English
Dalaman Meslek Yüksekokulu Lojistik(İKMEP)

Kazanılan Derece

Lojistisyen. Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Lojistik Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD, KK ya da TT notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Lojistik programı 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılından itibaren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'nin (İKMEP) uygulanmayla birlikte, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir

Program Profili

Lojistik Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve YGS-6 puan türü ile seçilmektedir. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lojistik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2- Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerisi
3- Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi
4- Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme becerisi
5- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
7- Lojistik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
8- Lojistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
9- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
10- Lojistik alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisi
11- Sunuş tekniklerini uygulama becerisine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Lojitisyenlerin çalışma alanı oldukça geniş olup; • Tüm kamu ve özel kuruluşlarda, özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık gibi hizmet sektörüne ilişkin alanlarda • Şirketlerin, lojistik, dış ticaret, satınalma finans ve pazarlama bölümlerinde, • Özellikle ithalat ve ihracat firmalarında, gelecek vaat eden pozisyonlarda çalışabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Kadir AYDOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Kadir AYDOĞAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
LOJ1001 LOJİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 3 0 3
LOJ1497 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
MAP1803 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1819 EKONOMİ Zorunlu 2 1 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETEŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
LOJ1002 TAŞIMACILIK PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
LOJ1004 MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
LOJ1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
MUH1806 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ-II Seçmeli 3 0 3
İŞY1810 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 3
İŞY1826 İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2807 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 3
DŞT2805 DIŞ TİCARET YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 3
DŞT2807 ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 2 0 3
DŞT2809 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
DŞT2811 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Seçmeli 2 0 3
LOJ2001 LOJİSTİK PLANLAMA I Zorunlu 3 0 4
LOJ2003 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 4
LOJ2005 LOJİSTİKTE KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
LOJ2501 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 0 3
MUH2813 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
PZR2803 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2806 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 2 0 3
DŞT2810 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 3
LOJ2002 TAŞIMACILIK MEVZUATI Zorunlu 3 0 3
LOJ2004 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
LOJ2006 LOJİSTİK PLANLAMA II Zorunlu 3 0 4
LOJ2502 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 3
LOJ2504 LOJİSTİKTE SİGORTACILIK Seçmeli 2 0 3
LOJ2506 HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI Seçmeli 2 0 3
LOJ2508 MESLEKI YAZIŞMA TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 3
LOJ2510 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
MUH2814 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 4
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I11115111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I11114151111
LOJİSTİĞE GİRİŞ55555213243
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555555555
MATEMATİK-I12214111111
TÜRK DİLİ-I1111 111111
İNGİLİZCE I22222522222
İŞLETME YÖNETİMİ I45433213112
TEMEL HUKUK11115115512
EKONOMİ52354115234
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II11115111111
BİLGİ VE İLETEŞİM TEKNOLOJİSİ II11114151111
TAŞIMACILIK PAZARLAMASI54545213123
MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖNETİMİ45545233422
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555555555
GENEL MUHASEBE I12115123112
TÜRK DİLİ-II11115111111
İNGİLİZCE II22225522222
FRANSIZCA II           
İŞLETME YÖNETİMİ-II45433213112
TİCARET HUKUKU24225222222
İSTATİSTİK12435122111
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA22225252223
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ43455212212
ULUSLARARASI İKTİSAT33325224321
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR33325223321
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU34335222222
LOJİSTİK PLANLAMA I54455123232
LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR45455245355
LOJİSTİKTE KALİTE YÖNETİMİ45455114431
MESLEKİ YABANCI DİL I 3335524321
FİNANSAL YÖNETİM23215123112
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ43345213123
İLETİŞİM33335213123
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA22235213124
İLK YARDIM11115121211
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI33335213323
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ULUSLARARASI PAZARLAMA34345123332
ELEKTRONİK TİCARET34345123332
TAŞIMACILIK MEVZUATI45455213442
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ45455213442
LOJİSTİK PLANLAMA II54455123232
MESLEKİ YABANCI DİL II33335524322
LOJİSTİKTE SİGORTACILIK45545212332
HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI44435332335
MESLEKI YAZIŞMA TEKNIKLERI33331524322
MESLEK ETİĞİ33331525422
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ43535123222
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI33345213123
ÇEVRE KORUMA22235223522
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU33335214523
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ44435232335
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık