English
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Kazanılan Derece

Türkolog

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, 1994-1995 döneminde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Bunun yanında 2003-2004 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir. I. ve II. öğretime her yıl ortalama 60'şar öğrenci alınmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün ders programı, Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı bilim alanlarından konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlk dört yarıyılda zorunlu ve temel bilgileri kapsayan dersler, son dört yarıyılda ise öğrencilerin ilgi duydukları bilim alanlarında yoğunlaşmalarını sağlayan seçmeli dersler daha çok bulunmaktadır. Derslerde konular bilim alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yeterince ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu bağlamda teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, tepegöz, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca verilen araştırma ödevleriyle öğrencilerin daha derinlemesine bilgilenmesi sağlanmaktadır. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 240 AKTS gerekmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde şu anda 6 profesör, 1 doçent, 9 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. Bölümde 2002 yılından itibaren "Türkoloji Günleri" adıyla bir yaz okulu düzenlenmektedir. Ayrıca, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu da 22-24 Aralık 2011 tarihleri arasında Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, "öğrenci merkezli" bir eğitim-öğretim anlayışı egemendir: Ders ve sınav programlarının belirlenmesinde öğrenciler, sınıf temsilcileri aracılığıyla etkindir. Öğrencilerin bilim ve sanat çalışmaları için ortam hazırlanmakta ve desteklenmektedir. Bölüm faaliyetlerine, Öğrenci Temsilciler Kurulu, üyelerinin çoğu Bölüm öğrencilerinden oluşan Edebiyat Topluluğu ve Metin Bilim Topluluğu etkin bir şekilde katılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı boyunca çeşitli panel, konferans ve okuma günleri düzenlenmektedir.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, Türk dilinin, edebiyatının ve kültürünün bilinmesine, korunmasına ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Dil ve edebiyata ilişkin temel terimleri tanımak, tanımlamak ve araştırmalarda kullanmak.
2- Dil ve edebiyat araştırmalarına ilişkin bilimsel yöntemleri bilmek.
3- Dil ve edebiyat ürünlerini, dil ve edebiyat biliminin yöntemleri doğrultusunda çözümlemek.
4- Dil ve edebiyat ürünlerini karşılaştırarak, aralarındaki fark ve benzerlikleri tespit etme bilgi ve becerisini kazanmak.
5- Türk dili ve edebiyatının tarih içindeki gelişimi ve değişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu metinlerle açıklamak.
6- Türk dili ve edebiyatına ilişkin temel eserleri ve edebî şahsiyetleri tanımak, birbiriyle karşılaştırmak.
7- Dil ve edebiyat ürünlerini eleştirel bir bakışla çözümleme ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanmak.
8- Türk dili ve edebiyatı ürünlerini diğer ulusların dil ve edebiyat ürünleriyle karşılaştırmak, aralarındaki benzer ve farklı yönleri açıklamak.
9- Türk dili ve edebiyatı alanına ilişkin gerekli kaynakları bilmek ve araştırmalarda bu kaynakları kullanarak etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisini kazanmak.
10- Kültürel olgu ve değişimleri dil ve edebiyat ürünleri yoluyla çözümleyip açıklamak.
11- Türk dilini doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanma bilgi ve becerisini kazanmak.
12- Dil ve edebiyat ürünlerini tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji vb. gibi alanların gerektirdiği farklı bilimsel yöntemlerle çözümlemek.
13- Dil ve edebiyata ilişkin kuramsal/bilimsel yöntemleri eser üzerinde uygulayarak alanla ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olmak.
14- Bir yabancı dili kullanarak, Türk dili ve edebiyatı alanıyla ilgili bilgileri izlemek, meslektaşlarıyla iletişim kurmak.
15- Türk dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilk ikiyıl/ilk dört yarıyıl sonunda 1.80'in altında olanlar bir sonraki dönemden (5. yarıyıldan) ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Mezun İstihdamı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, gerekli şartları (pedagojik formasyon) yerine getirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe öğretmeni olarak, Türklük ve Türkçe ile ilgili araştırma kurum ve kuruluşlarında, arşiv ve kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını da yürütmektedir. Yüksek lisansa her yıl ortalama 15, doktoraya ise 5 öğrenci alınmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarında Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali AKAR (akar@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Baki Bora HANÇA (borahanca@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE1001 Türkiye Türkçesi I Zorunlu 3 0 4
TDE1003 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 3 0 4
TDE1005 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1007 Eski Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1009 Türk Halk Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1013 Türk Dili Tarihi Zorunlu 3 0 4
TDE1015 Türkçe Kompozisyon I Zorunlu 3 0 3
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
TDE1002 Türkiye Türkçesi II Zorunlu 3 0 4
TDE1004 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 3 0 4
TDE1006 Tanzimat Edebiyatı Zorunlu 3 0 4
TDE1008 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 3 0 4
TDE1010 Türk Halk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
TDE1014 Türkçe Kompozisyon II Zorunlu 3 0 4
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlke ve İnkılapları I Zorunlu 2 0 2
TDE2001 Türkiye Türkçesi III Zorunlu 3 0 4
TDE2003 Köktürkçe Zorunlu 3 0 4
TDE2005 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 3 0 5
TDE2007 Servet-i Fünun Edebiyatı Zorunlu 3 0 4
TDE2009 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 3 0 4
TDE2011 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
YDB-G2 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlke ve İnkılapları II Zorunlu 2 0 2
TDE2002 Türkiye Türkçesi IV Zorunlu 3 0 4
TDE2004 Eski Uygur Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TDE2006 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 3 0 5
TDE2008 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed. Zorunlu 3 0 4
TDE2010 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 3 0 4
TDE2012 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE3001 Orta Türkçe I Zorunlu 3 0 4
TDE3003 Yaşayan Türk Lehçeleri Zorunlu 3 0 4
TDE3005 Millî Edebiyat Zorunlu 3 0 4
TDE3007 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV Zorunlu 3 0 4
TDE3009 Türk Halk Edebiyatı III Zorunlu 3 0 4
TDE3501 Türkiye Türkçesi Araştırmaları I Seçmeli 3 0 5
TDE3503 Türkiye Türkçesi Ağızları I Seçmeli 3 0 5
TDE3505 Eski Türkçe Metinler I Seçmeli 3 0 5
TDE3507 Türkçe Anlam Bilgisi Seçmeli 3 0 5
TDE3509 Türk Dili Tarihi Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3511 Dil Bilimi Akımları Seçmeli 3 0 5
TDE3513 Servet-i Fünun Dön. Roman Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3515 Servet-i Fünun Dön. Şiir Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3517 İkinci Meşrutiyet Sonrası Roman ve Öykü Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3519 İkinci Meşrutiyet Sonrası Şiir Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE3521 Türk Edebiyatında Düşünce Akımları Seçmeli 3 0 5
TDE3523 Tiyatro Sanatı Seçmeli 3 0 5
TDE3525 Eski Türk Edebiyatında Mizah Seçmeli 3 0 5
TDE3527 Eski Türk Edebiyatında Mensur Poetikalar Seçmeli 3 0 5
TDE3529 El Yazması Kitap Sanatları Seçmeli 3 0 5
TDE3531 15. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 5
TDE3533 Metin Şerhi Metodolojisi Seçmeli 3 0 5
TDE3535 Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3537 Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3539 Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü Seçmeli 3 0 5
TDE3541 Halk Kültürü ve Çocuk Seçmeli 3 0 5
TDE3543 Türkü İncelemeleri ve Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3545 Diksiyon Seçmeli 3 0 5
TDE3547 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE3002 Orta Türkçe II Zorunlu 3 0 4
TDE3004 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu 3 0 4
TDE3006 Cumhuriyet Dön. Türk Ed. Zorunlu 3 0 4
TDE3008 Eski Türk Ed. Manz. M. İnc. Zorunlu 3 0 4
TDE3010 Türk Halk Edebiyatı IV Zorunlu 3 0 4
TDE3502 Türkiye Türkçesi Araştırmaları II Seçmeli 3 0 5
TDE3504 Türkiye Türkçesi Ağızları II Seçmeli 3 0 5
TDE3506 Eski Türkçe Metinler II Seçmeli 3 0 5
TDE3508 Orta Türkçe Metinleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3510 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3512 Türk Sözlük Bilimi Seçmeli 3 0 5
TDE3514 Cumhuriyet Dön. Roman Tahlilleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3516 Cumhuriyet Dön. Şiir Tahlilleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3518 Cumhuriyet Dön. Öykü Tahlilleri I Seçmeli 3 0 5
TDE3520 Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar Seçmeli 3 0 5
TDE3522 Türk Romanında İstiklâl Savaşı Seçmeli 3 0 5
TDE3524 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Seçmeli 3 0 5
TDE3526 Anlatıbilimi Seçmeli 3 0 5
TDE3528 El Yazması Metinler Seçmeli 3 0 5
TDE3530 Eski Türk Edebiyatında Üslup ve Akımlar Seçmeli 3 0 5
TDE3532 16. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 5
TDE3534 Eski Türk Edebiyatında Tenkit Seçmeli 3 0 5
TDE3536 Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 5
TDE3538 Türk Kültürünün Halk Edebiyatına Yansımaları Seçmeli 3 0 5
TDE3540 Halk Biliminin Görsel Kaynakları Seçmeli 3 0 5
TDE3542 Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu Seçmeli 3 0 5
TDE3544 Türk Halk Bilimi Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
TDE3546 Masal Kuramları Seçmeli 3 0 5
TDE3548 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 3 0 5
TDE3550 Eleştirel Düşünme ve Yazma Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 3 0 5
TDE4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 3 0 5
TDE4603 Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I Seçmeli 3 0 5
TDE4605 Basın Yayın Dili Olarak Türkçe Seçmeli 3 0 5
TDE4607 Türkçe Köken Bilgisi I Seçmeli 3 0 5
TDE4609 Orta Türkçe Metinleri II Seçmeli 3 0 5
TDE4611 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri II Seçmeli 3 0 5
TDE4613 Türk Edebiyatında Tiyatro Seçmeli 3 0 5
TDE4615 Cumhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II Seçmeli 3 0 5
TDE4617 Cumhuriyet Dönemi Şiir Tahlilleri II Seçmeli 3 0 5
TDE4619 Cumhuriyet Dönemi Öykü Tahlilleri II Seçmeli 3 0 5
TDE4621 Çağdaş Türk Şiirinde Gelenek Seçmeli 3 0 5
TDE4623 Türk Romanında Köy Seçmeli 3 0 5
TDE4625 Postmodernizm ve Türk Romanı Seçmeli 3 0 5
TDE4627 Edebiyat ve Resim Seçmeli 3 0 5
TDE4629 Batı Edebiyatında Akımlar Seçmeli 3 0 5
TDE4631 Edebiyat ve Toplum Seçmeli 3 0 5
TDE4633 İkinci Yeni Şiiri Seçmeli 3 0 5
TDE4635 Eski Türk Edebiyatında Tezkire Seçmeli 3 0 5
TDE4637 Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhunlar Seçmeli 3 0 5
TDE4639 Çağatay-Harezm Edebiyatı Seçmeli 3 0 3
TDE4641 Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
TDE4643 Tasavvuf Edebiyatı Seçmeli 3 0 5
TDE4645 17. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 5
TDE4647 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TDE4649 Tekke Edebiyatı Seçmeli 3 0 5
TDE4651 Dede Korkut İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TDE4653 Halk Kültürü ve Medya Seçmeli 3 0 5
TDE4655 Türk Halk Edebiyatında Mizah Seçmeli 3 0 5
TDE4657 Halk Biliminin Maddî Kültür Kaynakları Seçmeli 3 0 5
TDE4659 Halk Şiiri ile Klasik Şiirin Karşılaştırılması Seçmeli 3 0 5
TDE4661 Metin Yazarlığı Seçmeli 3 0 5
TDE4663 Türk Halk Edebiyatının Felsefesi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE4604 Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II Seçmeli 3 0 5
TDE4606 Türkmen Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 5
TDE4608 Türkçe Köken Bilgisi II Seçmeli 3 0 5
TDE4610 Türk Alfabeleri Seçmeli 3 0 5
TDE4612 Türkçe Sözdizimi Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
TDE4614 Edebiyat ve Süreli Yayınlar Seçmeli 3 0 5
TDE4616 Çağdaş Türk Edebiyatı Roman Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE4618 Çağdaş Türk Edebiyatı Şiir Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE4620 Çağdaş Türk Edebiyatı Öykü Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE4622 Çağdaş Türk Romanında Gelenek Seçmeli 3 0 5
TDE4624 Yeni Türk Edebiyatında Anı ve Mektuplar Seçmeli 3 0 5
TDE4626 Batı Edebiyatı Roman Tahlilleri Seçmeli 3 0 5
TDE4628 Türk Edebiyatında Poetikalar Seçmeli 3 0 5
TDE4630 Edebiyat ve Sinema Seçmeli 3 0 5
TDE4632 Edebiyat ve Tarih Seçmeli 3 0 5
TDE4634 Eski Türk Edebiyatında Nazire Seçmeli 3 0 5
TDE4636 Eski Türk Edebiyatında Biyografik Metinler Seçmeli 3 0 5
TDE4638 Eski Türk Edebiyatında Mânâ Seçmeli 3 0 5
TDE4640 Mukayeseli Edebiyat Seçmeli 3 0 5
TDE4642 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TDE4644 18. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 5
TDE4646 Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi Seçmeli 3 0 5
TDE4648 Cönk ve Mecmua Okumaları Seçmeli 3 0 5
TDE4650 Saz Şairleri Seçmeli 3 0 5
TDE4652 Yunus Emre ve Geleneği Seçmeli 3 0 5
TDE4654 Halk Kültürü ve Sinema Seçmeli 3 0 5
TDE4656 Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TDE4658 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli 3 0 5
TDE4660 Mesleki Yabancı Dil (Almanca) Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Türkiye Türkçesi I555551411150124
Osmanlı Türkçesi I545534435543420
Yeni Türk Edebiyatına Giriş455555524555520
Eski Türk Edebiyatına Giriş555444525443300
Türk Halk Bilimine Giriş555545535541300
Türk Dili Tarihi535555355523212
Türkçe Kompozisyon I444443523353400
İngilizce I323425432453120
Almanca I325423232423240
Fransızca I324232145232140
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı333333333333335
Türkiye Türkçesi II155550250552123
Osmanlı Türkçesi II545534455544430
Tanzimat Edebiyatı454554534545510
Eski Türk Edebiyatı Tarihi I544555524454300
Türk Halk Edebiyatına Giriş550555435541300
Türkçe Kompozisyon II444443523353400
İngilizce II333333333333350
Almanca II214523254235430
Fransızca II333333333333351
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlke ve İnkılapları I333333333333300
Türkiye Türkçesi III555550511151121
Köktürkçe224451500512211
Osmanlı Türkçesi III555554555554420
Servet-i Fünun Edebiyatı345554534555510
Eski Türk Edebiyatı Tarihi II544555535454300
Türk Halk Edebiyatı I554555535541300
YABANCI DİL000000000000000
İngilizce III333333333333350
Almanca III333333333333350
Fransızca III333333333333350
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlke ve İnkılapları II333333333333300
Türkiye Türkçesi IV555520500250110
Eski Uygur Türkçesi435553512503011
Osmanlı Türkçesi IV544554555554420
II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed.445555525445420
Eski Türk Edebiyatı Tarihi III544555535454300
Türk Halk Edebiyatı II545543455343300
İngilizce IV333333333333350
Almanca IV333333333333350
Fransızca IV333333333333351
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Orta Türkçe I225555300513010
Yaşayan Türk Lehçeleri444442411304010
Millî Edebiyat554555514545530
Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV544555535454300
Türk Halk Edebiyatı III545543455343300
Türkiye Türkçesi Araştırmaları I131421101240100
Türkiye Türkçesi Ağızları I444440200311000
Eski Türkçe Metinler I434553401221100
Türkçe Anlam Bilgisi444211201141100
Türk Dili Tarihi Araştırmaları353342503200400
Dil Bilimi Akımları444211201141100
Servet-i Fünun Dön. Roman Tahlilleri454505534545510
Servet-i Fünun Dön. Şiir Tahlilleri455545433555510
İkinci Meşrutiyet Sonrası Roman ve Öykü Tahlilleri455555524555520
İkinci Meşrutiyet Sonrası Şiir Tahlilleri454554524545520
Türk Edebiyatında Düşünce Akımları355555543555520
Tiyatro Sanatı353444543555540
Eski Türk Edebiyatında Mizah555554524554400
Eski Türk Edebiyatında Mensur Poetikalar555454545353312
El Yazması Kitap Sanatları555443445534410
15. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası534555523354300
Metin Şerhi Metodolojisi555444534355411
Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I545543455343305
Sözlü ve Yazılı Halk Edeb. Metin Karşılaştırmaları355535525534301
Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü555555545444300
Halk Kültürü ve Çocuk555555555345300
Türkü İncelemeleri ve Araştırmaları555554524544300
Diksiyon230333200450550
Yaratıcı Yazarlık334324534453500
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Orta Türkçe II234555510413100
Eski Anadolu Türkçesi233455212523010
Cumhuriyet Dön. Türk Ed.000555500003000
Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.555454524453400
Türk Halk Edebiyatı IV535555455335300
Türkiye Türkçesi Araştırmaları II141321101220110
Türkiye Türkçesi Ağızları II444440200311000
Eski Türkçe Metinler II444552400321100
Orta Türkçe Metinleri I225555300513010
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri I334255323513211
Türk Sözlük Bilimi133352120211000
Cumhuriyet Dön. Roman Tahlilleri I445555513555520
Cumhuriyet Dön. Şiir Tahlilleri I554544515445420
Cumhuriyet Dön. Öykü Tahlilleri I005052500000000
Cumhuriyet Döneminde Popüler Romanlar455555524555530
Türk Romanında İstiklâl Savaşı544544525445410
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri455545544555540
Anlatıbilimi525500200000000
El Yazması Metinler555554515544311
Eski Türk Edebiyatında Üslup ve Akımlar535543534503300
16. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası534555523354300
Eski Türk Edebiyatında Tenkit555553545454312
Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri II555543455345505
Türk Kültürünün Halk Edebiyatına Yansımaları555555534545400
Halk Biliminin Görsel Kaynakları555545535543305
Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu555545434541300
Türk Halk Bilimi Araştırmaları555545555541300
Masal Kuramları111111111141300
Etkili ve Güzel Konuşma230333200450550
Eleştirel Düşünme ve Yazma000000000000000
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bitirme Çalışması I555411515321302
Bitirme Çalışması II555411515321302
Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I141530100231000
Basın Yayın Dili Olarak Türkçe131100305150512
Türkçe Köken Bilgisi I444450501512100
Orta Türkçe Metinleri II225455200413010
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri II334254323413211
Türk Edebiyatında Tiyatro000355500000000
Cumhuriyet Dönemi Roman Tahlilleri II000505500002000
Cumhuriyet Dönemi Şiir Tahlilleri II523555500003000
Cumhuriyet Dönemi Öykü Tahlilleri II025553200000000
Çağdaş Türk Şiirinde Gelenek000400500503000
Türk Romanında Köy000553000300000
Postmodernizm ve Türk Romanı555553300000000
Edebiyat ve Resim000500500000000
Batı Edebiyatında Akımlar503500550003000
Edebiyat ve Toplum004153500505000
İkinci Yeni Şiiri000355300003000
Eski Türk Edebiyatında Tezkire555454524354310
Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhunlar000000000000000
Çağatay-Harezm Edebiyatı445555524554300
Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri555553545355212
Tasavvuf Edebiyatı555553545453212
17. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası534555533354300
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi İncelemeleri555554514343510
Tekke Edebiyatı533555313431400
Dede Korkut İncelemeleri555545535543400
Halk Kültürü ve Medya055545535541305
Türk Halk Edebiyatında Mizah555555555542300
Halk Biliminin Maddî Kültür Kaynakları555545544543303
Halk Şiiri ile Klasik Şiirin Karşılaştırılması545554503532300
Metin Yazarlığı332335533555503
Türk Halk Edebiyatının Felsefesi000000000000000
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II151520200241000
Türkmen Türkçesi Metinleri333452130313000
Türkçe Köken Bilgisi II434450501512100
Türk Alfabeleri333352010204000
Türkçe Sözdizimi Uygulamaları333522310051300
Edebiyat ve Süreli Yayınlar455555554555530
Çağdaş Türk Edebiyatı Roman Tahlilleri000552500000000
Çağdaş Türk Edebiyatı Şiir Tahlilleri000055300000000
Çağdaş Türk Edebiyatı Öykü Tahlilleri535522500305000
Çağdaş Türk Romanında Gelenek500030500500000
Yeni Türk Edebiyatında Anı ve Mektuplar000352500000000
Batı Edebiyatı Roman Tahlilleri500300550000000
Türk Edebiyatında Poetikalar505000500000000
Edebiyat ve Sinema000320000002000
Edebiyat ve Tarih354554434545520
Eski Türk Edebiyatında Nazire544554534454300
Eski Türk Edebiyatında Biyografik Metinler555553545453212
Eski Türk Edebiyatında Mânâ555553545555212
Mukayeseli Edebiyat555553555555252
Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri555454524354310
18. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası534555513354300
Kültür Değişmeleri ve Türk Halk Bilimi555555545541300
Cönk ve Mecmua Okumaları555545535543400
Saz Şairleri533554313431300
Yunus Emre ve Geleneği555545525543404
Halk Kültürü ve Sinema555545535541305
Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri555555534542300
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)000000000000000
Mesleki Yabancı Dil (Almanca)000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık