English
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da TT notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Bu lisans programı 2011 yılında açılmıştır.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği halinde Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleşmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 2005 öğretim yılında, resmi ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak psikolojik danışmanlar yetiştirmek için kurulmuştur. Program 2011-2012 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programın öğrenci kontenjanı 80 kişidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 1 profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ile hizmet vermektedir. Programla ilgili kararlar, bölüm kurulu tarafından alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Programın sonunda yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir ve milli değerlerini dikkate alır.
2- Programın sonunda psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.
3- Program sonunda davranış bilimlerinde araştırma yapabilme ile ilgili temel teorik bilgileri kazanır
4- Program sonunda psikolojik danışma ve rehberlikte eğitim gören öğrenciler çocuk,ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi ile ilişkili derinlemesine bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri pratikte kullanabilirler.
5- Program sonunda rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin gerektirdiği uygun etik anlayışı kazanır.
6- Program sonunda terapötik iletişim ve danışma becerilerini kullanır.
7- Program sonunda mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları yoluyla öğrencilerin kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olur.
8- Bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar
9- Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanır
10- Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenler
11- Program sonunda öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.
12- Program sonunda dilin kullanılması yoluyla insan ilişkileri ve iletişim konusunda bilgi sahibi olurlar ve bunu mesleki yaşamlarında kullanırlar.
13- Programın sonunda psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, dershanelerde,ruh sağlığı birimlerinde, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin psikolojik danışma merkezlerinde, istihdam edilmektedirler. Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Arca ADIGÜZEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
RPD1001 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
RPD1003 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 4
SBÖ1007 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 2
SBÖ1803 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 3
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1804 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 3 0 3
EBB1808 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 2
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
RPD1002 Gelişim Psik. I: Çocukluk Zorunlu 3 0 5
RPD1004 Kaynak Taraması ve Rapor Yazma Zorunlu 1 2 4
SBÖ1802 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 3
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2803 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB2805 Özel Eğitim Zorunlu 3 0 3
RPD2001 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 3
RPD2003 Gelişim Psikolojisi II: Ergenlik Zorunlu 3 0 4
RPD2005 Okullarda Gözlem Zorunlu 2 2 4
RPD2007 Okul Deneyimi I Zorunlu 2 2 4
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İFÖ2801 Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 3
İMÖ2801 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2802 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
RPD2002 Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 0 4
RPD2004 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 2 4
RPD2006 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 3
RPD2008 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 3
RPD2010 Gelişim Psikolojisi III:Yetişkinlik ve Yaşlılık Zorunlu 3 0 4
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İMÖ2802 İstatistik II Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3901 Sınıf Yönetimi Seçmeli 3 0 4
EBB3903 Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 4
RPD3001 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 0 6
RPD3003 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 0 5
RPD3005 Kişilik Kuramları Zorunlu 3 0 6
RPD3007 Mesleki Rehberlik ve Danışma Zorunlu 3 0 4
SBÖ3901 Eleştirel Düşünme Seçmeli 3 0 5
TEB3901 Diksiyon ve Sunum Seçmeli 3 0 5
İFÖ3901 BESLENME VE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD3002 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg. Zorunlu 1 4 7
RPD3004 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 0 4
RPD3006 Davranış Bozuklukları Zorunlu 3 0 4
RPD3008 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 5
RPD3010 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 3
RPD3502 Stresle Başa Çıkma Seçmeli 3 0 4
RPD3504 Grup Rehberliği Programları Seçmeli 3 0 4
RPD3506 İlköğretimde Rehberlik Seçmeli 3 0 3
RPD3508 Endüstride Reh.Psi.Dan. Seçmeli 3 0 3
RPD3510 Aile Danışması Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD4001 Psikolojik Testler Zorunlu 2 4 6
RPD4003 Bireysel psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 1 4 5
RPD4005 Öğrenme Güçlükleri Zorunlu 3 0 3
RPD4007 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
RPD4009 Ölçme Aracı Geliştirme Zorunlu 1 4 5
RPD4501 Krize Müdahale Seçmeli 3 0 3
RPD4503 Çocukta Davranış Bozuklukları Seçmeli 3 0 3
SBÖ4801 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD4002 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 2 6
RPD4004 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalış. Zorunlu 1 4 6
RPD4006 Meslek Etiği ve Yasal Konular Zorunlu 2 0 2
RPD4008 Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 5
RPD4010 Okul Deneyimi II Zorunlu 1 4 5
RPD4502 Grupla Psikolojik Danışma Uyg. Seçmeli 3 2 7
RPD4504 Yas Danışmanlığı Seçmeli 3 2 7
RPD4506 RPD'de Güncel Konular Seçmeli 3 0 4
RPD4508 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I311111111111111
Eğitim Bilimlerine Giriş431111111111311
Bilgisayar I111111111111115
Psikolojiye Giriş153412113221511
Fizyolojik Psikoloji152211111111511
Sosyolojiye Giriş331111111211311
Felsefeye Giriş431111111111311
Türkçe I: Yazılı Anlatım221111111111111
İngilizce I111111111111141
Almanca I11 111111111151
Fransızca I111111111111141
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II511111111111111
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi331111111111211
Eğitim Felsefesi211111111111111
Bilgisayar II111111111111114
Gelişim Psik. I: Çocukluk453111111111511
Kaynak Taraması ve Rapor Yazma155521111111511
Sosyal Antropoloji111111111511111
Türkçe II: Sözlü Anlatım211113111111111
İngilizce II111111111111141
Almanca II111111111111141
Fransızca II111111111111131
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ölçme ve Değerlendirme155111111111111
Özel Eğitim121111111211211
Rehberlik ve Psikolojik Danışma151223112441311
Gelişim Psikolojisi II: Ergenlik351511111131311
Okullarda Gözlem551222111211311
Okul Deneyimi I551222 11211311
İngilizce III111111111111141
Almanca III111111111111141
Fransızca III111111111111141
Bilim Tarihi313111111111111
İstatistik I155111111111211
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim İlke ve Yöntemleri1411112111111 1
Test Dışı Teknikler112121311342211
İnsan İlişkileri ve İletişim331211112115311
Sosyal Psikoloji151111113311311
Öğrenme Psikolojisi131311111211311
Gelişim Psikolojisi III:Yetişkinlik ve Yaşlılık131511111311311
İngilizce IV111111111111141
Almanca IV111111111111141
Fransızca IV111111111111141
İstatistik II155111111111311
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sınıf Yönetimi111111111111111
Eğitim Yönetimi311121111111211
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri131133154351511
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri141511111321511
Kişilik Kuramları141311115111511
Mesleki Rehberlik ve Danışma141134532151511
Eleştirel Düşünme122111111121111
Diksiyon ve Sunum111111111112111
BESLENME VE EĞİTİMİ111111111111111
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.13244 432333311
Rehberlikte Program Geliştirme351131521121511
Davranış Bozuklukları151433123311511
Psikolojik Danışma Kuramları251221252441511
Grupla Psikolojik Danışma151151122553511
Stresle Başa Çıkma111213242232211
Grup Rehberliği Programları131333254533311
İlköğretimde Rehberlik152344253555411
Endüstride Reh.Psi.Dan.151111132311311
Aile Danışması342435245555411
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Psikolojik Testler151252111331511
Bireysel psikolojik Danışma Uygulaması151135553552511
Öğrenme Güçlükleri151113211231511
Bilimsel Araştırma Yöntemleri155111111111511
Ölçme Aracı Geliştirme155111111111511
Krize Müdahale151113333331511
Çocukta Davranış Bozuklukları151512222331511
Topluma Hizmet Uygulamaları511112131111111
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri3511111145235 1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalış.551325542543511
Meslek Etiği ve Yasal Konular351151113321511
Kurum Deneyimi451324343552511
Okul Deneyimi II555555555555555
Grupla Psikolojik Danışma Uyg.151325353453511
Yas Danışmanlığı252111111131511
RPD'de Güncel Konular151113111111511
Nitel Araştırma Yöntemleri114111111111111
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık