English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Doktora

Kazanılan Derece

Arkeoloji Doktoru

Kabul Koşulları

Doktora programına başvuru için adayların; a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, b) Yüksek lisans programına başvuruda ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan, c) YDS’den en az 55 puan almaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin arkeoloji anabilim dallarından mezun olmuş adaylar, doktora programına başvurabilirler. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

Tarihçe İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Doktora eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Bölümümüz, doktora eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi iyi bir arkeolog olarak yetiştirip onları mesleğinin en üst derecesini kazandırırken, insanoğlunun binlerce yıllık serüveni içerisinde başta Anadolu olmak üzere Antik dönemde yaratmış olduğu uygarlıkları tüm kültürel öğeleri ile birlikte ele alıp, sanatsal ve düşünsel yaratılarını anlamlandırabilmeyi ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağı neden-sonuç ilişkisi kapsamında analitik olarak yorumlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Günümüz çağdaş arkeolojisinde geçerli, arkeoloji bilimine yardımcı yan dallarla beslenen, arkeolojinin araştırma konularında giren dallarda özellikle bölge arkeoloji, Ege ve Akdeniz Arkeolojisi konularında malzeme üzerinden tanım, yorumlama ve tarihleme yapabilme becerisini doktora düzeyinde bilgi sahibi olma
2- Arkeoloji alanında Lisans ve Lisans Üstü eğitim sürecinde edinilen bilgileri yaşam boyu öğrenme anlayışı ile koruma, geliştirme ve uygulama alışkanlığına sahip olma
3- Arkeoloji mesleğinin dışındaki alanlar ve programlarla ilişkilendirme ve uygulama becerisi
4- Arkeolojide dokümantasyon ve veri yönetimleri öğretiminde planlama ve değerlendirme, gelişim ve öğrenim konularında uygulamaya dönük bilgi ve beceriye sahip olma
5- Karia ile komşu bölgeler, İyonya Arkeolojisi, Ege ve Batı Anadolu kronolojisinde sorunlar konularında derin araştırma yapabilme ve malzeme üzerinde yorum yapabilme becerilerine sahip olma
6- Bölge arkeolojisini malzeme üzerinden Aiolis ve Doğu Akdeniz Arkeolojisi ile karşılaştırmalı olarak yorumlayabilme
7- Bölge ve Akdeniz Arkeolojisinde kült yerleri, Antik Çağ’da savunma sistemleri konularında malzeme üzerinden yorum yapabilme becerisi ve edinilen bilgiyi sınav ve seminerler ile gösterme
8- Karia’da Leleg Dönemi kültür ve yerleşimlerini komşu kültürler ile karşılaştırarak yorumlayabilme
9- Hıristiyan inancında aziz, martir ve rölik kültü ile buna bağlı gelişen mimarlık konusunda malzeme üzerinden yorum yapabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Doktora programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan DİLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özlem VAPUR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
ARK 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ARK 6501 İon Mimarisinin Gelişimi Seçmeli 3 0 6
ARK 6503 Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi Seçmeli 3 0 6
ARK 6505 Antik Çağ’da Savunma Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6507 Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari Seçmeli 3 0 6
ARK 6509 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları Seçmeli 3 0 6
ARK 6511 Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar Seçmeli 3 0 6
ARK 6513 Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1 Seçmeli 3 0 6
ARK 6515 Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları Seçmeli 3 0 6
ARK 6517 Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi Seçmeli 3 0 6
ARK 6519 Tarih Öncesinden Orta Çağ’a Yeme-İçme Kültürü Seçmeli 3 0 6
ARK 6521 İlk Çağ’da Homo Mortalis Seçmeli 3 0 6
ARK 6523 İlk Çağ’da Kolonizasyon Modelleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6525 Geç Tunç Çağı’nda Güneydoğu Ege Seçmeli 3 0 6
ARK 6527 Geç Antikçağ Dünyası I Seçmeli 3 0 6
ARK 6529 Yazıtbilim: İleri Düzey Metinler Seçmeli 3 0 6
ARK 6531 Kent Devletlerinde Yönetim ve Yargı Seçmeli 3 0 6
ARK 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
ARK 6502 Dor Mimarisinin Gelişimi Seçmeli 3 0 6
ARK 6504 Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6506 Arkeolojide Veri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ARK 6508 Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II Seçmeli 3 0 6
ARK 6510 Ege’de Kült Yerleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6512 Yunan Vazolarında İkonografi Seçmeli 3 0 6
ARK 6514 Hellenistik Dönem'de Seramik Üretim Merkezleri ve Taşra Seçmeli 3 0 6
ARK 6516 Arkaik Dönem Karia Seramiği Seçmeli 3 0 6
ARK 6518 Karia'da Kerch Tipi Vazolar Seçmeli 3 0 6
ARK 6526 Akültürasyon Seçmeli 3 0 6
ARK 6528 Önasya'da Neolititk Devrim Seçmeli 3 0 6
ARK 6530 Karşılaştırmalı Teorik Arkeoloji Seçmeli 3 0 6
ARK 6532 Homo Religiosis: İnsan ve İnanç Seçmeli 3 0 6
ARK 6534 Erken Demir Çağı’nda Kültürler Arası Etkileşim Seçmeli 3 0 6
ARK 6538 Geç Antikçağ Dünyası II Seçmeli 3 0 6
ARK 6540 İlk Çağ'da Kent ve Toplum Seçmeli 3 0 6
ARK 6702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6901 Tez Çalışması (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6902 Tez Çalışması (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6903 Tez Çalışması (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
ARK 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği552255151
İon Mimarisinin Gelişimi553251131
Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi552251131
Antik Çağ’da Savunma Sistemleri553251555
Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari555251115
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları552251141
Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar552255155
Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1552251151
Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları552255151
Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi553245131
Tarih Öncesinden Orta Çağ’a Yeme-İçme Kültürü         
İlk Çağ’da Homo Mortalis         
İlk Çağ’da Kolonizasyon Modelleri         
Geç Tunç Çağı’nda Güneydoğu Ege         
Geç Antikçağ Dünyası I         
Yazıtbilim: İleri Düzey Metinler535352521
Kent Devletlerinde Yönetim ve Yargı535352521
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Dor Mimarisinin Gelişimi553245131
Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri555251115
Arkeolojide Veri Yönetimi555511111
Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II552251151
Ege’de Kült Yerleri552245555
Yunan Vazolarında İkonografi553243131
Hellenistik Dönem'de Seramik Üretim Merkezleri ve Taşra 552245151
Arkaik Dönem Karia Seramiği552251151
Karia'da Kerch Tipi Vazolar552251151
Akültürasyon555555555
Önasya'da Neolititk Devrim555555555
Karşılaştırmalı Teorik Arkeoloji         
Homo Religiosis: İnsan ve İnanç         
Erken Demir Çağı’nda Kültürler Arası Etkileşim         
Geç Antikçağ Dünyası II         
İlk Çağ'da Kent ve Toplum535352521
Uzmanlık Alan dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Önerisi555555555
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Çalışması (1. TİK)555555555
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Çalışması (2. TİK)555555555
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Çalışması (3. TİK)555555555
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması (Tez Savunması)552533432
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık