English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik(İKMEP)

Kazanılan Derece

Elektrik alanında alınan ön lisans derecesi mezunlarına Teknikerlik unvanı kazandırmaktadır. Bu unvan, teknisyen ve daha alt düzeydeki elektrik meslek insanları ile Elektrik Mühendisleri arasında yer almaktadır.

Kabul Koşulları

Meslek Yüksekokulu Elektrik Programına, Endüstri Meslek Liselerinin uygun bölümlerinden sınavsız geçişle veya ÖSYM’nin yaptığı sınavlara katılarak kayıt hakkı kazanılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 kredi karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik Programının eğitim planlarında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İngilizce I ve İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Türk Dili I, Türk Dili II derslerinden her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Daha önce başka bir yüksek öğretim programına devam etmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı 2000-2001 Öğretim yılında öğrenime başlamıştır.

Program Profili

Elektrik Programı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, elektrik meslek insanlarını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Program, hiyerarşik yapı olarak Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanlığına, Yüksekokul Müdürlüğüne ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Program, kararlarının ilgili olanlarını öncelikle bölüm başkanlığı olmak üzere Müdürlük ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Elektrik Programının etkileşim halinde olduğu paydaşlar; AYDEM, TEİAŞ, TEÜAŞ, TEDAŞ, Elektrik Mühendisleri Odası, sanayi kuruluşları, kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Elektrik programı, sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Elektriksel ve fiziksel büyüklükleri ölçmek ve ilgili hesaplamaları yapmak
2- Doğru akım ve alternatif akım devre bağlantılarını yapmak
3- Temel elektronik, Sayısal elektronik ve güç elektroniği devre uygulamalarını yapmak
4- Her türden elektrik tesisatı uygulamalarını ve ilgili hesaplamaları yapmak.
5- Elektrik makinelerinin bağlantılarını, sarımlarını ve testlerini yapmak.
6- Elektrik makinelerinin kumandalarını yapmak.
7- Otomasyon sistemleri kurmak ve çalıştırmak
8- Temel bilgisayar becerisine sahip olmak ve bilgisayar destekli çizim uygulamaları yapabilmek
9- Mesleğiyle ilgili etik değerlere sahip olmak, mesleki ve sosyal iletişim kanallarını kullanabilmek
10- Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerini tanımak, kurulum, manevra ve servis işlemlerini yapmak
11- Sistem analizi, tasarım, fizibilite, iş planı ve projelendirme yapabilmek.
12- İş güvenliği kaidelerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma yollarını bilmek, uygulamak, kazalarda ilk yardım uygulayabilmek.
13- Kalite ve standardizasyon kurallarını bilmek ve uygulamak. Kalite yönetim sistemi kurabilmek.
14- Çevre koruma bilincine sahip olmak. Mesleğinin çevresel etkilerini bilmek.
15- Mesleğini icra etmesi için yeterli düzeyde yabancı dil ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derlerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı mezunlarının iş bulma ve meslek edinme imkânları Elektrik enerjisinin hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahip olması nedeniyle oldukça geniştir. Bu alanda çalışacak kalifiye meslek insanlarına duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Özel sektör ve kamu sektöründe iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sanayi kuruluşları, turistik tesisler, hastaneler, okullar, inşaat sektörü, ordu, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlar ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında yer alabilmektedirler. Ayrıca arzu etmeleri halinde uzmanlaştıkları alanlarda hür girişimlerini oluşturabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezlerinden ustalık, usta öğreticilik ve işyeri açma belgeleri alabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavından (DGS) geçerli notu almaları koşuluyla Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektronik öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği v.b. lisans programlarının 3. sınıfından devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Aydan ALTIKULAÇ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Faik Murat MÜFTÜLER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
ELK1001 D.A. DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 0 5
ELK1005 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 4
ELK1007 ENERJİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
ELK1501 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 0 3
ELK1503 IŞIK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK1505 AYDINLATMA ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ETP1801 ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI Seçmeli 2 0 3
MAP1803 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB-G1 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
ELK1002 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
ELK1004 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 0 3
ELK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 1 2
ELK1498 MESLEK STAJI ( 30 işgünü ) Zorunlu 0 0 6
ELK1502 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 3
ELK1504 SARIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK1506 EV CİHAZLARI Seçmeli 2 0 3
ELK1508 ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP1802 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB-B1 YABANCI DİL Seçmeli 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1822 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2803 BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI Seçmeli 2 0 3
ELK2001 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
ELK2003 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 2 0 3
ELK2005 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 3
ELK2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Zorunlu 2 0 3
ELK2009 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 0 3
ELK2501 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 3
ELK2503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK2505 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
ELK2507 PANO TASARIM VE MONTAJI Seçmeli 2 0 3
ELK2509 PROJE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2513 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
ELK2515 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK2517 TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2801 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 3
ETP2803 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Zorunlu 2 0 3
ETP2805 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 2 0 3
ETP2807 KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ELK2002 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 2 0 3
ELK2004 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 2 0 3
ELK2006 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 0 3
ELK2008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Zorunlu 3 0 4
ELK2010 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 2 0 4
ELK2502 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Seçmeli 2 0 3
ELK2504 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
ELK2506 HİDROLİK PNÖMATİK Seçmeli 2 0 3
ELK2508 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 2 0 3
ELK2510 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
ELK2512 RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
ELK2514 YÜRÜYEN MERDİVEN BANT SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2798 MESLEK STAJI ( 30 işgünü ) Seçmeli 0 0 6
ETP2802 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 0 4
ETP2804 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 2 0 3
ETP2806 SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2808 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VETEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I111111111111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I300300350020103
D.A. DEVRE ANALİZİ453232200210000
ÖLÇME TEKNİĞİ522233210432221
ENERJİ YÖNETİMİ300000000440240
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI255113400031000
IŞIK TEKNİĞİ332500200023000
AYDINLATMA ESTETİĞİ221500000021110
ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI112224520021100
MATEMATİK I444441030241311
İLETİŞİM000000025000000
İLK YARDIM111111111114111
TÜRK DİLİ I111111114111112
YABANCI DİL000000000000000
İNGİLİZCE I244225550000000
ALMANCA I333333450000000
FRANSIZCA I333333440000000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ020500002000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II111111111111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II002300250030000
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ222222223325220
TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI322054300100000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM000500350140000
MESLEK STAJI ( 30 işgünü )444444445455454
MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER542223200052000
SARIM TEKNİĞİ220530000030000
EV CİHAZLARI323144302013100
ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ210200000523000
TEMEL ELEKTRONİK025112410031012
ÇEVRE KORUMA002000003444050
TÜRK DİLİ II111111111111112
YABANCI DİL000000000000000
İNGİLİZCE II244225550000000
ALMANCA II333333450000000
FRANSIZCA II333333450000000
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI311222213233531
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI112000050000000
TESİSATA GİRİŞ330512002024000
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I221222100053000
ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ221245400102000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I211514251341212
ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ202223200503000
SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA100422234343440
MESLEK ETİĞİ111111115134440
MESLEKİ YABANCI DİL I222222222222225
PANO TASARIM VE MONTAJI221305500403000
PROJE TEKNİKLERİ300402050204430
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ223300300532020
SOĞUTMA TEKNİĞİ321033300013001
TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS SİSTEMLERİ221323200042000
SAYISAL ELEKTRONİK225002530020001
GÜÇ ELEKTRONİĞİ I215002400000000
SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER423103500000000
KONTROL SİSTEMLERİ212001540120002
İŞLETME YÖNETİMİ I000000003024440
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ARIZA ANALİZİ420232003340000
ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR322155200202000
ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI200003100503000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II200544350340102
ÖZEL TESİSAT220510102134000
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II221222100053000
MESLEKİ YABANCI DİL II222222222222225
HİDROLİK PNÖMATİK300002500033000
ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR224044300000000
MESLEKİ MATEMATİK444433330340200
RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ321303211544142
YÜRÜYEN MERDİVEN BANT SİSTEMLERİ213344312033001
MESLEK STAJI ( 30 işgünü )444444445455454
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER133024453000000
GÜÇ ELEKTRONİĞİ II225333000010000
SCADA SİSTEMLERİ423334550443104
ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ324311532444102
İŞLETME YÖNETİMİ II000000003134440
ARAŞTIRMA YÖNTEM VETEKNİKLERİ111111131151413
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık