English
Milas Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İKMEP)

Kazanılan Derece

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip ve program yeterliliklerini sağlayan öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans derecesi verilir.

Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının (YGS) ilgili alanından yeterli puan almak gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 40 günlük meslek stajlarını tamamlamış olmaları gerekir.

Önceki Öğrenim

Adayların Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’na girişi için Türkiye’de orta öğretim eğitimini tamamlamış olmaları veya yurt dışında eş değer bir eğitimi almış olmaları gerekir. Türkiye' deki ve yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarından yatay geçiş için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans-Önlisans yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmelidirler. Daha önce başka bir kurumda alınan derslerin içeriğinin ve kredisinin programımız derslerinin içeriğine ve kredisine uygun olması ve yüksekokulumuz müdürlüğünce onaylanması durumunda adaylar bu derslerden muaf tutulabilirler.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi uygulamaları Programı, 2001 yılında Muğla ili Milas İlçesi Güllük mahallesi binasında eğitim öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2003 yılında vermiştir. 2008 yılında Milas ilçesindeki binasına taşınmış olup aynı binada eğitim öğretime devam etmektedir.2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren İkinci Öğretimde de eğitim - öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Muhasebe meslek elemanı çalışacağı işletmeler hakkında, özellikle işletmelerin nasıl örgütlendiği, finanse edildiği ve yönetildiğinin yanı sıra işletmenin çevresi ile ilgili bilgileri öğrenir.
2- Muhasebecilik mesleğinde bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğine ve Avrupa Birliği Bilgisayar Okuryazarlığı sertifikası almaya yetecek bilgiye sahip olur
3- Meslek bilgisi ile mesleki beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olur.
4- Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutar ve mali raporları hazırlayıp analiz eder ve yorumlar.
5- İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
6- Muhasebe işlemleri sürecinde ihtiyaç duyacağı hukuki altyapıya sahip olur.
7- Muhasebecilik mesleğini yerine getirirken konusu ile ilgili, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri kavrar, yorumlar sözlü ve yazılı iletişim kurma becerileri gösterir.
8- Kamu finansman araçları, kamu mali yönetimi, bütçe uygulamaları hakkında analiz ve yorum yapabilme yetisine sahip olur.
9- Uygulama deneyimi edindirme çalışması ile muhasebe meslek elemanı öğrendiği bilgileri uygulama yetkinliğine ulaşır.
10- Muhasebe meslek elemanı kamu çıkarlarına ve sosyal sorumluluğa duyarlı, yaşam boyu öğrenme, güvenilirlik, sorumluluk, zamanı planlama ve yasalar ve düzenlemeler konularına uyum sağlar ve farkındalığa sahip olur.
11- Bireysel ve grup olarak sorumluluk alır, ilgili kişilerle etkin iletişim kurar, nitel ve nicel verileri kullanarak çıkan sorunları çözer.
12- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS),Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),yorumlarını bilir ve ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında beceriler sunar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Öğrencinin ders notunun tespitinde sınavların katkı paylarına yönelik genel uygulama, ara sınav değerlendirmesinde alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu sınav değerlendirmesinde alınan puanın %60’ı şeklindedir. Bununla birlikte ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna olan katkı payları, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından farklı oranlarda belirlenebilir. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun katkı payları, yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Bağıl Değerlendirme Sistemi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını başarıyla tamamlamak ve ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda bulunan derslerin tümünü geçmeleri, 40 günlük meslek stajını tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir

Mezun İstihdamı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler şunlardır; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Aynı zamanda program öğrencileri dikey geçiş sınavına girmeksizin ve lisans programına hazırlık almaksızın Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat bölümünün üç ve dördüncü sınıf derslerini vererek lisans tamamlayabilmektedirler.

Eğitim Türü

Tam zamanlı normal ve ikinci öğretim.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Senem Nil ERBEY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Bedri SEVİNÇ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MUH1001 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
MUH1003 MUH. OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 3 0 3
MUH1497 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1805 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1809 TİCARET MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MUH1002 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 4
MUH1004 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Zorunlu 3 1 3
MUH1498 MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
MUH1502 MUH.OFİS PROGRAMLARI II Seçmeli 2 0 3
MUH1504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1808 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 3
İŞY1810 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 3
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 3
DŞT2801 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2001 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 4
MUH2003 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2005 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 5
MUH2007 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 3
MUH2501 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
MUH2503 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2505 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2507 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
MUH2509 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
MUH2511 MESLEKİ SEMİNER I Seçmeli 2 0 3
MUH2513 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2515 ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU Seçmeli 2 0 3
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
BİP2806 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 0 3
MUH2002 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 3
MUH2004 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
MUH2006 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 5
MUH2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2502 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2504 TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2506 E-TİCARET Seçmeli 2 0 3
MUH2508 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
MUH2512 MESLEKİ SEMİNER II Seçmeli 2 0 3
MUH2514 DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2516 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2518 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2520 MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2522 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I            
GENEL MUHASEBE I444444444444
MUH. OFİS PROGRAMLARI I435333533334
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)453 3 43242 
TÜRK DİLİ I            
İNGİLİZCE I          5 
FRANSIZCA I            
İŞLETME YÖNETİMİ I444444444444
MİKRO EKONOMİ444444444444
TEMEL HUKUK354544445544
TİCARET MATEMATİK            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II            
GENEL MUHASEBE II444444444444
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE244524325433
MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ)453 3 43242 
MUH.OFİS PROGRAMLARI II435333533334
MESLEK ETİĞİ  5      5  
TÜRK DİLİ II            
İNGİLİZCE II          52
ALMANCA II            
FRANSIZCA II            
İŞLETME YÖNETİMİ II444444444444
MAKRO EKONOMİ444444444444
İSTATİSTİK  4    4  4 
TİCARET HUKUKU            
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  2 4 5 5 4 
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I 5      4 4 
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ            
MALİYET MUHASEBESİ            
ŞİRKETLER MUHASEBESİ444444444444
PAKET PROGRAMLAR I244524325433
VERGİ HUKUKU            
FİNANSAL YÖNETİM            
İNŞAAT MUHASEBESİ444444444444
KAMU MALİYESİ3     35    
MESLEKİ MATEMATİK  4    4  4 
MESLEKİ YABANCI DİL I  4   4   4 
MESLEKİ SEMİNER I            
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ 4        4 
ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU5342343     
PAZARLAMA VE SATIŞ444444444444
İLETİŞİM      5   5 
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA343344433444
İLKYARDIM  2         
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ333333333333
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  2 4 5 5 4 
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II 5      4 4 
MASA ÜSTÜ YAYINCILIK 5  3 4     
MUHASEBE DENETİMİ            
MALİ TABLOLAR ANALİZİ114341222433
PAKET PROGRAMLAR II244524325433
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ            
BANKA MUHASEBESİ444444444444
TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ5 454  45  4
E-TİCARET 4      44  
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI322112344444
MESLEKİ YABANCI DİL II  4     4 4 
MESLEKİ SEMİNER II  2 4 5 5 4 
DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI 5  4   4   
TÜRK VERGİ SİSTEMİ            
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ  4  4     4
MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ            
YÖNETİM MUHASEBESİ544545544444
HALKLA İLİŞKİLER444444444444
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ2     5   5 
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI444444444444
ÇEVRE KORUMA      2  24 
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU445455545555
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ2   4      2
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık