English
Muğla Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik

Kazanılan Derece

Alınacak Derece Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Hemşirelik alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Bölümümüz, 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile I. Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Program Profili

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten Hemşireler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Birey, aile, grup ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirecek bilgiye sahip olmak.
2- Mesleğin gerektirdiği entelektüel bilgiye sahip olmak
3- Hemşirelikte disiplinler arası etkileşimin önemini kavramak.
4- Edindiği bilgileri uygulamaya aktarmak.
5- Eleştirel düşünme ve sorun çözme becerisine sahip olmak
6- Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
7- Hemşirelikte terapötik iletişim becerilerini uygulayabilmek
8- Hemşirelik uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülen sorunları çözümlemede bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek,
9- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek,
10- Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek,
11- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek,
12- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek gerekli kişilerle paylaşabilmek,
13- Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek,
14- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi, kurum ve toplumu bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
15- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
16- Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, raporlandırılması ve uygulamaya aktarılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
17- Sosyal hakların evrenselliğine değer verme, sosyal adalet bilincini kazanma, güvenli çevre konularında yeterli bilince sahip olmak.
18- Kalite yönetimi süreçleri konusunda yeterli bilince sahip olmak.
19- Mesleki gelişime katkıda bulunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

4 yıllık lisans öğrenimini başarıyla bitiren öğrenci, hemşire unvanıyla mezun olur. Bu Bölümden mezun olan hemşirelerin, tanı, tedavi, bakım, ve rehabilitasyon hizmeti veren merkez, klinik ve hastanelerde, sağlık eğitimi ve danışmanlığı veren kurumlarda, okul sağlığı, işçi sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık sigortası, çevre, turizm sağlığı ve adli tıp hizmet alanlarında, ilaç endüstrisi alanında iş ve çalışma olanakları vardır. Ayrıca lisansüstü eğitimle de sağlık bakımı, eğitimi ve yönetimde akademik olarak çalışma olanaklarına sahiptir

Bir Üst Dereceye Geçiş

Üst Kademeye Geçiş Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hüseyin Süzek

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Adile TÜMER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
HEM1001 Anatomi Zorunlu 2 0 5
HEM1003 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
HEM1005 Biyokimya Zorunlu 2 0 3
HEM1007 Psikoloji Zorunlu 2 0 3
HEM1501 Histoloji Seçmeli 2 0 3
HEM1503 Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri Seçmeli 2 0 3
HEM1505 Girişkenlik Eğitimi Seçmeli 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HEM1002 Hemşirelik Esasları Zorunlu 5 8 12
HEM1004 Fizyoloji Zorunlu 3 0 3
HEM1006 Beslenme ilkeleri Zorunlu 2 0 2
HEM1502 Biyofizik Seçmeli 2 0 3
HEM1504 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 3
HEM1506 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM1508 Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM1510 Duygu Yönetimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 3
HEM1512 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2001 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM2003 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2005 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2009 Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş) Zorunlu 0 0 2
HEM2501 Patoloji Seçmeli 3 0 3
HEM2503 Diyabet Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM2505 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM2507 Fiziksel Değerlendirme Seçmeli 3 0 3
HEM2509 Klinik Biyokimya Seçmeli 3 0 3
HEM2511 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 3 0 3
HEM2513 Sağlık Hukuku ve Hemşirelik Seçmeli 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2002 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM2004 Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği Zorunlu 3 0 4
HEM2010 Meslek Stajı - II (Cer.Hast.Hemş.) Zorunlu 0 0 2
HEM2504 Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 3
HEM2506 Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 3
HEM2508 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM2510 Alkol ve Madde Bağımlılığı Seçmeli 3 0 3
HEM2512 Diyaliz Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM2514 Kronik Hastalıklarda Bakım Seçmeli 3 0 3
HEM2516 Klinik Mikrobiyoloji Seçmeli 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3001 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM3009 Meslek Stajı - III (Kadın Sağ.ve Hast.Hem.) Zorunlu 0 0 3
HEM3501 Afetlerde Bakım ve İlkyardım Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3503 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
HEM3505 Adli Hemşirelik Seçmeli 3 0 3
HEM3507 Bakım Modelleri Seçmeli 3 0 3
HEM3509 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3511 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3513 Yara Bakımı Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3515 Tüp Bebek Yöntemleri Seçmeli 3 0 3
HEM3517 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 3 0 3
İST3801 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM3004 Hermşirelikte Araştırma Zorunlu 2 0 3
HEM3010 Meslek Stajı - IV (Çocuk Sağ.ve Hast.Hemş.) Zorunlu 0 0 3
HEM3502 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 0 3
HEM3504 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3506 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3508 Üreme Sağlığı Seçmeli 3 0 3
HEM3510 Stoma Hemşireliği Seçmeli 3 0 3
HEM3512 Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 3
HEM3514 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4001 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM4003 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 2 4 6
HEM4005 Bitirme Çalışması - I Zorunlu 0 4 6
HEM4501 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4503 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM4505 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4507 Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
HEM4509 İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM4511 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4002 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM4004 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 2 4 6
HEM4006 Bitirme Çalışması - II Zorunlu 0 4 6
HEM4502 İşyeri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4504 Konsültasyon Liyezon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4506 Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4508 Obezite Seçmeli 2 0 3
HEM4510 Hemşirelikte Liderlik Seçmeli 2 0 3
HEM4512 İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I4455555543122211312
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4455455552212133232
Anatomi4455555542213121114
Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler5445345445552442434
Biyokimya4334545452112132113
Psikoloji4455455455552442434
Histoloji4445434432112132113
Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri555444454 423233445
Girişkenlik Eğitimi4435344555552442434
Türk Dili I4455455453122211312
İngilizce I4445545554224234124
Almanca I4455455454224234124
Fransızca I4433343434224234124
                    
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II4455555543122211312
Hemşirelik Esasları5555555553323223345
Fizyoloji4433343433112122114
Beslenme ilkeleri3344443333212222212
Biyofizik4343433432212122223
Sağlığı Geliştirme5544555554222433344
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım5555444443222222323
Embriyoloji5443332442112122213
Duygu Yönetimi ve Özgüven4445545555552442434
Hemşirelik Bilişimi5555545 54343454344
Türk Dili II5554444553122211312
İngilizce II4455444444224234124
Almanca II4455455453122211312
Fransızca II4445545554224234124
                    
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
İç Hastalıkları Hemşireliği5555435543322234335
Farmakoloji5434454553223223233
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji4444333442112132113
Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)5555435543322234335
Patoloji4453444442112132113
Diyabet Hemşireliği5555544443212323323
Kardiyoloji Hemşireliği5554444543212323323
Fiziksel Değerlendirme5555544453212323323
Klinik Biyokimya5443434442112132113
Kültürlerarası Hemşirelik5555545553233323324
Sağlık Hukuku ve Hemşirelik55555 5543443334434
İngilizce III5555444554224234124
Almanca III4445545444224234124
Fransızca III4445543444224234124
                    
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği5554455453322234335
Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği4435454553322234334
Meslek Stajı - II (Cer.Hast.Hemş.)5555444453322234335
Epidemiyoloji4434433342112132113
Stres Yönetimi4334454433332333333
Onkoloji Hemşireliği5554445543212323323
Alkol ve Madde Bağımlılığı4444534442222223323
Diyaliz Hemşireliği5554445543212323323
Kronik Hastalıklarda Bakım4554555542112132113
Klinik Mikrobiyoloji5443434442112132113
İngilizce IV4445545444224234124
Almanca IV444 544544224234124
Fransızca IV4445554454224234124
                    
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5544455553322234335
Meslek Stajı - III (Kadın Sağ.ve Hast.Hem.)5554555453322234335
Afetlerde Bakım ve İlkyardım Hemşireliği4445545553223223224
Sağlık Sosyolojisi2254555553233323324
Adli Hemşirelik4434334443222323424
Bakım Modelleri5443324553323334345
Yoğun Bakım Hemşireliği5544544333222323434
Evde Bakım Hemşireliği4444334443222323434
Yara Bakımı Hemşireliği4554555542222223233
Tüp Bebek Yöntemleri4435443452112132113
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk4455544543232223324
Biyoistatistik3353544543234334334
                    
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5455534553332323435
Meslek Stajı - IV (Çocuk Sağ.ve Hast.Hemş.)5455534553332323435
Hemşirelikte Etik4225444553233323324
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği5555545553322234334
Ameliyathane Hemşireliği5544453443212323323
Üreme Sağlığı4455545453222323433
Stoma Hemşireliği4455545552222223233
Yaşam Kalitesi5554555553442424354
Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi5555555553232223324
                    
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5554555443332323435
Hemşirelikte Öğretim5554454454334344335
Bitirme Çalışması - I4443335553442424354
Geriatri Hemşireliği5455545553232223324
Aile Sağlığı4433224443232223324
Okul Sağlığı Hemşireliği5554554453232223324
Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk5554455553243434 44
İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik5554545543432334343
Sağlık Psikolojisi4445545553332333333
                    
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Halk Sağlığı Hemşireliği5554555553333434435
Hemşirelikte Yönetim5554455443443545355
Bitirme Çalışması - II4443335553442424354
İşyeri Hemşireliği4444434343432333434
Konsültasyon Liyezon Hemşireliği4554344443333334344
Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği4445545543232323434
Obezite4554545553333334344
Hemşirelikte Liderlik5555545543243434544
İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi4554555553432333434
                    
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık