4508 Osmanlı Göç Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4510 Türk Batılılaşma Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4512 Çağdaş Orta Doğu Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4514 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası Seçmeli 3 0 3
TAR4516 Çağdaş Avrupa Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4518 Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi Seçmeli 3 0 3
TAR4520 Eski Roma Mitolojisi Seçmeli 3 0 3
TAR4522 Tarih Atölyesi II Belgesel Senaryo Yazımı Seçmeli 3 0 3
TAR4524 Türk Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı111111111111
İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.155515555555
Tarih Metodolojisi155555555255
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü I155515555555
Temel Osmanlıca555555555555
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü II155515555555
Tarih Yazım Teknikleri255555553355
Osmanlıca Tarih Metinleri555555555155
Roma Tarihi155515555555
İslam Tarihi155515555555
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Osmanlı Paleografyasına Giriş544454445554
Eski Anadolu Tarihine Giriş155515555555
İslam Medeniyeti Tarihi155515555555
İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Tarihi155515555555
Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş255515555555
Türk Bilim Tarihi155515555555
Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler255555552255
Haçlı Seferleri Tarihi155515555555
Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri155515555555
Bizans İmparatorluğu Tarihi I155515555555
Eski Türklerde Şehircilik054003445554
Farsça Tarih Metinleri I000000000000
Arapça Tarihi Metinleri I000000000000
Arapça I432322233223
Rusça I142222223344
Farsça I131111111111
Eski Yunan Dili I155515551155
Macarca I155454445544
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Osmanlı Tarihine Giriş255545555555
Osmanlı Paleografyası533353335333
Eski Anadolu Kültür Tarihi155515555555
Ortaçağ Anadolu Türk Tarihi155525555555
Anadolu Beylikleri155515555555
Türk İslam Sanatı Tarihi233333334433
Osmanlı Şehircilik Tarihi255535555555
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Salnameleri555555555555
Osmanlı Medeniyet Tarihi355555555555
XII-XIV Yüzyıllarda Orta Asya ve Orta Doğu155525555555
Bizans İmparatorluğu Tarihi II155525555555
Doğu Avrupa Türk Tarihi054403445554
Farsça Tarihi Metinleri II000000000000
Arapça Tarihi Metinleri II000000000000
Arapça II333222223322
Rusça II132222222222
Farsça II000000000000
Eski Yunan Dili II133333333333
Macarca II133323333333
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Yeniçağ Osmanlı Tarihi254414355455
Osmanlı Teşkilat Tarihi255525555555
Ortaçağ Avrupa Tarihi155515553555
Osmanlı Diplomatikasına Giriş535353335533
Eskiçağ Tarihi Metinleri I155525555555
Tarih ve Sosyoloji154414443344
19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi154544435555
16.18 Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri544454444444
XIV-XVI. Yüzyıllarda Orta Doğu155514444444
Ortaçağ Anadolu Kültür Tarihi155515555555
Osmanlı Tarih Yazıcılığı I444545454545
Ermeni Sorunu Tarihi453453443554
Farsça Tarihi Metinleri III000000000000
Arapça Tarihi Metinleri III000000000000
Türkoloji Tarihi000000000000
Arapça III322232223322
Rusça III142222233311
Farsça III131111111111
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Yakınçağ Osmanlı Tarihi354445545544
Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi354435445544
Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi154510454454
Osmanlı Diplomatik Metinleri545453345455
Eskiçağ Tarihi Metinleri II144435543454
Bölge Şehir Tarihi Çalışmaları144435455544
Osmanlı Devletinin Dış Politikası145415454544
Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi155514445544
Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı145414445544
Sömürgecilik Tarihi 145414545454
Eski Türklerde Devlet ve Toplum054504554554
Farsça Tarihi Metinleri IV000000000000
Arapça Tarihi Metinleri IV000000000000
Arapça IV322232323322
Rusça IV142222223323
Farsça IV122232223322
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi155534445544
Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi144435445544
Tarih Semineri I344444444444
Çağdaş Türk Dünyası Tarihi144514555544
Osmanlı Vakıf Belgeleri544454445544
Türkiye'de Siyasal Yaşam154414445544
19-20. Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri533353335433
Uluslararası Politika Stratejileri144414444454
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Politikası244425445544
Osmanlı Askeri Tarihi 245404545445
Osmanlı Tarih Yazıcılığı II545454545444
Dinler Tarihi145424554544
Türk Mitolojisi054414454444
Eski Yunan Mitolojisi144414444444
Tarih Atölyesi I Proje Hazırlama000000000000
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi144424445544
Türk Demokrasi Tarihi144425445544
Tarih Semineri II444444444444
Osmanlı Tahrir Defterleri533353335533
20. Yüzyılda Uluslararası Örgütler144414444544
Rusya Tarihi144414444544
Osmanlı Göç Tarihi144434445544
Türk Batılılaşma Tarihi144414445544
Çağdaş Orta Doğu Tarihi144414445544
Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası144424445544
Çağdaş Avrupa Tarihi144414445544
Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi 145434545445
Eski Roma Mitolojisi144414444444
Tarih Atölyesi II Belgesel Senaryo Yazımı155452445544
Türk Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık