English
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon

Kazanılan Derece

Rekreasyon uzmanı

Kabul Koşulları

Üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak ve yapılacak özel yetenek sınavlarında başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

Rekreasyon alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (Toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasında olduğundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, üniversite bünyesinde programların eğitim planlarında yer alan Türkçe, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Rekreasyon Bölümü 1998 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup halen normal öğretim ve ikinci öğretim programlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Rekreasyon bölümü; alanında üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.
2- Rekreasyon alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak.
3- Yabancı dili kullanarak Rekreasyon ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
4- Rekreasyonda gerekli olan bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
5- Rekreasyon ile ilgili temel bilgileri ve becerileri sektörde kullanmak.
6- Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak.
7- Rekreatif organizasyonları planlamak ve uygulamak.
8- Rekreasyonda harekete ve ritme dayalı becerileri uygulamak.
9- Rekreasyonda liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak.
10- Rekreasyon ve spor disiplinlerine yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulamak.
11- Rekreasyonel olguları psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
12- Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
13- İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/ Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0

Mezuniyet Koşulları

Rekreasyon bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (Toplam 240 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

1.Spor Genel Müdürlüğü 2. Turizm Sektörü 3. Yerel Yönetimler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Rekreasyon bölümünden başarı ile mezun olan öğrenciler yüksek lisans eğitimine başvuru hakkı kazanırlar.

Eğitim Türü

Lisans Eğitimi

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. GÜLSÜM BAŞTUĞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi ALİ AĞILÖNÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1803 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 3 0 4
BES1805 Temel Cimnastik Zorunlu 2 2 5
BSA1801 Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 3 0 5
BSA1901 Basketbol Seçmeli 2 2 4
BSA1903 Hentbol Seçmeli 2 2 4
BSA1905 Voleybol Seçmeli 2 2 4
BSA1907 Futbol Seçmeli 2 2 4
BSA1909 Güreş Seçmeli 2 2 4
BSA1911 Tenis Seçmeli 2 2 4
BSA1913 Masa Tenisi Seçmeli 2 2 4
BSA1915 Halter Seçmeli 2 2 4
BSA1917 Boks Seçmeli 2 2 4
BSA1919 Dağcılık Seçmeli 2 2 4
BSA1921 Kik-Boks Seçmeli 2 2 4
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
REK1001 Rekreasyon ve Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSA1802 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 3 0 5
BSA1804 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
BSA1806 Yüzme Zorunlu 3 0 4
BSA1902 Badminton Seçmeli 3 0 4
BSA1904 Step-Aerobik Seçmeli 3 0 4
BSA1906 Korfbol Seçmeli 3 0 4
BSA1908 Trampolin Seçmeli 3 0 4
BSA1910 Okçuluk Seçmeli 3 0 4
BSA1912 Eskrim Seçmeli 3 0 4
BSA1914 Oryantiring Seçmeli 3 0 4
BSA1916 Pilates Seçmeli 3 0 4
BSA1918 Muay Thai Seçmeli 3 0 4
BSA1920 Kaya Tırmanışı Seçmeli 3 0 4
REK1002 Ritim Eğitimi Zorunlu 3 0 4
REK1004 Rekreasyon Turizmi Zorunlu 3 0 4
REK1502 Salon Dansları Seçmeli 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BES2803 Temel Dans Eğitimi Zorunlu 3 0 6
BES2805 Atletizm Zorunlu 2 2 5
BSA2911 Streetball I Seçmeli 3 0 4
BSA2913 Plaj Voleybolu I Seçmeli 3 0 4
BSA2915 Plaj Hentbolu I Seçmeli 3 0 4
BSA2917 Gösteri Cimnastiği I Seçmeli 3 0 4
BSA2919 Bocce I Seçmeli 3 0 4
BSA2921 Rüzgâr Sörfü I Seçmeli 3 0 4
BSA2923 Kano I Seçmeli 3 0 4
BSA2925 Squash I Seçmeli 3 0 4
BSA2927 Bilardo I Seçmeli 3 0 4
BSA2929 Bisiklet I Seçmeli 3 0 4
BSY2801 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
REK2001 Rekreasyon İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
REK2507 Modern Dans I Seçmeli 3 0 4
REK2509 Gösteri Güreşi I Seçmeli 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BSA2806 Türk Halk Oyunları Zorunlu 3 0 4
BSA2810 Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 0 6
BSA2814 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 3 0 4
BSA2910 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 4
BSA2912 Streetball II Seçmeli 3 0 4
BSA2914 Plaj Voleybolu II Seçmeli 3 0 4
BSA2916 Plaj Hentbolu II Seçmeli 3 0 4
BSA2918 Gösteri Cimnastiği II Seçmeli 3 0 4
BSA2920 Bocce II Seçmeli 3 0 4
BSA2922 Rüzgâr Sörfü II Seçmeli 3 0 4
BSA2924 Kano II Seçmeli 3 0 4
BSA2926 Squash II Seçmeli 3 0 4
BSA2928 Bilardo II Seçmeli 3 0 4
BSA2930 Bisiklet II Seçmeli 3 0 4
REK2502 Park ve Bahçeler Rekreasyonu Seçmeli 3 0 4
REK2504 Rekreasyon Eğitimi Seçmeli 3 0 4
REK2506 Rek. Kariyer Planl. ve İnsan Kayn.Yön. Seçmeli 3 0 4
REK2508 Modern Dans II Seçmeli 3 0 4
REK2510 Gösteri Güreşi II Seçmeli 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSA3901 Genel Masaj Bilgisi Seçmeli 3 0 5
BSA3903 Streetball III Seçmeli 3 0 4
BSA3905 Plaj Voleybolu III Seçmeli 3 0 4
BSA3907 Plaj Hentbolu III Seçmeli 3 0 4
BSA3909 Gösteri Cimnastiği III Seçmeli 3 0 4
BSA3911 Bocce III Seçmeli 3 0 4
BSA3913 Rüzgâr Sörfü III Seçmeli 3 0 4
BSA3915 Kano III Seçmeli 3 0 4
BSA3917 Squash III Seçmeli 3 0 4
BSA3919 Bilardo III Seçmeli 3 0 4
BSA3921 Bisiklet III Seçmeli 3 0 4
REK3001 Spor Turizmi Zorunlu 3 0 5
REK3003 Rekreasyon ve Kentleşme Zorunlu 3 0 5
REK3005 Rekreasyonda Plan ve Programlama Zorunlu 3 0 6
REK3501 Engellilerde Rekreasyon Seçmeli 3 0 5
REK3503 Tiyatro ve Drama Seçmeli 3 0 5
REK3505 Çocuk ve Oyun Seçmeli 3 0 5
REK3509 Modern Dans III Seçmeli 3 0 4
REK3511 Gösteri Güreşi III Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3802 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 3 0 4
BES3906 Psikomotor Gelişim Seçmeli 3 0 4
BSA3904 Streetball IV Seçmeli 3 0 4
BSA3906 Plaj Voleybolu IV Seçmeli 3 0 4
BSA3908 Plaj Hentbolu IV Seçmeli 3 0 4
BSA3910 Gösteri Cimnastiği IV Seçmeli 3 0 4
BSA3912 Bocce IV Seçmeli 3 0 4
BSA3914 Rüzgâr Sörfü IV Seçmeli 3 0 4
BSA3916 Kano IV Seçmeli 3 0 4
BSA3918 Squash IV Seçmeli 3 0 4
BSA3920 Bilardo IV Seçmeli 3 0 4
BSA3922 Bisiklet IV Seçmeli 3 0 4
REK3002 Rekreasyon Liderliği Zorunlu 3 0 4
REK3004 Rekreasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 4
REK3006 Yaz Kampı Zorunlu 0 4 5
REK3502 Yaşlılarda Rekreasyon Seçmeli 3 0 4
REK3504 Rekreasyon ve Çevre Seçmeli 3 0 4
REK3506 Alternatif Masaj Seçmeli 3 0 4
REK3508 Modern Dans IV Seçmeli 3 0 4
REK3510 Gösteri Güreşi IV Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4901 Basketbol Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4903 Futbol Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4905 Voleybol Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4907 Hentbol Teori ve Öğr Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4909 Güreş Teori ve Öğr.Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4911 Atletizm Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4913 Yüzme Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4915 Ritmik Cim.Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4917 Tenis Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4919 Artistik Cim Teori ve Öğr. Yönt. I Seçmeli 3 0 4
BES4921 Genel Cim.Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4923 Halk Oy.Teori ve Öğr. Yönt.I Seçmeli 3 0 4
BES4925 Muay Thai Teori ve Öğretim Yönt.I Seçmeli 3 0 4
REK4001 Rekreasyonda Pazarlama Zorunlu 3 0 5
REK4003 Animasyon Zorunlu 3 0 5
REK4005 Rekreasyonda Örnek Olay Analizi Zorunlu 3 0 5
REK4501 Yerel Yönetimler Rekreasyonu I Seçmeli 3 0 6
REK4503 Turizm Rekreasyonu I Seçmeli 3 0 6
REK4505 Okullar Rekreasyonu I Seçmeli 3 0 6
REK4507 Terapi Rekreasyonu I Seçmeli 3 0 6
REK4509 İşyeri ve Sanayi Rekreasyonu I Seçmeli 3 0 6
REK4511 Herkes İçin Rekreasyon Seçmeli 3 0 5
REK4513 Sahne Teknikleri ve Koreografi Seçmeli 3 0 5
REK4515 Rekreasyon Endüstrisi Seçmeli 3 0 5
REK4517 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4902 Basketbol Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4904 Futbol Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4906 Voleybol Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4908 Hentbol Teori ve Öğr Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4910 Güreş Teori ve Öğr.Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4912 Atletizm Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4914 Yüzme Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4916 Ritmik Cim.Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4918 Tenis Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4920 Artistik Cim Teori ve Öğr. Yönt. II Seçmeli 3 0 4
BES4922 Genel Cim.Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4924 Halk Oy.Teori ve Öğr. Yönt.II Seçmeli 3 0 4
BES4926 Muay Thai Teori ve Öğretim Yönt.II Seçmeli 3 0 4
REK4002 Farklı Kültürlerde Rekreasyon Zorunlu 3 0 5
REK4004 Rekreasyonda Güncel Konular Zorunlu 3 0 5
REK4006 Rekreasyonda Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3 0 5
REK4502 Yerel Yönetimler Rekreasyonu II Seçmeli 3 0 6
REK4504 Turizm Rekreasyonu II Seçmeli 3 0 6
REK4506 Okullar Rekreasyonu II Seçmeli 3 0 6
REK4508 Terapi Rekreasyonu II Seçmeli 3 0 6
REK4510 İşyeri ve Sanayi Rekreasyonu II Seçmeli 3 0 6
REK4512 Rekreasyon Felsefesi Seçmeli 3 0 5
REK4514 Kampüs Rekreasyonu Seçmeli 3 0 5
REK4516 Refleksoloji Seçmeli 3 0 5
REK4518 Rek. Fon Oluşt. ve Finans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım4545454545454
Temel Cimnastik4545454545454
Fonksiyonel Anatomi4545454545454
Basketbol5454545445445
Hentbol4545454545445
Voleybol 545454545454
Futbol5454545454545
Güreş5454545454545
Tenis4545454544545
Masa Tenisi4545454545454
Halter4545454545454
Boks5454545454545
Dağcılık 454544544545
Kik-Boks4545454545454
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4545454545454
Rekreasyon ve Spor Bilimine Giriş4545454545454
Türk Dili I4545454545454
İngilizce I3333333333333
Almanca I2343332223223
Fransızca I3434343434344
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Egzersiz Fizyolojisi4545454545454
Spor Psikolojisi4545454545454
Yüzme4545454545454
Badminton4545454545454
Step-Aerobik4545454545454
Korfbol4545454545454
Trampolin4545 54545454
Okçuluk4545454545454
Eskrim4545454545454
Oryantiring4545454545454
Pilates4545454545454
Muay Thai4545454545454
Kaya Tırmanışı4545454545454
Ritim Eğitimi4545454545454
Rekreasyon Turizmi4545454545454
Salon Dansları4545454545445
Türk Dili II4545454545454
İngilizce II3333333333333
Almanca II3333333333333
Fransızca II3333333333333
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I3333333333333
Temel Dans Eğitimi4545454545454
Atletizm4545454545454
Streetball I4545454545454
Plaj Voleybolu I5454545454545
Plaj Hentbolu I4545554545454
Gösteri Cimnastiği I4455454545455
Bocce I45454545 5454
Rüzgâr Sörfü I4545454545454
Kano I4545454544545
Squash I4545454545454
Bilardo I             
Bisiklet I4545454545454
Spor Sosyolojisi4545454545454
Rekreasyon İşletmeciliği4545454545454
Modern Dans I4545454545454
Gösteri Güreşi I4545454544545
İngilizce III3333333333333
Almanca III4545454545445
Fransızca III3333333333333
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II3333333333333
Türk Halk Oyunları4545454545445
Antrenman Bilgisi4545454545454
Fiziksel Uygunluk4545454545454
Bilimsel Araştırma Teknikleri5454545454545
Streetball II4545454554545
Plaj Voleybolu II             
Plaj Hentbolu II4545454545455
Gösteri Cimnastiği II454545454545 
Bocce II4545454545454
Rüzgâr Sörfü II4545454545454
Kano II4545454545454
Squash II4545454545554
Bilardo II4545454545454
Bisiklet II5454545454545
Park ve Bahçeler Rekreasyonu4545454545454
Rekreasyon Eğitimi4545454545454
Rek. Kariyer Planl. ve İnsan Kayn.Yön.4545454545454
Modern Dans II4545454545454
Gösteri Güreşi II4545454545454
İngilizce IV3333333333333
Almanca IV4545454545454
Fransızca IV4545454545454
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Genel Masaj Bilgisi4545454545454
Streetball III4545454545454
Plaj Voleybolu III             
Plaj Hentbolu III4545454545445
Gösteri Cimnastiği III4545454545454
Bocce III4545454545454
Rüzgâr Sörfü III4545455454545
Kano III45 5454545454
Squash III4545454545454
Bilardo III             
Bisiklet III4545454545454
Spor Turizmi4545454545454
Rekreasyon ve Kentleşme4545454545454
Rekreasyonda Plan ve Programlama4545454545454
Engellilerde Rekreasyon4545454545454
Tiyatro ve Drama4545454545454
Çocuk ve Oyun4545454545454
Modern Dans III4545454545454
Gösteri Güreşi III4545454545454
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Eğitsel Oyunlar4545454545454
Psikomotor Gelişim4545454545454
Streetball IV4545454545454
Plaj Voleybolu IV             
Plaj Hentbolu IV4545454545454
Gösteri Cimnastiği IV4545454545454
Bocce IV4545454545454
Rüzgâr Sörfü IV4545454545454
Kano IV4545454545454
Squash IV454545 545454
Bilardo IV             
Bisiklet IV4545454545445
Rekreasyon Liderliği4545454545454
Rekreasyon Yönetimi4545454545454
Yaz Kampı5454545454545
Yaşlılarda Rekreasyon4545454545454
Rekreasyon ve Çevre4545454545454
Alternatif Masaj4545454545454
Modern Dans IV4545454545454
Gösteri Güreşi IV4545454545454
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Basketbol Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Futbol Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Voleybol Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Hentbol Teori ve Öğr Yönt.I4545454545454
Güreş Teori ve Öğr.Yönt.I4545454545454
Atletizm Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Yüzme Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Ritmik Cim.Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Tenis Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Artistik Cim Teori ve Öğr. Yönt. I4545454545455
Genel Cim.Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545 54
Halk Oy.Teori ve Öğr. Yönt.I4545454545454
Muay Thai Teori ve Öğretim Yönt.I5454545454545
Rekreasyonda Pazarlama4545454545454
Animasyon4545454545454
Rekreasyonda Örnek Olay Analizi4545454545454
Yerel Yönetimler Rekreasyonu I4545454545454
Turizm Rekreasyonu I4545454545454
Okullar Rekreasyonu I4545454545454
Terapi Rekreasyonu I4545454545454
İşyeri ve Sanayi Rekreasyonu I4545454554545
Herkes İçin Rekreasyon4545454545454
Sahne Teknikleri ve Koreografi4545454545454
Rekreasyon Endüstrisi4545454545454
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi4545454545454
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Basketbol Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545455
Futbol Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Voleybol Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Hentbol Teori ve Öğr Yönt.II4545454545454
Güreş Teori ve Öğr.Yönt.II4545454545454
Atletizm Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Yüzme Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Ritmik Cim.Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Tenis Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Artistik Cim Teori ve Öğr. Yönt. II4545454545454
Genel Cim.Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Halk Oy.Teori ve Öğr. Yönt.II4545454545454
Muay Thai Teori ve Öğretim Yönt.II4545454545454
Farklı Kültürlerde Rekreasyon4545454545454
Rekreasyonda Güncel Konular4545454545455
Rekreasyonda Halkla İlişkiler ve İletişim4545454545545
Yerel Yönetimler Rekreasyonu II4545454545454
Turizm Rekreasyonu II454545 545454
Okullar Rekreasyonu II4545454545454
Terapi Rekreasyonu II4545454545454
İşyeri ve Sanayi Rekreasyonu II4545454545454
Rekreasyon Felsefesi4545454545454
Kampüs Rekreasyonu4545454545454
Refleksoloji4545454545454
Rek. Fon Oluşt. ve Finans Yönetimi4545454545454
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık