English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora

Kazanılan Derece

Doktora Diploması

Kabul Koşulları

Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuracak adayların, anabilim dalınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulun'ca onaylanan ve (a) şıkkında belirlenen bir bilim dalında mezuniyet notu 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4 tam not üzerinden en az 2.40 puan eşdeğeri yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu lisans programı puan türünde ALES'ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve yerleştirilmesinde; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanların en az 65 olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB (75-79) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri , yeterlilik çalışması ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Lisans diplomasıyla programı tamamlamak için öğrenciler, 14 ders, 1 seminer , yeterlilik sınavı ve 1 tez çalışmasını başarmak zorundadır. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Doktora Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı açılmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Eğitimin derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

Program Yeterlilikleri

1- Türkçe öğretimine uygun program geliştirme.
2- Türkçe öğretim sürecine uygun özgün materyal geliştirebilme.
3- Türkçe öğretiminde bilgisayar ortamını kullanabilme sonuçları değerlendirebilme.
4- Türkçe öğretiminde öğrenme alanlarında kavramlaştırma yapabilme.
5- Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme.
6- Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim yapabilme.
7- Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını uygulamaya yansıtabilme.
8- Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
9- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
10- En az bir yabancı dilde Türk Dili ve Eğitimi alanında literatürünü takip edebilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarı yıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınalar;yazılı,sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarı yıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarı yılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olur.

Mezun İstihdamı

Üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyede ders verilebilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler doktora sonrası eğitimlerine devam edebilirler. Ancak bu program Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hatice FIRAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Gülan KALI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6005 SÖYLEM İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 8
TEB 6007 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 8
TEB 6529 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR VE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6531 DERLEM ÇALIŞMALARI VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6533 DİL ÖĞRETİMİNDE ANLAM BİLİM Seçmeli 3 0 8
TEB 6535 TÜRKÇENİN GELİŞİM EVRELERİ VE YAPISI Seçmeli 3 0 8
TEB 6537 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 8
TEB 6539 TEKNOLOJİ DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 0 8
TEB 6541 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 8
TEB 6543 TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6545 TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ VE YANSIMA ALANLARI Seçmeli 3 0 8
TEB 6547 TÜRKÇENİN GELİŞİM SÜRECİNDE SORUNLAR Seçmeli 3 0 8
TEB 6565 DIL EĞITIMINDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6006 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DEĞERLER Zorunlu 3 0 8
TEB 6528 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI Seçmeli 3 0 8
TEB 6530 ÇOCUK EDEBİYATINDA TARTIŞMALAR Seçmeli 3 0 8
TEB 6532 DİLDE PSİKOLOJİK YANSITIMLAR Seçmeli 3 0 8
TEB 6534 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ SEÇKİLERDE DİL VE ÜSLUP Seçmeli 3 0 8
TEB 6536 TÜRKÇE EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNDE YAZI DİLİ ELEŞTİRİLERİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6538 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 8
TEB 6540 YARATICI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6542 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA DİLİ ELEŞTİRİLERİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6544 TÜRKÇEDE ETKİLİ DUYGU VE DÜŞÜNCE İLETİŞİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 8
TEB 6546 DİL EĞİTİMİNDE HALK BİLİMİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 8
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 8
TEB 6100 SEMİNER Zorunlu 0 2 8
TEB 6549 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAŞTIRMA Seçmeli 3 0 8
TEB 6551 TÜRKÇENİN YAYILMA ALANLARI Seçmeli 3 0 8
TEB 6553 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6555 TÜRÇENİN ART ZAMANLI SES-SÖZ DİZİMİ İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6557 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜST BİLİŞ STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 8
TEB 6559 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ŞİİR Seçmeli 3 0 8
TEB 6561 TÜRKÇE ÖĞRETİM SÜRECİNDE KÜLTÜREL VE SOSYOLOJİK YAPILAR Seçmeli 3 0 8
TEB 6563 HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI VE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6800 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6900 TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6901 TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6902 TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 6903 TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Proje Geliştirme ve Yönetimi          
UZMANLIK ALAN DERSİ5354535423
SÖYLEM İNCELEMELERİ4545312432
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME5354324531
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR VE METİN İNCELEMELERİ1544432131
DERLEM ÇALIŞMALARI VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ4543234232
DİL ÖĞRETİMİNDE ANLAM BİLİM5443542311
TÜRKÇENİN GELİŞİM EVRELERİ VE YAPISI5455321332
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN KULLANIMI5455431212
TEKNOLOJİ DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI5145324213
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR3545423123
TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ5454523121
TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ VE YANSIMA ALANLARI3521423521
TÜRKÇENİN GELİŞİM SÜRECİNDE SORUNLAR4254321523
DIL EĞITIMINDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KAYNAKLARI4544343322
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DEĞERLER5454235122
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI3525454512
ÇOCUK EDEBİYATINDA TARTIŞMALAR5453212354
DİLDE PSİKOLOJİK YANSITIMLAR5254542321
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ SEÇKİLERDE DİL VE ÜSLUP3545321421
TÜRKÇE EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNDE YAZI DİLİ ELEŞTİRİLERİ4455413213
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR5452545232
YARATICI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ5241254212
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA DİLİ ELEŞTİRİLERİ4545223212
TÜRKÇEDE ETKİLİ DUYGU VE DÜŞÜNCE İLETİŞİMİ ARAŞTIRMALARI5454523254
DİL EĞİTİMİNDE HALK BİLİMİ KURAMLARI 5443443422
UZMANLIK ALAN DERSİ5444535453
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5452542122
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ5454521232
SEMİNER54545454 4
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAŞTIRMA5452325223
TÜRKÇENİN YAYILMA ALANLARI5452545324
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ5454213212
TÜRÇENİN ART ZAMANLI SES-SÖZ DİZİMİ İLİŞKİSİ3254525452
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜST BİLİŞ STRATEJİLERİ5454523241
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ŞİİR5452325541
TÜRKÇE ÖĞRETİM SÜRECİNDE KÜLTÜREL VE SOSYOLOJİK YAPILAR3254545123
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI VE METİN İNCELEMELERİ2345451232
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5454545254
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK5452545222
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5454523223
TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK 5452354233
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5454235453
TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK)5454523541
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5452354231
TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK)5455545445
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5452354521
TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK)3523545541
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık