English
Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans

Kazanılan Derece

Ekonomi ve Finans alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekecektir.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Fethiye İşletme Fakültesi’nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fakültede Ekonomi ve Finans, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülecektir. Fakültenin eğitim dili Türkçe'dir.

Program Profili

Ekonomi ve Finans Bölümü, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu çağdaş iş, girişimcilik ve yönetim formasyonu ve becerilerine sahip iş gücünü yetiştirmeyi ve iş dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Bölüm, hiyerarşik olarak Rektörlük ve Fakülte Dekanlığı'na bağlıdır. Öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş pozisyonları için eğitilmektedir. Ekonomi ve Finans bölümünün etkileşimde bulunduğu paydaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Ajansı, Turizm Yatırımcıları, STK'lar, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, üniversiteler ve araştırma kurumlarıdır. Aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır. Nitelikli akademik araştırmaları ile iyi eğitim görmüş öğrencileri ile bilim dünyası ve ülke istihdamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bölüm, nitelikli akademik kadrosu ile öğrenciler için en iyisini sunmaya çalışmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir.
2- Ekonomi ve finans alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,
3- Düşünce ve önerilerini Türkçe ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar
4- Temel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve Ekonomi ve Finans alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
5- Ekonomi ve Finans alanlarındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
6- Ekonomi ve finans alanı ile igili konularda diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
7- Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
8- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
9- Ekonomik, finansal ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
10- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar. Ekonomi ve finans konularında çalışmalar yürütür.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların finans, muhasebe ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ülkemiz genelinde ve son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmekte olan Fethiye ilçesinin yerel işletmelerinde eğitimli iş gücü ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Öncellikle yerel işletmelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda istihdamın gerçekleşeceği bununla birlikte ülke içinde çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda mezunların istihdam edilebileceği öngörülmektedir. Ülkemizdeki eğitimli, kalifiye eleman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda kuşkusuz ki bu programı bitiren mezunlar bu iş gücü talebine cevap verecek nitelikte olacaklardır

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Serkan ÇİÇEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Serkan ÇİÇEK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Seçmeli 0 2 0
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
EKF1001 Temel Ekonomi I Zorunlu 3 0 5
EKF1003 Ekonomi ve Finans Matematiği I Zorunlu 3 0 4
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL1827 Genel İşletme Zorunlu 3 0 4
İŞL1829 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
EKF1002 Temel Ekonomi II Zorunlu 3 0 5
EKF1004 Ekonomi Ve Finans Matematiği II Zorunlu 3 0 4
EKF1006 Ekonomi Sosyolojisi Zorunlu 3 0 3
EKF1008 Ekonomi Tarihi Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL1828 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 3
İŞL1830 Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKF2001 Mikro Ekonomi I Zorunlu 3 0 5
EKF2003 Makro Ekonomi I Zorunlu 3 0 5
EKF2005 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
EKF2007 Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
EKF2009 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2819 İşletme İstatistiği I Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKF2002 Mikro Ekonomi II Zorunlu 3 0 5
EKF2004 Makro Ekonomi II Zorunlu 3 0 5
EKF2006 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 5
EKF2008 Matematiksel İktisat Zorunlu 3 0 4
EKF2010 Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2820 İşletme İstatistiği II Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKF3001 Para Teorisi Zorunlu 3 0 6
EKF3003 Uluslararası Ekonomi I Zorunlu 3 0 6
EKF3005 Ekonometrik Analiz I Zorunlu 3 0 6
EKF3501 Maliye Politikası Seçmeli 3 0 4
EKF3503 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
EKF3505 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Seçmeli 3 0 4
EKF3507 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 0 4
EKF3509 Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
EKF3511 Mali Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 4
EKF3513 Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 4
EKF3515 Ekonomi ve Finans İngilizcesi I Seçmeli 3 0 4
İŞL3901 Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 4
İŞL3907 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
İŞL3909 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 0 4
İŞL3911 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKF3002 Para Politikası Zorunlu 3 0 6
EKF3004 Uluslararası Ekonomi II Zorunlu 3 0 6
EKF3006 Ekonometrik Analiz II Zorunlu 3 0 6
EKF3502 Ekonomik Doktrinler Tarihi Seçmeli 3 0 4
EKF3504 Uygulamalı Finans Matematiği Seçmeli 3 0 4
EKF3506 Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 4
EKF3508 İşletme Bütçeleri Seçmeli 3 0 4
EKF3510 Kamu Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
EKF3512 İşletme Sermayesi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
EKF3514 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 4
EKF3516 Ekonomi ve Finans İngilizcesi II Seçmeli 3 0 4
TUİ3902 Turizm Ekonomisi Seçmeli 2 0 4
İŞL3916 Girişimcilik Seçmeli 3 0 4
İŞL3918 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4
İŞL3920 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKF4001 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
EKF4003 Ekonomi Politikası Zorunlu 3 0 5
EKF4501 Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar Seçmeli 3 0 5
EKF4503 Yatırım Projeleri Analizi Seçmeli 3 0 5
EKF4505 E-Ticaret Seçmeli 3 0 5
EKF4507 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 5
EKF4509 Finansta Stokastik Süreçler Seçmeli 3 0 5
EKF4511 Bölgesel Ekonomi Seçmeli 3 0 5
EKF4513 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 5
EKF4515 Ekonomi ve Finans İngilizcesi III Seçmeli 3 0 5
İŞL4907 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 5
İŞL4909 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 3 0 5
İŞL4911 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKF4002 Kalkınma Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
EKF4004 Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
EKF4502 Güncel Ekonomik Konular Seçmeli 3 0 5
EKF4504 Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Seçmeli 3 0 5
EKF4506 Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması Seçmeli 3 0 5
EKF4508 Finansal Hizmetler Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
EKF4510 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
EKF4512 Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar Seçmeli 3 0 5
EKF4514 Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 5
EKF4516 Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV Seçmeli 3 0 5
TUİ4902 Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri Seçmeli 3 0 5
İŞL4910 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 5
İŞL4912 Optimizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Akademik Danışmanlık          
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I          
Temel Ekonomi I4443544454
Ekonomi ve Finans Matematiği I3434455333
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı3334535333
Hukukun Temel Kavramları5323233534
Türk Dili I4444444444
Türk Dili I          
İngilizce I4454544555
Almanca I          
Fransızca I 52  24   
Genel İşletme 4433354444
Finansal Muhasebe I4333444433
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II          
Temel Ekonomi II4443544454
Ekonomi Ve Finans Matematiği II3434455333
Ekonomi Sosyolojisi5434533555
Ekonomi Tarihi3534533254
Türk Dili II4444444444
TÜRK DİLİ II          
İngilizce II          
Almanca II          
Fransızca II 52  24   
Borçlar Hukuku4232242422
Finansal Muhasebe II4333444433
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Mikro Ekonomi I4543544454
Makro Ekonomi I4543544454
Finansal Yönetim I3543544334
Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi4333333444
Kamu Maliyesi3433333323
İngilizce III          
Almanca III          
Fransızca III 52  24   
İşletme İstatistiği I4334335322
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Mikro Ekonomi II4543544454
Makro Ekonomi II4543544454
Finansal Yönetim II3543544334
Matematiksel İktisat4333333444
Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri5435445434
İngilizce IV          
Almanca IV          
Fransızca IV 52  24   
İşletme İstatistiği II3334335322
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Para Teorisi3443444443
Uluslararası Ekonomi I4543544454
Ekonometrik Analiz I3433545434
Maliye Politikası3433333323
Çalışma Ekonomisi4433333323
Finansal Piyasalar ve Kurumlar3543544334
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri4333333444
Bankacılık ve Sigortacılık3233433324
Mali Tablolar Analizi5343545   
Vergi Hukuku4232242422
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I4454532454
Ticaret Hukuku4232242422
Uluslararası İşletmecilik4233453424
Pazarlama İlkeleri3233433324
Yönetim Bilişim Sistemleri3235233323
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Para Politikası4443444443
Uluslararası Ekonomi II4543544454
Ekonometrik Analiz II4433545434
Ekonomik Doktrinler Tarihi3534533254
Uygulamalı Finans Matematiği3434455333
Türk Vergi Sistemi4232242422
İşletme Bütçeleri3333444433
Kamu Ekonomisi3433333323
İşletme Sermayesi Yönetimi33334 4433
Uluslararası Finans3233453424
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II4454532454
Turizm Ekonomisi4333333444
Girişimcilik3233433324
Halkla İlişkiler4333333434
Maliyet Muhasebesi3333444433
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Türkiye Ekonomisi4443443453
Ekonomi Politikası4443444453
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar4443442444
Yatırım Projeleri Analizi4333444433
E-Ticaret4233433324
Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi4333444433
Finansta Stokastik Süreçler4443443453
Bölgesel Ekonomi4443443453
Oyun Teorisi3534533254
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III4454532454
Yöneylem Araştırması4433345434
Kıymetli Evrak Hukuku4232242422
Yönetim ve Organizasyon4233433324
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Kalkınma Ekonomisi          
Dünya Ekonomisi4443544453
Güncel Ekonomik Konular4443544433
Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı4333444433
Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması4443544453
Finansal Hizmetler Pazarlaması4233433324
Yönetim Ekonomisi4443443453
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar4333 44433
Davranışsal Finans4443443453
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV4454532454
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri4333444433
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku4232242422
Optimizasyon Teknikleri3534533254
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık