English
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Seracılık(İKMEP)

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilere SERACILIK alanında ön lisans diploması verilir

Kabul Koşulları

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Önlisans programlarından mezun olabilmek için önlisans öğrencilerinin 120 aktslik ders almaları ve 60 günlük stajı tamamlamaları gerekir.

Önceki Öğrenim

17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Tarihçe

Bölümümüz 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında Teknik Programlar Bölümü olarak faaliyete başlamış, sonra Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü adıyla faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Bölüm, Seracılık Programı ile normal öğretim olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Program Profili

Seracılık Programının amacı; sera kurulumunu yapabilen, sera işletebilen, örtü altı sebze ve süs bitkisi üretebilen, sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, hasat gibi teknik konularda bilgili, organik tarım ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, bitkiler üzerinde bulunan hastalık ve zararlıları tanıyarak, doğaya dost mücadele yöntemlerini bilen ve uygulayabilen, temel meslek derslerinin yanı sıra, bilgisayar kullanma becerisine sahip, bu becerisini sera otomasyon sistemlerinde kullanabilen, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama yeteneğine sahip, karşılaştığı problemleri çözebilen, bu mesleği benimseyen öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürü tarafından belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. AGNO'su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. AGNO'su 2.00'Nın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük mesleki eğitim stajlarını yapılması mezuniyet için şarttır.Bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 2 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini dört yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için iki yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler Şeref Belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise Yüksek Şeref Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Seracılık Programından mezun olan öğrenciler Tekniker unvanını almaktadırlar. Bu teknikerler: Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili birimlerinde görev alabilirler. Bakanlığın açtığı sınavı başarmak kaydı ile Ziraii İlaç Bayi Ruhsatı alabilirler, Mezunların eğer sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde, özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında, tohum firmalarında, ilaç firmaları ve bayilerinde, gübre firmaları ve bayilerinde, sulama ekipmanları imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda, peyzaj işletmelerinde, özellikle turizm şirketlerinin peyzaj düzenleme ve bakım işlerinde çalışabilirler. Programı başarıyla tamamlayanlar, dikey geçiş sınavı ile Ziraat Fakültelerine geçebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

17845 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Mığla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Eğitim Türü

Örgün öğretim, Ön lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Fatih Ali CANLI

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Kerziban ÇOBAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BAH1801 BOTANİK Zorunlu 3 0 3
BAH1803 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 3
BAH1805 BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
BIP1801 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
SER1001 SERACILIK UYGULAMASI I Zorunlu 0 4 3
SER1497 STAJ (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
SER1501 TARIM VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 2
SER1503 MEVSİMLİK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Zorunlu 0 2 0
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BAH1802 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
BAH1806 BAHÇE BİTKİLERİ TEMEL BİLGİSİ Zorunlu 3 0 3
BAH1812 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 2
BIP1802 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SER1002 SERACILIK UYGULAMASI II Zorunlu 0 4 3
SER1004 BİTKİ BESLEME VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 3 0 3
SER1006 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 3 0 4
SER1008 TARIMSAL SAVAŞ İLKELERİ Zorunlu 3 0 3
SER1502 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 2
SER1504 BİTKİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
SER1506 PERMAKÜLTÜR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
SER1508 ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 4 0 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH2801 EKOLOJİK TARIM Seçmeli 2 0 2
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
SER2001 SERA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ I Zorunlu 3 0 3
SER2003 SERA HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 0 3
SER2005 GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 3 0 4
SER2007 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I Zorunlu 3 0 3
SER2009 SERACILIK UYGULAMASI III Zorunlu 0 4 3
SER2497 STAJ (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
SER2503 ÖRTÜALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
SER2505 BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 0 2
SER2507 HASAT SONU İŞLEMLER VE PAZARLAMA Seçmeli 2 0 2
SER2509 SERA KLİMASI VE OTOMASYONU Seçmeli 2 0 2
SER2511 TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ Seçmeli 2 0 2
SER2513 YABANCI OTLAR VE MÜCADELE Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH2802 FİDE VE FİDAN YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2
BAH2806 AŞILAMA VE BUDAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
GSR1900 RESİM Seçmeli 3 0 3
SER2002 SERA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ II Zorunlu 3 0 3
SER2004 SERA ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 0 3
SER2006 TOPRAKSIZ TARIM Zorunlu 3 0 3
SER2008 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ II Zorunlu 3 0 3
SER2010 SERACILIK UYGULAMASI IV Zorunlu 0 4 3
SER2012 SERA YAPIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 4
SER2502 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
SER2504 SEBZE TOHUMCULUĞU Seçmeli 2 0 2
SER2506 İYİ TARIM UYGULAMALARI, KALİTE VE SERTİFİKASYON Seçmeli 2 0 2
SER2508 SEBZELERDE AŞILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
SER2510 BİTKİ BESLENME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 0 2
STP2802 SERA SULAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık