English
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Kazanılan Derece

Türkolog

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, 1994-1995 döneminde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Bunun yanında 2003-2004 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir. I. ve II. öğretime her yıl ortalama 60'şar öğrenci alınmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün ders programı, Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı bilim alanlarından konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlk dört yarıyılda zorunlu ve temel bilgileri kapsayan dersler, son dört yarıyılda ise öğrencilerin ilgi duydukları bilim alanlarında yoğunlaşmalarını sağlayan seçmeli dersler daha çok bulunmaktadır. Derslerde konular bilim alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yeterince ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu bağlamda teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, tepegöz, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca verilen araştırma ödevleriyle öğrencilerin daha derinlemesine bilgilenmesi sağlanmaktadır. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 240 AKTS gerekmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde şu anda 6 profesör, 1 doçent, 9 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. Bölümde 2002 yılından itibaren "Türkoloji Günleri" adıyla bir yaz okulu düzenlenmektedir. Ayrıca, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu da 22-24 Aralık 2011 tarihleri arasında Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, "öğrenci merkezli" bir eğitim-öğretim anlayışı egemendir: Ders ve sınav programlarının belirlenmesinde öğrenciler, sınıf temsilcileri aracılığıyla etkindir. Öğrencilerin bilim ve sanat çalışmaları için ortam hazırlanmakta ve desteklenmektedir. Bölüm faaliyetlerine, Öğrenci Temsilciler Kurulu, üyelerinin çoğu Bölüm öğrencilerinden oluşan Edebiyat Topluluğu ve Metin Bilim Topluluğu etkin bir şekilde katılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı boyunca çeşitli panel, konferans ve okuma günleri düzenlenmektedir.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, Türk dilinin, edebiyatının ve kültürünün bilinmesine, korunmasına ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Dil ve edebiyata ilişkin temel terimleri tanımak, tanımlamak ve araştırmalarda kullanmak.
2- Dil ve edebiyat araştırmalarına ilişkin bilimsel yöntemleri bilmek.
3- Dil ve edebiyat ürünlerini, dil ve edebiyat biliminin yöntemleri doğrultusunda çözümlemek.
4- Dil ve edebiyat ürünlerini karşılaştırarak, aralarındaki fark ve benzerlikleri tespit etme bilgi ve becerisini kazanmak.
5- Türk dili ve edebiyatının tarih içindeki gelişimi ve değişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu metinlerle açıklamak.
6- Türk dili ve edebiyatına ilişkin temel eserleri ve edebî şahsiyetleri tanımak, birbiriyle karşılaştırmak.
7- Dil ve edebiyat ürünlerini eleştirel bir bakışla çözümleme ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanmak.
8- Türk dili ve edebiyatı ürünlerini diğer ulusların dil ve edebiyat ürünleriyle karşılaştırmak, aralarındaki benzer ve farklı yönleri açıklamak.
9- Türk dili ve edebiyatı alanına ilişkin gerekli kaynakları bilmek ve araştırmalarda bu kaynakları kullanarak etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisini kazanmak.
10- Kültürel olgu ve değişimleri dil ve edebiyat ürünleri yoluyla çözümleyip açıklamak.
11- Türk dilini doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanma bilgi ve becerisini kazanmak.
12- Dil ve edebiyat ürünlerini tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji vb. gibi alanların gerektirdiği farklı bilimsel yöntemlerle çözümlemek.
13- Dil ve edebiyata ilişkin kuramsal/bilimsel yöntemleri eser üzerinde uygulayarak alanla ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olmak.
14- Bir yabancı dili kullanarak, Türk dili ve edebiyatı alanıyla ilgili bilgileri izlemek, meslektaşlarıyla iletişim kurmak.
15- Türk dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilk ikiyıl/ilk dört yarıyıl sonunda 1.80'in altında olanlar bir sonraki dönemden (5. yarıyıldan) ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Mezun İstihdamı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, gerekli şartları (pedagojik formasyon) yerine getirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe öğretmeni olarak, Türklük ve Türkçe ile ilgili araştırma kurum ve kuruluşlarında, arşiv ve kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını da yürütmektedir. Yüksek lisansa her yıl ortalama 15, doktoraya ise 5 öğrenci alınmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarında Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali AKAR (akar@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Baki Bora HANÇA (borahanca@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE1001 Türkiye Türkçesi I Zorunlu 3 0 4
TDE1003 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 3 0 4
TDE1005 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1007 Eski Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1009 Türk Halk Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1011 Türkçe Kompozisyon I Zorunlu 2 0 3
TDE1013 Türk Dili Tarihi Zorunlu 3 0 4
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
TDE1002 Türkiye Türkçesi II Zorunlu 3 0 4
TDE1004 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 3 0 4
TDE1006 Tanzimat Edebiyatı Zorunlu 3 0 4
TDE1008 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 3 0 4
TDE1010 Türk Halk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1012 Türkçe Kompozisyon II Zorunlu 2 0 4
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlke ve İnkılapları I Zorunlu 2 0 2
TDE2001 Türkiye Türkçesi III Zorunlu 3 0 4
TDE2003 Köktürkçe Zorunlu 3 0 4
TDE2005 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 3 0 5
TDE2007 Servet-i Fünun Edebiyatı Zorunlu 3 0 4
TDE2009 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 3 0 4
TDE2011 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlke ve İnkılapları II Zorunlu 2 0 2
TDE2002 Türkiye Türkçesi IV Zorunlu 3 0 4
TDE2004 Eski Uygur Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TDE2006 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 3 0 5
TDE2008 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed. Zorunlu 3 0 4
TDE2010 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 3 0 4
TDE2012 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE3001 Orta Türkçe I Zorunlu 3 0 4
TDE3003 Yaşayan Türk Lehçeleri Zorunlu 3 0 4
TDE3005 Millî Edebiyat Zorunlu 3 0 4
TDE3007 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV Zorunlu 3 0 4
TDE3009 Türk Halk Edebiyatı III Zorunlu 3 0 4
TDE3501 Türkiye Türkçesi Araştırmaları I Seçmeli 3 0 5
TDE3503 Türkiye Türkçesi Ağızları I Seçmeli 3 0 5
TDE3505 Eski Türkçe Metinler I Seçmeli 3 0 5
TDE3507 Türkçe Anlam Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TDE3509 Türk Dili Tarihi Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3511 Dil Bilimi Akımları Seçmeli 3 0 5
TDE3513 Servet-i Fünun Dön. Roman Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3515 Servet-i Fünun Dön. Şiir Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3517 İkinci Meşrutiyet Sonrası Roman ve Öykü Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3519 İkinci Meşrutiyet Sonrası Şiir Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3521 Türk Edebiyatında Düşünce Akımları Seçmeli 3 0 5
TDE3523 Tiyatro Sanatı Seçmeli 3 0 5
TDE3525 Eski Türk Edebiyatında Mizah Seçmeli 3 0 5
TDE3527 Eski Türk Edebiyatında Mensur Poetikalar Seçmeli 3 0 5
TDE3529 El Yazması Kitap Sanatları Seçmeli 3 0 5
TDE3531 15. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 5
TDE3533 Metin Şerhi Metodolojisi Seçmeli 3 0 5
TDE3535 Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3537 Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3539 Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü Seçmeli 3 0 5
TDE3541 Halk Kültürü ve Çocuk Seçmeli 3 0 5
TDE3543 Türkü İncelemeleri ve Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3545 Diksiyon Seçmeli 3 0 5
TDE3547 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE3002 Orta Türkçe II Zorunlu 3 0 4
TDE3004 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TDE3006 Cumhuriyet Dön. Türk Ed. Zorunlu 3 0 4
TDE3008 Eski Türk Ed. Manz. M. İnc. Zorunlu 3 0 4
TDE3010 Türk Halk Edebiyatı IV Zorunlu 3 0 4
TDE3502 Türkiye Türkçesi Araştırmaları II Seçmeli 3 0 5
TDE3504 Türkiye Türkçesi Ağızları II Seçmeli 3 0 5
TDE3506 Eski Türkçe Metinler II Seçmeli 3 0 5
TDE3508 Orta Türkçe Metinleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3510 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3512 Türk Sözlük Bilimi Seçmeli 3 0 5
TDE3514 Cumhuriyet Dön. Roman Tahlilleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3516 Cumhuriyet Dön. Şiir Tahlilleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3518 Cumhuriyet Dön. Öykü Tahlilleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3520 Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar Seçmeli 3 0 5
TDE3522 Türk Romanında İstiklâl Savaşı Seçmeli 3 0 5
TDE3524 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Seçmeli 3 0 5
TDE3526 Anlatıbilimi Seçmeli 3 0 5
TDE3528 El Yazması Metinler Seçmeli 3 0 5
TDE3530 Eski Türk Edebiyatında Üslup ve Akımlar Seçmeli 3 0 5
TDE3532 16. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 5
TDE3534 Eski Türk Edebiyatında Tenkit Seçmeli 3 0 5
TDE3536 Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 5
TDE3538 Türk Kültürünün Halk Edebiyatına Yansımaları Seçmeli 3 0 5
TDE3540 Halk Biliminin Görsel Kaynakları Seçmeli 3 0 5
TDE3542 Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu Seçmeli 3 0 5
TDE3544 Türk Halk Bilimi Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3546 Masal Kuramları Seçmeli 3 0 5
TDE3548 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE4501 Bitirme Çalışması I Seçmeli 3 0 6
TDE4502 Bitirme Çalışması II Seçmeli 3 0 6
TDE4503 Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I Seçmeli 3 0 6
TDE4505 Basın Yayın Dili Olarak Türkçe Seçmeli 3 0 6
TDE4507 Türkçe Köken Bilgisi I Seçmeli 3 0 6
TDE4509 Orta Türkçe Metinleri II Seçmeli 3 0 6
TDE4511 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri II Seçmeli 3 0 6
TDE4513 Türk Edebiyatında Tiyatro Seçmeli 3 0 6
TDE4515 Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II Seçmeli 3 0 6
TDE4517 Cumhuriyet Dönemi Şiir Tahlilleri II Seçmeli 3 0 6
TDE4519 Cumhuriyet Dönemi Öykü Tahlilleri II Seçmeli 3 0 6
TDE4521 Çağdaş Türk Şiirinde Gelenek Seçmeli 3 0 6
TDE4523 Türk Romanında Köy Seçmeli 3 0 6
TDE4525 Postmodernizm ve Türk Romanı Seçmeli 3 0 6
TDE4527 Edebiyat ve Resim Seçmeli 3 0 6
TDE4529 Batı Edebiyatında Akımlar Seçmeli 3 0 6
TDE4531 Edebiyat ve Toplum Seçmeli 3 0 6
TDE4533 İkinci Yeni Şiiri Seçmeli 3 0 6
TDE4535 Eski Türk Edebiyatında Tezkire Seçmeli 3 0 6
TDE4537 Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhumlar Seçmeli 3 0 6
TDE4539 Çağatay-Harezm Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TDE4541 Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TDE4543 Tasavvuf Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TDE4545 17. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 6
TDE4547 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE4549 Tekke Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TDE4551 Dede Korkut İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE4553 Halk Kültürü ve Medya Seçmeli 3 0 6
TDE4555 Türk Halk Edebiyatında Mizah Seçmeli 3 0 6
TDE4557 Halk Biliminin Maddî Kültür Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TDE4559 Halk Şiiri ile Klasik Şiirin Karşılaştırılması Seçmeli 3 0 6
TDE4561 Metin Yazarlığı Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE4504 Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II Seçmeli 3 0 6
TDE4506 Türkmen Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 6
TDE4508 Türkçe Köken Bilgisi II Seçmeli 3 0 6
TDE4510 Türk Alfabeleri Seçmeli 3 0 6
TDE4512 Türkçe Sözdizimi Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
TDE4514 Edebiyat ve Süreli Yayınlar Seçmeli 3 0 6
TDE4516 Çağdaş Türk Edebiyatı Roman Tahlilleri Seçmeli 3 0 6
TDE4518 Çağdaş Türk Edebiyatı Şiir Tahlilleri Seçmeli 3 0 6
TDE4520 Çağdaş Türk Edebiyatı Öykü Tahlilleri Seçmeli 3 0 6
TDE4522 Çağdaş Türk Romanında Gelenek Seçmeli 3 0 6
TDE4524 Yeni Türk Edebiyatında Anı ve Mektuplar Seçmeli 3 0 6
TDE4526 Batı Edebiyatı Roman Tahlilleri Seçmeli 3 0 6
TDE4528 Türk Edebiyatında Poetikalar Seçmeli 3 0 6
TDE4530 Edebiyat ve Sinema Seçmeli 3 0 6
TDE4532 Edebiyat ve Tarih Seçmeli 3 0 6
TDE4534 Eski Türk Edebiyatında Nazire Seçmeli 3 0 6
TDE4536 Eski Türk Edebiyatında Biyografik Metinler Seçmeli 3 0 6
TDE4538 Eski Türk Edebiyatında Mânâ Seçmeli 3 0 6
TDE4540 Mukayeseli Edebiyat Seçmeli 3 0 6
TDE4542 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE4544 18. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 6
TDE4546 Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi Seçmeli 3 0 6
TDE4548 Cönk ve Mecmua Okumaları Seçmeli 3 0 6
TDE4550 Saz Şairleri Seçmeli 3 0 6
TDE4552 Yunus Emre ve Geleneği Seçmeli 3 0 6
TDE4554 Halk Kültürü ve Sinema Seçmeli 3 0 6
TDE4556 Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Türkiye Türkçesi I55555141115 124
Osmanlı Türkçesi I54553443554342 
Yeni Türk Edebiyatına Giriş45555552455552 
Eski Türk Edebiyatına Giriş5554445254433  
Türk Halk Bilimine Giriş5555455355413  
Türkçe Kompozisyon I4444435233534  
Türk Dili Tarihi535555355523212
İngilizce I32342543245312 
Almanca I32542323242324 
Fransızca I32423214523214 
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı333333333333335
Türkiye Türkçesi II15555 25 552123
Tanzimat Edebiyatı45455453454551 
Eski Türk Edebiyatı Tarihi I5445555244543  
Türk Halk Edebiyatına Giriş5525554355413  
Türkçe Kompozisyon II4444435233534  
İngilizce II33333333333335 
Almanca II21452325423543 
Fransızca II333333333333351
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlke ve İnkılapları I3333333333333  
Türkiye Türkçesi III55555 511151121
Köktürkçe2244515  512211
Osmanlı Türkçesi III55555455555442 
Servet-i Fünun Edebiyatı34555453455551 
Eski Türk Edebiyatı Tarihi II5445555354543  
Türk Halk Edebiyatı I5545555355413  
İngilizce III33333333333335 
Almanca III33333333333335 
Fransızca III33333333333335 
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlke ve İnkılapları II3333333333333  
Türkiye Türkçesi IV55552    25 11 
Eski Uygur Türkçesi435553512513 11
Osmanlı Türkçesi IV54455455555442 
II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.44555552544542 
Eski Türk Edebiyatı Tarihi III5445555354543  
Türk Halk Edebiyatı II5455434553433  
İngilizce IV33333333333335 
Almanca IV33333333333335 
Fransızca IV333333333333351
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Orta Türkçe I2255553  513 1 
Yaşayan Türk Lehçeleri4444424113 4 1 
Millî Edebiyat55455551454553 
Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV5445555354543  
Türk Halk Edebiyatı III5455434553433  
Türkiye Türkçesi Araştırmaları I1314211 124 1  
Türkiye Türkçesi Ağızları I44444 2  311   
Eski Türkçe Metinler I4345534 12211  
Türkçe Anlam Bilgisi4442112 11411  
Türk Dili Tarihi Araştırmaları3533425 32  4  
Dil Bilimi Akımları 442112 11411  
Servet-i Fünun Dön. Roman Tahlilleri45454553454551 
Servet-i Fünun Dön. Şiir Tahlilleri45554543355551 
İkinci Meşrutiyet Sonrası Roman ve Öykü Tahlilleri45555552455552 
İkinci Meşrutiyet Sonrası Şiir Tahlilleri45455452454552 
Türk Edebiyatında Düşünce Akımları35555554355552 
Tiyatro Sanatı35344454355554 
Eski Türk Edebiyatında Mizah5555545245544  
Eski Türk Edebiyatında Mensur Poetikalar555454545353312
El Yazması Kitap Sanatları55544344553441 
15. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası5345555233543  
Metin Şerhi Metodolojisi555444534355411
Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I5455434553433 5
Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları3555355255343 1
Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü5555555454443  
Halk Kültürü ve Çocuk5555555553453  
Türkü İncelemeleri ve Araştırmaları5555545245443  
Diksiyon23 3332  45 55 
Yaratıcı Yazarlık334324534453   
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Orta Türkçe II23455551 4131  
Eski Anadolu Türkçesi233455212523 1 
Cumhuriyet Dön. Türk Ed.   5555    3   
Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.5554545244534  
Türk Halk Edebiyatı IV5355554553353  
Türkiye Türkçesi Araştırmaları II1413211 122 11 
Türkiye Türkçesi Ağızları II44444 2  311   
Eski Türkçe Metinler II4445524  3211  
Orta Türkçe Metinleri I2255553  513 1 
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri I334255323513211
Türk Sözlük Bilimi13335212 211   
Cumhuriyet Dön. Roman Tahlilleri I44555551355552 
Cumhuriyet Dön. Şiir Tahlilleri I55454451544542 
Cumhuriyet Dön. Öykü Tahlilleri I  5 525        
Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar45555552455553 
Türk Romanında İstiklâl Savaşı54454452544541 
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri45554554455554 
Anlatıbilimi5255  2        
El Yazması Metinler555554 15544311
Eski Türk Edebiyatında Üslup ve Akımlar5355435345533  
16. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası5345555233543  
Eski Türk Edebiyatında Tenkit555553545454312
Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri II5555434553455 5
Türk Kültürünün Halk Edebiyatına Yansımaları5555555345454  
Halk Biliminin Görsel Kaynakları5555455355433 5
Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu5555454345413  
Türk Halk Bilimi Araştırmaları5555455555413  
Masal Kuramları1111111111413  
Etkili ve Güzel Konuşma23 3332  45 55 
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bitirme Çalışması I5554115153213 2
Bitirme Çalışması II5554115153213 2
Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I14153 1  231   
Basın Yayın Dili Olarak Türkçe1311  3 515 512
Türkçe Köken Bilgisi I44445 5 15121  
Orta Türkçe Metinleri II2254552  413 1 
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri II334254323413211
Türk Edebiyatında Tiyatro   3555        
Cuhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II   5555    2   
Cumhuriyet Dönemi Şiir Tahlilleri II5235555    3   
Cumhuriyet Dönemi Öykü Tahlilleri II 255532        
Çağdaş Türk Şiirinde Gelenek   4  5  5 3   
Türk Romanında Köy   553   3     
Postmodernizm ve Türk Romanı5555533        
Edebiyat ve Resim   5  5        
Batı Edebiyatında Akımlar5 35  55   3   
Edebiyat ve Toplum  41535  5 5   
İkinci Yeni Şiiri   3553    3   
Eski Türk Edebiyatında Tezkire55545452435431 
Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhumlar5544334244543  
Çağatay-Harezm Edebiyatı4455555245543  
Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri555553545355212
Tasavvuf Edebiyatı555553545453212
17. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası5345555333543  
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri55555451434351 
Tekke Edebiyatı5335553134314  
Dede Korkut İncelemeleri555545535543   
Halk Kültürü ve Medya5555455355413 5
Türk Halk Edebiyatında Mizah5555555555423  
Halk Biliminin Maddî Kültür Kaynakları5555455445433 3
Halk Şiiri ile Klasik Şiirin Karşılaştırılması5455545 35323  
Metin Yazarlığı3323355335555 3
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II15152 2  241   
Türkmen Türkçesi Metinleri33345213 313   
Türkçe Köken Bilgisi II43445 5 15121  
Türk Alfabeleri333352 1 2 4   
Türkçe Sözdizimi Uygulamaları33352231  513  
Edebiyat ve Süreli Yayınlar45555555455553 
Çağdaş Türk Edebiyatı Roman Tahlilleri   5525        
Çağdaş Türk Edebiyatı Şiir Tahlilleri    553        
Çağdaş Türk Edebiyatı Öykü Tahlilleri5355225  3 5   
Çağdaş Türk Romanında Gelenek5   3 5  5     
Yeni Türk Edebiyatında Anı ve Mektuplar   3525        
Batı Edebiyatı Roman Tahlilleri5  3  55       
Türk Edebiyatında Poetikalar5 5   5        
Edebiyat ve Sinema   32      2   
Edebiyat ve Tarih35455443454552 
Eski Türk Edebiyatında Nazire5445545344543  
Eski Türk Edebiyatında Biyografik Metinler555553545453212
Eski Türk Edebiyatında Mânâ555553545555212
Mukayeseli Edebiyat555553555555252
Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri55545452435431 
18. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası5345555133543  
Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi5555555455413  
Cönk ve Mecmua Okumaları5555455355434  
Saz Şairleri5335543134313  
Yunus Emre ve Geleneği5555455255434 4
Halk Kültürü ve Sinema5555455355413 5
Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri5555555345423  
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık