Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar ve "İnşaat Teknikeri" unvanı alırlar.

Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 60 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını başarı ile tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik Programının eğitim planlarında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İngilizce I ve İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Türk Dili I, Türk Dili II derslerinden her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Daha önce başka bir yüksek öğretim programına devam etmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

2018-2019 öğretim yılına kadar Muğla Meslek Yüksekokulu'nda bulunan İnşaat Teknolojisi Programı, ilgili tarihte Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu'na aktarılarak öğretime başlamıştır.

Program Profili

Ülkemizin inşaat sektöründe ihtiyacı olan; inşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerde gerekli malzeme, proje, keşif, metraj bilgileri ve uygulama becerileri ile donatılmış, bu bilgi ve becerilerin tasarımını, uygulamalarını, kontrolünü ve malzeme testlerini yaptırabilecek mesleki ve bilgisayar bilgisine sahip, iş hayatının gereği olan yabancı dil bilgisi, iletişim yaratıcılık ve girişimcilik gibi özelliklere sahip çağdaş inşaat teknikeri yetiştirmektir. Programda temel mesleki bilgileri kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler ile laboratuvar ortamında uygulama dersleri verilmektedir. Öğrenciler birinci sınıf sonunda, iş hayatına kendilerini daha iyi hazırlayabilmesi için 60 iş günü süresince yaptıkları endüstriye dayalı zorunlu stajlarını tamamlamaktadırlar. İnşaat Teknolojisi Programında eğitim türü örgün eğitimdir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Program Yeterlilikleri

1- İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
2- İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
3- Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
4- Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
5- Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
6- Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7- Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
8- İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
9- Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
10- Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
11- İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
12- Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derslerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 60 iş günü olan öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Mezun İstihdamı

İnşaat sektörü, farklı disiplinleri bir arada bulunduran ve oldukça geniş bir alandır. Teknolojik gelişmeler bu sektörlerin sürekli büyümesine ve sayılarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda ihtiyaç duyulan donanımlı teknik eleman ihtiyacı da artmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programı mezunları piyasada, inşaat ve proje bürolarında mimari, statik yada vaziyet planları ile mimari detayları çizme yeteneğine ve metraj ile hakediş hesaplarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden proje bürolarında görev alabilir. Üstyapı ve altyapı şantiyelerinde teknik kontrollük hizmetlerinde görev alabilir. Mühendis ile inşaat işçileri arasında koordinasyonu sağlar. Projelerin uygulanmasını denetler, metraj ve hakediş hesaplarında mühendise yardımcı olur. Çimento, beton ve zemin mekaniği laboratuvarlarında örnek alma, inceleme, rapor hazırlama işlemlerini yapabilmelerinden dolayı, bu laboratuvarlarda çalışabilirler. Çimento fabrikalarında ve beton santrallerinde üretim elemanı ve laboratuvar elemanı olarak görev alabilirler. Kamu kurumlarında tekniker unvanı ile çalışma imkânına sahiptirler. Mezunlarımız Yapı denetim kuruluşları, yerel idareler, yapı malzemesi üreticileri ve satıcıları, beton santralleri, taahhüt firmaları, dekorasyon firmaları gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının, lisans öğrenimine devamları için ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. İnşaat Teknolojisi ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla ilgili fakültelerinin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Kıvanç TOPÇUOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Ömer Yasin SÜLÜN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MAP1815 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İNT1003 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 2 0 3
İNT1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 3
İNT1007 MESLEKİ GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 3
İNT1011 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 1 3
İNT1501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İNT1503 YALITIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
MAP1816 MATEMATİK II Seçmeli 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İNT1006 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 3
İNT1012 YAPI STATİĞİ Zorunlu 2 1 3
İNT1014 BETON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 4
İNT1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
İNT1502 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 2 0 3
İNT1504 DEPREM BİLİMİ Seçmeli 2 0 3
İNT1506 MAKET YAPIMI Seçmeli 2 1 3
İNT1508 BİNA BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İNT2011 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 2 1 4
İNT2013 BETONARME Zorunlu 3 2 5
İNT2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 4
İNT2017 ARAZİ ÖLÇMELERİ Zorunlu 2 1 4
İNT2019 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 2 1 4
İNT2503 MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 3
İNT2505 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Seçmeli 2 1 3
İNT2507 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
İNT2509 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 3 0 3
İNT2511 AKILLI EV SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İNT2513 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 2 0 3
İNT2515 GAYRIMENKUL DEĞERLEME Seçmeli 2 0 3
İŞY2801 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2802 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İNT2002 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI Zorunlu 2 2 4
İNT2004 ŞANTİYE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 5
İNT2006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 1 4
İNT2008 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Zorunlu 3 1 5
İNT2010 KARAYOLU İNŞAATI Zorunlu 2 1 3
İNT2502 PREFABRİK YAPILAR Seçmeli 2 1 3
İNT2504 MESLEK RESMİ Seçmeli 1 2 3
İNT2512 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME Seçmeli 2 1 3
İNT2514 ATIK SULAR Seçmeli 2 0 3
İNT2516 İMAR MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
İNT2518 TEMEL İNŞAATI Seçmeli 2 0 3
İNT2520 YIĞMA YAPILAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I            
MATEMATİK I            
İLETİŞİM            
ÇEVRE KORUMA            
TÜRK DİLİ I            
TÜRK DİLİ I            
İNGİLİZCE I            
ALMANCA I            
FRANSIZCA I            
MEKANİK VE STATİK            
TEKNİK RESİM            
MESLEKİ GİRİŞİMCİLİK            
YAPI MALZEMELERİ            
MESLEK ETİĞİ            
YALITIM TEKNOLOJİSİ            
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ            
İŞLETME YÖNETİMİ I            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II            
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ            
MATEMATİK II            
TÜRK DİLİ II            
TÜRK DİLİ II            
İNGİLİZCE II            
ALMANCA II            
FRANSIZCA II            
MUKAVEMET            
YAPI STATİĞİ            
BETON TEKNOLOJİSİ            
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)            
YAPI TESİSATLARI            
DEPREM BİLİMİ            
MAKET YAPIMI            
BİNA BİLGİSİ            
İŞLETME YÖNETİMİ II            
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ZEMİN MEKANİĞİ            
BETONARME            
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM            
ARAZİ ÖLÇMELERİ            
ÇELİK YAPILAR            
MESLEKİ UYGULAMALAR            
SU TEMİNİ VE İLETİMİ            
MESLEKİ İNGİLİZCE            
MESLEKİ MATEMATİK            
AKILLI EV SİSTEMLERİ            
AHŞAP YAPILAR            
GAYRIMENKUL DEĞERLEME            
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI            
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ            
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İLKYARDIM            
PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI            
ŞANTİYE ORGANİZASYONU            
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM            
YAPI METRAJI VE MALİYETİ            
KARAYOLU İNŞAATI            
PREFABRİK YAPILAR            
MESLEK RESMİ            
YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME            
ATIK SULAR            
İMAR MEVZUATI            
TEMEL İNŞAATI            
YIĞMA YAPILAR            
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ            
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık