English
Muğla Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro(İKMEP)

Kazanılan Derece

Harita ve Kadastro programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Program mezunları "Harita ve Kadastro Teknikeri" ünvanı alarak resmi kurumlarda ve özel sektörde istihdam olanakları bulurlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmek zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler farklı üniversitelerde önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

1994-1995 eğitim-öğretim yılında Harita ve Kadastro programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Harita ve Kadastro programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Harita Kadastro programında 3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

Program Profili

Harita ve Kadastro Programın amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içme suyu, gaz hattı, haberleşme hattı, metro vb.), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak “Harita Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere çözüm getirebilme yeteneğine sahip olmak
2- Basit ve modern ölçme aletlerini kullanabilen, günümüz ölçme yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
3- Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak, bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak
4- Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak
5- Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı hakkında bilgi birikimine sahip olmak.
6- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi, teknik ve hukuki koordinasyonun sağlanması, girişimcilik ve sosyal yetilerin kazanımı

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, FF ve FD notu alınmış hiçbir dersin kalmamış olması ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilirler. Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, TCK İl Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüklerinde, vakıflarda, vb. kamu kurumlarında istihdam edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkanlarına sahiptir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır) bir lisans derecesinde eğitim alma şansına sahip olabilirler. LİSANS DERECELERİ - Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği - Geomatik Mühendisliği - Çevre Mühendisliği - Jeoloji Mühendisliği - Orman Mühendisliği - Şehir ve Bölge Planlama -Tapu Kadastro

Eğitim Türü

Tam zamanlı. Normal Öğretim ve İkinci Öğretim.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Kübra KARAOSMANOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Fahriye HARMANDALI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
HAK1001 ARAZİ ÖLÇMELERİ I Zorunlu 2 2 5
HAK1003 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 4 0 5
HAK1005 MESLEKİ HESAPLAMALAR Zorunlu 4 0 5
HAK1501 HARİTA PLANLAMA Seçmeli 2 0 2
HAK1503 MESLEKİ MEVZUAT Seçmeli 4 0 4
HAK1505 MESLEKİ TRİGONOMETRİ Seçmeli 3 0 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1810 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 3
HAK1000 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
HAK1002 ARAZİ ÖLÇMELERİ II Zorunlu 5 0 5
HAK1004 HARİTA ÇİZİMİ I Zorunlu 4 0 4
HAK1006 KADASTRO Zorunlu 3 0 5
HAK1502 FOTOGRAMETRİ Seçmeli 2 0 3
HAK1504 GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ Seçmeli 2 0 3
HAK1506 JEODEZİ Seçmeli 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2809 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
HAK2001 ARAZİ ÖLÇMELERİ III Zorunlu 4 0 6
HAK2003 HARİTA ÇİZİMİ II Zorunlu 3 0 5
HAK2005 ARAZİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 5
HAK2007 APLİKASYON Zorunlu 3 0 6
HAK2501 KENT BİLGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 5
HAK2503 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ Seçmeli 3 0 3
HAK2505 GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 0 3
HAK2507 MADENCİLİK ÖLÇMELERİ Seçmeli 3 0 3
HAK2509 HARİTACILIK FAALİYETLERİ Seçmeli 3 0 3
HAK2511 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 3
HAK2513 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 3
HAK2515 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HAK2002 ARAZİ ÖLÇMELERİ IV Zorunlu 3 0 5
HAK2004 TOPOGRAFİK HARİTA TASARIMI Zorunlu 4 4 15
HAK2502 KENTSEL ARAZİ DÜZEMLEMESİ Seçmeli 3 0 3
HAK2504 KIRSAL ARAZİ DÜZENLEMESİ Seçmeli 3 0 3
HAK2506 HARİTA HAT PROJELENDİRME Seçmeli 3 0 4
HAK2508 ALTYAPI KADASTROSU Seçmeli 3 0 4
HAK2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
SGP2808 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ I000000
MESLEKİ MATEMATİK000000
MESLEKİ HESAPLAMALAR000000
HARİTA PLANLAMA000000
MESLEKİ MEVZUAT000000
MESLEKİ TRİGONOMETRİ000000
TÜRK DİLİ I000000
İNGİLİZCE I000000
ALMANCA I000000
FRANSIZCA I000000
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II000000
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA000000
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ II000000
HARİTA ÇİZİMİ I000000
KADASTRO000000
FOTOGRAMETRİ000000
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ000000
JEODEZİ000000
TÜRK DİLİ II000000
İNGİLİZCE II000000
ALMANCA II000000
FRANSIZCA II000000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ000000
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
VERİ TABANI VE YÖNETİMİ000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ III000000
HARİTA ÇİZİMİ II000000
ARAZİ YÖNETİMİ000000
APLİKASYON000000
KENT BİLGİ SİSTEMİ000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ000000
GÖRÜNTÜ İŞLEME000000
MADENCİLİK ÖLÇMELERİ000000
HARİTACILIK FAALİYETLERİ000000
MESLEK ETİĞİ000000
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI000000
MESLEKİ YABANCI DİL I000000
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ARAZİ ÖLÇMELERİ IV000000
TOPOGRAFİK HARİTA TASARIMI000000
KENTSEL ARAZİ DÜZEMLEMESİ000000
KIRSAL ARAZİ DÜZENLEMESİ000000
HARİTA HAT PROJELENDİRME000000
ALTYAPI KADASTROSU000000
MESLEKİ YABANCI DİL II000000
ÇEVRE KORUMA000000
İLK YARDIM000000
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık