English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar ve "İnşaat Teknikeri" unvanı alırlar.

Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 20 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını başarı ile tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik Programının eğitim planlarında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İngilizce I ve İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Türk Dili I, Türk Dili II derslerinden her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Daha önce başka bir yüksek öğretim programına devam etmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

2018-2019 öğretim yılına kadar Muğla Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren İnşaat Teknolojisi Programı, ilgili tarihte Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu'na aktarılarak öğretime başlamıştır.

Program Profili

Ülkemizin inşaat sektöründe ihtiyacı olan; inşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerde gerekli malzeme, proje, keşif, metraj bilgileri ve uygulama becerileri ile donatılmış, bu bilgi ve becerilerin tasarımını, uygulamalarını, kontrolünü ve malzeme testlerini yaptırabilecek mesleki ve bilgisayar bilgisine sahip, iş hayatının gereği olan yabancı dil bilgisi, iletişim yaratıcılık ve girişimcilik gibi özelliklere sahip çağdaş inşaat teknikeri yetiştirmektir. Programda temel mesleki bilgileri kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler ile laboratuvar ortamında uygulama dersleri verilmektedir. Öğrenciler birinci sınıf sonunda, iş hayatına kendilerini daha iyi hazırlayabilmesi için 60 iş günü süresince yaptıkları endüstriye dayalı zorunlu stajlarını tamamlamaktadırlar. İnşaat Teknolojisi Programında eğitim türü örgün eğitimdir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derslerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 60 iş günü olan öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Mezun İstihdamı

İnşaat sektörü, farklı disiplinleri bir arada bulunduran ve oldukça geniş bir alandır. Teknolojik gelişmeler bu sektörlerin sürekli büyümesine ve sayılarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda ihtiyaç duyulan donanımlı teknik eleman ihtiyacı da artmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programı mezunları piyasada, inşaat ve proje bürolarında mimari, statik yada vaziyet planları ile mimari detayları çizme yeteneğine ve metraj ile hakediş hesaplarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden proje bürolarında görev alabilir. Üstyapı ve altyapı şantiyelerinde teknik kontrollük hizmetlerinde görev alabilir. Mühendis ile inşaat işçileri arasında koordinasyonu sağlar. Projelerin uygulanmasını denetler, metraj ve hakediş hesaplarında mühendise yardımcı olur. Çimento, beton ve zemin mekaniği laboratuvarlarında örnek alma, inceleme, rapor hazırlama işlemlerini yapabilmelerinden dolayı, bu laboratuvarlarda çalışabilirler. Çimento fabrikalarında ve beton santrallerinde üretim elemanı ve laboratuvar elemanı olarak görev alabilirler. Kamu kurumlarında tekniker unvanı ile çalışma imkânına sahiptirler. Mezunlarımız Yapı denetim kuruluşları, yerel idareler, yapı malzemesi üreticileri ve satıcıları, beton santralleri, taahhüt firmaları, dekorasyon firmaları gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının, lisans öğrenimine devamları için ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. İnşaat Teknolojisi ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla ilgili fakültelerinin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Ömer Yasin SÜLÜN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Ömer Yasin SÜLÜN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MAP1815 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İNT1003 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 2 0 3
İNT1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 3
İNT1007 MESLEKİ GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 3
İNT1011 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 1 3
İNT1501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İNT1503 YALITIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
MAP1816 MATEMATİK II Seçmeli 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İNT1006 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 3
İNT1012 YAPI STATİĞİ Zorunlu 2 1 3
İNT1014 BETON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 4
İNT1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
İNT1502 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 2 0 3
İNT1504 DEPREM BİLİMİ Seçmeli 2 0 3
İNT1506 MAKET YAPIMI Seçmeli 2 1 3
İNT1508 BİNA BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İNT2011 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 2 1 4
İNT2013 BETONARME Zorunlu 3 2 5
İNT2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 4
İNT2017 ARAZİ ÖLÇMELERİ Zorunlu 2 1 4
İNT2019 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 2 1 4
İNT2503 MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 3
İNT2505 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Seçmeli 2 1 3
İNT2507 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
İNT2509 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 3 0 3
İNT2511 AKILLI EV SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İNT2513 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 2 0 3
İNT2515 GAYRIMENKUL DEĞERLEME Seçmeli 2 0 3
İŞY2801 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2802 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İNT2002 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI Zorunlu 2 2 4
İNT2004 ŞANTİYE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 5
İNT2006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 1 4
İNT2008 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Zorunlu 3 1 5
İNT2010 KARAYOLU İNŞAATI Zorunlu 2 1 3
İNT2502 PREFABRİK YAPILAR Seçmeli 2 1 3
İNT2504 MESLEK RESMİ Seçmeli 1 2 3
İNT2512 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME Seçmeli 2 1 3
İNT2514 ATIK SULAR Seçmeli 2 0 3
İNT2516 İMAR MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
İNT2518 TEMEL İNŞAATI Seçmeli 2 0 3
İNT2520 YIĞMA YAPILAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I53325251    
MATEMATİK I44444143 241
İLETİŞİM43332251    
ÇEVRE KORUMA31135251    
TÜRK DİLİ I 5    4     
TÜRK DİLİ I 5    4     
İNGİLİZCE I24422555    
ALMANCA I33333345    
FRANSIZCA I33333344    
MEKANİK VE STATİK545233153342
TEKNİK RESİM234513151333
MESLEKİ GİRİŞİMCİLİK          3 
YAPI MALZEMELERİ445355145342
MESLEK ETİĞİ21215151    
YALITIM TEKNOLOJİSİ453255 24231
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 5        
İŞLETME YÖNETİMİ I55543151    
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151    
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ55442552    
MATEMATİK II44443333 34 
TÜRK DİLİ II54    4     
TÜRK DİLİ II54    4     
İNGİLİZCE II24422555    
ALMANCA II33333345    
FRANSIZCA II33333345    
MUKAVEMET555152134352
YAPI STATİĞİ554131153251
BETON TEKNOLOJİSİ554 54235352
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555553    
YAPI TESİSATLARI34 233131 32
DEPREM BİLİMİ454113445142
MAKET YAPIMI232553 31113
BİNA BİLGİSİ555343133351
İŞLETME YÖNETİMİ II55543151    
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ZEMİN MEKANİĞİ452233155253
BETONARME554241354152
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM343534152252
ARAZİ ÖLÇMELERİ451 13 4 252
ÇELİK YAPILAR455251344351
MESLEKİ UYGULAMALAR555244254554
SU TEMİNİ VE İLETİMİ454142152353
MESLEKİ İNGİLİZCE45432555    
MESLEKİ MATEMATİK44443333 34 
AKILLI EV SİSTEMLERİ            
AHŞAP YAPILAR454342144252
GAYRIMENKUL DEĞERLEME34   432 453
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI31335251    
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ55543451    
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İLKYARDIM11115151    
PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI554233355555
ŞANTİYE ORGANİZASYONU351245353555
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM552522242343
YAPI METRAJI VE MALİYETİ554233253554
KARAYOLU İNŞAATI552544354354
PREFABRİK YAPILAR455253244453
MESLEK RESMİ4344324223  
YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME555252154253
ATIK SULAR341143142353
İMAR MEVZUATI341135542354
TEMEL İNŞAATI454243255254
YIĞMA YAPILAR555443344254
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ31335251    
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık