English
Dalaman Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Dış Ticaret alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gerekir. T.C. vatandaşları için lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Ön-Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerini (toplam 120 AKTS karşılığı) tamamlamaları, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve meslek stajını (40 işgünü) yapmış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Dış Ticaret Programı 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi’nin (İKMEP)uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü’ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Sınavsız geçiş uygulamasıyla alanla ilgili bütün meslek lisesi mezunları ile birlikte sınavla bütün lise mezunları, bölümümüzü tercih etmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine vakıf olabilmek
2- Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3- Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4- Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5- Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
6- Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek.
7- Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek
8- Dış ticaret ile ilgili mevzuata hâkim olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği uygulanmaktadır. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır. Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek ve meslek stajını (40 işgünü) yapmış olmaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. En çok Gümrük Müsteşarlıklarında, Serbest Bölgelerde, Dış ticaret şirketlerinde ve Gümrüklerde istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız alanları ile ilgili dört yıllık bir yüksek öğrenim programını bitirdiklerinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir adayı olabildikleri gibi meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Açık öğretim yoluyla eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Aynur YILDIRIM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Duygu GÜVENSAY

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 3 0 3
DŞT1001 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I Zorunlu 3 0 4
MUH1801 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1811 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 4
İŞY1813 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 3
İŞY1815 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
DŞT1002 DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2 Zorunlu 3 0 4
DŞT1004 GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 3
DŞT1006 ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 3
DŞT1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
DŞT1502 SERBEST BÖLGELER Seçmeli 3 0 3
PZR1802 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1814 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1838 TİCARİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2001 ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1 Zorunlu 3 0 3
DŞT2003 ULUSLAR ARASI FİNANSMAN Zorunlu 2 0 3
DŞT2005 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
DŞT2007 LOJİSTİK Zorunlu 3 0 4
DŞT2009 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 3 0 4
DŞT2501 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Seçmeli 2 0 3
DŞT2503 İHRACAT TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
DŞT2505 ULUSLARARASI EKON.KURULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
DŞT2507 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 3
DŞT2809 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
PZR2803 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2807 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ-1 Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2002 ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2 Zorunlu 3 0 3
DŞT2004 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA Zorunlu 3 0 3
DŞT2006 DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG. Zorunlu 3 0 4
DŞT2008 ELEKTRONİK TİCARET Zorunlu 3 0 3
DŞT2498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
DŞT2502 DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON Seçmeli 2 0 3
DŞT2504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
LOJ 2502 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 3
LOJ2002 TAŞIMACILIK MEVZUATI Zorunlu 3 0 3
LOJ2502 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 3
LOJ2504 LOJİSTİKTE SİGORTACILIK Seçmeli 2 0 3
LOJ2506 HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI Seçmeli 2 0 3
MUH2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
PZR2814 SATIŞ SAHA PLANLAMASI Seçmeli 2 0 3
PZR2816 PERAKENDE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ-2 Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I11111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I11141111
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I53323555
GENEL MUHASEBE I22511111
TÜRK DİLİ I11111111
İNGİLİZCE I21111211
ALMANCA I        
FRANSIZCA I        
TEMEL HUKUK1111 222
MİKRO EKONOMİ31112111
İŞLETME YÖNETİMİ11213111
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II11111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II11111111
DIŞ TİCARET İŞLEMLER-253423555
GÜMRÜK İŞLEMLERİ45123455
ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU43334555
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555555
SERBEST BÖLGELER44334433
PAZARLAMA İLKELERİ22334333
İLETİŞİM21111111
ÇEVRE KORUMA11111111
TÜRK DİLİ II11111111
İNGİLİZCE II21111211
ALMANCA II        
FRANSIZCA II        
MAKRO EKONOMİ31212111
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ21111111
TİCARİ MATEMATİK21422211
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ULUSLAR ARASI İKTİSAT-154435554
ULUSLAR ARASI FİNANSMAN43533443
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ22112221
LOJİSTİK53324443
MESLEKİ YABANCI DİL33222322
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB44334442
İHRACAT TEKNİKLERİ44444433
ULUSLARARASI EKON.KURULUŞLAR43323353
BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ34442554
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR        
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ21215232
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ22112221
TİCARET HUKUKU32222222
İŞLETME YÖNETİMİ-1435 4233
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ULUSLAR ARASI İKTİSAT-254524433
ULUSLAR ARASI PAZARLAMA43325433
DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.25452545
ELEKTRONİK TİCARET23315245
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555555
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON24124444
MESLEK ETİĞİ11114123
MESLEKİ YABANCI DİL II        
TAŞIMACILIK MEVZUATI        
MESLEKİ YABANCI DİL II        
LOJİSTİKTE SİGORTACILIK        
HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI        
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ44532334
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI23325342
SATIŞ SAHA PLANLAMASI11414232
PERAKENDE YÖNETİMİ21315332
İLK YARDIM11111111
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR13224434
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU11211233
İŞLETME YÖNETİMİ-243514233
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık