English
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Organik Tarım

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Organik Tarım Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Yeterlilik Koşulları

Her eğitim öğretim yılına ait yarıyıl başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Önlisans programlarından mezun olabilmek için Üniversitemizin programında mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci dersten muaf tutulabilir. Resmi Gazete’de yayımlanan 17845 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Tarihçe

Organik Tarım Programı, 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete başlamış olan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında eğitim-öğretim devam etmektedir.

Program Profili

Programımızda; Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim yaparak; çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını koruma bilincinde olmak, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmek amaçlanmıştır.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılan sınavlar; ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, muafiyet sınavları ve tek ders sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlar; Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır. AGNO'su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. AGNO'su 2.00'Nın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları önlisans bölüm/programda mevcut olan toplam 120 AKTS’lik ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları iki yıl içerisinde başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler Şeref Belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise Yüksek Şeref Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Organik Tarım mezunlarına ‘’Organik Tarım Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Bölüm mezunlarının gerek kamu kurumlarında gerekse de özel sektöre bağlı işletmelerde görev alması veya kendi işini kurması mümkündür. Organik tarım mezunları kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektöründe iş bulma imkanı mevcuttur. Organik Tarım iş olanakları şunlardır: -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri -Araştırma Enstitüleri -Belediyeler -Üniversiteler -Tarım Kredi Kooperatifleri - Tarım Satış Kooperatifleri -Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri -Fidan Yetiştiriciliği ve satışı yapan firmalar Ayrıca; Organik Tarım mezunlarının dikey geçiş yapabileceği birçok bölüm bulunuyor. Okuduğu bölümden bir lisans bölümüne dikey geçiş yapmak isteyenler kendi bölümünden mezun olduktan sonra DGS’ye girip yeterli puanı aldıklarında aşağıdaki 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Resmi Gazete'de yayımlanan 17845 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Mığla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Eğitim Türü

Tam zamanlı normal eğitim 4 dönem boyunca 2 yıl süreyle verilmektedir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Fatih Ali CANLI

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Demet ALTINDAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BAH1807 BOTANİK Zorunlu 2 0 2
BAH1809 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 2
BAH1819 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 2
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
BİP1801 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
GSR1900 RESİM Seçmeli 3 0 3
ORT1001 ORGANİK TARIM İLKELERİ Zorunlu 2 0 2
ORT1003 UYGULAMA I Zorunlu 0 4 2
ORT1497 STAJ (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
SER1801 BİTKİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Seçmeli 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Zorunlu 0 2 0
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BAH1818 TOHUM VE FİDECİLİK Zorunlu 2 0 2
BAH1820 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 2
BAH1822 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
BİP1802 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
ORT1002 ORGANİK BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ Zorunlu 3 0 3
ORT1004 TARIM VE ÇEVRE Zorunlu 2 0 2
ORT1006 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Zorunlu 2 0 2
ORT1008 ORGANİK BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 0 2
ORT1010 UYGULAMA II Zorunlu 0 4 3
SER1804 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 2
SER1812 ORGANİK TARIMDA GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 3 0 3
STP1806 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ORT2001 ORGANİK SEBZECİLİK Zorunlu 2 1 2
ORT2003 ORGANİK MEYVECİLİK Zorunlu 2 1 2
ORT2005 ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA SAVASIM Zorunlu 3 0 3
ORT2007 ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Zorunlu 2 0 2
ORT2009 ORGANİK TARLA BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 0 2
ORT2011 BİYOLOJİK MÜCADELE Zorunlu 2 0 2
ORT2013 UYGULAMA III Zorunlu 0 4 3
ORT2497 STAJ (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
ORT2501 ORGANİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
ORT2503 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 2
ORT2505 ORGANİK TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
ORT2507 "ORGANİK ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ" Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ORT2002 ORGANİK BAĞCILIK Zorunlu 3 0 3
ORT2004 ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA SAVAŞIM Zorunlu 2 2 5
ORT2006 ORGANİK ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 3
ORT2008 ORGANİK HAYVAN BESLEME Zorunlu 2 0 2
ORT2010 UYGULAMASI IV Zorunlu 0 4 3
ORT2012 MESLEKİ PROJE Zorunlu 2 0 5
ORT2502 ORGANİK ARICILIK VE TOZLAŞMA Seçmeli 2 0 2
ORT2504 GENETİK ve ISLAH Seçmeli 2 0 2
ORT2506 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 2
ORT2508 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 2
ORT2510 "ORGANİK TARIM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK" Seçmeli 2 0 2
SÜS2806 ORGANİK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık