English
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi

Kazanılan Derece

Tıp Doktoru (doktorluk) Diploması

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversite giriş sınavında başarılı olmak ve yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi 6 (altı) yıldır. Öğrencilerin mezuniyet için eğitim programında yer alan derslerin tümünü başarıyla geçmeleri ve her yıl için 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 360 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yurtiçindeki diğer Tıp fakültelerinden yapılan başvurularda belirlenen sayıda en yüksek başarı puanı alanlar yatay geçişle kabul edilirler.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Senatosunun 20/12/2006 tarih ve 366/4 sayılı kararı ile teklif edilmiş olup Milli Eğitim Bakanlığının 14/05/2007 tarih 11968 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/05/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Fakültemiz bünyesinde Bölüm ve Anabilim Dallarının açılması 22/05/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş olup 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca uygun bulunmuştur. Eğitim 2011-2012 ders yılında başlamıştır.

Program Profili

Tıp Fakültesi ilk iki yıl eğitimde insan organizmasındaki sistemlerin ve organların normal yapı ve işlevlerinin, izleyen yıllarda ise hastalıkların semptom ve tedavilerinin öğretilmesini hedefler.

Program Yeterlilikleri

1- Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarında ayrıntılı ve güncel ileri düzeyde bilgilere sahip olmak.
2- Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp bilimleri alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. Karşılaştığı hastanın ilk değerlendirmesini yapmak, ayırıcı tanıları ortaya koymak, gerekli tetkikleri istemek, reçete yazmak, tedavi planı düzenlemek, hastalık yönetimini planlamak, ölüm sonrası işlemleri yerine getirmek.
3- Tıbbi gerekliliklere göre hasta, hasta yakınları ve gerekli birimlerle etkili iletişim kurmak. Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak.
4- Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek . Toplumsal sağlık sorunlarını ortaya koyabilmek, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için bireysel, ekipsel ve toplumsal gelişme yollarını açıklamak ve uygulamak.
5- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlamak ve yönetmek
6- Sağlık hizmetleriyle ilgili yasal mevzuatı bilmek ve uygulamak.
7- Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
8- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretmek ve denetlemek
9- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki güncel bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
10- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
11- Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
12- Yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış olmak ve mesleki yönden en güncel gelişmeleri takip etmek.
13- İnsani, toplumsal ve kültürel değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar sınıf derslerine ara sınavlar ve yıl sonu sınavı olarak staj derslerinde ise staj sınavı olarak yapılmaktadır. Sınıf derslerinde ara sınavların ortalamasının %60'ı ile yıl sonu sınavının %40 'ının toplamı 60 ve üzeri olanlar bir üst sınıfa geçebilir. Yıl sonu sınavından da en az 50 almak gereklidir. Başarılı olamayanlar için bütünleme sınavı yapılır. Ara sınava giremeyip mazereti kabul edilenler mazeret sınavına alınır. Staj sınavlarında da 60 almak gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Bütün eğitim boyunca, sınıf dersleri ve stajlardan 60 alarak geçmek.

Mezun İstihdamı

Mezunlar; 1) Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan hekim ve uzman hekimleri Aile Hekimi olarak görev yapabilir 2) Tıpta Uzmanlık sınavına girerek başarılı oldukları takdirde tercihlerine göre bir Üniversite Hastanesinde veya Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren Devlet Hastanelerinde Araştırma Görevlisi Dr. kadrosunda uzmanlık eğitimi alırlar. 3) Kurum (işyeri) Hekimliği yapabilir. 4) Üniversite Hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel olarak pratisyen hekim olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tıp Fakültesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek, başarılı oldukları takdirde uzmanlık eğitimine başlarlar.

Eğitim Türü

Lisans Tıp Eğitimi

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Mert KÜÇÜK

Ders Planı

1. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BSD1970 Basketbol Öğretimi ve Teorisi Seçmeli 3 0 3
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
MED 1100 Cell Sciences Committee I Zorunlu 110 0 10
MED 1200 Cell Sciences Committee II Zorunlu 149 0 10
MED 1300 Cell Sciences Committee III Zorunlu 144 0 10
MED 1400 Cell Sciences Committee IV Zorunlu 123 0 10
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TIP 1100 DERS KURULU I Zorunlu 207 0 10
TIP 1200 DERS KURULU II Zorunlu 207 0 10
TIP 1300 DERS KURULU III Zorunlu 181 0 10
TIP 1400 DERS KURULU IV Zorunlu 176 0 12
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1905 Mesleki Latince I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl -
2. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MED 2100 TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I Zorunlu 114 0 10
MED 2200 CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE Zorunlu 134 12 12
MED 2300 NERVOUS SYSTEM COMMITTEE Zorunlu 129 0 12
MED 2400 DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE Zorunlu 100 12 10
MED 2500 UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE Zorunlu 103 0 10
TIP 2100 DERS KURULU I Zorunlu 121 0 10
TIP 2200 DERS KURULU II Zorunlu 126 0 12
TIP 2300 DERS KURULU III Zorunlu 98 0 12
TIP 2400 DERS KURULU IV Zorunlu 99 0 10
TIP 2500 DERS KURULU V Zorunlu 123 0 10
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl -
3. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MED 3100 CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION Zorunlu 116 0 10
MED 3200 CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSTEMS Zorunlu 100 16 9
MED 3300 GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS Zorunlu 91 16 9
MED 3400 ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS Zorunlu 118 16 12
MED 3500 MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY Zorunlu 90 16 9
MED 3600 PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDICINE Zorunlu 127 22 11
TIP 3100 DERS KURULU I Zorunlu 104 5 10
TIP 3200 DERS KURULU II Zorunlu 114 20 9
TIP 3300 DERS KURULU III Zorunlu 134 16 9
TIP 3400 DERS KURULU IV Zorunlu 141 20 12
TIP 3500 DERS KURULU V Zorunlu 108 16 9
TIP 3600 DERS KURULU VI Zorunlu 126 0 11
       
3. Yıl -
4. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TIP 4004 GENEL CERRAHİ Zorunlu 126 128 11
TIP 4005 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 37 35 3
TIP 4006 KARDİYOLOJİ Zorunlu 36 68 4
TIP 4009 KLİNİK FARMAKOLOJİ Zorunlu 14 4 1
TIP 4010 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 169 128 12
TIP 4011 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 144 139 12
TIP 4012 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 104 160 10
TIP 4013 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zorunlu 18 45 3
TIP 4014 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 25 38 3
TIP 4501 KRONİK YARALAR VE BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNE BAĞLI HASTALIKLARIN YÖNETİMİ Zorunlu 30 0 1
TIP 4502 BİYOETİK KONULAR VE KARAR VERME SÜREÇLERİ Zorunlu 30 0 1
       
4. Yıl -
5. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TIP 5001 ADLİ TIP Zorunlu 34 38 3
TIP 5002 ACİL TIP Zorunlu 45 35 3
TIP 5003 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Zorunlu 32 40 3
TIP 5004 ÇOCUK CERRAHİSİ Zorunlu 30 37 3
TIP 5005 NÖROLOJİ Zorunlu 56 39 5
TIP 5006 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR Zorunlu 31 69 5
TIP 5007 PSİKİYATRİ Zorunlu 33 26 3
TIP 5008 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 36 29 3
TIP 5009 NÜKLEER TIP Zorunlu 16 12 2
TIP 5010 RADYOLOJİ Zorunlu 48 24 3
TIP 5011 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 32 15 2
TIP 5013 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 37 29 3
TIP 5014 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Zorunlu 31 21 3
TIP 5015 GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 36 13 2
TIP 5016 KULAK BURUN BOĞAZ Zorunlu 95 17 5
TIP 5017 ÜROLOJİ Zorunlu 41 57 5
TIP 5018 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Zorunlu 54 59 5
TIP 5019 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 14 14 2
       
5. Yıl -
6. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TIP 6001 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 160 0 5
TIP 6002 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 320 0 10
TIP 6003 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 320 0 10
TIP 6004 GENEL CERRAHİ Zorunlu 160 0 5
TIP 6005 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 160 0 5
TIP 6007 PSİKİYATRİ Zorunlu 160 0 5
TIP 6008 ACİL TIP Zorunlu 320 0 10
TIP 6009 AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu 160 0 5
TIP 6010 SEÇMELİ STAJ Zorunlu 160 0 5
       
6. Yıl -
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111111111111
Basketbol Öğretimi ve Teorisi1111111111111
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı0001000004020
Cell Sciences Committee I5323335333334
Cell Sciences Committee II5444445443444
Cell Sciences Committee III5443345443343
Cell Sciences Committee IV5343345443343
Türk Dili I1111111111111
Türk Dili II1111111111111
DERS KURULU I5323335333334
DERS KURULU II0444445443444
DERS KURULU III5443345443343
DERS KURULU IV5343345443343
İngilizce I0020000252030
İngilizce II0020000252030
Mesleki Latince I0000000000000
              
1. Yıl -
2. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I5314124314444
CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE5314124314444
NERVOUS SYSTEM COMMITTEE5314124314444
DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE5314124314444
UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE5314134314444
DERS KURULU I5314124314444
DERS KURULU II5314124314444
DERS KURULU III5314124314444
DERS KURULU IV5314124314444
DERS KURULU V5314124314444
İngilizce III1111111111111
İngilizce IV1111111111111
              
2. Yıl -
3. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION4444444444444
CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSTEMS5523003020044
GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS5523003020040
ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS5523003020044
MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY5523003020044
PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDICINE5523003020044
DERS KURULU I4444444444444
DERS KURULU II5523003020044
DERS KURULU III5523003020044
DERS KURULU IV5523003020044
DERS KURULU V5523003020044
DERS KURULU VI5523003020044
              
3. Yıl -
4. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
GENEL CERRAHİ5434443325345
ENFEKSİYON HASTALIKLARI5444444425445
KARDİYOLOJİ5534345434554
KLİNİK FARMAKOLOJİ4444444444444
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI5533113320244
İÇ HASTALIKLARI5544004200052
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM5533113322244
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON5535033222255
GÖĞÜS HASTALIKLARI4222323234233
KRONİK YARALAR VE BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNE BAĞLI HASTALIKLARIN YÖNETİMİ0000000000000
BİYOETİK KONULAR VE KARAR VERME SÜREÇLERİ0000000000000
              
4. Yıl -
5. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ADLİ TIP5553353420044
ACİL TIP5555555555555
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ5523113320244
ÇOCUK CERRAHİSİ3355355545555
NÖROLOJİ5555505555512
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR5553113321244
PSİKİYATRİ5553113320444
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON5533113320244
NÜKLEER TIP5321003023042
RADYOLOJİ5324303123133
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ4554422244122
GÖZ HASTALIKLARI5523113322244
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ5534335434545
GÖĞÜS CERRAHİSİ5523113320244
KULAK BURUN BOĞAZ5533113322244
ÜROLOJİ4454435444345
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ5523113320244
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5553113320444
              
5. Yıl -
6. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
HALK SAĞLIĞI3345555544555
İÇ HASTALIKLARI5544004200052
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI5533113320244
GENEL CERRAHİ5434443325340
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM5533113322244
PSİKİYATRİ5553113320444
ACİL TIP5555555555555
AİLE HEKİMLİĞİ5555434422455
SEÇMELİ STAJ5555555555555
              
6. Yıl -
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık