English
Dalaman Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İKMEP)

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans derecesi verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından, 120 AKTS kredisini tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilirler. Ayrıca, stajın 40 iş günü olarak tamamlanmış olması gerekir

Önceki Öğrenim

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, akademik yılın ilk haftasında başvurmaları durumunda, önceki yüksek öğrenim kurumunda / programda aldıkları kredileri ve notları, yönetim kurulu kararıyla aktarılır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dalaman Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, ilk öğrencileri 2003-2004 akademik yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir, ayrıca 2011-2012 öğretim yılında ikinci öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Yasasına uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip olur.
2- İşletme, ekonomi, hukuk ve finansman ile ilgili temel kavramlara hakimdir.
3- Mesleki yasal düzenlemeleri anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
4- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve alanı ile paket programları kullanabilir
5- Dış ticaretin önemini kavrayarak dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanır ve muhasebe kayıtlarını düzenler.
6- Alanı ile ilgili ticari matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirebilen, analiz yapabilen ve yorumlayabilir.
7- Pazarlama, reklamcılık, toplam kalite, girişimcilik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon, örgütsel davranış, kişilerarası iletişim konularında gerekli bilgilere sahiptir ve bunları iş yaşamında uygular.
8- İşletmelerin ve devletin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve çağdaş finansman tekniklerini kullanabilme becerisine sahip olur.
9- Alınan mesleki teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit edebilir.
10- Tarihi değerlere saygılı, evrensel değerlere ve gelişmeye açık, gelecekle ilgili hedefleri olan bireyler haline gelir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından, 120 AKTS kredisini tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilirler. Ayrıca, stajın 40 iş günü olarak tamamlanmış olması gerekir.

Mezun İstihdamı

Bu program mezunları, KPSS’den (Ön Lisans Mezunları Sınavı) gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler. Mezunlarımız genelde mali müşavir veya yeminli mali müşavir bürolarında, özel sektörde (fabrikalar, şirketler vb.) muhasebe bölümlerinde, bazı bankaların operasyon birimlerinde çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, akademik yılın ilk haftasında başvurmaları durumunda, önceki yüksek öğrenim kurumunda / programda aldıkları kredileri ve notları, yönetim kurulu kararıyla aktarılır.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Öğr.Gör.İlhami Ekrem TOHUMCUOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Nuray AYHAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MUH1001 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
MUH1003 MUH. OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 3 0 3
MUH1497 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1805 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1809 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MUH1002 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 4
MUH1004 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Zorunlu 3 1 3
MUH1498 MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
MUH1502 MUH.OFİS PROGRAMLARI II Seçmeli 2 0 3
MUH1504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1808 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 3
İŞY1810 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 3
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 3
DŞT2801 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2001 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 4
MUH2003 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2005 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 5
MUH2007 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 3
MUH2501 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
MUH2503 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2505 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2507 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
MUH2509 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
MUH2511 MESLEKİ SEMİNER I Seçmeli 2 0 3
MUH2513 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2515 ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU Seçmeli 2 0 3
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
BİP2806 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 0 3
MUH2002 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 3
MUH2004 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
MUH2006 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 5
MUH2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2502 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2504 TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2506 E-TİCARET Seçmeli 2 0 3
MUH2508 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
MUH2512 MESLEKİ SEMİNER II Seçmeli 2 0 3
MUH2514 DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2516 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2518 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2520 MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2522 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I          
GENEL MUHASEBE I          
MUH. OFİS PROGRAMLARI I          
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)          
TÜRK DİLİ I          
İNGİLİZCE I          
ALMANCA I          
FRANSIZCA I          
İŞLETME YÖNETİMİ I          
MİKRO EKONOMİ          
TEMEL HUKUK          
TİCARİ MATEMATİK          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II          
GENEL MUHASEBE II          
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE          
MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ)          
MUH.OFİS PROGRAMLARI II          
MESLEK ETİĞİ          
TÜRK DİLİ II          
İNGİLİZCE II          
ALMANCA II          
FRANSIZCA II          
İŞLETME YÖNETİMİ II          
MAKRO EKONOMİ          
İSTATİSTİK          
TİCARET HUKUKU          
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I          
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ          
MALİYET MUHASEBESİ          
ŞİRKETLER MUHASEBESİ          
PAKET PROGRAMLAR I          
VERGİ HUKUKU          
FİNANSAL YÖNETİM          
İNŞAAT MUHASEBESİ          
KAMU MALİYESİ          
MESLEKİ MATEMATİK          
MESLEKİ YABANCI DİL I          
MESLEKİ SEMİNER I          
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ          
ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU          
PAZARLAMA VE SATIŞ          
İLETİŞİM          
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA          
İLKYARDIM          
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ          
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II          
MASA ÜSTÜ YAYINCILIK          
MUHASEBE DENETİMİ          
MALİ TABLOLAR ANALİZİ          
PAKET PROGRAMLAR II          
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ          
BANKA MUHASEBESİ          
TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ          
E-TİCARET          
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI          
MESLEKİ YABANCI DİL II          
MESLEKİ SEMİNER II          
DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI          
TÜRK VERGİ SİSTEMİ          
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ          
MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ          
YÖNETİM MUHASEBESİ          
HALKLA İLİŞKİLER          
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ          
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI          
ÇEVRE KORUMA          
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU          
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık