English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Lisans Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM tarafından düzenlenen yerleştirme sonuç belgesi.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir. 2012-2013 öğretim yılından itibaren AKTS ile uyumlu ders müfredatı uygulanmaya başlayacak ve Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekecektir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. 2011-2012 Bahar Döneminde de İ.İ.B.F. bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü açılmıştır.

Program Profili

1980’lerin başından itibaren ABD kaynaklı liberalleşme iktisat politikasının yeni bir ekonomik düzen anlayışına neden olacak biçimde dünyaya yayıldığını görülmüş ve ekonomik küreselleşmenin ulusların ekonomik başarımları için en önemli olgulardan biri olduğu anlaşılmıştır. Küresel mal ve sermaye hareketleri tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir hacme ulaşmış ve bu hareketlerdeki desen ulusların ve uluslararası işletmelerin ekonomik anlamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirleyici bir hale gelmiştir. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak amacımız, dünyadaki mal ve sermaye hareketlerinin doğasını anlamak ve öğrencilerimize aktarmaktır. Dünya’da ulusal ekonomileri ayrıştıran en genel ve belirgin olan üç kategori mevcuttur. Bunlar, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomileridir. Gelişmekte olan ekonomilerin son yıllarda özellikle küresel mal hareketlerinde oynadıkları önemli rol göz önüne alındığında ve Türkiye’nin gelişmekte olan bir ekonomi olmasından dolayı Uluslararası Ticaret ve Finansman konularının ülkemiz ekonomik başarımı için önem arz ettiği çıkarımı yapılabilir. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için küresel sisteme entegre olma ve bu sistemde önemli bir iktisadi oyuncu olma hedeflerinin bir gerekliliği olarak uluslararası ticaret ve finansman konularında yetkin uzmanlar yetiştirilmesini sağlamak kaçınılmazdır. Bölüm olarak bu gerekliliği yerine getirmeyi, Uluslararası Ticaret ve Finans konularını bilimsel araştırma yöntemleri ışığında irdelemeyi ve uluslararası standartlarda araştırma, eğitim ve öğretim yapmayı hedeflemekteyiz.

Program Yeterlilikleri

1- Uluslararası ticaret ve finansman alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve çeşitli kaynakları kullanarak uluslararası ticaretin tarihsel seyri, kavramları, modelleri ve kuramları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahibi olur.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak küresel finans sistemi, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz kurları, doğrudan yabancı yatırım ve bunların uluslararası ticaret ile ilişkisi gibi uluslararası finansman alanının merkezi konuları hakkında bilgi sahibi olur.
3- Uluslararası işletmelerin örgüt yapıları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Uluslararası işletmelerin ticaret ve finansman stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgi ve beceri düzeyini eğitimi süresince elde ettiği bilgi ve becerileri kullanarak analiz eder.
4- Verileri yorumlayarak ve değerlendirerek uluslararası ticaret ve finansman alanındaki sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5- Uluslararası ticaretin altında yatan temel motivasyonları anlayabilir ve günümüz küresel ticaretini biçimleyen temel değişkenleri yorumlar.
6- Uluslararası ticaret ve finansman alanındaki çalışmaları bağımsız olarak yürütür, alanındaki sorunları çözmek için bireysel ve aynı zamanda ekip üyesi olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların etkinliklerini planlar ve yönetebilir.
7- Uluslararası ticaret ve finansman alanında elde ettiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme süreci ile ilgili olumlu tutum ve davranışlar geliştirir.
8- Uluslararası ticaret ve finansman alanında iletişim ve sosyal yetkinliklerini geliştirir. Düşüncelerini ve geliştirdiği alternatif çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde ifade eder, nicel ve nitel verileri kullanarak yalnızca alanında uzman olanlarla değil, uzman olmayanlarla da paylaşabilir.
9- En az bir Avrupa dilinde ve en az B1 genel düzeyinde olmak üzere iletişim kurar. Söz konusu yabancı dilde bilgisayar yazılımları aracılığı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10- Uluslararası ticaret ve finansman alanında verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve bilimsel olarak elde edilen sonuçların duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. 90-100 (AA-4); 85-89 (BA-3,5); 80-84 (BB-3); 75-79 (CB-2,5); 70-74 (CC-2); 65-69 (DC-1,5); 60-64 (DD-1); 50-59 (FD-0,5); 49 ve altı (FF-0)

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü; finans, ekonomi ve işletme bölümlerinin kesişim alanında yer alan konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Bölümümüz öğrencileri, iyi bir finans eğitimi yanında, iyi bir ekonomi ve işletme eğitimi de almaktadırlar. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası işletmelerde dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, sermaye piyasasının her türlü kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumların sınavlarını başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, Normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Tuğba UÇMA UYSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Yağmur KARA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
İKT1813 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 3
İŞL1819 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu 3 0 5
İŞL1821 İşletme Matematiği I Zorunlu 3 0 4
İŞL1823 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
İKT1814 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 3
İŞL1820 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu 3 0 5
İŞL1822 İşletme Matematiği II Zorunlu 3 0 4
İŞL1824 Finansal Muıhasebe II Zorunlu 3 0 5
İŞL1826 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 3
İŞL1828 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF2001 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
İKT2809 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 4
İŞL2013 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 4
İŞL2805 İşletme İstatistiği I Zorunlu 3 0 4
İŞL2815 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 5
İŞL2817 Envanter Bilanço Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF2002 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 5
UTF2004 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 0 5
UTF2006 Uluslararası Ticaret ve Finansal Örgütler Zorunlu 3 0 5
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İKT2808 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 4
İŞL2806 İşletme İstatistiği II Zorunlu 3 0 4
İŞL2818 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF3001 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 0 6
UTF3003 Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 6
UTF3005 Sermaye Piyasaları ve Borsa Zorunlu 3 0 6
UTF3501 Finansal Tahmin ve Modelleme Seçmeli 3 0 4
UTF3503 Çevre ve İşletme Etkileşimi Seçmeli 3 0 4
UTF3505 Bankacılık Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTF3507 Finansal Krizler Seçmeli 3 0 4
İŞL3907 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3909 Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 0 4
İŞL3911 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 4
İŞL3913 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 4
İŞL3915 Modern Yönetim Kuramları Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
UTF3002 Para-Banka ve Finansal Piyasalar Zorunlu 3 0 6
UTF3004 Dış Ticaret İşlemleri Yönetim Zorunlu 3 0 6
UTF3502 Uygulamalı Finansal Ekonometri Seçmeli 3 0 4
UTF3504 Uluslararası Finansta Yeni Teknikler Seçmeli 3 0 4
UTF3506 Uluslararası Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTF3508 Küreselleşme ve Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 4
UTF3510 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3906 İş Hukuku Seçmeli 3 0 4
İŞL3804 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
İŞL3916 Risk ve Sigortacılık Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3918 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3920 İş Geliştirme ve Girişimcilik Seçmeli 3 0 4
İŞL3922 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 4
İŞL3924 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ULİ4901 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 0 5
UTF4001 Finansal Risk ve Türev Ürünler Zorunlu 3 0 5
UTF4003 Yatırım Analizi Zorunlu 3 0 5
UTF4501 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Seçmeli 3 0 5
UTF4503 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar Seçmeli 3 0 5
UTF4505 Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları Seçmeli 3 0 5
UTF4507 Kurumsal Finansman Alanında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar Seçmeli 3 0 5
UTF4509 Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 5
UTF4511 Uluslararası Rekabet Politikaları Seçmeli 3 0 5
İKT4907 Yenilik Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İŞL4907 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli 3 0 5
İŞL4909 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4911 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF4002 Uluslararası Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
UTF4004 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
UTF4502 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri Seçmeli 3 0 5
UTF4504 Uluslararası Kurumsal Finans Seçmeli 3 0 5
UTF4506 Uluslararası Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
UTF4508 Uluslararası Ticaret ve Bilgi Sistemi Seçmeli 3 0 5
UTF4510 Uygulamalı İthalat-İhracat Seçmeli 3 0 5
UTF4512 Türev Piyasalarında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar Seçmeli 3 0 5
UTF4514 Finans Sektörü ve Ekonomik Büyüme Seçmeli 3 0 5
UTF4516 Uluslararası Denetim Standartları Seçmeli 3 0 5
UTF4518 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
İKT4912 Uluslararası Politik Ekonomi Seçmeli 3 0 5
İŞL4910 Uluslararası Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi1111111114
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı1111111111
Hukukun Temel Kavramları1211212151
Türk Dili I1111111115
İngilizce I2222222224
Almanca I1011222224
Fransızca I1111222224
İktisada Giriş I4433333533
İşletme Bilimine Giriş I2232224533
İşletme Matematiği I3344433435
Finansal Muhasebe I2223232323
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II1111111114
Türk Dili II1111111115
İngilizce II2222111114
Almanca II1111111114
Fransızca II1111111114
İktisada Giriş II4444334545
İşletme Bilimine Giriş II3332224533
İşletme Matematiği II2233453445
Finansal Muıhasebe II3223332343
Davranış Bilimleri3333333334
Borçlar Hukuku2222222252
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Finansal Yönetim I1531435445
İngilizce III2222121124
Almanca III1111111114
Fransızca III1111111114
Mikro Ekonomi1111113111
Ticaret Hukuku1112211151
İşletme İstatistiği I1235233223
Pazarlama İlkeleri3343343433
Envanter Bilanço3223332323
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Finansal Yönetim II1531435440
Uluslararası Pazarlama5542313334
Uluslararası Ticaret ve Finansal Örgütler5554323355
İngilizce IV2222121114
Almanca IV1111111114
Fransızca IV1111122114
Makro Ekonomi1351135543
İşletme İstatistiği II1235332333
Kıymetli Evrak Hukuku1212211252
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası4334443223
Uluslararası Finans5554544454
Sermaye Piyasaları ve Borsa3545354334
Finansal Tahmin ve Modelleme3215214434
Çevre ve İşletme Etkileşimi2332343334
Bankacılık Yönetimi3434322254
Finansal Krizler4434333543
Maliyet Muhasebesi3223232343
Pazarlama Araştırması3453334432
Finansal Tablolar Analizi1221112313
Örgütsel Davranış1151114512
Modern Yönetim Kuramları1531435433
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Meslek Stajı II (20 İşgünü)1444214333
Para-Banka ve Finansal Piyasalar3513322532
Dış Ticaret İşlemleri Yönetim4432551534
Uygulamalı Finansal Ekonometri1345344335
Uluslararası Finansta Yeni Teknikler4444334443
Uluslararası Perakende Yönetimi3354334432
Küreselleşme ve Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar5532551503
Bilimsel Araştırma Yöntemleri1115111514
İş Hukuku3232223252
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi3354334534
Risk ve Sigortacılık Yönetimi3354334542
Şirketler Muhasebesi1221112313
İş Geliştirme ve Girişimcilik3342333423
Tüketici Davranışları3343433533
Yönetim Muhasebesi2333423432
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri3242342113
Finansal Risk ve Türev Ürünler4354344534
Yatırım Analizi3454535435
Uluslararası İktisadi Birleşmeler5423441542
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar1351135533
Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları2311341433
Kurumsal Finansman Alanında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar3125221335
Davranışsal Finans1233123333
Uluslararası Rekabet Politikaları3321214234
Yenilik Ekonomisi1212541235
Uluslararası Muhasebe Standartları3454353533
Marka Yönetimi1323313423
Muhasebe Denetimi3343344344
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uluslararası Stratejik Yönetim1232431112
Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi4532341312
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri1112324211
Uluslararası Kurumsal Finans2134123123
Uluslararası Hizmet Pazarlaması1321243312
Uluslararası Ticaret ve Bilgi Sistemi4321341023
Uygulamalı İthalat-İhracat3314534312
Türev Piyasalarında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar2344412324
Finans Sektörü ve Ekonomik Büyüme 3434344345
Uluslararası Denetim Standartları1322343342
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi1134321113
Uluslararası Politik Ekonomi3232421312
Uluslararası Satış Yönetimi3212134221
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık