English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Uzman Arkeolog

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuru için adayların; a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) Yüksek lisans programına başvuruda ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin arkeoloji bölümlerinden veya arkeoloji bölümü dışındaki bölümlerden mezun olmuş adaylar, en az 2.40 not ortalamasına sahip olmak koşulu ile yüksek lisans programına başvurabilirler. Arkeoloji bölümü dışından gelen öğrencilerin bilimsel hazırlık almaları gerekir. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

Tarihçe İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Doktora eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Bölümümüz, yüksek lisans eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi iyi bir uzman arkeolog olarak yetiştirip onlara mesleğinde uzmanlaşmasını kazandırırken, insanoğlunun binlerce yıllık serüveni içerisinde başta Anadolu olmak üzere Antik dönemde yaratmış olduğu uygarlıkları tüm kültürel öğeleri ile birlikte ele alıp, sanatsal ve düşünsel yaratılarını anlamlandırabilmeyi ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağı neden-sonuç ilişkisi kapsamında analitik olarak yorumlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Arkeoloji Alanında malzeme tanımlaması, yorumlaması, tarihleme geçmiş ile bugün arasında bağ kurma konularında çok yönlü bakış açısı ve karşılaştırma yöntemleri ile uzmanlık düzeyinde ilişki kurma
2- Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve beceriyi sürekli geliştirme ve koruma; bunları yaşam boyu öğrenme alışkanlığı içinde geliştirme
3- Günümüz gerçeklerine uyumlu ve çağdaş dünyada geçerli özellikle arkeoloji bilimine yardımcı yan dallarla beslenen çağdaş arkeoloji eğitimine temel oluşturan konularda bilimsel araştırma ve uygulama yöntemleri konusunda yeterli olma; Eskiçağ mimarlığı, seramik ve plastik dallarında her türlü malzeme üzerinden yorum yapabilme becerisine sahip olma
4- Çağdaş Arkeolojinin en önemli gereksinimi olan belgeleme konusunda klasik yöntemler ve ileri teknoloji kullanma yoluyla dokümantasyon yapabilme ve bunları yararlanabilir hale getirme
5- Arkeolojik malzemeyi inceleme ve bunları bilimsel bir sahaya uzmanlık düzeyinde dönüştürme yöntemlerini geliştirme
6- Arkeoloiik malzeme ve meslek çıktılarını arkeoloji şemsiyesi altındaki arkeometri gibi yan dallar/programlarla ilişkilendirme bilgi ve becerisine sahip olma
7- Arkeoloji mesleğinin yaygınlaşması ve toplumda saygınlık kazanması konusunda etik değerlere bağlı ve yaratıcılık yeteneğine sahip olma
8- Arkeoloji mesleğinin çıktılarının farklı dallarda uygulanmasında yönlendirici olma
9- Anadolu Arkeolojisinde önemli olan Karya bölge arkeolojisinde sanat, mimarlık ve kültür konularında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olma ve analitik yorum yapabilme
10- Antik dönemde kolonizasyon ve ticaret, erken demir çağında Batı Anadolu ve yürütülen ilişkileri konularında uzmanlık
11- Bölge arkeolojisinin İyonya ve diğer komşu bölgelerle seramik, ölü gömme gelenekleri, mimarlık ve heykeltıraşlık dallarında uzmanlık düzeyinde kurabilme ve yorum yapabilme
12- Kültürel kaynak yönetimi arkeolojinin tarihi arkeoloji ile politika konularında, tarihi sosyal ve kültürel bağlamda bilgi ve beceriye sahip olma ve bunu uzmanlık düzeyinde uygulayabilme
13- Erken Hıristiyanlık ve güneybatı Anadolu’da Bizans Mimarlık ve Sanatı konularında sosyal, tarihi ve kültürel anlamda malzeme üzerinden yorum yapabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 2 yıldır. Öğrencilerin Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Mezun İstihdam Olanakları: Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde Doktora öğrenimi görebilirler. Doktora öğrenimine kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan DİLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özlem VAPUR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ARK 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ARK 5501 Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I Seçmeli 3 0 6
ARK 5503 Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I Seçmeli 3 0 6
ARK 5505 Sanat Kavramları ve Estetik Seçmeli 3 0 6
ARK 5507 Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret Seçmeli 3 0 6
ARK 5509 Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri Seçmeli 3 0 6
ARK 5511 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I Seçmeli 3 0 6
ARK 5513 Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi Seçmeli 3 0 6
ARK 5515 Karia'da Tanrılar ve Kültler Seçmeli 3 0 6
ARK 5517 Roma Dönemi Seramik Endüstrisi Seçmeli 3 0 6
ARK 5519 Arkeolojinin Tarihi Seçmeli 3 0 6
ARK 5521 Yazıtbilim: Seçme Metinler Seçmeli 3 0 6
ARK 5523 Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler Seçmeli 3 0 6
ARK 5525 Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I Seçmeli 3 0 6
ARK 5527 Hekatomnidler Devri Mimarisi I Seçmeli 3 0 6
ARK 5529 Jeoarkeoloji Seçmeli 3 0 6
ARK 5531 Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
ARK 5533 Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri I Seçmeli 3 0 6
ARK 5535 Pergamon ve Hellenistik Kültür Seçmeli 3 0 6
ARK 5537 Roma Numismatiği Seçmeli 3 0 6
ARK 5539 Erken Demir Çağı’nda Yeme-İçme Kültürü Seçmeli 3 0 6
ARK 5541 İlk Çağ’da İnsan ve Ölüm Seçmeli 3 0 6
ARK 5543 İlk Çağ’da İnsan ve Kültür Seçmeli 3 0 6
ARK 5547 Hellen Numismatiği Seçmeli 3 0 6
ARK 5701 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
ARK 5502 Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II Seçmeli 3 0 6
ARK 5504 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı Seçmeli 3 0 6
ARK 5506 Koruma Kültürü ve Mevzuatı Seçmeli 3 0 6
ARK 5508 Karia'da Yerleşim Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
ARK 5510 Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri II Seçmeli 3 0 6
ARK 5512 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği II Seçmeli 3 0 6
ARK 5514 Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler Seçmeli 3 0 6
ARK 5516 Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri Seçmeli 3 0 6
ARK 5518 Arkeoloji ve Politika Seçmeli 3 0 6
ARK 5520 Hekatomnidler Devri Mimarisi II Seçmeli 3 0 6
ARK 5522 Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları Seçmeli 3 0 6
ARK 5524 Batı Anadolu ve Roma Seçmeli 3 0 6
ARK 5526 Yunan Yazını: Seçme Metinler Seçmeli 3 0 6
ARK 5528 Hıristiyan İkonografisi Seçmeli 3 0 6
ARK 5530 Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II Seçmeli 3 0 6
ARK 5532 Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği Seçmeli 3 0 6
ARK 5534 Antik Dönemde Anıt Mimarisi: Form, Tipoloji ve İşlev Seçmeli 3 0 6
ARK 5536 Tarih Öncesi Toplumlarda Sosyo-Ekonomik Yapı Seçmeli 3 0 6
ARK 5538 Antik Çağda Günlük Yaşam Seçmeli 3 0 6
ARK 5540 Doğu Akdeniz’de İnanç Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ARK 5542 İlk Çağ’da Yayılmacılık Seçmeli 3 0 6
ARK 5546 Arkeolojide Metot ve Teori: Giriş Seçmeli 3 0 6
ARK 5702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ARK 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ARK 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer5555555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği552552524 111
Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I5553511142511
Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I5553511143511
Sanat Kavramları ve Estetik5553541531215
Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret5551511115311
Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri5551511135411
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I5551511134411
Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi5551511123511
Karia'da Tanrılar ve Kültler5551511141413
Roma Dönemi Seramik Endüstrisi5551511114313
Arkeolojinin Tarihi5551511111143
Yazıtbilim: Seçme Metinler5551551511111
Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler5551551511115
Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I5551551531415
Hekatomnidler Devri Mimarisi I5551151112411
Jeoarkeoloji5555551511111
Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları5555555511151
Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri I5551511141411
Pergamon ve Hellenistik Kültür555555554335 
Roma Numismatiği5533535332111
Erken Demir Çağı’nda Yeme-İçme Kültürü             
İlk Çağ’da İnsan ve Ölüm             
Hellen Numismatiği5533525442111
Uzmanlık Alan dersi5555555555555
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer5555555555555
Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II5551511131311
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı 5551511141511
Koruma Kültürü ve Mevzuatı5555555511151
Karia'da Yerleşim Araştırmaları5551511155515
Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri II5551511152513
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği II5551511124511
Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler5555151115351
Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri5551511132411
Arkeoloji ve Politika5551551511151
Hekatomnidler Devri Mimarisi II5551511152411
Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları555151112    
Batı Anadolu ve Roma5551511124311
Yunan Yazını: Seçme Metinler5551551511111
Hıristiyan İkonografisi5551551511115
Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II5551541551415
Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği5551511124411
Antik Dönemde Anıt Mimarisi: Form, Tipoloji ve İşlev5555555555555
Tarih Öncesi Toplumlarda Sosyo-Ekonomik Yapı5555555555555
Antik Çağda Günlük Yaşam55 5555555555
Doğu Akdeniz’de İnanç Sistemleri             
İlk Çağ’da Yayılmacılık             
Arkeolojide Metot ve Teori: Giriş             
Uzmanlık Alan dersi5555555555555
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması5555555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması5555555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık