English
Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Kazanılan Derece

Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekecektir.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü programı eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Fethiye İşletme Fakültesi’nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fakültede Ekonomi ve Finans, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.İşletme ve Turizm İşletmeciliği bölümleri 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Ekonomi ve Finans bölümü 2015-2016 yılında, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü ise 2016-2017 yılında öğrenci alımına başlamışlardır.

Program Profili

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, Dış Ticaret ve Lojistik süreçleri ve işlemleri alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası lojistik ve dış ticaret çevrelerinde en önde yer alan, uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada ulusal ve uluslararası ekonomiyi geliştirmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir.
2- Uluslararası ticaret ve lojistik alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,
3- Düşünce ve önerilerini Türkçe ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar
4- Temel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve uluslararası ticaret ve lojistik alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
5- Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
6- Uluslararası ticaret ve lojistik alanları ile ilgili konularda diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
7- Uluslararası ticaret ve lojistik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
8- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
9- Küreselleşme, uluslararası ticaret, lojistik ve ekonomik etkinlikleri tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
10- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte özel firmaların dış ticaret birimleri, lojistik firmaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların ithalat, ihracat, lojistik ve üretim departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ülkemiz genelinde ve son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmekte olan Fethiye ilçesinin yerel işletmelerinde eğitimli iş gücü ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Öncellikle yerel işletmelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda istihdamın gerçekleşeceği bununla birlikte ülke içinde çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda mezunların istihdam edilebileceği öngörülmektedir. Ülkemizdeki eğitimli, kalifiye eleman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda kuşkusuz ki bu programı bitiren mezunlar bu iş gücü talebine cevap verecek nitelikte olacaklardır

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Faruk ŞAHİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Hakan KİRACI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Seçmeli 0 2 0
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
UTL1001 Uluslararası Ticarete Giriş Zorunlu 3 0 4
UTL1003 Ekonomiye Giriş I Zorunlu 3 0 4
UTL1005 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 4
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL1003 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
UTL1002 Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 3
UTL1004 Ekonomiye Giriş II Zorunlu 3 0 4
UTL1006 Ticari Matematik Zorunlu 3 0 4
UTL1008 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 4
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL1820 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu 3 0 4
İŞL1828 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTL2001 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I Zorunlu 3 0 3
UTL2003 Lojistik Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
UTL2005 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 4
UTL2007 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 3
UTL2009 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 0 3
UTL2011 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 4
UTL2501 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 3
UTL2503 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 3
UTL2505 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2001 İşletme İstatistiği I Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTL2002 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II Zorunlu 3 0 3
UTL2004 Lojistik Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
UTL2006 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 4
UTL2008 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 3
UTL2010 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 3
UTL2012 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 4
UTL2502 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 3
UTL2504 Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik Seçmeli 3 0 3
UTL2506 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2002 İşletme İstatiği II Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTL3001 Lojistik Planlama I Zorunlu 3 0 6
UTL3003 Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Zorunlu 3 0 6
UTL3005 Tedarik Zinciri Yönetimi I Zorunlu 3 0 6
UTL3501 Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular I Seçmeli 3 0 4
UTL3503 Lojistik Hizmetler Pazarlaması Seçmeli 3 0 4
UTL3505 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Seçmeli 3 0 4
UTL3507 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
UTL3509 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
UTL3511 Uluslararası Sermaye Piyasaları ve Borsa Seçmeli 3 0 4
UTL3513 Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri Seçmeli 3 0 4
UTL3515 Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri Seçmeli 3 0 4
UTL3517 Deniz Yolu Taşımacılığı Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTL3519 Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) Seçmeli 3 0 4
UTL3521 Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 4
UTL3523 Uluslararası Ticarette Girişimcilik Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTL3002 Lojistik Planlama II Zorunlu 3 0 6
UTL3004 Uluslararası Taşımacılık Mevzuatı Zorunlu 3 0 6
UTL3006 Tedarik Zinciri Yönetimi II Zorunlu 3 0 6
UTL3502 Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular II Seçmeli 3 0 4
UTL3504 Uluslararası Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTL3506 Para ve Bankacılık Seçmeli 3 0 4
UTL3508 Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman Seçmeli 3 0 4
UTL3510 Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 0 4
UTL3512 Proje Planlaması ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTL3514 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
UTL3516 Dış Ticaret ve Lojistikte Karar Verme Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
UTL3518 Taşımacılık Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
UTL3520 Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce) Seçmeli 3 0 4
UTL3522 Liman ve Teminal Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTL3524 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTL4001 Kurumsal Kaynak Planlama I Zorunlu 3 0 5
UTL4003 Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon Zorunlu 3 0 5
UTL4501 Mesleki İngilizce III Seçmeli 3 0 5
UTL4503 Demiryolu Taşımacılığı Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4505 Depolama ve Depo Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4507 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Seçmeli 3 0 5
UTL4509 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
UTL4511 Uluslararası Ticarette Devlet Destekleri Seçmeli 3 0 5
UTL4513 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 5
UTL4515 Elektronik Ticaret Seçmeli 3 0 5
UTL4517 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 5
UTL4519 Entegre Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4521 Uluslararası Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4523 Stratejik Tedarik Zinciri Seçmeli 3 0 5
UTL4525 Yapay Zeka Seçmeli 3 0 5
UTL4527 İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4529 Sigortacılık Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTL4002 Kurumsal Kaynak Planlama II Zorunlu 3 0 5
UTL4004 Uygulamalı İthalat-İhracat Zorunlu 3 0 5
UTL4502 Mesleki İngilizce IV Seçmeli 3 0 5
UTL4504 Hava Kargo Taşımacılığı Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4506 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri Seçmeli 3 0 5
UTL4508 Uluslararası Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4510 Çok Uluslu Şirketler ve Yabacı Yatırımlar Seçmeli 3 0 5
UTL4512 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Seçmeli 3 0 5
UTL4514 İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 5
UTL4516 Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler Seçmeli 3 0 5
UTL4518 Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 5
UTL4520 Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları Seçmeli 3 0 5
UTL4522 Elektronik Lojistik Seçmeli 3 0 5
UTL4524 Türkiye'de Lojistik Sektörü Analizi Seçmeli 3 0 5
UTL4526 Tersine Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTL4528 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 5
UTL4530 Lojistik Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Akademik Danışmanlık          
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I          
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 3334535333
Hukukun Temel Kavramları5323233534
Türk Dili I          
TÜRK DİLİ I          
Uluslararası Ticarete Giriş3434455333
Ekonomiye Giriş I4443544454
İşletme Matematiği 3434455333
İngilizce I          
Almanca I          
Fransızca I          
İşletme Bilimine Giriş I4433354444
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II          
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II          
Türk Dili II          
TÜRK DİLİ II          
Lojistiğe Giriş 3434455333
Ekonomiye Giriş II4443544454
Ticari Matematik3434455333
Davranış Bilimleri 3232233534
İngilizce II          
Almanca II          
Fransızca II          
İşletme Bilimine Giriş II4433354444
Borçlar Hukuku5323233534
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I4544554454
Lojistik Yönetimi I3434455333
Mikro Ekonomi4443544454
Pazarlama İlkeleri3434455333
Uluslararası İşletmecilik4544554454
Genel Muhasebe I4433354444
Yönetim Bilişim Sistemleri3334535333
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku5323233534
Yönetim ve Organizasyon 3232233534
İngilizce III          
Almanca III          
Fransızca III          
İşletme İstatistiği I3434455333
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II4544554454
Lojistik Yönetimi II3434455333
Makro Ekonomi4443544454
Pazarlama Yönetimi3434455333
Uluslararası Ticaret Hukuku5323233534
Genel Muhasebe II3434455333
Web Tasarımı          
Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik 5323233534
İnsan Kaynakları Yönetimi3232233534
İngilizce IV44333544 4
İşletme İstatiği II3434455333
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Lojistik Planlama I3434455333
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi3434455333
Tedarik Zinciri Yönetimi I3434455333
Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular I3434455333
Lojistik Hizmetler Pazarlaması3434455333
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar4443544454
Türkiye Ekonomisi4443544454
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri5323233534
Uluslararası Sermaye Piyasaları ve Borsa4443544454
Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri5323233534
Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri4443544454
Deniz Yolu Taşımacılığı Yönetimi3434455333
Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)5323233534
Finansal Yönetim4443544454
Uluslararası Ticarette Girişimcilik5323233534
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Lojistik Planlama II3434455333
Uluslararası Taşımacılık Mevzuatı3434455333
Tedarik Zinciri Yönetimi II3434455333
Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular II3434455333
Uluslararası Pazarlama Yönetimi3434455333
Para ve Bankacılık4443544454
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman4443544454
Pazarlama Araştırması5323233534
Proje Planlaması ve Yönetimi4443544454
Yönetim Muhasebesi5323233534
Dış Ticaret ve Lojistikte Karar Verme Yöntemleri4443544 54
Taşımacılık Ekonomisi3434455333
Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce)5323233534
Liman ve Teminal Yönetimi4443544454
Örgütsel Davranış5323233534
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Kurumsal Kaynak Planlama I3434455333
Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon4443544454
Mesleki İngilizce III5323233534
Demiryolu Taşımacılığı Yönetimi3434455333
Depolama ve Depo Yönetimi3434455333
Uluslararası İktisadi Birleşmeler4443544454
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi5323233534
Uluslararası Ticarette Devlet Destekleri4443544454
Yatırım Analizi3434455333
Elektronik Ticaret3434455333
İş Sağlığı ve Güvenliği5323233534
Entegre Lojistik Yönetimi4443544454
Uluslararası Perakende Yönetimi4443544454
Stratejik Tedarik Zinciri3434455333
Yapay Zeka5323233534
İnovasyon Yönetimi4443544454
Sigortacılık Yönetimi5323233534
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Kurumsal Kaynak Planlama II3434455333
Uygulamalı İthalat-İhracat4443544454
Mesleki İngilizce IV5323233534
Hava Kargo Taşımacılığı Yönetimi3434455333
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri3434455333
Uluslararası Satış Yönetimi444354 454
Çok Uluslu Şirketler ve Yabacı Yatırımlar5323233534
Tehlikeli Madde Taşımacılığı4443544454
İletişim Teknikleri3434455333
Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler3434455333
Türk Vergi Sistemi5323233534
Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları4443544454
Elektronik Lojistik4443544454
Türkiye'de Lojistik Sektörü Analizi3434455333
Tersine Lojistik Yönetimi5323233534
Oyun Teorisi4443544454
Lojistik Bilgi Sistemleri5323233534
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık