English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Eğitim Fakültesi mezunu / öğretmenlik sertifikası sahibi olması ya da en az 3 yıldır öğretmen olarak çalışıyor olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. Yabancı dil puanı koşulu aranmamaktadır. Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılır.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler iki yarıyılda toplam en az 10 adet dersi alıp 30 krediyi tamamlayarak başarılı olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, en az dört yıllık fakülteden mezun olmaları ve en az üç yıl okullarda öğretmenlik yapmış olmaları gerekmektedir.

Tarihçe

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2013-2014 Güz Yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmeye; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmeye, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmeye yönelik olarak Temel Yönetim ve Denetim derslerinin yanı sıra Eğitim Planlaması ve Eğitim Ekonomisi ile ilgili dersleri kapsar.

Program Yeterlilikleri

1- Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek.
2- Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilmek.
3- EYTEPE ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
4- EYTEPE’ ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
5- EYTEPE alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek.
6- EYTEPE’ ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
7- EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
8- EYTEPE alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilmek.
9- EYTEPE alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilmek.
10- EYTEPE alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilmek.
11- EYTEPE alanı ve kişisel gelişim konusunda yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve yaşamboyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
12- EYTEPE alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
13- İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilmek.
14- Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak.
15- Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda sınav değerlendirme kuralları her bir ders için farklılık göstermektedir. Her bir dersin iş yükü ve içeriği değişiklik gösterebilir.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans programından yüksek lisans derecesini almak için en az 30 en çok 35 kredi almak gerekmektedir. Öğrenciler iki yarıyılda toplam en az 10 adet dersi alıp başarılı olmak zorundadırlar.

Mezun İstihdamı

Yüksek lisans düzeyinde mezun olarak, “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Uzmanı” unvanını alanlar, Milli Eğitim Bakanlığında ve özel okullarda denetçi ve yönetici olarak görevlendirilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora eğitimi alamamaktadır.

Eğitim Türü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ahmet DUMAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU (elifiliman@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 7000 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 0 0 15
EYT 7001 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Zorunlu 3 0 6
EYT 7003 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 6
EYT 7005 EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 6
EYT 7501 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 6
EYT 7503 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME Seçmeli 3 0 6
EYT 7505 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7507 EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 6
EYT 7509 ÇATIŞMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7511 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7513 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRES VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7515 YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7517 KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM Seçmeli 3 0 6
EYT 7519 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 7000 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 0 0 15
EYT 7002 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 6
EYT 7004 OKUL YÖNETİMİ VE LİDERLİK Zorunlu 3 0 6
EYT 7006 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Zorunlu 3 0 6
EYT 7502 ÖĞRETİMDE DENETİM VE LİDERLİK Seçmeli 3 0 6
EYT 7504 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7506 YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİ VE FİNANSMANI Seçmeli 3 0 6
EYT 7508 ELEŞTİREL PEDAGOJİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7510 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA Seçmeli 3 0 6
EYT 7512 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7514 EĞİTİMİN YERİNDEN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7516 OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 7518 OKULLARDA NİTELİK GELİŞTİRME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Seçmeli 3 0 6
EYT 7520 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİTİRME PROJESİ I455454444555555
EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA454244544545544
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ332244544545554
EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMALARI444444543555544
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ343331333112122
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME323323332422323
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ223121311223223
EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER444232323343321
ÇATIŞMA YÖNETİMİ243553343443324
YÖNETİM PSİKOLOJİSİ224455455444532
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRES VE YÖNETİMİ324455455444532
YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ444455555444544
KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM243553343443333
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI4 4444543555544
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİTİRME PROJESİ II455454444555555
İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ443434443543444
OKUL YÖNETİMİ VE LİDERLİK445454553433454
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI434534344454344
ÖĞRETİMDE DENETİM VE LİDERLİK454545534543453
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİMİ444545455545454
YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİ VE FİNANSMANI445345432343443
ELEŞTİREL PEDAGOJİ434343434333323
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA334343453453344
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ443345434432434
EĞİTİMİN YERİNDEN YÖNETİMİ443234543423424
OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ324323234432344
OKULLARDA NİTELİK GELİŞTİRME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME554543545345345
EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE UYGULAMALARI535435453544443
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık