English
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Hemşirelik alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

18.04.2001 tarih ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulan, Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü; 2002-2003 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim-öğretime başlamış olup, 3 Ağustos 2016 Tarih ve 29790 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2016/8969 sayılı “bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Program Profili

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten Hemşireler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- İnsan ve insan sağlığının önemini kavrar.
2- Birey aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve işlevleri konusunda gerekli bilgiye ve mesleki bilince sahiptir.
3- Edindiği mesleki bilgileri uygulamaya aktarır.
4- Sağlıklı ve/veya hasta bireyin fizyolojik fonksiyonları, duygu ve davranışları, çevresi arasındaki ilişkiyi bütüncül yaklaşım ile analiz edebilir.
5- İnsan sağlığını etkileyen faktörleri ve tehdit eden riskleri belirleyebilir, sağlıktan sapmaları erken tanımlar.
6- Terapotik iletişim, eleştirel düşünme, otonomi ve problem çözme becerilerine sahiptir.
7- Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde gerekli eğitim ve yönetim becerilerine sahiptir.
8- Hemşirelikte disiplinler arası etkileşim ve ekip çalışmasının önemini kavrar.
9- Hemşirelik mesleği etik kodlarına, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranışlarda bulunur.
10- Hizmet kalitesi, kalite yönetimi ve kanıta dayalı uygulamalar konusunda yeterli bilince sahiptir.
11- Yaşam boyu öğrenmeyi benimser, kendini geliştirir, meslektaşlarına rol model olur.
12- Ulusal ve uluslararası mesleki araştırmaları takip eder ve hemşirelik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunur.
13- Hemşirelik alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14- Mesleki konularda gerekli kişi/ kurumlar ile sözlü ve yazılı iletişim sağlayabilir, sorunların çözümüne ilişkin düşüncelerini ve önerilerini gerekli kişi/ kurumlar ile paylaşabilir.
15- Evrensel değerlere önem verir, kültür, sağlıklı çevre ve güvenlik gibi konularda yeterli sosyal bilince sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

4 yıllık lisans öğrenimini başarıyla bitiren öğrenci, hemşire unvanıyla mezun olur. Bu Bölümden mezun olan hemşirelerin, tanı, tedavi, bakım, ve rehabilitasyon hizmeti veren merkez, klinik ve hastanelerde, sağlık eğitimi ve danışmanlığı veren kurumlarda, okul sağlığı, işçi sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık sigortası, çevre, turizm sağlığı ve adli tıp hizmet alanlarında, ilaç endüstrisi alanında iş ve çalışma olanakları vardır. Ayrıca lisansüstü eğitimle de sağlık bakımı, eğitimi ve yönetimde akademik olarak çalışma olanaklarına sahiptir

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
HEM1001 Anatomi Zorunlu 2 0 5
HEM1003 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
HEM1005 Biyokimya Zorunlu 2 0 3
HEM1007 Psikoloji Zorunlu 2 0 3
HEM1009 Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri Zorunlu 2 0 3
HEM1501 Histoloji Seçmeli 2 0 3
HEM1505 Girişkenlik Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM1507 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
HEM1509 Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1901 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HEM1002 Hemşirelik Esasları Zorunlu 5 8 12
HEM1004 Fizyoloji Zorunlu 3 0 3
HEM1006 Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 2
HEM1502 Biyofizik Seçmeli 2 0 3
HEM1504 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 3
HEM1506 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM1508 Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM1510 Duygu Yönetimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 3
HEM1512 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 3
HEM1514 Çevre Sağlığı Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM1516 Çocuk ve Aile ile İletişim Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2003 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2005 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2007 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 8 12
HEM2011 Patoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2517 Diyabet Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2519 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2523 Klinik Biyokimya Seçmeli 2 0 3
HEM2525 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM2527 Sağlık Hukuku ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM2529 Sağlıkta Değerler Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM2533 Sağlığın Değerlendirilmesi Seçmeli 2 0 3
HEM2535 Hemşirelik Süreci Seçmeli 2 0 3
HEM2537 Bakım Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
HEM2539 Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 0 3
HEM2541 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2543 İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2006 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 8 12
HEM2008 Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği Zorunlu 3 0 3
HEM2518 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM2520 Stres Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HEM2522 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2524 Alkol ve Madde Bağımlılığı Seçmeli 2 0 3
HEM2526 Diyaliz Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2528 Kronik Hastalıklarda Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM2530 Klinik Mikrobiyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM2532 Obezite Seçmeli 2 0 3
HEM2534 İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3011 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 8 12
HEM3013 Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği Zorunlu 2 0 3
HEM3015 Bioistatistik Zorunlu 2 0 3
HEM3521 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
HEM3523 Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM3525 Bakım Modelleri Seçmeli 2 0 3
HEM3527 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3529 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3531 Yara Bakımı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3533 Tüp Bebek Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
HEM3535 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 2 0 3
HEM3543 Hemşirelikte Liderlik Seçmeli 2 0 3
HEM3545 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HEM3547 Bitirme Çalışması - I Seçmeli 0 2 3
HEM3548 Bitirme Çalışması - II Seçmeli 0 2 3
HEM3549 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM3551 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3004 Hemşirelikte Araştırma Zorunlu 2 0 3
HEM3012 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 8 12
HEM3014 Hemşirelikte Etik Zorunlu 2 0 3
HEM3522 Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM3524 Stoma Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3526 Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 3
HEM3528 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM3530 Sağlık Turizmi Seçmeli 2 0 3
HEM3532 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3538 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3540 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3542 Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3544 İşyeri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3546 Konsültasyon Liyezon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4007 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 8 12
HEM4009 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 2 0 3
HEM4011 Hemşirelik Uygulamaları I Zorunlu 2 22 15
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4008 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 5 8 12
HEM4010 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 2 0 3
HEM4012 Hemşirelik Uygulamaları II Zorunlu 2 22 15
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I445555554312221
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I               
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı333333333333333
Anatomi445555554221312
Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler433445443333233
Biyokimya433454545211213
Psikoloji445545545555244
Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri555444454442323
Histoloji444543443211213
Girişkenlik Eğitimi443534455555244
Sağlık Psikolojisi444554555333233
Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk555445555324343
Türk Dili I445545545312221
TÜRK DİLİ I               
İngilizce I444554555422423
Almanca I444554555422423
Fransızca I444554555422423
İş Sağlığı ve Güvenliği535151345442345
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II445555554312221
Hemşirelik Esasları555555555332322
Beslenme İlkeleri334444333321222
Biyofizik434343343221212
Sağlığı Geliştirme554455555422243
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım555544444322222
Embriyoloji544333244211212
Duygu Yönetimi ve Özgüven444554555555244
Hemşirelik Bilişimi555554555434345
Çevre Sağlığı Eğitimi445344334453343
Çocuk ve Aile ile İletişim435535355222255
Türk Dili II555444455312221
İngilizce II445544444422423
Almanca II445545545422423
Fransızca II443334343422423
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Farmakoloji543445455322322
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji444433344211213
İç Hastalıkları Hemşireliği555543554332223
Patoloji445344444211213
Diyabet Hemşireliği555554444321232
Kardiyoloji Hemşireliği55544445 321232
Klinik Biyokimya544343444211213
Kültürlerarası Hemşirelik555554555323332
Sağlık Hukuku ve Hemşirelik555554554344333
Sağlıkta Değerler Eğitimi343544445553342
Sağlığın Değerlendirilmesi545553354333452
Hemşirelik Süreci535553555553352
Bakım Teknolojileri535332353453552
Büyüme ve Gelişme444543445555443
Geriatri Hemşireliği545554555323222
İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi455455555343233
İngilizce III555544455422423
Almanca III444554544422423
Fransızca III444554344422423
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği555445545332223
Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği443545455332223
Epidemiyoloji443443334211213
Stres Yönetimi433445443333233
Onkoloji Hemşireliği555444554321232
Alkol ve Madde Bağımlılığı444453444222222
Diyaliz Hemşireliği555444554321232
Kronik Hastalıklarda Bakım455455554211213
Klinik Mikrobiyoloji544343444211213
Obezite455454555333333
İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik555454554343233
İngilizce IV444554544422423
Almanca IV444554454422423
Fransızca IV444555445422423
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği554445555332223
Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği444554555322322
Bioistatistik335354454323433
Sağlık Sosyolojisi225455555323332
Adli Hemşirelik4434334 4322232
Bakım Modelleri544332455332333
Yoğun Bakım Hemşireliği554454433322232
Evde Bakım Hemşireliği444433444322232
Yara Bakımı Hemşireliği455455554222222
Tüp Bebek Yöntemleri443544345211213
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk445554454323222
Hemşirelikte Liderlik555554554324343
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi443544333445544
Bitirme Çalışması - I444333555344244
Bitirme Çalışması - II444333555344242
Aile Sağlığı445554455323222
Okul Sağlığı Hemşireliği555455445323222
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Hemşirelikte Araştırma455445545323433
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği545553455332223
Hemşirelikte Etik422544455323332
Üreme Sağlığı445554545322232
Stoma Hemşireliği445554555222222
Yaşam Kalitesi555455555344242
Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi5 5555555323222
Sağlık Turizmi443344344433445
Yenidoğan Hemşireliği444543345433444
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği454544453444433
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği555554555332223
Ameliyathane Hemşireliği554445344321232
Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği444554554323232
İşyeri Hemşireliği444443434343233
Konsültasyon Liyezon Hemşireliği455434444333333
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği555455544333232
Hemşirelikte Öğretim555445445433434
Hemşirelik Uygulamaları I555555555555555
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Halk Sağlığı Hemşireliği555455555333343
Hemşirelikte Yönetim555445544344354
Hemşirelik Uygulamaları II555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık