English
Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Turizm İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Fethiye İşletme Fakültesi’nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fakültede Ekonomi ve Finans, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakülte'nin eğitim dili Türkçe'dir.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği Bölümü kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağdaş işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Turizm İşletmeciliği Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, DPT, Kalkınma Ajansları, Turizm Yatırımcıları, STK'lar Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Turizm İşletmeciliği Bölümü sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümde teşvik destekli projeler yürütülebilmektedir. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir.
2- Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
3- İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
4- Ağırlama ve turizm işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular
5- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
6- Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir.
7- Kişisel bakımına, sağlığına, giyimine ve görünümüne turizm işletmeciliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir.
8- Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç/gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
10- Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Öğrenciler ayrıca stajlarını (40 iş günü) tamamlamak zorundadırlar.

Mezun İstihdamı

Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarının iş bulma ve meslek edinme imkanları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin pratiğe uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği nedeniyle oldukça geniştir. Özel sektör ve kamu sektöründe iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Konaklama İşletmeleri, Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları, Yiyecek İçecek İşletmeleri, sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında faaliyet gösteren sağlık işletmeleri, başta olmak üzere, yöneticilik, girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de girişimcilik, turizm işletmeciliği alanlarında kurabilmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birimler, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında da yer alabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Işıl ARIKAN SALTIK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör.Dr. Cemal ARTUN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Seçmeli 0 2 0
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TUİ1007 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 4
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT1809 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 4
İŞL1803 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 4
İŞL1825 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TUİ1012 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 4
TUİ1014 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 4
TUİ1016 Turizm Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
TUİ1018 Turizme Giriş Zorunlu 3 0 4
TUİ1020 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 3
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT1816 Makro İktisat Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ2001 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
TUİ2009 Pazarlamanın Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 6
TUİ2011 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 6
TUİ2501 Turizm ve Çevre Seçmeli 3 0 5
TUİ2503 Kat Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ2505 Servis Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
TUİ2507 Sanitasyon ve Hijyen Seçmeli 3 0 5
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2905 İstatistik I Seçmeli 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2906 Sağlık ve İlkyardım Seçmeli 3 0 5
TUİ2012 Turizm İşletmeciliği Zorunlu 3 0 6
TUİ2014 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 6
TUİ2016 Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
TUİ2502 Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 5
TUİ2504 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ2506 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli 3 0 5
TUİ2508 Ön Büro Yönetimi ve Otomasyonu Seçmeli 2 2 5
TUİ2510 Seyahat Acentaciliği ve Tur Operatörlüğü Seçmeli 3 0 5
TUİ2512 Yiyecek İçecek İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2906 İstatistik II Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ3009 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
TUİ3011 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 5
TUİ3013 Tur Planlaması ve Yönetimi Zorunlu 3 0 5
TUİ3509 Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ3519 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 5
TUİ3521 Seyahat İşletmelerinde Otomasyon Seçmeli 3 0 5
TUİ3523 Beslenme İlkeleri Seçmeli 3 0 5
TUİ3525 Protokol ve Görgü Kuralları Seçmeli 3 0 2
TUİ3527 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
TUİ3529 Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
YDB3809 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 5
YDB3917 Almanca I Seçmeli 3 0 5
YDB3919 Fransızca I Seçmeli 3 0 5
YDB3921 Rusça I Seçmeli 3 0 5
İSG3901 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AST3902 Mitoloji Seçmeli 3 0 5
TUİ3010 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
TUİ3012 Meslek Stajı (40 İşgünü) Zorunlu 0 5 10
TUİ3506 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 5
TUİ3524 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ3526 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 5
TUİ3528 Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
TUİ3530 Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 0 5
TUİ3532 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 5
TUİ3534 Turizmde Ürün Çeşitlendirme Seçmeli 3 0 5
TUİ3536 Turizmde Ulaştırma Sistemleri Seçmeli 3 0 5
YDB3810 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 5
YDB3918 Almanca II Seçmeli 3 0 5
YDB3920 Fransızca II Seçmeli 3 0 5
YDB3922 Rusça II Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ4005 Turizm Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 5
TUİ4503 Mali Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 5
TUİ4505 Kültürlerarası Farklılıklar ve Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4509 Turizmde Etik Seçmeli 3 0 5
TUİ4515 Kültürel Miras Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4521 Yatırım Proje Analizi Seçmeli 3 0 5
TUİ4523 Turizmde E-Ticaret Seçmeli 3 0 5
TUİ4525 Turizmde Güncel Konular Seçmeli 3 0 5
TUİ4527 Havaalanı İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
TUİ4529 Dünya Turizm Coğrafyası Seçmeli 3 0 5
TUİ4531 Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 5
TUİ4533 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4535 Avrupa Birliği ve Turizm Seçmeli 3 0 5
TUİ4537 Turizmde İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 5
TUİ4539 Dünya Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 5
YDB4821 Mesleki İngilizce III Zorunlu 3 0 5
YDB4907 Almanca III Seçmeli 3 0 5
YDB4909 Fransızca III Seçmeli 3 0 5
YDB4911 Rusça III Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK4906 Rekreasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4006 Destinasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 5
TUİ4516 Sürdürülebilir Turizm Seçmeli 3 0 5
TUİ4524 Bitirme Projesi Seçmeli 0 3 10
TUİ4526 Uluslararası Turizm İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
TUİ4530 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4532 Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 5
TUİ4534 Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4536 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
TUİ4538 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 5
TUİ4540 Uluslararası Ekonomi Seçmeli 3 0 5
TUİ4542 Turist Rehberliği Seçmeli 3 0 5
YDB4810 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 3 0 5
YDB4912 Almanca IV Seçmeli 3 0 5
YDB4914 Fransızca IV Seçmeli 3 0 5
YDB4916 Rusça IV Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Akademik Danışmanlık3344343434
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I4343434344
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I          
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı4454433334
Hukukun Temel Kavramları454544545 
Türk Dili I5555555555
TÜRK DİLİ I          
Genel Muhasebe I4444355444
İngilizce I4454545454
Almanca I4444454535
Fransızca I4444444545
Mikro İktisat 3124433533
İşletme Matematiği 4455444545
İşletme Bilimine Giriş444555545 
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II4332223344
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II4332223344
Türk Dili II          
TÜRK DİLİ II5555555555
Davranış Bilimleri434  1 2 4
Genel Muhasebe II5333445345
Turizm Mevzuatı4454433334
Turizme Giriş5223333 21
Türkiye Turizm Coğrafyası5443444 44
İngilizce II32 3234543
Almanca II4332223444
Fransızca II          
Makro İktisat2454444354
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Turizm Sosyolojisi 4455455555
Pazarlamanın Temel İlkeleri1333323234
Yönetim ve Organizasyon5     3333
Turizm ve Çevre434  1 2 4
Kat Hizmetleri Yönetimi4454444355
Servis Uygulamaları5444444 44
Sanitasyon ve Hijyen4332222422
İngilizce III4332222422
Almanca III4444444444
Fransızca III4444444444
İstatistik I5223333 21
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sağlık ve İlkyardım4332223344
Turizm İşletmeciliği5     3333
Turizm Pazarlaması4455555555
Turizm Ekonomisi 434  1 2 4
Finansal Yönetim5223333 21
Müşteri İlişkileri Yönetimi4454444355
Gönüllülük Çalışmaları5444444 44
Ön Büro Yönetimi ve Otomasyonu4332222422
Seyahat Acentaciliği ve Tur Operatörlüğü5333323234
Yiyecek İçecek İşletmeciliği3243234544
İngilizce IV5333323234
Almanca IV4444444444
Fransızca IV4 44444444
İstatistik II5333445345
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Stratejik Yönetim434  1 2 4
Örgütsel Davranış5223333 21
Tur Planlaması ve Yönetimi2454444355
Etkinlik Yönetimi5443444 44
Halkla İlişkiler4332223344
Seyahat İşletmelerinde Otomasyon3243234545
Beslenme İlkeleri 5333445345
Protokol ve Görgü Kuralları 434  1 2 4
Turizm İşletmeleri Muhasebesi5223333 21
Kalite Yönetimi 4332222422
Mesleki İngilizce I2454444355
Almanca I1333323234
Fransızca I5     3333
Rusça I5333445345
İş Sağlığı ve Güvenliği4454433334
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Mitoloji5223333 21
Araştırma Yöntemleri 5443444 44
Meslek Stajı (40 İşgünü)4332222422
Uluslararası Pazarlama           
İnsan Kaynakları Yönetimi1333323234
Tüketici Davranışları4455555555
Girişimcilik 4454433334
Sosyal Sorumluluk Projesi434  1 2 4
Türk Mutfak Kültürü          
Turizmde Ürün Çeşitlendirme5443444 44
Turizmde Ulaştırma Sistemleri  332222422
Mesleki İngilizce II2454444355
Almanca II4332223344
Fransızca II3243234545
Rusça II5333445345
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Turizm Politikası ve Planlaması          
Mali Tablolar Analizi          
Kültürlerarası Farklılıklar ve Yönetimi          
Turizmde Etik          
Kültürel Miras Yönetimi          
Yatırım Proje Analizi          
Turizmde E-Ticaret          
Turizmde Güncel Konular          
Havaalanı İşletmeciliği          
Dünya Turizm Coğrafyası          
Ticaret Hukuku          
Marka Yönetimi          
Avrupa Birliği ve Turizm          
Turizmde İletişim Teknikleri          
Dünya Mutfak Kültürü          
Mesleki İngilizce III          
Almanca III          
Fransızca III          
Rusça III          
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Rekreasyon Yönetimi          
Destinasyon Yönetimi          
Sürdürülebilir Turizm           
Uluslararası Turizm İşletmeciliği53 455  5 
Değişim Yönetimi          
Güncel Yönetim Teknikleri          
Kariyer Yönetimi          
Yönetim Muhasebesi          
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku          
Uluslararası Ekonomi          
Turist Rehberliği          
Mesleki İngilizce IV          
Almanca IV          
Fransızca IV          
Rusça IV          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık