English
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler İslâmî İlimler alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır.

Yeterlilik Koşulları

İslâmî İlimler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan fakültemiz, akademik ve idari yapılanmasını tamamlamış olup 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm ve her bölümün uhdesinde farklı ana bilim dalları ve bunların da altında değişik bilim dalları bulunmaktadır.

Program Profili

Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, yenilikçi ve referans alınan bir İslâmî İlimler fakültesi olmakla birlikte ulusal ve evrensel düzeyde yayın yapma kapasitesine ulaşmak. Bu doğrultuda özgün düşünce ve bilgi üretebilen, özgüven sahibi, hoşgörülü ve nitelikli din bilimleri uzmanı yetiştirmek amacıyla gerekli fiziki, idari ve akademik altyapıyı oluşturmak. Genelde tüm dinler ve özelde ise İslâm dini hakkında nitelikli araştırmalar ve yayınlar yapabilecek düzeye gelmek.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Fakültemizden mezun olan öğrenciler Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din görevlisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen, Yüksek Öğretim Kurumlarında akademisyen olmak gibi fırsatların yanında çeşitli devlet kurumlarında ve özel sektörde iş imkânları da bulmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Sosyal bilimler enstitülerinin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora olanakları sunulmaktadır

Eğitim Türü

Örgün-Lisans

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
EBB1901 Eğitim Bilimine Giriş Seçmeli 2 0 2
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 2 0 3
İİF1001 Kur’an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 4
İİF1003 Nahiv I Zorunlu 6 0 6
İİF1005 Sarf I Zorunlu 5 0 5
İİF1007 Kıraat I Zorunlu 2 0 2
İİF1009 Muhadese I Zorunlu 2 0 2
İİF1011 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 2
İİF1501 Eleştirel Düşünme ve Din Seçmeli 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ATBY 1802 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II Zorunlu 0 0 2
EBB1902 Eğitim Psikolojisi Seçmeli 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TDBY 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
İİF1002 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 4
İİF1004 Nahiv II Zorunlu 4 0 4
İİF1006 Sarf II Zorunlu 4 0 4
İİF1008 Kıraat II Zorunlu 2 0 2
İİF1010 Muhadese II Zorunlu 2 0 2
İİF1012 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 2
İİF1014 Siyer Zorunlu 2 0 3
İİF1502 Çevre ve Din Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2901 Öğretim İlke ve Yöntemleri Seçmeli 2 0 2
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
İİF2001 Kur’an Okuma ve Tecvid III Zorunlu 2 0 4
İİF2003 Arapça Edebi Metinler Zorunlu 4 0 4
İİF2005 Tefsir Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 6
İİF2007 Hadis Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 6
İİF2009 İslam Tarihi I Zorunlu 2 0 3
İİF2011 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 2
İİF2013 Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 2
İİF2501 Kur'an Tarihi Seçmeli 2 0 2
İİF2503 Farsça I Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2902 Özel Eğitim Seçmeli 2 0 2
EBB2904 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 2
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
İİF2002 Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu 2 0 4
İİF2004 Tefsir I Zorunlu 4 0 4
İİF2006 Hadis I Zorunlu 4 0 4
İİF2008 İslam Hukuk Usulü Zorunlu 4 0 4
İİF2010 Arap Dili ve Belagatı Zorunlu 2 0 2
İİF2012 İslam Tarihi II Zorunlu 2 0 3
İİF2014 Din Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
İİF2502 Peygamberler Tarihi Seçmeli 2 0 2
İİF2504 Farsça II Seçmeli 2 0 2
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3901 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Seçmeli 2 2 3
İİF3001 Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu 2 0 4
İİF3003 Tefsir II Zorunlu 4 0 4
İİF3005 Hadis II Zorunlu 2 0 2
İİF3007 İslam Hukuku I Zorunlu 3 0 4
İİF3009 Kelam I Zorunlu 2 0 3
İİF3011 Tasavvuf I Zorunlu 2 0 2
İİF3013 Dinler Tarihi I Zorunlu 2 0 2
İİF3015 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 4
İİF3017 Türk İslam Edebiyatı Zorunlu 2 0 2
İİF3501 Dilbilimsel Tesfir Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3902 Özel Öğretim Yöntemleri Seçmeli 2 2 3
İİF3002 Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu 2 0 4
İİF3004 İslam Hukuku II Zorunlu 4 0 4
İİF3006 Kelam II Zorunlu 2 0 3
İİF3008 Tasavvuf II Zorunlu 2 0 2
İİF3010 Felsefe Tarihi Zorunlu 2 0 4
İİF3012 Dinler Tarihi II Zorunlu 2 0 2
İİF3014 Mantık Zorunlu 2 0 2
İİF3016 Din Sosyolojisi Zorunlu 2 0 4
İİF3018 Kur'an Tercüme Teknikleri Zorunlu 2 0 2
İİF3502 Medya Arapçası Seçmeli 3 0 3
İİF3504 Günümüz Hadis Problemleri Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4901 Sınıf Yönetimi Seçmeli 2 0 2
EBB4903 Rehberlik Seçmeli 2 0 2
İİF4001 İslam Mezhepleri Tarihi I Zorunlu 2 0 4
İİF4003 Din Felsefesi Zorunlu 2 0 6
İİF4005 Türk İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2 0 5
İİF4007 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu 2 0 5
İİF4009 Mezuniyet Ödevi Zorunlu 0 2 6
İİF4501 Klasik Kelam Metinleri Seçmeli 2 0 2
İİF4503 Günümüz Fıkıh Problemleri Seçmeli 2 0 2
İİF4505 Mukayeseli Kutsal Metinler I Seçmeli 2 0 2
İİF4507 Tasavvuf Felsefesi Seçmeli 2 0 2
İİF4509 İslam Sanatları (Hüsn-i Hat) Seçmeli 2 0 2
İİF4511 Türk Din Musikisi Seçmeli 2 0 2
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4902 Öğretmenlik Uygulaması Seçmeli 2 6 6
İİF4002 İslam Mezhepleri Tarihi II Zorunlu 2 0 4
İİF4004 Din Eğitimi Zorunlu 2 0 4
İİF4006 İslam Felsefesi Zorunlu 2 0 6
İİF4008 İslam Ahlak Felsefesi Zorunlu 2 0 6
İİF4010 Hitabet ve Mesleki Uygulama Zorunlu 2 0 6
İİF4502 Kur'an-ı Kerim Ezber Uygulamaları Seçmeli 2 6 6
İİF4504 Etik Kuramları Seçmeli 3 0 3
İİF4506 Mukayeseli Kutsal Metinler II Seçmeli 2 0 2
İİF4508 İslam Medeniyeti ve Kurumlar Tarihi Seçmeli 2 0 2
İİF4510 Günümüz Kelam Problemleri Seçmeli 3 0 3
İİF4512 İslam Sanatları (Ebru) Seçmeli 2 0 2
İİF4514 Türk Düşünce Tarihi Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık