English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Kazanılan Derece

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi programını başarı ile bitirip mezun olan öğrenciler, bu alanda Önlisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınavdan aldıkları puana göre kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi programından mezun olabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir. Bununla birlikte, 40 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

Eski adı “Yapı Tesisat Teknolojisi Programı” olarak eğitim veren programımız YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) 13.03.2012 tarihli B.30.0.EÖB-101.02.05-1706 sayılı kararı gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı” olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Program Profili

Günümüzde sürekli gelişen teknolojiye ve buna bağlı olarak piyasadaki gelişmelere uyumlu teorik ve pratik temel bilgilerle donatılmış, karşılaşacağı sorunlara çözümler üretebilen ve alanında teknik bilgi ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştiren bir program olmayı amaçlamaktadır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojileri için teorik bilgilerin yanında uygulamalı olarak tecrübe edinmiş gerekli bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermek ve alanında kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı ve büyük firmalar tarafından tercih edilen program olmayı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Doğalgaz tesisatında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2- Doğalgazın kullanım alanları ve kullanım biçimi hakkında bilgi sahibi olmak.
3- Doğalgaz tesisatında kullanılan elemanların montajı, bakımı ve onarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
4- Doğalgaz tesisatı projelendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak.
5- Doğalgaz tesisatı proje çizimi yapmak.
6- Enerji kaynaklarının özellikleri ve kullanım alanları konusunda bilgi sahibi olmak.
7- Isıtmada ve elektrik üretiminde doğalgazın kullanım yolları hakkında bilgi sahibi olmak.
8- Sıhhi tesisat temel bilgisine sahip olmak.
9- Temel elektrik bilgisine sahip olmak.
10- Ölçü aletlerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.
11- Mesleki etik değerler konusunda bilgi sahibi olmak.
12- Meslekte temel problemlerin çözümünde matematiği kullanmak.
13- İletişim ve bilişim bilgisine sahip olmak.
14- Mesleğinde araştırma, değerlendirme ve uygulama yapmak.
15- Mesleğinde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına hakim olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derlerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olabilmeleri için120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programndan mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Aydan ALTIKULAÇ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Faik Murat MÜFTÜLER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
DGT1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 5
DGT1007 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 5
DGT1503 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 2
ELK1807 TEMEL ELEKTRİK Zorunlu 2 0 3
FİZ1817 FİZİK Zorunlu 3 0 4
MAP1831 MESLEKİ MATEMATİK- I Zorunlu 2 0 3
SGP1833 İLK YARDIM Seçmeli 1 1 2
TDB1801 TÜRK DİLİ- I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İSG1903 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 2
İŞY1829 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
DGT1004 TESİSAT MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 3
DGT1498 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 6
DGT1502 MALZEME TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 3
DGT1504 HİDROLİK MAKİNELER Seçmeli 2 0 3
DGT1506 BAKIM ARIZA ONARIM Seçmeli 1 1 3
DGT1510 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
DGT1512 ISI POMPASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 3
ELK1810 ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MAP1832 MESLEKİ MATEMATİK- II Zorunlu 2 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ- II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DGT2001 DOĞALGAZ TESİSATI I Zorunlu 2 1 3
DGT2003 ISITMA SİSTEMLERİ I Zorunlu 2 1 3
DGT2005 SIHHİ TESİSAT I Zorunlu 2 1 3
DGT2501 ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I Seçmeli 2 1 3
DGT2503 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 3
DGT2505 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
DGT2507 DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI Seçmeli 2 0 3
DGT2509 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 3
DGT2511 TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ Seçmeli 1 1 3
ELK2809 GÜNEŞ ENERJİSİ Zorunlu 2 0 3
ETP2809 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 1 1 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
İŞY2907 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2824 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 3
DGT2002 DOĞALGAZ TESİSATI II Zorunlu 2 1 4
DGT2004 ISITMA SİSTEMLERİ II Zorunlu 2 1 3
DGT2006 SIHHİ TESİSAT II Zorunlu 2 1 4
DGT2008 BORU KAYNAKÇILIĞI Zorunlu 2 1 4
DGT2502 ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II Seçmeli 2 1 3
DGT2504 MALZEME TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
DGT2506 YALITIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
DGT2508 BUHAR TESİSATI Seçmeli 2 0 3
DGT2512 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- I5332 251       
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I53325251       
TEKNİK RESİM4344324223     
TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ 2  5    2     
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI   2254       4
TEMEL ELEKTRİK11 43 2151     
FİZİK   22514   21  
MESLEKİ MATEMATİK- I4344324223     
İLK YARDIM11115151       
TÜRK DİLİ- I 5    4        
TÜRK DİLİ I 5    4        
İNGİLİZCE I24422555       
FRANSIZCA I33333344       
ALMANCA I33333345       
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 5           
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI31335251       
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- II22234151       
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151       
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ55442552       
TESİSAT MESLEK RESMİ3 455 142 2344 
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)55555553       
MALZEME TEKNOLOJİSİ I5 543  2 3    2
HİDROLİK MAKİNELER3    25   33   
BAKIM ARIZA ONARIM4 5    4354  25
MESLEK ETİĞİ21215151       
ISI POMPASI UYGULAMALARI1    4  3      
ENERJİ YÖNETİMİ3        4     
MESLEKİ MATEMATİK- II44443333 34 2  
İLETİŞİM43332251       
TÜRK DİLİ- II54    4        
TÜRK DİLİ II54    4        
İNGİLİZCE II24422555       
FRANSIZCA II33333345       
ALMANCA II33333345       
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
DOĞALGAZ TESİSATI I5453222 12    3
ISITMA SİSTEMLERİ I4344443344     
SIHHİ TESİSAT I  1   1523    3
ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I2212221        
TERMODİNAMİK11 2 43    4   
İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ 22 52   2     
DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI41532   13    3
MESLEKİ YABANCI DİL45432555       
TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ52522 2 141   2
GÜNEŞ ENERJİSİ     5 132    2
OTOMATİK KONTROL4444443 33     
İŞLETME YÖNETİMİ I55543151       
GİRİŞİMCİLİK          3 3 2
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM   5  35 14    
DOĞALGAZ TESİSATI II5453222 12     
ISITMA SİSTEMLERİ II4344443344     
SIHHİ TESİSAT II1 1   1523    3
BORU KAYNAKÇILIĞI1 311 2 121   3
ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II3335422 2122133
MALZEME TEKNOLOJİSİ II5  43  2 3    2
YALITIM UYGULAMALARI     52   1   2
BUHAR TESİSATI2 33  441     2
ÖLÇME TEKNİĞİ   22  125 2  2
ÇEVRE KORUMA31135251       
İŞLETME YÖNETİMİ II55543151       
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ55543451       
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık