English
Milas Meslek Yüksekokulu Halıcılık ve Kilimcilik(İKMEP)

Kazanılan Derece

Müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlayarak yeterli krediyi kazanan öğrenciler ön lisans diplomalarını alarak Halı ve Kilim teknisyeni unvanı ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM’nin öğrencilere yapmış olduğu Üniversite Yükseköğretim Sınavında YGS 4’e göre öğrenci alımı yapılacaktır. Geleneksel El Sanatları konularına ilgili, çizim yeteneği ve el becerisi olan öğrenciler olması istenmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Milas Meslek Yüksekokulu Halılar ve Kilimler Programının kullanımı ve imkânı Atölye, Bilgisayar laboratuvarı ve derslikleri Öğrenci alınması istenen. El Sanatları Programının ihtiyaçları için de kullanılabilir durumdadır. Atölyelerde uygulama dersleri için lavabo ve tezgâh gibi ek tadilatlar yapılabilir. Halıcılık ve Kilimcilik Programı dokuma atölye dersleri kullanılmakta olan makine techizat ile Doğal Boyacılık ve Boyama Teknikleri dersi eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizat (tüp, ocak, boyama kapları vb.) Geleneksel El Sanatları Programı derslerinde kullanılabilirlik yeterliliktedir. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı, Takı ve Taş İşleme Atölyeleri ve Mimari Restorasyon Ağaç işleme ve Seramik Atölyeleri, Mimari Restorasyon Ağaç işleme ve Seramik Atölyeleri.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Programımızda örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Halıcılık ve Kilimcilik Programı, ilk öğrencilerini 1996-1997 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamış ve ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir. 1996 yılında Muğla ili Milas İlçesin bir iş hanının üst katında eğitim öğretime başlayan Halıcılık ve Kilimcilik Programı, 2002 yılında Milas ilçesindeki binasına taşınmış olup aynı binada eğitim öğretime devam etmektedir.2000-2001eğitim-öğretim yılından beri İkinci Öğretimde de eğitim - öğretim faaliyetleri başlamış 2012 yılında öğrenci alımı durdurulmuştur.

Program Profili

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Halıcılık ve Kilimcilik Programının temel amacı, halı ve kilim konusunda hizmet veren el halısı imalat atölyeleri, makina halısı üreten fabrikalarda, iplik boyama atölyelerinde,halı ve kilim restorasyonu yapan atölyelerde, Halı ve kilim satışı yapan firmalarda ,, kamu veya özel sektör kuruluşlarının halı ve kilim departmanlarının ihtiyacını karşılayacak halı teknikeri olarak meslek elemanı yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Halıcılık ve Kilimcilik alanında, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisine ve bilincine sahip olmak.
2- HalıcılıkveKilimcilik alanındanın kapsadığı konuları ve üretim yöntemlerini bilmek.
3- Halıcılık ve Kilimcilik alanında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yaratıcı ve yenilikçi düşünmek ve uygulamak.
4- Atölye tezgah, araç ve gereçlerini kullanabilme becerisi kazanmak.
5- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk almak, etkin ve verimli çalışmak.
6- Bilgisayarda tasarım yapabilme becerisi kazanmak
7- Alanında tarihsel bilgiye sahip olmak
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk almak, etkin ve verimli çalışmak.
9- Geleneksel dokuma yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
10- Üretilen ürünlerin pazarlanmasında yöntem belirleyebilmek.
11- Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12- Sektörde kalite ve üretim ilkelerini bilmek ve uygulamak.
13- Üretimde kullanılan hammaddeler tanımak, özelliklerini bilmek.
14- Kişisel ve mesleki özgüvene sahip olmak.
15- Bilimsel, toplumsal ve mesleki etik değerlerine sahip olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Öğrencinin ders notunun tespitinde sınavların katkı paylarına yönelik genel uygulama, ara sınav değerlendirmesinde alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu sınav değerlendirmesinde alınan puanın %60’ı şeklindedir. Bununla birlikte ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna olan katkı payları, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından farklı oranlarda belirlenebilir. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun katkı payları, yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Bağıl Değerlendirme Sistemi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Halıcılık Ve Kilimcilik Programını başarıyla tamamlamak ve ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda bulunan derslerin tümünü geçmeleri, 40 günlük meslek stajını tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Halıcılık ve Rugs alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Dokuma fabrikaları, 2. Dokuma ve boya atölyeleri, 3. Halı deseni hazırlayan işletmeler, 4. Sosyal hizmetlere bağlı yerlerde rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilir 5. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, 6. El halısı dokuyan atölyeler, 7. Sanayi nakışı yapan işletmeler, 8. Desen üretimi yapan işletmeler, 9. Tekstil firmaları, 10. Brode deseni hazırlayan firmalar, 11. Brode nakışı yapan firmalar, 12.Kişisel Çalışma Atölyeleri

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler şunlardır; Güzel sanatlar fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerinde sınıf derslerini vererek lisans tamamlayabilmektedirler.

Eğitim Türü

Meslek Yüksekokulumuz belirli meslekler yönelik kalifiye ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan uygulamalı eğitim veren dört yarıyıllık bir yüksek öğrenim kurumudur. Bu program Halıcılık mesleğini icra edebilecek veya kamu ve özel işletmelerin Halıcılık ve Kilimcilik faaliyetlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına iş yeri açabilecek, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hakim ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Halıcılık ve kilimcilik Programının amacı, öğrencilerine aşağıdaki davranışları kazandırarak mezun etmektir. • Halıcılık ve kilimcilik mesleğinin temel ilkelerini kavramak. • Kültürel mirasın korunmasının önemini kavramak • Halıcılık ve kilimcilik mesleğinde öncelikle özgün malzemenin, gerektiğinde modern teknolojinin kullanımının önemini kavramak. • Alanında ferdi ve grup çalışmasının önemini kavramak. • Ulusal ve uluslar arası boyutta Halıcılık ve kilimcilik mesleğinin sorumluluğunu bilmek. • İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilmek. • Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında meslek elemanı olarak önemli bir sorumluluk yüklendiğini bilmek. • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilmek. • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilmek. • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmek. Matbu evrak düzenleyebilmek, bilgi ve belge toplayabilmek, arşivlenmiş bilgi ve belgeleri kullanabilmek. • Halı ve kilim Restorasyonu ve Konservasyonun ayrılmaz iki koruma çalışması olduğunu kavramak. • Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmak.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülüzar ÇELEBİLİK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Volkan UZUN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
HLK1001 HALI VE KİLİM DOKUMA I (ATÖLYE) Zorunlu 4 1 6
HLK1003 DESEN TASARIM TEKNİĞİ I Zorunlu 3 1 5
HLK1005 LİF VE İPLİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
HLK1007 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 5
HLK1009 TÜRK HALICILIK TARİHİ I Seçmeli 2 0 2
HLK1011 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ Seçmeli 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BYT1804 BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM UYG. Zorunlu 2 0 2
HLK1002 HALI VE KİLİM DOKUMA II (ATÖLYE) Zorunlu 4 1 6
HLK1004 DESEN TASARIM TEKNİĞİ II Zorunlu 3 1 6
HLK1006 MOTİF BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2
HLK1008 DOĞAL BOYACILIK VE BOYAMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 1 3
HLK1498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 5
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HLK2001 HALI VE KİLİM DOKUMA III (ATÖLYE) Zorunlu 4 1 6
HLK2003 DESEN TASARIM TEKNİĞİ III Zorunlu 3 1 5
HLK2005 DOĞAL BOYACIKILIK VE BOYAMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 0 3
HLK2501 HALI BAKIM VE ONARIMI I Seçmeli 2 0 2
HLK2503 DÜZ DOKUMA TEKNİKLERİ I Seçmeli 3 1 4
HLK2505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Seçmeli 2 0 2
HLK2507 ANADOLU TÜRK SÜSLEME SANATI Seçmeli 2 0 2
HLK2509 TÜRK HALICILIK TARİHİ II Seçmeli 2 0 2
HLK2511 MAKİNE HALICILIĞI I Seçmeli 2 0 2
HLK2513 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 2
HLK2515 YÖRESEL EL SANATLARI Seçmeli 2 0 2
İŞY2821 PAZARLAMA VE KOOPERATİF BİLGİSİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HLK2002 HALI VE KİLİM DOKUMA IV (ATÖLYE) Zorunlu 4 1 6
HLK2004 DESEN TASARIM TEKNİĞİ IV Zorunlu 3 1 5
HLK2498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 5
HLK2502 DÜZ DOKUMA TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 1 4
HLK2504 TÜRK HALI SANATI Seçmeli 2 0 2
HLK2506 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Seçmeli 2 0 2
HLK2508 TÜRK DOKUMA SANATI Seçmeli 2 0 2
HLK2510 HALI BAKIM VE ONARIMI II Seçmeli 2 0 2
HLK2512 MAKİNE HALICILIĞI II Seçmeli 2 0 2
HLK2514 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I               
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I34444454       
HALI VE KİLİM DOKUMA I (ATÖLYE)44354 314235342
DESEN TASARIM TEKNİĞİ I543551345254344
LİF VE İPLİK TEKNOLOJİSİ32 24 4 2 235  
TEMEL SANAT EĞİTİMİ 14 451   3  2 
TÜRK HALICILIK TARİHİ I 32 1 5 2 3 212
GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ 114 442 1 322 
TÜRK DİLİ I444444         
İNGİLİZCE I          5  4 
ALMANCA I34545354324552 
FRANSIZCA I        3  33  
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II               
BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM UYG.3444454        
HALI VE KİLİM DOKUMA II (ATÖLYE)543551345254344
DESEN TASARIM TEKNİĞİ II  2 41         
MOTİF BİLGİSİ 34 5231 1   34
DOĞAL BOYACILIK VE BOYAMA TEKNİKLERİ I33 45 351133434
MESLEK STAJI541441234 24435
TÜRK DİLİ II  5 4 2      44
İNGİLİZCE I          52222
ALMANCA I3              
FRANSIZCA I        3  33  
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
HALI VE KİLİM DOKUMA III (ATÖLYE)543551345254344
DESEN TASARIM TEKNİĞİ III  2 41         
DOĞAL BOYACIKILIK VE BOYAMA TEKNİKLERİ II3  45 351133434
HALI BAKIM VE ONARIMI I 4455134 2 2212
DÜZ DOKUMA TEKNİKLERİ I543551345254345
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I133 55    2  35
ANADOLU TÜRK SÜSLEME SANATI 41 2 51  1  23
TÜRK HALICILIK TARİHİ II 32 1 5 2 3  34
MAKİNE HALICILIĞI I13433 1  443135
MESLEKİ YABANCI DİL I444444444444454
YÖRESEL EL SANATLARI15313 434423445
PAZARLAMA VE KOOPERATİF BİLGİSİ33212 1  443135
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
HALI VE KİLİM DOKUMA IV (ATÖLYE)543551345254344
DESEN TASARIM TEKNİĞİ IV  2 41         
MESLEK STAJI541441234 24435
DÜZ DOKUMA TEKNİKLERİ II543551345254345
TÜRK HALI SANATI 34 5231 1   34
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II133 55    2  35
TÜRK DOKUMA SANATI 34 5231 1   3 
HALI BAKIM VE ONARIMI II 4455134 2 2345
MAKİNE HALICILIĞI II13433 4442  445
MESLEKİ YABANCI DİL II444444444444555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık