English
Dalaman Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(İKMEP)

Kazanılan Derece

Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi. Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD, KK ya da TT notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Ülkemizde hızla büyüyen havacılık sektörünün nitelikli insan gücünü karşılamak üzere 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında faaliyetine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılından itibaren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'nin (İKMEP) uygulanmasıyla birlikte, program; havaalanları, havayolu ve handling işletmelerinde uçağın ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini optimum maliyet ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek, gerekli havacılık ve işletme bilgisiyle donanmış mezunlar yetiştirmeye devam etmektedir

Program Profili

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve YGS-6 puan türü ile seçilmektedir. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Halil BALCI

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. İsmail Volkan OTAMIŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
SHU1001 UÇAK TEMEL BİLGİSİ Zorunlu 3 1 5
SHU1003 YER HİZMETLERİ VE RAMP Zorunlu 3 1 4
SHU1005 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 1 4
SHU1007 HAVACILIKTA OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 1 1 2
SHU1501 MODEL UÇAK Seçmeli 2 1 3
SHU1503 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SHU1002 HAVAALANI VE HAVAALANI DONANIMLARI Zorunlu 2 1 4
SHU1004 YOLCU HİZMETLERİ Zorunlu 3 1 4
SHU1498 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
SHU1502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
SHU1504 SPORTİF HAVACILIK Seçmeli 1 1 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 3 0 3
İŞY1828 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 1 1 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH2813 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 2 0 3
PZR2803 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 4
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SHU2001 HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 1 4
SHU2003 METEOROLOJİ Zorunlu 2 1 4
SHU2005 GENEL HAVACILIK MEVZUATI Zorunlu 3 0 4
SHU2007 TEMEL HAREKAT Zorunlu 2 0 4
SHU2501 HAVAARACI BAKIM YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 3
SHU2503 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNG.) Seçmeli 3 0 3
SHU2505 MODEL UÇAK II Seçmeli 2 1 3
SHU2507 YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
TSH2801 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 2 0 2
TSH2803 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2801 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2819 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2808 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 2
LOJ2802 HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI Seçmeli 2 0 3
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
PZR2818 HAVAYOLU PAZARLAMASI Zorunlu 2 1 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
SHU2002 HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI Zorunlu 2 1 3
SHU2004 HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
SHU2006 HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 2
SHU2008 UÇUŞ PERFORMANS VE PLANLAMA Zorunlu 3 1 4
SHU2010 HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 3
SHU2502 HAVAALANI VE TERMİNAL YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
SHU2504 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNG.) Seçmeli 3 0 3
TSH2806 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 3
İŞY2824 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık