English
Fethiye İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri

Kazanılan Derece

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesine sahip olur

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavı ile yerleştirme yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Sistemleri Programı eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Fethiye İşletme Fakültesi’nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fakültede Ekonomi ve Finans, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2020-2021 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında eğitim almak isteyen öğrencileri bu alana kazandırma, tüm sektörlerde görev yapan yönetim kademedeki çalışanların karar verirken ihtiyaç duyacağı bilgiyi karşılayabilecek, bilişim sistemlerini kuran, işleten, yöneten personele ihtiyaç duyması, farklı fakültelerin değişik bölümlerinden mezun olan kişilerin Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda yüksek lisans yaparak kendi alanlarında bilişim sistemlerini kullanarak kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlayabileceği ve işe yerleşeme imkânlarını arttıracağı öngörülmektedir. İlimizdeki ve çevremizdeki kurumların bilişim teknolojilerini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak globalleşmesi ve rekabet gücünün attırılması. gibi olanakları sunacaktır. Bölümlerin gelişmesi, bölüm öğretim üyelerinin kendilerini yenileyebilmesi ve kendi akademik kadrolarını kendilerinin oluşturmasının önemi dikkate alındığında, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programının açılması anabilim dalının gelişmesi bakımından oldukça önem taşımaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilimi alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanabilmek.
2- Bilgisayar donanımını tanıyabilmek, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve uygun donanım seçimini yapabilmek.
3- Bir programlama dili kullanarak veritabanı uygulamalarını kapsayan gereksinime uygun program yazabilme, bir web sunucusu kurabilme ve web ortamları geliştirebilme
4- Ofis yazılımlarını (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint ...) ileri düzeyde kullanabilme ve İşletme alanındaki teknolojilerin yaygınlaşmasına ve alanındaki konularda liderlik edebilme
5- Bir sistem yazılımını (Windows, Linux, Pardus vb...) ve grafik işleme yazılımını (PhotoShop, Fireworks, Freehand vb...)ileri düzeyde kullanabilme
6- Bir bilgisayar ağ sistemini yapılandırabilme, bilgisayar ağlarına ve donanıma ilişkin karşılaşılan sorunları çözebilme
7- Bir yönetim bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
8- Bir yönetim bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
9- Alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerle entegre ederek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek.
10- Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek
11- Mesleki çalışmalarda toplumsal etik değerlere göre hareket edebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Yönetim Bilişim Sistemi Bölümü mezunları, işletme fakültesi mezunlarının tüm yasal haklarına sahip olmasının yanında bilişim alanında da kamu ve özel sektörde istihdam edilebileceği gibi kendi işini de kurabilecek donanım ve bilgiye sahip olacaktır. Tüm resmi ve özel kurumlarda; yönetim, planlama, denetim, muhasebe, bilişim, yazılım geliştirme, veri işleme, vb. alanlarda farklı pozisyonlarda istihdam edilebilme imkanına sahiptir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mine ŞENEL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Muhammer İLKUÇAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Seçmeli 0 2 0
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
KAY1811 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YBS1001 Bilgisayar ve Programlamaya Giriş Zorunlu 3 0 4
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL1833 İşletme Matematiği I Zorunlu 3 0 5
İŞL1835 İşletmenin Temelleri Zorunlu 3 0 4
İŞL1837 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YBS1002 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 6
YBS1004 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Zorunlu 3 0 6
YBS1006 Algoritma ve Programlama Zorunlu 3 0 6
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL1834 İşletme Matematiği II Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS2001 Nesne Tabanlı Programlama Zorunlu 3 0 4
YBS2003 Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi Zorunlu 3 0 4
YBS2501 Bilgisayar Donanımı ve Mikroişlemciler Seçmeli 3 0 6
YBS2503 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS2505 Finansman Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS2507 Liderlik Seçmeli 3 0 6
YBS2509 Sistem Güvenliği Seçmeli 3 0 6
YBS2511 Veri Madenciliği Seçmeli 3 0 6
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT2813 Ekonomi Zorunlu 3 0 4
İŞL2827 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 5
İŞL2829 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS2002 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 6
YBS2004 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
YBS2502 Veri Yapıları Seçmeli 3 0 6
YBS2504 Grafik Animasyon Seçmeli 3 0 6
YBS2506 İş Etiği Seçmeli 3 0 6
YBS2508 Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS2510 Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 6
YBS2512 Büyük Veri ve İş Analitiği Seçmeli 3 0 6
YBS2514 Finansal Tablolar Seçmeli 3 0 6
YBS2516 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2818 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
İŞL2830 Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS3001 Stratejik Yönetim ve İşletme politikaları Zorunlu 3 0 6
YBS3003 Web Tasarımı ve İnternet Programlama Zorunlu 3 0 6
YBS3501 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS3503 Yapay Zeka Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
YBS3505 Ağ Modelleri Seçmeli 3 0 6
YBS3507 Matematiksel Programlama Seçmeli 3 0 6
YBS3509 Yönetişim ve E-Devlet Seçmeli 3 0 6
YBS3511 Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
YBS3513 Finansal Teknikler Seçmeli 3 0 6
İŞL3809 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS3002 Yatırım Planlaması ve Analizi Zorunlu 4 0 4
YBS3004 Sunucu Tabanlı Programlama Zorunlu 4 0 4
YBS3502 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 3 0 6
YBS3504 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 0 6
YBS3506 Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlama Seçmeli 3 0 6
YBS3508 İleri Yöneylem Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
YBS3510 Bulanık Mantık Seçmeli 3 0 6
YBS3512 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 6
YBS3514 Bilişim Hukuku Seçmeli 3 0 6
YBS3516 Kişisel İletişim Seçmeli 3 0 6
İŞL3810 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS4001 Mobil Uygulamalar Zorunlu 3 0 4
YBS4003 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 4
YBS4005 Yönetim Bilişim Sistemleri Semineri Zorunlu 3 0 4
YBS4501 Çağdaş Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
YBS4503 Sistem Modelleme ve Simülasyon Seçmeli 3 0 6
YBS4505 Nicel Karar Teknikleri Seçmeli 3 0 6
YBS4507 Sistem Analizi ve Tasarımı Seçmeli 3 0 6
YBS4509 E-Ticaret ve E-İş Seçmeli 3 0 6
YBS4511 Bilgisayar Ağları Seçmeli 3 0 6
YBS4513 Açık Kaynak ve Özgür Yazılım  Seçmeli 3 0 6
YBS4515 Mesleki İngilizce Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS4002 Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamaları Zorunlu 0 2 12
YBS4502 Kalite Kontrol Seçmeli 3 0 6
YBS4504 Uluslararası Ticaret Seçmeli 3 0 6
YBS4506 Bulut Bilişim Seçmeli 3 0 6
YBS4508 Siber Güvenlik Seçmeli 3 0 6
YBS4510 Kurumsal Kaynak Planlama Seçmeli 3 0 6
YBS4512 Verimlilik Analizi Seçmeli 3 0 6
YBS4514 İş Zekâsı Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Akademik Danışmanlık33443434343
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I43434343444
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I           
Hukukun Temel Kavramları45454445454
Türk Dili I44444444444
TÜRK DİLİ I           
Bilgisayar ve Programlamaya Giriş45455454444
İngilizce I           
Almanca I44444545344
Fransızca I44444445454
İşletme Matematiği I45544555455
İşletmenin Temelleri44455554 45
Örgütsel Davranış44554545454
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II33434344434
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II44444444444
Türk Dili II44444444444
TÜRK DİLİ II44444444444
Yönetim Bilişim Sistemleri55555555555
Girişimcilik ve Kobi Yönetimi45454544555
Algoritma ve Programlama55555555555
İngilizce II45454545444
Almanca II44444444444
Fransızca II44444444444
İşletme Matematiği II45454554545
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Nesne Tabanlı Programlama55555555555
Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi45454545455
Bilgisayar Donanımı ve Mikroişlemciler55555555555
Bilgi Yönetimi45454555555
Finansman Yönetimi54554445555
Liderlik55544455455
Sistem Güvenliği45455455455
Veri Madenciliği55554544555
İngilizce III45454454445
Almanca III44444444444
Fransızca III4 444444444
Ekonomi44454545545
İşletme İstatistiği55554455545
Finansal Muhasebe I45454554445
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Araştırma Yöntemleri44455545454
Veri Yapıları55554445545
Grafik Animasyon44554455545
İş Etiği45454555554
Lojistik Yönetimi44545554545
Davranış Bilimleri44555444455
Büyük Veri ve İş Analitiği55555544455
Finansal Tablolar45454444554
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetimi44455554545
İngilizce IV44444444444
Almanca IV44444444444
Fransızca IV44444444444
Yönetim ve Organizasyon45455545555
Finansal Muhasebe II44444555455
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Stratejik Yönetim ve İşletme politikaları45445545455
Web Tasarımı ve İnternet Programlama45455545554
Müşteri İlişkileri Yönetimi45454545454
Yapay Zeka Uygulamaları55555555555
Ağ Modelleri55545445455
Matematiksel Programlama55545444555
Yönetişim ve E-Devlet45454555544
Pazarlama Stratejileri45455554455
Finansal Teknikler45454545545
Yöneylem Araştırması55554545545
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Yatırım Planlaması ve Analizi444455 5455
Sunucu Tabanlı Programlama55555545545
Karar Destek Sistemleri55554454554
Yapay Sinir Ağları55555555555
Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlama44554455455
İleri Yöneylem Araştırmaları45455545545
Bulanık Mantık55555454554
İş Sağlığı ve İş Güvenliği45555445545
Bilişim Hukuku55544555455
Kişisel İletişim44444455445
İnsan Kaynakları Yönetimi45445554455
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Mobil Uygulamalar54555455445
Proje Yönetimi54455545554
Yönetim Bilişim Sistemleri Semineri54455544555
Çağdaş Yönetim Teknikleri55544555455
Sistem Modelleme ve Simülasyon54554544555
Nicel Karar Teknikleri54554555455
Sistem Analizi ve Tasarımı54455445455
E-Ticaret ve E-İş55544544545
Bilgisayar Ağları54555454455
Açık Kaynak ve Özgür Yazılım 55455455445
Mesleki İngilizce55455445545
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamaları54555555555
Kalite Kontrol45554455545
Uluslararası Ticaret55445554455
Bulut Bilişim55 54455545
Siber Güvenlik44555445545
Kurumsal Kaynak Planlama55445554455
Verimlilik Analizi54455554455
İş Zekâsı45545544555
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık