English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayacak öğrenciler iktisat lisnans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gerekir. T.C. vatandaşları için lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi'nin çekirdeğini oluşturmuştur. 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat Bölümü hem örgün hem ikinci öğretim hem de yüksek lisansı ile birlikte faaliyete geçmiştir. Doktora programı ise 1996-1997 eğitim öğretim yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, Üniversitemizin ilk açılan doktora programıdır. İktisat Bölümü, fakültenin kuruluşundan itibaren faal olan temel bölmlerden biridir.

Program Profili

İktisat Bölümünün amacı; öğretim sürecinde iyi bir iktisat eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda ekonomik sektörlerde çalışabilecek, yöneticilik yapabilecek, lider karakterde bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki güncel ders kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki teorik ve yöntemsel bilgilere sahip olur.
2- Temel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak güncel nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olur.
3- Temel matematiksel ve istatistiksel metotları ve temel ekonometri teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneği kazanır.
4- İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
5- Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip etmek, çözümlemek ve yorumlamak için alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel veya ekip üyesi olarak kullanır.
6- İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını ve politikaları edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak yorumlar, eleştirir ve bilgi eksikliği tespit ettiği alanlara yönelerek kendini geliştirir.
7- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8- İktisat alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
9- Sözlü ve yazılı iletişim kurar, problem çözer ve bilgi teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde kullanır.
10- İktisadi analiz yöntemlerini işletme sorunlarına uygular.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
12- Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar, elde edilen sonuçları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır.
13- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
14- Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında yeterli bilgiye sahip olur.
15- Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, şirket muhasebesi ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlarda yeterli bilgiye sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir. Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır. Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İktisat bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu veya özel ayırt etmeksizin Türkiye'deki her kurumda idarecilik ve yöneticilik görevi yapabilir donanımda olacaklardır. Mezunlarımız; sanayinin her dalında, bankacılığın her kademesinde ve dalında, sermaye piyasasının her türlü kurumlarında, hazine müsteşarlığında, sigorta ve finans şirketlerinde görev alabilecek bilgi birikimi, sorgulama ve yorumlara yeteneğine sahip olacaklardır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

İktisat bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora Lisansüstü eğitim programları bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla lisansüstü programlarda öğretim görebilirler. Lisansüstü programlar, herhangi bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olanların, çalıştıkları sektörde verimlerini daha üst düzeye çıkartmayı ve teori ile uygulamayı bir araya getirerek eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
İKT1001 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 5
İKT1003 Matematiksel İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 4
İŞL1801 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
İŞL1807 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KAY1802 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 3
KAY1804 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
İKT1002 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 5
İKT1004 Matematiksel İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 4
İKT1006 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 4
İŞL1808 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB-G2 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
İKT2001 Mikro İktisat I Zorunlu 3 0 5
İKT2003 Matematiksel İktisat Zorunlu 3 0 5
İKT2005 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 5
İKT2007 Makro İktisat I Zorunlu 3 0 5
İŞL2805 İşletme İstatistiği I Zorunlu 3 0 4
İŞL2807 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İKT2002 Mikro İktisat II Zorunlu 3 0 5
İKT2004 İktisat Metodolojisi Zorunlu 3 0 3
İKT2006 İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 5
İKT2008 Makro İktisat II Zorunlu 3 0 5
İŞL2806 İşletme İstatistiği II Zorunlu 3 0 4
İŞL2814 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3905 Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 4
İKT3001 Para Teorisi Zorunlu 3 0 6
İKT3003 Uluslararası İktisat Teorisi Zorunlu 3 0 6
İKT3005 Ekonometri I Zorunlu 3 0 6
İKT3501 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İKT3503 Endüstri İktisadı Seçmeli 3 0 4
İKT3505 Tarım Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İKT3507 Gelir ve İstihdam Teorisi Seçmeli 3 0 4
İKT3509 Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler Seçmeli 3 0 4
İKT3511 Politik Ekonomi Seçmeli 3 0 4
İKT3513 Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İKT3515 Devlet Bütçesi Seçmeli 3 0 4
İKT3517 Gayri Menkul Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İKT3519 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
İŞL3905 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3904 İdare Hukuku Seçmeli 3 0 4
İKT3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
İKT3002 Para Politikası Zorunlu 3 0 6
İKT3004 Uluslararası İktisat Pol. Zorunlu 3 0 6
İKT3006 Ekonometri II Zorunlu 3 0 6
İKT3502 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İKT3504 Bölgesel İktisat Seçmeli 3 0 4
İKT3506 Kurumsal İktisat Seçmeli 3 0 4
İKT3508 Gayri Menkul Yatırımı ve Finansmanı Seçmeli 3 0 4
İKT3510 İktisadi Okullar ve Politikalar Seçmeli 3 0 4
İKT3512 İktisat Felsefesi Seçmeli 3 0 4
İKT3514 Para ve Finansal Piyasalar Analizi Seçmeli 3 0 4
İKT3516 Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 4
İKT3518 Türk İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
İŞL3910 Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3912 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ4901 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İKT4001 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
İKT4003 Büyüme Teorisi Zorunlu 3 0 5
İKT4501 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4503 İktisadi Bütünleşme ve AB Seçmeli 3 0 5
İKT4505 Finans İktisadı Seçmeli 3 0 5
İKT4507 İşgücü Piyasaları Seçmeli 3 0 5
İKT4509 Uluslararası Para ve Finans Seçmeli 3 0 5
İKT4511 Yenilik İktisadı ve Teknoloji Seçmeli 3 0 5
İKT4513 Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Seçmeli 3 0 5
İKT4515 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4517 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 5
İKT4519 Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 5
İKT4521 Kantitatif Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 5
İKT4523 Maliye Politikası Seçmeli 3 0 5
İKT4525 Uluslararası Politik Ekonomi Seçmeli 3 0 5
İKT4531 Sosyal Ekonomi ve Kooperatifçilik Seçmeli 3 0 5
İŞL4903 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT4002 İktisat Politikası Zorunlu 3 0 5
İKT4004 Kalkınma Teorisi Zorunlu 3 0 5
İKT4502 Kent Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4504 Açık Ekonomilerde Makro Teoriler Seçmeli 3 0 5
İKT4506 Dünya Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4508 Refah İktisadı Seçmeli 3 0 5
İKT4510 Rekabet Teori ve Politikası Seçmeli 3 0 5
İKT4512 Ekonomi Hukuku Seçmeli 3 0 5
İKT4514 Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
İKT4516 Eğitim Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4518 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Seçmeli 3 0 5
İKT4520 Uluslararası Göç ve Ekonomi Seçmeli 3 0 5
İKT4522 Davranışsal ve Deneysel Ekonomi Seçmeli 3 0 5
İKT4524 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri Seçmeli 3 0 5
İKT4526 İktisadi ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 5
İKT4528 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 5
İKT4530 Teknoloji ve Sanayileşme Politikaları Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I222222222222222
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı222222225222222
Hukukun Temel Kavramları111212112151522
Türk Dili I222222224222222
İngilizce I111111511111111
Almanca I111111511111111
Fransızca I222222522222222
İktisada Giriş I422222123212121
Matematiksel İktisada Giriş I145134134215411
İşletme Bilimine Giriş211111233121115
Genel Muhasebe I333333131333335
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II111111111111111
Anayasa Hukuku111212113141523
Siyaset Bilimi211414151211115
Türk Dili II222222222222222
İngilizce II222222522222222
Almanca II222222522222202
Fransızca II222222522222222
İktisada Giriş II422222123212121
Matematiksel İktisada Giriş II145134134215411
İktisat Sosyolojisi413114141111111
Genel Muhasebe II533333131333335
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
YABANCI DİL000000000000000
İngilizce III222222522222222
Almanca III220222522222222
Fransızca III222222522222222
Mikro İktisat I444144144444411
Matematiksel İktisat000000000000000
Kamu Maliyesi331221334131323
Makro İktisat I554455351314111
İşletme İstatistiği I225121114111211
Borçlar Hukuku111111111111511
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İngilizce IV222222522222222
Almanca IV222222522222222
Fransızca IV222222522222222
Mikro İktisat II444144144444111
İktisat Metodolojisi514151131111111
İktisadi Düşünce Tarihi411515144111111
Makro İktisat II554455351314111
İşletme İstatistiği II225121114111211
Ticaret Hukuku242223134543544
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Medeni Hukuk111111111111511
Para Teorisi344112344101111
Uluslararası İktisat Teorisi542121132114151
Ekonometri I355234134315141
Yönetim Ekonomisi144141144414141
Endüstri İktisadı341111142515151
Tarım Ekonomisi341444135533141
Gelir ve İstihdam Teorisi541444144141111
Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler551415144111111
Politik Ekonomi551414141111111
Enerji Ekonomisi144144114114141
Devlet Bütçesi321111324131323
Gayri Menkul Ekonomisi325125151113111
İktisat Tarihi311525144111121
Finansal Tablolar Analizi333333131333335
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İdare Hukuku111111111111511
Meslek Stajı II (20 İşgünü)000000000000000
Para Politikası344112344111311
Uluslararası İktisat Pol.542355332114151
Ekonometri II155113144211141
Çevre Ekonomisi144044114133141
Bölgesel İktisat421345141211151
Kurumsal İktisat311415111111111
Gayri Menkul Yatırımı ve Finansmanı325125151113111
İktisadi Okullar ve Politikalar541545141141351
İktisat Felsefesi541545151151351
Para ve Finansal Piyasalar Analizi551555151331454
Vergi Hukuku111111324131512
Türk İktisat Tarihi111524144111111
Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi211111233121115
Yönetim ve Organizasyon211111233121115
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik111111111111511
Türkiye Ekonomisi431354334111131
Büyüme Teorisi551455141314111
Turizm Ekonomisi512123144211121
İktisadi Bütünleşme ve AB311241121111111
Finans İktisadı144444114114141
İşgücü Piyasaları533344232444242
Uluslararası Para ve Finans551555151331054
Yenilik İktisadı ve Teknoloji311233121211111
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları313231323311411
Sağlık Ekonomisi441334144141131
Oyun Teorisi433434144111111
Türk Vergi Sistemi111111114333544
Kantitatif Analiz Teknikleri355122134315111
Maliye Politikası322444134331444
Uluslararası Politik Ekonomi333343141111141
Sosyal Ekonomi ve Kooperatifçilik000000000000000
Kıymetli Evrak Hukuku242223145435444
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İktisat Politikası554455351314111
Kalkınma Teorisi554554243115151
Kent Ekonomisi141544151151515
Açık Ekonomilerde Makro Teoriler000000000000000
Dünya Ekonomisi341445535324415
Refah İktisadı444444144524344
Rekabet Teori ve Politikası543344133333241
Ekonomi Hukuku421222334131512
Yenilikçilik ve Girişimcilik311230121211111
Eğitim Ekonomisi434333144524344
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar311241121111111
Uluslararası Göç ve Ekonomi141545151151451
Davranışsal ve Deneysel Ekonomi455115234515141
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri441454144111111
İktisadi ve Finansal Krizler451544111114131
Uygulamalı Ekonometri355223134315141
Teknoloji ve Sanayileşme Politikaları333323133311141
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık